Sandefjordsgutt over bord

Sandefjords Tidende[1], 10 desember 1884

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

«Skibet «Rex», Kapt. E. Olsen af Sandefjord, der hjemkom imandags, har desværre paa Hjemreisen mistet en Mand omtrent tværs af Kristiansand. Den Forulykkede, der ligeledes hørte hjemme her i Byen, hed Kristian Johannesen og var Moderens eneste Støtte».

Ifølge Kirkeboken[2] for Sandefjord Menighet var det 6 oktober 1884 at Kristian Johannesen omkom. Det ble holdt begravelse for ham i Sandefjord Kirke 26 november 1884, og i den forbindelse får man vite at han var født i Sandefjord 22 april 1866, men bodde i Lahelle da han ble konfirmert. Dødsårsaken oppgis, nokså lakonisk: Faldt overbord.


 1. Sandefjord kirkebøker, SAKO/A-315/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1880-1894, s. 224

Kuli Kuli

Sandefjords Tidende[1], 20, 24, 27 september, september 1884

A close-up of a sign

Description automatically generated

Johan Kaldager la også merke til denne annonsen, og nevner den i Glimt nummer 69 i Glimt fra Dagliglivet før 1900[2]:

Avertissementet er funnet også i andre aviser:

Fædrelandsvennen[3], 12 september 1884 – altså en god uke tidligere:

A white tile with black lines

Description automatically generated with medium confidence

Samme avis, Fædrelandsvennen[4], 17 september 1884:

A close up of a sign

Description automatically generated

I Sandefjords Tidende for 8 oktober 1884 dukker den annonsen Kaldager varslet, opp :

Grimstad Adressetidende[5],[6] har en litt annen variant 1 og 5 november 1884:

A close up of a sign

Description automatically generated

Og senere er ikke dette sett. 1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18840920_23_74_1

  ; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18840924_23_75_1
  https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18840927_23_76_1

 2. Kaldager, Johan; Glimt fra dagliglivet i Sandefjord før 1900 : (samt noen personlige artikler efter 1900). 1 : (Inntil 1890); Forfatteren, 1981; p 192; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014012208091


 3. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_faedrelandsvennen_null_null_18840912_10_106_1


 4. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_faedrelandsvennen_null_null_18840917_10_108_1 5. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_grimstadadressetiden_null_null_18841101_29_88_1 6. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_grimstadadressetiden_null_null_18841105_29_89_1


18840521 17 Mai 1884

Sandefjords Tidende[i], 21 mai 1884

17 Mai blev iaar som forr. Aar her paa Stedet feiret med megen Høilidelighed og ikke saa liden Tilslutning. Det truede den største Del af Dagen med Uveir, men det blev ogsaa hermed.

Efter Programmet samledes man ved Raadhuset, hvor man ordnede sig til Processionen, der blev anført af vor Sømandsstand med Stedets Hornmusik i Spidsen, derpaa kom Sangforeningen, Skytterlaget, Goodtemplarne og endelig Smaagutternes meget talrige Tog, samtlige Korporationer med sine Faner.

Efterat man havde toget gjennem Byens Hovedgader under afvexlende Instrumental- og Vokalmusik ankom man til Bryggen, hvor Hr. Skolebestyrer Thomassen i anslaaende Ord holdt Festtalen for Dagen.

Efterat Hr. Skibsreder I. M. Bryde derpaa havde udbragt et Leve for de tvende Statsmagter, Kongen og Storthinget, blev der af Postmester Hansen talt for Gutterne, der fulgte ham med megen Opmærksomhed.

Paa Bryggen var der af Festkomiteen arrangeret Dans, Klatring m. m. og lod det til efter den Feststemning, der hele Aftenen hvilte over Forsamlingen, at Festen var meget vellykket.

Efterat Goodtemplarordenens Medlemmer havde deltaget i den officielle Del af Festen paa Bryggen, togede de under sin Fane op til Ordenens Lokale, hvor de under festlig Stemning forblev samlede til Midnat.


[i] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18840521_23_39_1

Sandefjord i Svenske aviser fra 1866 til og med 1867

Norrländska Korrespondenten[1], 2 januar 1866

Från Lysekil skrifwes den 14 Decbr: Natten mellan d. 8 och 9 dennes strandade i närheten af Tryggö på Sotefjorden, under stark tjocka, norska skeppet Elle Catharine, fördt af kapt. C. Johannesen, hemma i Sandefjord, på resa från Gent til heorten i barlast. Påföljande natt sönderslogs fartyget af sjön, men en del af riggen är bergad, Hela besättningen blef räddad.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[2], 19 februar 1866, Dalpilen[3], 24 februar 1865, Hudiksvallposten[4], 3 mars 1866

Norge.

Botad tredska. Från Sandefjord skrifves: I en skolkrets i Fævangbygden i Sandherde belfvo nyligen 29 åboer på en gång pliktfällda af skolrådet, för det de ej skickade sina barn i skolan. Denna krets har ihärdigt motsatt sig gennomförandet af den nya skollagen, och det sista motståndet bestod i, at alla, som hade skolvuxna barn, öfverenskommo att ej låta dem gå i skolan.

Plikten hjelpte emmellertid godt, ty dagen derefter kommo 44 barn till skolan, och ledarne af motståndet skola nu, säges det, var mycket ifriga i att hålla barnen till skolgång.

Nya Dagligt Allehanda[5], 5 mars 1866

Felix, Kapt. Grön, ankom Sunderland fra Sandefjord 19 februar.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[6], 5 mars 1866

Luna, Kapt. Andersen fra Sandefjord, ankom Göteborg fra Drammen

Göteborgsposten[7], 8 mars 1866

Prinz Adalbert, Kapt. Friberg, ankom Göteborg fra Sandefjord, W., 7 mars i ballast

Louise, Kapt. Abrahamsen, ankom Göteborg fra Sandefjord, W., 7 mars i ballast

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[8], 8 mars 1866

Prinz Adalbert, Kapt. Friberg, ankom Göteborg fra Sandefjord, W., i ballast

Fortuna, Kapt. M. Bolt, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Louise, Kapt. J. Abrahamsen, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[9], 9 mars 1866

3 Venner, Kapt. C. Melsom, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Göteborgsposten[10], 10 mars 1866, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[11], 10 mars 1866

Heldine, Kapt. Evensen, ankom Göteborg fra Sandefjord, W., i ballast

Förposten[12], 14 mars 1866

Från Göteborg och Götaelf.

(Ur doktor H:s «Tour til Trollhättan»)

Vi göra i dag ytterligare några utdrag ut samma danska resandes skildring, hvars omdömen öfver Göteborg och dess skärgård vi förut meddelat.

«Vid min ankomst» – yttrar han – «var staden så uppfylld af resande att jag hade svårt för att få rum. Det var midti badsaisonen; hela verlden strömmade till Göteborg, för att derifrån med ångbåt befordras till Strömstad, Sandefjord, Varberg, Halmstad, Marstrand, Känsö, Långedrag och andra småstäder och fiskelägen längs kusten, som under den korta sommartiden ha att glädja sig åt besök af folk, som til följe af läkarens eller modets bud söka kattegats stärkande böljor. Och deras tal var legio! Våra grannar synas var nästan lika h¨gade att ligga i vattnet som på landet.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[13], 20 mars 1866

Augusta, Kapt. Pedersen, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Göteborgsposten[14], 21 mars 1866, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[15], 21 mars 1866

Augusta, Kapt. Pedersen, ankom Göteborg fra Sandefjord 20 mars, L., i ballast

Frigga, Kapt. Gabrielsen, ankom Göteborg fra Sandefjord 20 mars, L., i ballast

Tvende Brödre, Kapt. Johannesen, ankom Göteborg fra Sandefjord 20 mars, L., i ballast

Helena Elisabeth, Kapt. Wilhelmsen, ankom Göteborg fra Sandefjord 20 mars, W., i ballast

Nya dagligt Allehanda[16], 21 mars 1866

Ganger Rolf, Kapt. Andersson, ankom Shields fra Sandefjord 9 mars

Göteborgsposten, 22 mars 1866, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[17], 22 mars 1866

Nord Amerika, Capt. Andersen, ankom Göteborg 21 mars fra Sandefjord, L., i ballast

Tordenskjöld, Capt. Olsen, ankom Göteborg 21 mars fra Sandefjord, L., i ballast

Göteborgsposten[18], 23 mars 1866, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[19], 23 mars 1866

Sandefjord, Kapt. Thorbjørnsen, ankom Göteborg fra Tönsberg 22 mars, L., i ballast

Göteborgsposten[20], 3 april 1866

Catharine Christine, Kapt. Carlsen, ankom Göteborg fra Sandefjord, L., i ballast

Göteborgsposten[21], 14 april 1866, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[22], 17 april 1866

Sandefjord, Kapt. Thorbjörnsen, avgikk fra Göteborg 12 april med en last for Sv. Renström & Co. bestående av 933 tolft. Plankor og 180 sparrar, med destinasjon Frankrike.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[23], 25 april 1866, Göteborgsposten[24], 26 april 1866

Sandefjord, Kapt. Thorbjørnsen, er avseilt.

Nya Dagligt Allehanda, 3 mai 1866

Jarlen, Kapt. Anderson, ankom Sunderland 23 april, fra Sandefjord.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[25], 7 mai 1866, Cimbrishamnsbladet[26], 19 mai 1866

Dödsfall. Den 26 April afled i Sandefjord pastorn N. J. Kr. Vibe Stockfleth i en ålder af 79 år. Den aflidne pastorn, som i sin ungdom varit officer och ved 38 års ålder, då han innehade kaptensgrad, tog afsked ut krigstjensten, var en af Norges märkvärdigaste män, och denna märkvärdighet står i gemenskap med hans menniskoälskande och uppoffrande verksamhet bland lapparne i Finmarken. Han hade författat flera böcker på lappska språket och under flera år færdars som missionnär i Lappland. Såsom officer hade han deltagit i slaget vid Sehested och der utmärkt sig samt fått Dannebrogen.

Aftonbladet[27], 8 mai 1866, Nya Dagligt Allehanda[28], 9 mai 1866

Pastor Christian Vibe Stockfleth ryktbar för sin utomordentliga verksamhet för lapparnes och qvenernas upplysning, afled den 26 April i Sandefjord nära 80 år gammal.

Hans lefnad har varit rik på omvexlingar och försakelser. 1803 blef han student i Köpenhamn och slog sig då på lagstudier, men ytterst fattig beslöt han blifva handtverkslärling för att kunna försörja sig.

1808 blef han emmelertid anställd som löjtnant vid det slegsvigska infanteriregementet, deltog i slaget vid Sehested och blef riddare af Danebrogen.

1814 återvände han till Norge med afsked som kapten. De följande 10 åren stod han som officer i norska armén, och 1818 som kompanichef vid 2:a Akershusiska infanteribrigaden.

I Nov. 1824 lemnade han sin militära anställning, tog kort derefter, nära 38 år gammal, teologisk embetsexamen och blef längre fram sogneprest Vadsö. Tre år derefter lemnade han denna plats för en mindre inkomstbringande och mödosammare men mera välsignelsesrik som prest i Lebesby hvarigenom han kom i nära beröring med lappfolke, på hvars undervisning han sedan under otroliga ansträngningar och försakelser arbetade i en längre följd af år. Hans litterära verksamhet har under tiden varit ganska stor och beredt honom europeisk ryktbarhet.

Dagens Nyheter[29], 9 mai 1866, Skånska Telegrafen[30], 12 mai 1866, Gefleposten[31], 12 mai 1866. Nerikes Allehanda[32], 15 mai 1866

Pastot Christian Vibe Stockfleth,ryktbar för sin utomordentliga verksamhet för lapparnes och qvenernas upplysning, afled den 26 april i Sandefjord nära 80 år gammal.

Kalmar[33], 9 mai 1866

Jarlen, Kapt. Anderssen, ankom Sunderland fra Sandefjord 23 april

Stockholms Dagblad[34], 11 mai 1866, Norrlandsposten[35], 15 mai 1866

= Pastor Stockfleth begrofs den 3 Maj med stor högtidlighet i Sandefjords kyrka. Prosten Landstad höll liktale och sånger, författade af honom, afsjönges före och efter talet af en chör damer och herrar, assisterad af hornmusik.

Aftonbladet, 14 mai 1866, Aftonbladet[36], 28 mai 1866, Aftonbladet[37], 11 juni 1866, Aftonbladet[38], 25 juni 1866

Sandefjord Badeanstalt i Norge

Aabnes iaar, som sädvanligt, 1ste Juni og lukkes 1ste September-

De Sygdomme, hvorimod Badet med Nytte bruges, ere: Gigtsygdomme, kronisk Rheumatisme, Skrofler, kroniske Leddesygdomme, Lamhed, Spinalirritation, kroniske Hudsygdomme, Nervesmerter, Nervesväkkelse, Underlivstilfælde, navnlik Lever- og Mltsvulster, Obstruktion og Hämorrhoidallidelser.

Af bad gives: dampbad, Dampdusch, Slambad, Svovlbad (Bad i varmt Svovlvand, blandet med Gytje), Duschbad, Styrtebad og varmt Söbad. Desuden benyttes Strömbadene, bekjendte för deres friske, klare og saltholdige Vand.

Det kongelige norske Postdampskib anlöber Sandefjord paa Tourene fra Goteborg den 31te Maj, 14de og 28de Juni, samt 12te Juli. Forövrig anlöber ethvert Dampskib, som gaaer melem Göteborg og Norge, Frederiksværn, hvorfra deer kun er et Par Timers Kiörsel til Sandefjord paa god Vei gjennem en smuk Egn.

Om Badetimer, Logis m. m. henvender man sig til Badets Inspekteur.

Nya Dagligt Allehanda[39], 15 mai 1866

Ett notabelt dödsfall har inträffat under sistlidna veckan. Måhända är det icke så många i Sverige, som hört talas om pastor Niels Stockfleth, och dock är jag förvissad, att den bok, som skänker honom ett varaktigt minne i menniskovännernas historia, skall af båda stora och små läsas med samma andakt och interesse som ett vackert kapitel ur Bibeln.

Stockfleth var löjtnant i dansk tjenst, men norrman till börden, aflade teologisk examen vid 38 års ålder och helgade sedan hela sitt återstående lif åt missionen bland lapparne.

Han har lämnat månget bidrag till detta märkvärdiga folks karakteristik och öfversatt bibliska skrifter på lappska, men hans förnämsta arbetar, som förtjenar att kännas af alla, är haans «Dagbog over Missionsreiserne i Finmarken», utgifvet i Kristiania.

Eget nog mötte han uppoffrande sträfvan att utbreda Guds ord bland denna försummade folkstam på dess eget språk mycket motstånd, och han hade hårda strider att bestå med folk, som icke ville se saken ut kristlig, utan blott ur politisk synspunkt. ”Lapparne måste lära sig att tala norska” hette det, ”de bära ej få några böcker på sitt eget språk”.

Jag vil nu icke inlåta mig vidare på dessa räsonnement; regeringen följer nu den af Stockfleth anvisade vägen och sänder finnlapparne små bibliska skrifter, tryckta på både norska och lappska, och Stockflet har vunnit fullt erkännande på sina gamla dagar,

Han dog i Sandefjord, näre 80 år gammal. Detta dödsfall var egnadt att väcka uppseende, helst under en tid då de lappska förhållandena omfattas med så mycket interesse.

Aftonbladet[40], 15 mai 1866

Grevinde K. Jarlsberg, Kapt. Grönvold, passerte Öresund 5 mai, underveis fra Sandefjord til Sundsvall, i ballast.

Sundsvallsposten[41], 16 mai 1866, Norrländska Korrespondenten[42], 22 mai 1866

Eideren, Kapt. C. E. Melsom, ble innklarert til Sundsvall fra Sandefjord, i ballast.

Nya Helsingen, 19 mai 1866

Grefwinnan Jarlsberg, Kapt. Grönvold, ble innklarert til Sundsvall 14 mai i ballast.

Stockholms Börs- och Handelstidning[43], 22 mai 1866, Aftonbladet[44], 24 mai 1866, Stockholms Dagblad[45], 25 mai 1866. Stockholms Dagblad[46], 26 mai 1866

Antilope, Kapt. Petersen, passerte Öresund underveis fra Sandefjord til Härnösand, i ballast.

Heimkringla, Kapt Bryn, passerte Öresund underveis fra Sandefjord til Udiksvall, i ballast.

Härnösandsposten[47], 23 mai 1866

Rauen, Kapt. Olsen, ble innklarert til Härnösand fra Sandefjord , i ballast.

Post- och Inrikes Tidningar[48], 23 mai 1866, Filipstads Stads och Bergslags Tidning[49], 31 mai 1866

Från Sandefjord skrefs den 16 Maj: Från ishafsfararen ”Stærkodder”, hemma i Sandherred, har rederiet fått underrättelse, at den hade omkring 5,000 skälar ombord.

Nya Dagligt Allehanda[50], 25 mai 1866, Stockholms Börs- och Handelstidning[51], 29 mai 1866

Veranda, Kapt. Gundersen, passerte Öresund underveis fra Sandefjord til Nedercalix 17 mai, i ballast

Göteborgsposten,[52] 26 mai 1866, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[53], 26 mai 1866

Arken, Kapt. Hansen, ankom Göteborg 25 mai fra Sandefjord, W., i ballast.

Aftonbladet[54], 31 mai 1866, Stockholms Dagblad[55], 31 mai 1866, Upsala[56], 1 juni 1866, Wenersborgsposten[57], 2 juni 1866, Aros[58], 2 juni 1866, Carlshamn[59], 2 juni 1866, Öresundposten[60], 2 juni 1866, Kalmar[61], 2 juni 1866, Fäderneslandet[62], 2 juni 1866, Ystads Tidning[63], 4 juni 1866, Åmåls Weckoblad[64], 6 juni 1866, Sundsvallsposten[65], 6 juni 1866, Norrlandsposten[66], 7 juni 1866, Vesterbergslagens Tidning[67], 8 juni 1866, Nya Landskrona Tidning[68], 12 juni 1866, Hudiksvallsposten[69], 16 juni 1866

[disse notisene er litt ulike i lengde, men sier omtrent det samme]

Sjöolycka. Från Umeå telegraferas i går till D. A.: Briggen Louise, förd af kapten Jacobsen, från Sandefjord, har under segling sistlidne gårdag stött mot ett isflack i Vestra Qvarken, en qvarts mil nordost om Gaddhällarne (omkring 3 qvarts mil NNO från Holmö Gadds fyr), hvarigenom bogen inbräcktes och fartyget genast sjönk på 12 famnars djup. Kaptenen och besättningen räddade sig skeppsbåten.

Umebladet[70], 1 juni 1866, Skellefteå Nye Tidning[71], 13 juni 1866

– Sistledne Onsdag förolyckades norrska briggen Lowisa, Kapten A. C. Jacobsen, hemma i Sandefjord, under resa från Swinemünde till Jakobstad, derigenom, att fartyget, som under de senare dagarne kommit in bland den myckna drifisen i Qwarken wid en wändning wägrade att nog hastigt falla af, utan stötte mot ett större isblock, så at bogen bräcktes, wattnet inströmmade i barlasten och fartyget inom en half timmas förlopp skjönk i närheten af Gaddhällan. Besättningen lyckades rädda sig i båten och kom i land wid Gaddens fyr.

Nya Helsingen[72], 2 juni 1866

Agenase, Kapt. Gjertzen, ble innklarert til Söderhamn 30 mai, fra Sandefjord i ballast.

Härnösandsposten[73], 2 juni 1866

Antilope, Kapt. Pedersen, ble innklarert til Härnosand, fra Sandefjord i ballast.

Härnösandsposten[74], 16 juni 1866

Emeli, Kapt. Larsen, ble innklarert til Härnösand, fra Sandefjord i ballast

Nya Dagligt Allehanda[75], 20 juni 1866, Aftonbladet[76], 23 juni 1866

Sandefjord, Kapt. Thorbjörnssen, passerte Öresund 15 juni, underveis fra La Rochelle til Härnösand, i ballast.

Nya Dagligt Allehanda[77], 26 juni 1866, Stockholms Börs- och Handelstidning[78], 29 juni, Norrlandsposten[79], 30 juni 1866

Haabet, Kapt. Kapt. Hansen, passerte Öresund 21 juni, underveis fra Sandefjord til Gefle, i ballast.

Nya Dagligt Allehanda[80], 27 juni 1866

Neptunus, Kapt. Andersson, seilte fra Wick 12 juni, for Sandefjord

Härnösandsposten[81], 14 juli 1866

Sandefjord, Kapt. Thorbjörnsen, ble utklarert fra Härnösand for en reise til Bordeaux, med trevarer.

Aftonbladet[82], 18 juli 1866, Nya Dagligt Allehanda[83], 19 juli 1866, Stockholms Dagblad[84], 19 julii 1866

Under overskriften ”Resande å Hôtel Kung Carl” finner man at ”Skeppsredaren Christopherson med familj från Sandefjord” ankom 16 juli; dagen efter, 17 juli, fulgte ”Skeppsredaren Gogstad med familj från Sandefjord”

Aftonbladet[85], 23 juli 1866

Armíntendenten Mejlænder har aflidit i Sandefjord.

Nya Dagligt Allehanda[86], 28 juli 1866, Stockholms Dagblad[87], 2 august 1866

Sandefjord, Kapt. Thorbjörnsen, passerte Öresund 23 juli, underveis fra Härnösand til Bordeaux, med trevarer.

Göteborgsposten[88] 1 august 1866, Carlshamn[89], 4 august 1866

– Vid badorten Sandefjord hade för några dager sedan der vistande danska damer anordnat en utlottningsbazar af fruntimmershandarbeten o. d., hvarat inkomsten hade anslagits åt de brandskadade i Drammen. Denna bazar inbringade en summa af 383 spd.

Nya Dagligt Allehanda[90], 2 august 1866

Luna, Kapt Andersson, seilte fra Bridport [sic] 24 juli, for Sandefjord.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[91], 9 august 1866, Göteborgsposten[92], 10 august 1866

Känsö, d. 8 August (Från redaktionens korresp.) För storm och motvind äro följande fartyg her inkomna: … Onny, C. F. Hansen, från Sunderland till Randers med kol …

Sundsvallsposten[93], 11 august 1866, Norrländska Korrespondenten[94], 17 august 1866

Fortuna, Kapt. Thoresen, ble innklarert til Sundsvall 7 august, fra Sandefjord i ballast.

Lunds Weckoblad[95], 15 august 1866

Bokhandelsannonser.

I Gleerupska Bokhandeln:

Nya Böcker

Badeliv i Sandefjord 1866. 5 Pentegninger. 1:25

Nya Dagligt Allehanda[96], 21 august 1866

Natten imellan den 13 och 14 augusti blef briggen Agnese, kapten Gjertsen, hemma i Sandefjord, från Rönne til norra Sverige, påseglad utanför Rönne. Fartyget led haveri på stormasten, som bräcktes, samt misde bogspröt och brädgång. Med hjelp af ångfartyget ”Mercur” blef fartyget samme dag inbogseradt till Rönne hamn.

Nya Dagligt Allehanda[97], 22 august 1866

Ocean, Kapt. …, fra Wick 9 august, for Sandefjord.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[98], 22 august 1866

Dagens post.

RÖNNE d. 17 Aug. Briggen Agnese, G. Gjertsen, hemma i Sandefjord, på resa från Rouen til Sundsvall i barlast, inbogserades i Tisdags i hamnen. Fartyget hade föregående natt utanför Hammaren varit i kollision med ett engelskt fartyg oc dervid förlorat bogsprötet samt fått fockmasten bräckt.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[99], 29 august 1866

Norge.

Koleran har nu på allvar utbrutit i Kristiania, fastän den ännu er lindrig. Från Lördagen tills på Måndagen hade 5 personer aflidit. – I Laurvig och i Sandefjord hade några personer på hvartdera stället aflidit.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[100], 10 september 1866, Nya Dagligt Allehanda[101], 11 september 1866

Sandefjord, Kapt. Thorbjørnsen, ankom Bordeaux 1 september, fra Hernösand.

Nya Helsingen[102], 15 september 1866

Orut, Kapt Andersen, ble innklarert til Söderhamn, fra Sandefjord i ballast.

Göteborgsposten[103], 10 oktober 1866, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[104], 10 oktober 1866

Orvador, Kapt. H. Olsen, hjemmehørende i Sandefjord, kom inn til Klädesholmen 8 oktober, underveis fra Gefle til England med trelast.

Nya Dagligt Allehanda[105], 17 oktober 1866, Göteborgsposten[106], 18 oktober 1866

Neptunus, Kapt. Andersson, ankom Wick fra Sandefjord 3 oktober

Janus, Kapt. Sörensson, ankom Grangemouth fra Sandefjord 5 oktober

Nya Dagligt Allehanda[107], 27 oktober 1866

Fortuna, Kapt. Larsson, forlot Havre 20 oktober med kurs for Sandefjord.

Nya Dagligt Allehanda[108], 29 oktober 1866

Urania, Kapt. Andersson, forlot Hull for Sandefjord 17 oktober

Nya Dagligt Allehanda[109], 31 oktober 1866

Iris, Kapt. Thorsson, forlot Inverkeithing for Sandefjord 21 oktober

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[110], 5 november 1866

Sjöfartsunderrättelser

SANDEFJORD d. 24 Okt. Briggen St. Johannes, Dahl, destinerad till Kronstadt med kol, stötte i Söndsags under tjocka på grund utanför Rauer, hvarvid rodret afbröts och kölen blef skadad; fartyget, som inkommit i hamnen, måste lossa och reparera.

Blekingeposten[111], 6 november 1866, Nya Dagligt Allehanda[112], 6 november 1866

Auktioner

Thorsdagen den 8 dennes kl. 11 f. m. försäljes genom offentlig auktion i wårt Packhus i 3:dje qwart. N:r 39, för wederbörandes rakning, diwerse skadade Inventarier, bestående af Tögwirke, Segel och Rundhult, tilhörande i haveri hit inkomnaa Skeppet ”Henry”, Kapten A. Anderssen, från Sandefjord.

Carlskrona den 3 Nowember 1866.

Gustaf Ernberg & Komp.

Nya Dagligt Allehanda[113], 13 november 1866

Felix, Kapt. Grön, ble utklarert fra London til Sandefjord 2 november.

Post- och Inrikes Tidningar[114], 20 november 1866, Öresundsposten[115], 24 november 1866, Gotlands Läns Nya Tidning[116], 7 desember 1866

= Norges handelsflotta har icke under något föregående år tillväxt så starkt som 1865. Året derförut ugjordes den af 5,268 fartyg om 317,200 kommersläster och med en besättning af 35,309 man; under 1865 ökades flottan med 139 fartyg, 35,749 läster och 2,757 man.

Den största lästdrägtigheten tilhörde under samma år:

Arendal 302 fartyg och 43,193 läster
Tönsberg 338 ’’ ’’ 36,097 ’’
Drammen 247 ’’ ’’ 29,370 ’’
Stavanger 450 ’’ ’’ 24,417 ’’
Bergen 721 ’’ ’’ 20,009 ’’
Christiania 167 ’’ ’’ 19,698 ’’
Grimstad 144 ’’ ’’ 18,436 ’’

Kragerö, Christiansand, Sandefjord och Tvedestrand räknade från 13,000 till 10,000 läster.

Nya Dagligt Allehanda[117], 25 november 1866

Ganger Rolf, Kapt. Andersen, ble utklarert fra London til Sandefjord 17 november.

Göteborgsposten[118], 10 januar 1867, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[119], 10 januar 1867

Sjöfarts-underrättelser.

Känsö d 6. Jan, (Fr. Red:s) Korresp.) Under den 4 och 5 d:s samt idag ha följande fartyg blifvit af ångare inbogserade till Wargöi anseende till is och tjocka, neml.: …Trio, G. Jörgensen, h. i Sandefjord, fr. Göteborg till Dover med trä; …

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[120], 8 mars 1867, Bohusläns Tidning[121], 15 mars 1867

Ganger Rolf, Kapt. Andersen, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl. i ballast

Albertina, Kapt. Gjermundsen, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl. i ballast

Göteborgsposten[122], 9 mars 1867

Albertina, Kapt. Gjermundsen, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[123], 9 mars 1867, Nya Dagligt Allehanda[124], 1 mars 1867

Dagens post.

NEVLUNGHAVN d. 26 febr. ”Fortuna”, Sörensen, hemma i Sandefjord; från Sundsvall med trälast, sednast kommande från Sandefjord, der den varit i haveri, har sidstlidne natt strandat på Fugleskären, ¾ mil härifrån; besättningen räddades.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[125], 15 mars 1867

Trigge, Kapt. Gabrielsen, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Lovisa, Kapt. Elvesen, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Helena, Kapt. Torgesen, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Sylphide, Kapt. Melsom, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Göteborgsposten[126], 16 mars 1867

Trigge, Kapt. Gabrielsen, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Lovisa, Kapt. Elvesen, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Sylphide, Kapt. Melsom, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Frithiof, Kapt Gröam, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[127], 16 mars 1867

Grevinden Karen Wedel Jarlsberg, Kapt. Grönvold, ankom Göteborg fra Sandefjord, Nordqvist, i ballast

Frithiof, Kapt Gröam, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Tordenskiold, Kapt. Olsen, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[128], 18 mars 1867, Göteborgsposten[129], 23 mars 1867

Ellida, Kapt. Larsen, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffler, i ballast

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[130], 26 mars 1867, Göteborgsposten[131], 30 mars 1867

Tre Venner, Kapt. Melsom, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Norra Hallands Tidning[132], 3 april 1867

Winddrifware: … – skonert Amalia, A. Aagesen, hemma i Sandefjord, på resa från England till Köpenhamn med last af diverse …

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[133], 6 april 1867

De Tvende Brödre, Kapt. Johannesson, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast.

Norra Hallands Tidning[134], 10 april 1867

Freij, Kapt. O. Andersen, hemma i Sandefjord, från Klåstersjöfjorden till Sönderland med last af plank

Norra Hallands Tidning[135], 17 april 1867

Haabets Ankar, Kapt. J. O. Rove, hemma i Sandefjord, ble utklarert fra Warberg til Havre med last af plank, fra Klosterfjorden

Nya Dagligt Allehanda[136], 17 april 1867

Columbus, Kapt. Schröder, ankom Hartlepool 6 april fra Sandefjord

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[137], 1 mai 1867

Sälfångsten tyckes i år at hafva utfallit väl. Så skrifves från Sandefjord, att fiskefartyget ”Maria” nyligen ditkommit från Ishavet med 11 à 12,000 sälar ombord.

Post- och Inrikes Tidningar[138], 7 mai 1867

Bergensposten för den 25 April meddelar, att fregattskeppet ”Claus Heftye” från Sandefjord hade utklarerat till Amerika med 470 emigranter.

Nya Dagligt Allehanda[139], 8 mai 1867

Anna, Kapt. […], ankom Liverpool 1 mai fra Sandefjord

Aftonbladet[140], 10 mai 1867, Aftonbladet[141], 24 Mai 1867, Aftonbladet[142], 8 juni 1867, Aftonbladet[143], 22 juni 1867, Aftonbladet[144], 6 juli 1867

Sandefjord-Badanstalt

holdes iaar, som sædvaanlig, aaben i Maanederne Juni, Juli og August.

Foruden Svovlbad (Bad i Opvarmet og med Gytje blandet Svovlvand) gives Dampbad, Dampdusch, Duschbad, Styrtbad og almindelige, varme Söbad. Strömbadene anbefale sig ved det overordentlig saltholdige Sövand. Til Brönddrikning forfindes foruden Svovlvandet (egent for Badeanstalten) alle sorter mineralske Vande.

Byen Sandefjord, som ligger i en smjk Egn, midt melle, Laurvig og Tönsberg, har i de senere Aar modtaget saadan Udvidelse, at der til enhver Tid vil kunne erholdes saavel enkelte Værelser som hele Familiebekvemmeligheder fuldstæandig möbleerede til en moderat Priis (fra 1/5 til 1 Species daglig).

Badeanstalten har et godt Musikcorps, som daglig spiller 4 ½ time om Morgenen under Brönddrikningen og 2 Timer om Eftermiddagen i Parken, som omgiver det smukt udstyrede Selskabslokale, i hvis Læsestuer findes de bedste svenske, norske og danske Aviser.

Det kongelige norske Dampskib, som farer mellem Kjöbenhavn, Göteborg og Christiania, anlöber Sandefjord 30te Mai, 13de og 27de Juni samt 11 Juli, ligesom ogsaa ethvert Dampskib, der gaar mellem Danmark, Sverrig og Norge, anlöber enten Frederiksvärn eller Laurvig, hvorfra der er 1 ½ til 2 Timers Kjörsel paa god Vei gjennem smuk Egn til Sandefjord.

Anmeldelser modtages af Inspektören, som ogsaa besörger Logier leiede til dem, som derom tilskrive ham.

Sandefjord den 27de April 1867

Directionen

Strömstads Tidning[145], 15 mai 1867

Stenbocken, Kapt. A. Larsson, ankom Strömstad 1 mai fra Sandefjord med saltet sild.

Josephina, Kapt. O. Ericsson, forlot Strömstad 2 mai for Sandefjord med ”landtmannaprodukter”

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[146], 15 mai 1867, Nya Dagligt Allehanda[147], 17 mai 1867

London, Kapt. Aaröe, passerte København 11 mai, underveis fra Sandefjord til Gefle.

Nya Dagligt Allehanda[148], 18 mai 1867, Stockholms Dagblad[149], 21 mai 1867

Sundenes Minde, Kapt. Larsen, passerte Öresund 14 mai, underveis fra Sandefjord til Ljusne, i ballast

Aftonbladet[150], 20 mai 1867

Haabets Anker, Kapt. Frederiksen, passerte Öresund 4 mai, underveis fra Sandefjord til Hernösand, i ballast.

Stockholms Dagblad[151], 22 mai 1867

Columbus, Kapt. Olsen, passerte Öresund 14 mai, underveis fra Sandefjord til Söderhamn, i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[152], 31 mai 1867, Göteborgsposten[153], 1 juni 1867

Adolf, Kapt. Olsson, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Nya Dagligt Allehanda[154], 6 juni 1867

Sjöfartsunderrättelser.

Briggen Emelie, kapten Abrahamsen, hemma i Sandefjord, från Sunderland til Gefle med cinders, inkom den 1 juni till Helsingör. Fartyget har några mil norr om Helsingör, imellan Nakkehoved och Hornbeck, varit i kollission med briggen ”Sarah A. Bel.”, kapten Johnsson, hemma i och från Liverpool till Riga med salt. Det förstnämnda fartyget erhöll akter på babords sida betydande skador å skrifve och blef af en ångbåt inbogseradt till Helsingör. Den senare erhöll någon skada å bogen etc., men ämnar att fortsätta resan.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[155], 7 juni 1867, Göteborgsposten[156], 7 juni 1867 [Friggja], Marstrands Tidning[157], 8 juni 1867 [Friggja], Göteborgsposten[158], 9 juni 1867 [Catharina Christina og Adeleide]

Sjöfartsunderrättelser.

MARSTRAND, d. 6 juni. (Från red:ns korrespondent). Den 5 inkommo hit för motvind: … skonerten ”Frigga”, J. O. Gabrielsen, hemma i Sandefjord, från Newcastle till Göteborg med kol …

BRÄNNÖ d. 6 Juni. (Från H.-T.:s korrespondent). I går inkom för storm och motvind till ankars å Riföfjord: Briggen ”Catharina Christina”, M. C. Carlsén, hemma i Sandefjord, på resa från Caen till Hernösand, i barlast; …

Skeppet ”Adelaide”, J. Hansson, hemma i Sandefjord, på resa från Hayle till Luleå, i barlast.

Norrlandsposten[159], 11 juni 1867

Sundendes Mind, Kapt. Larsen, ankom Öregrund 7 juni fra Sandefjord i ballast.

Göteborgsposten[160], 11 juni 1867, Nya Dagligt Allehanda[161], 11 juni 1867

Helsingör d. 5 Juni. I Hamen inkom i förgår … Brigg De Tvende Brödre, Johansen, h. i Sandefjord, fr. Honfleur t. Skellefteå var d. 2 d:s i kollision med en holländsk brigg och erhöll dervid skador å akterspegeln, men fortsatte det oaktadt resan. …

Nya Dagligt Allehanda[162], 15 juni 1867, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[163], 15 juni 1867, Öresundsposten[164], 18 juni 1867

Augusta, Kapt. Andersson, ankom Alloa fra Sandfjord 3 juni.

Aftonbladet[165], 17 juni 1867

DANMARK

Justitieministern Leuning, som fått två månaders permission, har på grund af sitt förvärrade helsotilstånd måst uppskjuta den tillämnade badresan till Sandefjord.

Norrlandsposten[166], 18 juni 1867

London, Kapt. S. Aaröe, ankom Gefle fra Sandefjord 14 juni, i ballast

Aftonbladet[167], 22 juni 1867, Aftonbladet[168], 6 juli 1867

Forsaavidt der önsker fuldstændigere Oplysninger om Sandefjord-Bads kurative Verkninger, corresponderes med Undertegnede, der som mangeaarig Læge ved Badet er istand til at give al fornöden Undettetning, ligesom jeg ogsaa med Fornöielse vil besörge Logier og Badetimer, om saa maatte önskes.

Sandefjord, 27 April 1867.

J. EBBESEN

Badelæge og Formand i

Badedirectionen.

Aftonbladet[169], 15 juli 1867

Från Sandefjord Skrifves, att badgästernas antal, som nu uppgår till omkring 350, dagligen ökas med ankommande nya.

Aftonbladet[170], 17 juli 1867, Stockholms Dagblad[171], 19 jul 1867

Apollo, Kapt. Melsom, passerte Öresund 11 juli, underveis fra Sandefjord til Nedercalix, i ballast

Post- och Inrikes Tidningar[172], 17 juli 1867, Göteborgsposten[173], 18 juli 1867

Från Sandefjord skrefs den 6 dennes: Här äro nu omkring 350 badgäster och dagligen ankomma nya. Största dele af logierna, och särdeles allla i badets grannskap, ¨ro upptagna, liksom äfven en del af de logier, som varit bebodda sedan början af Juni, äro uthyrda till badgäster, hvilka väntas efter midten af Juli.

Nya Dagligt Allehanda[174], 25 juli 1867, Göteborgsposten[175], 26 juli 1867

Augusta, Kapt. Andreasson, ankom Wick 16 juli, fra Sandefjord.

Dagens Nyheter[176], 26 juli 1867, Nya Dagligt Allehanda[177], 26 juli 1867, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 26 juli 1867 [litt annen tekst, men samme innhold], Stockholms Dagblad[178], 27 juli 1867. Gefleposten[179], 31 juli 1867, Kalmar[180], 31 juli 1867, Stockholms Dagblad[181], 10 august 1867 [skördat specier och ära]

De svenska operasångarne i Norge och hrr Behrens och Dahlgren ha tillsvidare slagit sig ned vid Sandefjord i Norge, der de begagna hafsbaden.

Göteborgsposten[182], 1 august 1867

– Från Sandefjord berättas, att skeppsredaren Andersen Haughems enka Helena Andersen på Kamfjord skänkt 500 spd för att af den årliga räntan understödja fattiga enkor eller familjer, isynnerhet efter sjömän eller skeppstimmermän, i Sandeherreds Landtsocken.

Nya Dagligt Allehanda[183], 8 august 1867, Aftonbladet[184], 9 august 1867

Atalanta, Kapt. Hansen, passerte Öresund 2 august underveis fra Sandefjord til Nederkalix, i ballast

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[185], 6 september 1867.

Hotel Britannia i Göteborg mottok, som gjester, studentene J. Ohlsson, W. Justeng, P. Lönmark, och A. Colin, alle ankommet fra Sandefjord.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[186], 5 oktober 1867, Göteborgsposten[187], 7 oktober 1867

BRÄNNÖ d. 3 Okt. (Från red:ns korresp.) I går inkommo till Rifvefjord för storm och motvind: … briggen ”Heldine”, A. Jörgensen, hemma i Sandefjord, från Hernösand till Rouen med trä …

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[188], 13 november 1867, Göteborgsposten[189], 14 november 1867, Nya Dagligt Allehanda[190], 14 november 1867

RÖNNE d. 8 Nov. I går inkom i hamnen skonerten ”Omny”, A. C. Hansen, hemma i Sandefjord, på resa från Gefle till Hull med jern och trä. Fartyget är läck och måste lossa för at reparera, likasom äfven seglen äro i ramponeradt tillstånd.

Göteborgsposten[191], 15 november 1867

– Sandefjords och Sandeherreds qvinnoförening för missionens befrämjande har förfärdigat en matta, som af biskop Schreuder skall öfverlemnas till hans zuluiska majestät, för att stämma honom gynnsamt för missionens sak.

Göteborgsposten[192], 15 november 1867

– Sandefjords badanstalt var under senaste badsäsongen besökt af 800 främlingar, af hvilka 600 voro fasta badgäster, af de sistnämnda voro 14 från Sverige.

Post- och Inrikes Tidningar[193], 25 november 1867, Nya Dagligt Allehanda[194], 26 november 1867, Aftonbladet[195], 26 november 1867, Nya Dagligt Allehanda[196], 26 november, Göteborgsposten[197], 27 november 1867, Gefleposten[198], 27 november 1967, Barometern[199], 30 november 1867

Bidrag til norrländingarna. Genom h. exc. Herr norska statsministern Sibbern hafva vidare ankommit för de nödlidande i Norrland: Från Sandefjords stad och Sandeherreds landdistrikt 206 Rdl., ytterligare från Rostock genom konsul Thode 100 Rdl., ytterligare från Tönsberg 210 Rdl. 80 öre, hvaraf 88 Rdl från 7 små flickor, hvilka hafva förestått en bazar för barn: summ rmt Rdl. 516: 80 öre.

Nya Dagligt Allehanda[200], 26 november 1867

Briggen Elise, kapten Olsen, hemma i Sandefjord, från Gotland till Perth med trälast, har inkommit till Helsingör. Fartyget hade natten till den 17 nov. varit på grund vid Warberg, är mycket läck och måste lossa för att reparera.

Aurora, Kapt. Olsson, ankom Grangemouth 15 november fra Sandefjord.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[201], 26 november 1867, Göteborgsposten[202], 27 november 1867

Aurora, Kapt. Olsson, ankom Grangemouth 15 november fra Sandefjord.

Veranda, Kapt. L. Larsen, hemma i Sandefjord, från Nyland til Dieppe med trä

Göteborgsposten[203], 26 november 1867, Nya Dagligt Allehanda[204], 26 november 1867

Helsingör d. 21 Nov. … I dag på e. m. inkom i hammnen brigg. Elise, Olsen, h. i Sandefjord, fr. Kappelshamn till Perth med trälast; hade atten tilll d. 17 varit å grund vid Warberg, ¨r läck samt måste lossa och reparera.

Nya Dagligt Allehanda[205], 6 desember 1867, Aftonbladet[206], 6 desember 1867, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[207], 9 desember 1867

Från Kristiania skrifves den 4 december: I går rasade en ovanlig storm med snöyra.

Äfven telegrafen var skadad. Förbindelsen med utlandet var afskuren genom fel på linien mellan Fredrikshald och den närmaste svenska stationen, men sannolikt funnos fel äfven på linien längre in i Sverige. Linien mella Tönsberg och Sandefjord var afbruten och senare på aftonen mellan Kragerö och Brevig.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[208], 9 desember 1867, Göteborgsposten[209], 10 desember 1867

HJÖRRING d. 4 Dec. Vid Råberg har strandat: skeppet ”Sundenes Minde”, Larsen, hemma i Sandefjord, från Sundsvall till London. Af besättningen räddades 1 man.

[Kirkebok for Sandar[210], 3 desember 1867, ”Begravet paa Hune [?] Kirkegaard i Jÿlland”:

Skipper Antoni Larsen (49), Sunde

Styrmand Anders Andersen (36), Strand

Matros Christian Olsen (56), Ødegaarden

Matros Ditman Larsen (28), Barbroen [Hjelmbye ?]

Matros Christian Olsen Sunde (18), Sunde

Matros Mathis Engelbretsen (18), Hafaldbrækka

Matros Martin Knudsen (25), Daalaren, af Sfjord

Matros Hans Abelsted [?] Nilsen (24), af Sfjord

Søn af Skibsfører Nils Pedersen]

Aftonbladet[211], 9 desember 1867

Understöd till Norrland, … Norge, Insamling genom Magistraten och Formandskabet, … Sandefjords Köbstad och Sandeherred: Rdr. 206 – …

Nya dagligt Allehanda[212], 11 desember 1867

 1. https://data.kb.se/dark-7105502/manifest
 2. https://data.kb.se/dark-6674071/manifest
 3. https://data.kb.se/dark-5940959/manifest
 4. https://data.kb.se/dark-13668228/manifest
 5. https://data.kb.se/dark-7437783/manifest
 6. https://data.kb.se/dark-6674066/manifest
 7. https://data.kb.se/dark-6045036/manifest
 8. https://data.kb.se/dark-6674132/manifest
 9. https://data.kb.se/dark-6674143/manifest
 10. https://data.kb.se/dark-6045231/manifest
 11. https://data.kb.se/dark-6674040/manifest
 12. https://data.kb.se/dark-19778159/manifest
 13. https://data.kb.se/dark-6674085/manifest
 14. https://data.kb.se/dark-6045011/manifest
 15. https://data.kb.se/dark-6674036/manifest
 16. https://data.kb.se/dark-7437838/manifest
 17. https://data.kb.se/dark-6674125/manifest
 18. https://data.kb.se/dark-6045138/manifest
 19. https://data.kb.se/dark-6674037/manifest
 20. https://data.kb.se/dark-6044971/manifest
 21. https://data.kb.se/dark-6045238/manifest
 22. https://data.kb.se/dark-6674088/manifest
 23. https://data.kb.se/dark-6674120/manifest
 24. https://data.kb.se/dark-6045092/manifest
 25. https://data.kb.se/dark-6674038/manifest
 26. https://data.kb.se/dark-19560904/manifest
 27. https://data.kb.se/dark-42888/manifest
 28. https://data.kb.se/dark-7440969/manifest
 29. https://data.kb.se/dark-3674337/manifest
 30. https://data.kb.se/dark-13175583/manifest
 31. https://data.kb.se/dark-22623825/manifest
 32. https://data.kb.se/dark-6987848/manifest
 33. https://data.kb.se/dark-5941065/manifest
 34. https://data.kb.se/dark-8045954/manifest
 35. https://data.kb.se/dark-10116516/manifest
 36. https://data.kb.se/dark-42868/manifest
 37. https://data.kb.se/dark-42734/manifest
 38. https://data.kb.se/dark-42760/manifest
 39. https://data.kb.se/dark-7440957/manifest
 40. https://data.kb.se/dark-42893/manifest
 41. https://data.kb.se/dark-42893/manifest
 42. https://data.kb.se/dark-7105519/manifest
 43. https://data.kb.se/dark-12345973/manifest
 44. https://data.kb.se/dark-42884/manifest
 45. https://data.kb.se/dark-8046013/manifest
 46. https://data.kb.se/dark-8046013/manifest
 47. https://data.kb.se/dark-6160507/manifest
 48. https://data.kb.se/dark-6890420/manifest
 49. https://data.kb.se/dark-14575203/manifest
 50. https://data.kb.se/dark-7441039/manifest
 51. https://data.kb.se/dark-12345974/manifest
 52. https://data.kb.se/dark-6045242/manifest
 53. https://data.kb.se/dark-6674198/manifest
 54. https://data.kb.se/dark-42717/manifest
 55. https://data.kb.se/dark-8045828/manifest
 56. https://data.kb.se/dark-5796425/manifest
 57. https://data.kb.se/dark-15631681/manifest
 58. https://data.kb.se/dark-13510888/manifest
 59. https://data.kb.se/dark-23808562/manifest
 60. https://data.kb.se/dark-15155943/manifest
 61. https://data.kb.se/dark-5941154/manifest
 62. https://data.kb.se/dark-12878381/manifest
 63. https://data.kb.se/dark-16059250/manifest
 64. https://data.kb.se/dark-11939479/manifest
 65. https://data.kb.se/dark-13397797/manifest
 66. https://data.kb.se/dark-10126706/manifest
 67. https://data.kb.se/dark-15549224/manifest
 68. https://data.kb.se/dark-17008338/manifest
 69. https://data.kb.se/dark-13668241/manifest
 70. https://data.kb.se/dark-7880965/manifest
 71. https://data.kb.se/dark-12283100/manifest
 72. https://data.kb.se/dark-10869323/manifest
 73. https://data.kb.se/dark-6160572/manifest
 74. https://data.kb.se/dark-6160574/manifest
 75. https://data.kb.se/dark-7440999/manifest
 76. https://data.kb.se/dark-42772/manifest
 77. https://data.kb.se/dark-7440959/manifest
 78. https://data.kb.se/dark-12346009/manifest
 79. https://data.kb.se/dark-10126913/manifest
 80. https://data.kb.se/dark-7440987/manifest
 81. https://data.kb.se/dark-6161651/manifest
 82. https://data.kb.se/dark-42679/manifest
 83. https://data.kb.se/dark-7438105/manifest
 84. https://data.kb.se/dark-8045837/manifest
 85. https://data.kb.se/dark-42646/manifest
 86. https://data.kb.se/dark-7438366/manifest
 87. https://data.kb.se/dark-8045957/manifest
 88. https://data.kb.se/dark-6045337/manifest
 89. https://data.kb.se/dark-23808588/manifest
 90. https://data.kb.se/dark-7438169/manifest
 91. https://data.kb.se/dark-6674244/manifest
 92. https://data.kb.se/dark-6045393/manifest
 93. https://data.kb.se/dark-13397963/manifest
 94. https://data.kb.se/dark-7105633/manifest
 95. https://data.kb.se/dark-7049144/manifest
 96. https://data.kb.se/dark-7437960/manifest
 97. https://data.kb.se/dark-7438017/manifest
 98. https://data.kb.se/dark-6674236/manifest
 99. https://data.kb.se/dark-6674234/manifest
 100. https://data.kb.se/dark-6674221/manifest
 101. https://data.kb.se/dark-7437969/manifest
 102. https://data.kb.se/dark-10869372/manifest
 103. https://data.kb.se/dark-6045356/manifest
 104. https://data.kb.se/dark-6674279/manifest
 105. https://data.kb.se/dark-7438084/manifest
 106. https://data.kb.se/dark-6045376/manifest
 107. https://data.kb.se/dark-7438381/manifest
 108. https://data.kb.se/dark-7437926/manifest
 109. https://data.kb.se/dark-7438098/manifest
 110. https://data.kb.se/dark-6674255/manifest
 111. https://data.kb.se/dark-6144258/manifest
 112. https://data.kb.se/dark-7437985/manifest
 113. https://data.kb.se/dark-7437976/manifest
 114. https://data.kb.se/dark-6891689/manifest
 115. https://data.kb.se/dark-15156014/manifest
 116. https://data.kb.se/dark-16953556/manifest
 117. https://data.kb.se/dark-7437935/manifest
 118. https://data.kb.se/dark-6292565/manifest
 119. https://data.kb.se/dark-7010195/manifest
 120. https://data.kb.se/dark-7010227/manifest
 121. https://data.kb.se/dark-12695973/manifest
 122. https://data.kb.se/dark-6292826/manifest
 123. https://data.kb.se/dark-7010248/manifest
 124. https://data.kb.se/dark-7438142/manifest
 125. https://data.kb.se/dark-7010232/manifest
 126. https://data.kb.se/dark-6292817/manifest
 127. https://data.kb.se/dark-7066050/manifest
 128. https://data.kb.se/dark-7010150/manifest
 129. https://data.kb.se/dark-6292810/manifest
 130. https://data.kb.se/dark-7010166/manifest
 131. https://data.kb.se/dark-6292821/manifest
 132. https://data.kb.se/dark-15752012/manifest
 133. https://data.kb.se/dark-7066052/manifest
 134. https://data.kb.se/dark-15752010/manifest
 135. https://data.kb.se/dark-15752007/manifest
 136. https://data.kb.se/dark-7438371/manifest
 137. https://data.kb.se/dark-7010194/manifest
 138. https://data.kb.se/dark-6892062/manifest
 139. https://data.kb.se/dark-7438389/manifest
 140. https://data.kb.se/dark-43078/manifest
 141. https://data.kb.se/dark-44220/manifest
 142. https://data.kb.se/dark-44242/manifest
 143. https://data.kb.se/dark-44243/manifest
 144. https://data.kb.se/dark-43437/manifest
 145. https://data.kb.se/dark-22315961/manifest
 146. https://data.kb.se/dark-7010200/manifest
 147. https://data.kb.se/dark-7438469/manifest
 148. https://data.kb.se/dark-7438591/manifest
 149. https://data.kb.se/dark-8049679/manifest
 150. https://data.kb.se/dark-44219/manifest
 151. https://data.kb.se/dark-8049706/manifest
 152. https://data.kb.se/dark-7010042/manifest
 153. https://data.kb.se/dark-6051324/manifest
 154. https://data.kb.se/dark-7438433/manifest
 155. https://data.kb.se/dark-7010040/manifest
 156. https://data.kb.se/dark-6051278/manifest
 157. https://data.kb.se/dark-19048630/manifest
 158. https://data.kb.se/dark-6051312/manifest
 159. https://data.kb.se/dark-10122148/manifest
 160. https://data.kb.se/dark-6051042/manifest
 161. https://data.kb.se/dark-7438343/manifest
 162. https://data.kb.se/dark-7438579/manifest
 163. https://data.kb.se/dark-7010101/manifest
 164. https://data.kb.se/dark-15161565/manifest
 165. https://data.kb.se/dark-44247/manifest
 166. https://data.kb.se/dark-10122134/manifest
 167. https://data.kb.se/dark-44243/manifest
 168. https://data.kb.se/dark-43437/manifest
 169. https://data.kb.se/dark-43444/manifest
 170. https://data.kb.se/dark-43441/manifest
 171. https://data.kb.se/dark-8049773/manifest
 172. https://data.kb.se/dark-6892291/manifest
 173. https://data.kb.se/dark-6051238/manifest
 174. https://data.kb.se/dark-7438789/manifest
 175. https://data.kb.se/dark-6051281/manifest
 176. https://data.kb.se/dark-3673981/manifest
 177. https://data.kb.se/dark-7438834/manifest
 178. https://data.kb.se/dark-8049803/manifest
 179. https://data.kb.se/dark-22620686/manifest
 180. https://data.kb.se/dark-5941380/manifest
 181. https://data.kb.se/dark-8049824/manifest
 182. https://data.kb.se/dark-6051245/manifest
 183. https://data.kb.se/dark-7438792/manifest
 184. https://data.kb.se/dark-43468/manifest
 185. https://data.kb.se/dark-7015602/manifest
 186. https://data.kb.se/dark-7015631/manifest
 187. https://data.kb.se/dark-6051041/manifest
 188. https://data.kb.se/dark-7015561/manifest
 189. https://data.kb.se/dark-6051388/manifest
 190. https://data.kb.se/dark-7438825/manifest
 191. https://data.kb.se/dark-6051452/manifest
 192. https://data.kb.se/dark-6051452/manifest
 193. https://data.kb.se/dark-6892181/manifest
 194. https://data.kb.se/dark-7438592/manifest
 195. https://data.kb.se/dark-43395/manifest
 196. https://data.kb.se/dark-7438592/manifest
 197. https://data.kb.se/dark-6051406/manifest
 198. https://data.kb.se/dark-22620708/manifest
 199. https://data.kb.se/dark-5750575/manifest
 200. https://data.kb.se/dark-7438592/manifest
 201. https://data.kb.se/dark-7015526/manifest
 202. https://data.kb.se/dark-6051406/manifest
 203. https://data.kb.se/dark-6051404/manifest
 204. https://data.kb.se/dark-7438592/manifest
 205. https://data.kb.se/dark-7479869/manifest
 206. https://data.kb.se/dark-43385/manifest
 207. https://data.kb.se/dark-7015508/manifest
 208. https://data.kb.se/dark-7015508/manifest
 209. https://data.kb.se/dark-6051392/manifest
 210. Sandar kirkebøker, SAKO/A-243/F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1862-1871, s. 149

  Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051018030162

 211. https://data.kb.se/dark-43392/manifest
 212. https://data.kb.se/dark-7479855/manifest

Skipet “Sandefjord”

I de svenske avisene er skipet “Sandefjord” notert en rekke ganger – fra og til havner i Sverige, i Frankrike, eller gjennom Øresund – som naturlig er når prosjektet er å finne ut hva disse avisene har skrevet om byen.

Skipet Sandefjord var hjemmehørende i Tønsberg …

Sandefjord i Svenske Aviser fra 1862 til og med 1863

Bohusläns Tidning[1],[2], 16 20 januar 1862

«Från Utlandet återtournerade bref:

No. 1. Hansson, Efraim, Skomakare; Sandefjord …»

Post- och Inrikes Tidningar[3], 4 mars 1862

Storthingsvalget för Laurvig och Sandefjord skulle försiggå i Laurvig under loppet af Mars månad.

Aftonbladet[4], 15 mars 1862, Aftonbladet[5], 7 april 1862, Aftonbladet[6], 7 mai 1862, Aftonbladet[7], 3 juni 1862

Sandfjords Badeanstalt i Norge

aabnes i aar til almindelig Afbenyttelse den 1:ste Juni og lukkes den 31:ste August

Gigtsygdomme, chronisk Rheumatisme, Scrophler, chroniske Laddesygdomme, Lamhed, Spinalirritation, chroniske Hudsygdomme, Nervesmerter, Nervesvækkelse, Underlivstilfælde, navnlig Lever og Miltsvulster, Obstruction og Hæmorrhidallidelser, have fornemmelig med særdeles gode Resultater været behandlede ved denne Badeanstalt.

Badenes Priis variere fra 60 till 8 Skilling. To södskende kunne gaae sammen i Karbad, mod den for en Voxen bestemte Betaling, og en Voxen kan medtage sit Barn under 6 Aar gratis, og under 12 Aar mod halv Betaling.

Byen i Sandfjord er særdeles smukt beliggende ved Bunden af en Havbugt af samme Navn, har en yndig Omegn, Luften er af en vevderqvegende Reenhed og Friskhed, og Klimatet er mildt og behageligt.

Af de ved badeanstalten förte meteorologiske Iagttagelser hidsættes, vedkommende foorrige Aars Sommer.

Middeltemperatur Regnmængden per qvadr.Fod, indbefattet den om Natten faldne Regn.

Kl. 6 Morgen

  Luftens Søens
Maaned Kl. 6 Morgen Kl. 2 Middag Kl. 6 Aften Kl. 12 Middag Kl. 6 Aften
Juni 11,9 17,3 16 14,7 15,8 2 2/8 Pot *)

13 7/8 Pot

12 2/8 Pot

Juli 12,1 15,7 15 15,5 16,2
August 10,7 15 13,8 14,2 14,7
Vindene vare fra S. i 60 Dage, Ö. i 10 Dage, N. i 5 Dage, V. i 5 Dage og Stille i 12 Dage.

Sandefjord staaer endvidere ved utmærkeet gode Veie og regelmæssig Dampskibsfart i Forbindelse med Indlandets vigtigste Stæder, saavelsom med Göteborg, Fredrikshavn, Kjøbenhavn og Kiel.

Anmeldelser adresseres til Undertegnede Badeanstaltens Bestyrer, der paa Forlangende meddeler nærmere Oplysninger, betinger Logis, m. m. Sandefjord 1862, E. Middelthun.

*) 1 Pot = 11 4/5 jumfrur.

Göteborgsposten[8], 26 mars 1862, Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning[9], 26 mars 1862.

Lovise, Kapt. S. Aagesen, ankom Göteborg fra Sandefjord, S. L. & Co., 24 mars, i ballast.

Nya Daglig Allehanda[10], 11 april 1862

Sandefjord, Kapt. Bolt, lå 29 mars i Newcastle og lastet for Stockholm

Göteborgsposten[11], 12 april 1862

Echo, Kapt. H. Abelsted, ankom Göteborg fra Sandefjord 11 april, i ballast.

Nya Dagligt Allehanda[12], 17 april 1862, Aftonbladet[13], 19 april 1862, Fäderneslandet[14], 23 april 1862

Sandefjord, Kapt. Bolt, passerte Öresund 12 april underveis fra Newcastle til Stockholm med kull.

Aftonbladet[15], 26 april 1862

Sandefjord, Kapt. Bolt ankom Sandhamn fra Newcastle med kull

Aftonbladet[16], 1 mai 1862, Post- och Inrikes Tidningar[17], 1 mai 1862, Nya Dagligt Allehanda[18], 1 mai 1862, Fäderneslandet[19], 3 mai 1862

Sandefjord, Kapt. Bolt, ankom Stockholm 30 april fra Newcastle med stenkull.

Göteborgsposten[20], 6 mai 1862

Hamburg, Kapt. A. Gundersen, ankom Göteborg 5 mai fra Sandefjord, Tönsberg, W., i ballast.

Aftonbladet[21], 7 mai 1862

IMPORTLISTA

Med Sandefjord, skepp. Bolt från Newcastle: A. Bonman [?] & K. 27 keel Stenkol. …

Aftonbladet[22], 9 mai 1862, Nya Dagligt Allehanda[23], 9 mai 1862, Post- och Inrikes Tidningar[24], 9 mai 1862, Stockholms Dagblad[25], 10 mai 1862, Fäderneslandet[26], 14 mai 1862

Sandefjord, Kapt. Bolt, ble anmeldt til lasting 3 mai [muligvis av jern i Norrland]

Arken ankom Wick fra Sandefjord 27 april

Post- och Inrikes Tidningar, 17 mai 1862, Stockholms Dagblad[27], 19 mai 1862

Sandefjord, Kapt. Bolt, ble utklarert 16 mai for en reise via Norrland til Bordeaux med jern og ballast, eventuelt via Sundsvall med jern og planker.

Aftonbladet[28], 21 mai 1862, Fäderneslandet[29], 24 mai 1862

Familien, Kapt. Andersen, ankom Wick fra Sandefjord 9 mai.

Aftonbladet[30], 26 mai 1862, Nya Dagligt Allehanda[31], 26 mai 1862

Hilda, Kapt. Pedersen, passerte Öresund 19 mai, underveis fra Sandefjord til Hernösand, i ballast

Columbus, Kapt. Schröder, passerte Öresund 20 mai, underveis fra Sandefjord til Söderhamn, i ballast.

Nya Dagligt Allehanda[32], 27 mai 1862, Fäderneslandet[33], 31 mai 1862, Stockholms Dagblad[34], 2 juni 1862

Grevinde W.-Jarlsberg, Kapt. Norrström, passerte Öresund 21 mai underveis fra Sandefjord til Söderhamn, i ballast.

Fäderneslandet[35], 28 mai 1862

Hilda, Kapt. Pedersen, passerte Öresund 19 mai underveis fra Sandefjord til Hernösand, i ballast.

Stockholms Dagblad[36], 28 mai 1862

Columbus, Kapt. Schröder, passerte Öresund 20 mai underveis fra Sandefjord til Söderhamn, i ballast.

Aftonbladet[37], 30 mai 1862, Fäderneslandet[38], 4 juni 1862

Familiens Haab, Kapt. Kruge, passerte Öresund 24 mai underveis fra Sandefjord til Rathan, i ballast.

Fäderneslandet[39], 31 mai 1862

Haabets Anker, Kapt. Jacobsen, passerte Öresund 22 mai, underveis fra Sandefjord til Hernösand, i ballast.

Fäderneslandet[40], 4 juni 1862

S:t Olaf, Kapt. Zachariassen, passerte Öresund 26 mai, underveis fra Sandefjord til Skellefteå, i ballast.

Härnösandsposten[41], 5 juni 1862

Elida, Kapt. Pedersen, ble innklarert til Härnösand fra Sandefjord, i ballast

Haabets Anker, Kapt. Jacobsen, ble innklarert til Härnösand fra Sandefjord, i ballast

Helsingen[42], 6 juni 1862

Columbus, Kapt. Schrøder, ble innklarert til Söderhamn fra Sandefjord, i ballast

Grevinden Karen Wedel-Jarlsberg, Kapt. Nordström, ble innklarert til Söderhamn fra Sandefjord, i ballast

Aftonbladet[43], 16 juni 1862, Stockholms Dagblad[44], 19 juni 1862

Norma, Kapt. Steen, passerte Öresund 10 juni, underveis fra Sandefjord til Skellefteå, i ballast. Eller med kull.

Sundsvallsposten[45], 19 juni 1862

Annette, Kapt. O. Andersen, ble innklarert til Sundsvall fra Sandefjord 30 mai, i ballast

America, Kapt. A. Hwistendahl, ble innklarert til Sundsvall fra Sandefjord 5 juni, i ballast

Härnösandsposten[46], 19 juni 1862

Natten, Kapt. Abelson, ble innklarert fra Sandefjord, i ballast.

Umebladet[47], 21 juni 1862

Familiens Haab, Kapt. Kruge, ankom Rathan fra Sandefjord 5 juni, i ballast.

Norrländska Korrespondenten[48], 21 juni 1862

Annette, Kapt. O. Andersen, ble innklarert til Sundsvall fra Sandefjord 31 mai, i ballast.

America, Kapt. A. Hwistendahl, ble innklarert til Sundsvall fra Sandefjord 4 juni, i ballast.

Nya Dagligt Allehanda[49], 26 juni 1862

Oscar, Kapt. Aagesen, passerte Öresund 21 juni, underveis fra Sandefjord til Piteå, i ballast

Aftonbladet[50], 27 juni 1862, Blekingeposten[51], 4 juli 1862, Karlshamns Allehanda[52], 7 juli 1862, Korrespondenten[53], 8 juli 1862

– På norska kusten i trakten af Sandefjord har man den 12 dennes funnit ett tremastad kantraadt fartyg, utrustadt till torsfiske på ref i Nordsjön. Masterna voro afbrutna och alle inventarier ofvan däck bortspolade. I skansen fann man liket af en karl och en gosse. Måhända ar detta det fartyg, från hvilket en norsk lotsbåt nyligen med stor fara räddade svenska fiskaren Anders Johansson från Åstol vid Marstrand.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[54], 27 juni 1862, Post- och Inrikes Tidningar[55], 27 juni 1862, Fäderneslandet[56], 2 juli 1862, Snällposten[57], 3 juli 1862, Borås Tidning[58], 10 juli 1862

(I Post- och Inrikes Tidningars og Fäderneslandets versjoner fortelles det at saken er hentet fra ”Sandefjords Tidende”)

Bergadt fartyg. Från Sandefjord i Norge skrifves: Thorsdagen den 12 dennes tidigt på morgonen påträffades sydvest om Lindholmen, vid inloppet til Medfjorden, ett kandtradt fartyg med kölen i vädret, hvilket inbogserades till Fruvig i vestra Sandeherredsö.

Fartyget blef om aftonen bragt på rätt köl och befanns då vara ett tre-mastadt svenskt däcksfartyg, utrustadt till torskfiske på refvet i Nordsjön, och hade sannolikt genom en brottsjö fått masterna bräckta samt kantrat, hvarvid alla inventarier ofvan däck flutit bort. Ett stycke af stormasten fanns qvar, meen intet af seglen och litet af fiskredskaperna kunde upptäckas.

Sedan fartyget den 15 pumpats läns, påträffades i detsamma liken af en fullvext mansperson och en gosse, båda fullt påklädda, men ingen upplysning vanns om deras hemort. Det öfriga manskapet, som i almänhet på sådana fartyg utgör 7 à 12 till antalet, har förmodligen funnit sin graf i vågorna.

Vid hållen syneförrättning har fyndet värderats till c:a 100 spd., hvilket dock torde vara åtskilliga procent under det vrkliga värdet, enär skrofvet skall hafva lida föa eller ingen väsendligt skada.

De ombord funna tvenne liken begrofvos här d. 15.

[I kirkeboken[59] for Sandar kan man lese at 15 juni 1862 ble begravet ”Tvende Lig, 1 gammel Mand og en Dreng, fundet i en kulkastet Baad paa Söen” De ble ”antaget at være fra Sverig” og ”begge sandsynligvis druknet”.

Senere har saken blitt fulgt opp, som beskrevet i et notat:

”Efter [?] oplysning fra vedkommende svenske Præst Carl Olson, Kapell Prædikant i Marstrand & Klæderholmen [?] af 4/9 62 er de fundne og her forjordete [?] Lig:

Fiskeren Maarten Olaus Anderssøn, fød 24 Marts 1831 og

Drengen Lars Olausson, født 10 November 1853, Søn af Skipperen Olaus Larsen paa Aastol, Sville som omkomme den 4de Juni d. A. ved Fiskerbaaden ”Bruden”s Forlis, ved hvilket dens hele Besætning, 7 Mandspersoner, omkom”

Aftonbladet[60], 28 juni 1862, Fäderneslandet[61], 2 juli 1862

Oscar, Kapt. Aagensen, passerte Öresund 21 juni, underveis fra Sandefjord til Piteå, i ballast.

Fäderneslandet[62], 5 juli 1862

Sandefjord, Kapt. Bolt, passerte Öresund underveis fra Ljusne til Bordeaux med tømmer

Fäderneslandet[63], 9 juli 1862

Trio, Kapt. Fredrichsen, passerte Öresund 1 juli, underveis fra Sandefjord til Skellefteå, i ballast

Göteborgsposten[64], 11 juli 1862, Ystads Tidning[65], 18 juli 1862

En sångarfest firades den 29 sistl. juni i Sandefjord i Norge. Sångföreningarne i Laurvig och Tönsberg voro til densamma inbjudna. Högtidligheten var gynnad af det herrligaste väder och under hela tiden rådde den angenämaste stämning.

Aftonbladet[66], 11 juli 1862

Norge.

Borgmästaren i Bergen, C. B. Conradi har aflidit vid Sanefjords bad. Han hade länge vid stortinget representerat Bergen.

Aftonbladet[67], 14 juli 1862, Fäderneslandet[68], 16 juli 1862, Stockholms Dagblad[69], 17 juli 1862

2:de Brödre, Kapt. Klaveness, passerte Öresund 7 juli, underveis fra Sandefjord til Råneå, i ballast

Aftonbladet[70], 15 juli 1862, Fäderneslandet[71], 16 juli 1862

Laura, Kapt. Petersen, passerte Öresund 9 juli, underveis fra Sandefjord til Råneå, i ballast

Nya Dagligt Allehanda[72], 18 juli 1862, Aftonbladet[73], 18 juli 1862

Prinds Adalbert, Kapt. Poulsen, passerte Öresund 12 juli, underveis fra Sandefjord til Nederkalix, i ballast

Post- och Inrikes Tidningar[74], 28 juli 1862

Statsrådet Riddervold har erhållit tjenstledighet från medlet af Juli till slutet af Augusti månad, under hvilken tid statsrådet Stang förestår chefskapet för kyrkodepartement. Statsrådet Riddervold kommer att afresa till Sandefjord för at begagna baden derstädes.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[75], 5 august 1862, Sköfde Tidning[76], 9 august 1862

– Från Strömstad skrifves d. 4 Aug. af redaktionens korrespondent: Den 24 sistlidne Juli ankom hit med en norsk ångbåt ett antal af c:a 40 badgäster från Sandefjords badinrättning i Norge.

Detta sällskap, som på förhand beställt middag å härvarande spisqvarter, emottogs vid bryggan af härvarande badgäster och inbjöds af dem att i Oscars-parken å torget intaga kaffe. Från bryggan promenerades efter medhafd norsk musik till parken, der sällskapet emottogs af härvarande badmusik.

Efter en stunds konversation emellan de båda badgästpartierna åtskiljdes man för intagande af middagsmåltid.

– Klockan 4 e. m., då en större samling badgäster infann sig i parken, intogs först kaffe, hvarefter genom ett tal, hållet af professor Ribbing, och hvari omnämndes, att utom de svenska badgästerna äfven en hel del aktningsvärde och ärade norska badgäster (de finska blefvo glömda) befunno sig härstädes, badgästerna från Sandefjord helsades välkomne, hvilken välkomstönskan besvarades i några hjertliga ord af pastor Stabel från Sandefjord.

Efter några timmars samspråk, ackompagneradt af båda musikkårerna och några sångqvartetter, sade häradshöfding Carlén å egna och de öfriges vägnar de resande ett hjertligt farväl, och sedan pastor Stabel å sitt sällskaps vägnar lika hjertligt tackat, tågade man under musik till bryggan, der fremlingarne embarkerade och afreste under nyss förut uppkommen stark blåst från ves-sydvest, som möjligen gjorde hemresan mindre angenäm.

[artikkelen fortsetter med opplysninger om Strömstad-badets underholdning etc.]

Göteborgsposten[77], 5 august 1862, Aftonbladet[78], 5 august 1862, Nytt Dagligt Allehanda[79], 6 august 1862, Warbergs Tidning[80], 8 august 1862, Stockholms Dagblad[81], 8 august 1862, Linköpings Tidning[82], 9 august 1862, Hvad Nytt?[83], 12 august 1862, Tidning för Wenersborgs Stad och Län[84], 14 august 1862

[artiklene i disse avisene er litt ulike i størrelse, men har omtrent samme informasjon]

Norskt besök. Från Sandefjord i Norge skrifves, att åtskilliga af dervarande badgäster samt af stadens invånare d. 24 sistl. Juli företagit en liten ”Udenlandsreise”, neml. En lusttur till Strömsad med ångfartyget Björn Farmand.

”Man blef särdeles vänligt och förekommande mottagen i Strömstad, såväl af stadens invånare som af badgästerna.

Ankomsten skedde kl. 11 f. m., och sedan man vandrat litet omkring samt besett badinrättningen, staden och omgifningarne, intogs middag vid table d’hôte kl. 3.

På föranstaltande af Stromstad badgäster serverades derefter i det fria kaffe, lemonad och punsch. Herunder utbringades flera skålar och höllos åtskilliga tal.

Utom det, att man i dessa tal å ena sidan tackade för besöket och å andra för det gästvänliga emottagande, berördes äfven förhållandet mellan de tvenne brödrarikena, i det man ömsesidigt uttalade försäkrinar om, at massan och kärnan af folket på begge sidor om fjellryggen hyser vänliga känslor för hvarandra och för unionen.

Slutligen uttalades äfven önskan om ”en lettere og hyppigere Samfærsel” mellan de tvenne folkenmhvarigjenom man skulle kommatt förstå hvarandra”.

– Kl. mellan 5 och 6 skedde afresan.

Aftonbladet[85], 11 august 1862

– Rörande den förut omtalta lustresan af en del Sandefjords badgäster til Strömstad berättar en korrespondent till norska Morgenbladet:

”För den inställda utflykten till Larvik har den svenska gästfriheten gifvit oss ersättning, då vi företogo en färd till Strömstad. Här, liksom förr vid dylika tilfällen, fick man full anledning att lära känna svneskarne såsom förträffliga värdar, hvilka förstå att ordna allt på bästa sätt.

Ångbåten afgick från Sandefjord på morgonen och ankom till Strömstad efter omkring 4 timmars färd.

För det första blef man mottagen med musik och en kraftig salut, till svar hvarå vi, som icke just hade Armstrongs svårase kaliber, puffade så godt vi förmådde.

På bryggan mottogos vi af festkomitén, hvilken inbjöd oss at bese stadens inrättningar och omgifningar.

Vi intogo middag i badgäsernas gemensamma matsal och blefvo derefter inbjudna på kaffe och punsch i parken eller den s. k. ”kalfhagen”. Her gick det mycket gladt och trefligt till. Damerna særjde för kannan och herrarne för bålen, och musik, sånger och tal omvexlade.

Hell dig, du höga Nord” sjöngs så förträffligt att hr Arpi (Upsala studentsångs anförare) säkert skulle ha hört den med glädje om han varit tilstädes. Man såg äfven ett par hvita mössor i den lilla sångarskaran.

Jag skall ej försöka anföra de hållna talen: man gör sälland talarne någon tjenst med att i ett kort sammandrag meddela deras tal. Det blir alltid svårt att återgifva ögonblickets infall och stämningar i trogen och värdig form.

Det är väl öfverflödigt att säga att de alla röjde ett gästvänligt och broderligt sinnelag. En sak bjuder mig – rent ut sagdt – fåfängan att omtala.

Den som förde ordet å vår sida gjorde mycken lycka hos damerna. När han, efter att ha framfört helsningen från sina kolleger i Sandefjord, hvilka måst stanna hemma – från norska folket, från våra unga män, frågade om det väl vore möjligt annat än att en sådan helsning måste vara hjertlig menad: ”Vi ha ju Sveriges ädla qvinnor midtför oss”, brast bifallet ut i det lifligaste jubel; och när talet var slut, blef den vänlige gubben formligen omringad af unga skönheter, som alla täflade om at få klinga med honom, så at det ikke må förtänkas honom att han ett ögonlblick glömde både doktor och diet.

Han började sitt tal med at ”ett godt ord plär vanligen finna et godt ställe”. Det besannades här”.

Aftonbladet[86], 26 august 1862, Fäderneslandet[87], 27 august 1862

Sundenes Minde, Kapt. Bolt, passerte Öresund 20 august, underveis fra Sandefjord til Haparanda, i ballast

Göteborgsposten[88], 1 september 1862, Krisianstadsbladet[89], 13 september 1862

Brödrasinne hos brödrafolk. Den 4 sistl. Juni under svår vestlig storm kantrade däckade fiskbåten «Bruden» (Hemmahörande i Åstol, ½ mil från Marstrand) 5 mil söder om Christiansand i Norge, hvarvid såväl skepparen Olaus Larsson som hans i pligten liggande 8-årige son Bengt Larson och 4 man af besättningen omkommo.

De omkomne efterlemnade i ytteresta armo enkor och oförsörjda barn. Deras enda förhoppning stod nu till bättre lottade menniskor hjelp samt möjligheten att kunna återfå dem förlorade båten.

Denne hade af en norsk skeppare vid namn Henrik Johnsen och handl. Joh. Hauge blifvit bergad och införd til Sandefjord, hvarest den, sedan sjörätten afgfvit det utlåtande at båtens tillstånd var sådant, att den genom eett längre qvarliggande skulle angripas af röta och sålunda förminskas i värde, blef försold å offentlig auktion och inbringade netto 62 specier. Bland badgästerna i Marstrand börjades genast en subskription till de fattiga familjerna, hvilken subskription sedermera fortsatts och nu uppgår till en ganska vacker summa.

Såsnart det blifvit bekant, att båten blifvit bergad, underrättade til förvaltaren i Marstrand, friherre Uggla, vederbörande myndighet i Sandefjord om de efterlevandes sorgliga belägenhet, hvilket hade den lyckliga åföljd, att båtens bergare afstodo frå den dem lagligen tilkommande bergarelönen, oaktad ingen af dem befinner sig några särdeles god omständigheter, och bergninen, företagen under högst ogynnsam väderlek, var förenad med mycket besvär. Derjemte lemnade Johnsen utan betalning linet il svepning åt Olaus Larsson och sonen, hvilka både funnos i båten. Sjöråatten efterskänkte dessutom sitt arvode för besigtnigsprotokollet och äfvenledes efterskänktes kostnaden för tryckning och spridning af kungörelserna om auktionen, liksom ock byfoged Ottesen afstod sin auktionsprovision.

Nettobeloppet af försäljningen kommer sålunda de efterlemnade til godo. Men ej nog med, att den fattige Henrik Johnsen afstod från sin bergarelön, hans hustru Andrea tillskref den drunknade Olaus Larssons enka nedanståande bref, hvilket, i förenig med det vackra i hela handlingssättet förtjenar att komma til allmänhetens kännedom.

Brefvet har följande lydelse:

Sandefjord d. 15 Aug. 1862

Til Enken efter Olaus Larsen!

Endskjönt ukjendt af Dem, af Sorg dybt nedböjede Enke, og da en indre Stemme driver mig dertil, vil jeg sende Dem disse Linier. Jeg er Skipper Henrik Johnsens hustru, og jeg vilde önske at disse mine Linier måtte være Dem en liden Tröst i Deres tunge Sorg.

Men jeg er ej istand til at tröste Dem Ulykkelige. Trösen må udgå fra en bedre Kilde; fra den som sårer og læger, fra Den som sammenföier og sönderbryder de ömmeste og helligste Bånd.

Men forsag ikke i at see op til Ham, sm er Troens Begynder og Fuldende og Deres Håb skal ikke blive beskjemmet. Den gode Gud han mener det så godt med os, han er Enkers Tröst og de Faderlöses Fader; han forlader ikke dem som vender sig til Ham i Bön og Tro.

Jeg vil nu tale lit om Deres hensovede lille Sön, da jeg selv var tilstæde da han blev optagen af Vandet, og De skal höre Sandheden fra mine Læber; jeg har selv en Dreng på hans alder, og jeg kan tænke mig, at det vilde være mig en Tröst, om han skulde döie samme Skjæbne at få vide om hans sidste Ceremoni her i Versen.

Torsdag fandt de den ulykkelige Båd og Fredagmorgen fik de den på ret Kjöl; og det var tungt at höre de om en tid så en död Mand og en liden Dreng. Ja! jeg glemmer det aldrig. Jeg blev med min Mand ud til Båden; og der så jeg den lille forklarede Engel i Dödens Sövn. O! han var smuk i Döden, som han vist havde været i Livet; han låe der som en forklaret Guds Engel med et smiil på sine Læber og jeg fölte en Kærlighed til ham som til en Sön. Den Anden saae jeg også; han låe med Dödens Alvor på sin Pande; han var også blid i Dödens siste Sövn.

Söndagen stådedes de til sin sidste Hvile. Vi nedlagde dem i reent Linne dog min Datter bandt Krandse som vi lagde på deres Bryst. Kisterne var så fulde af Blomsterkrandse, at der var næsen ikke en Plet at seee på dem og Frelserens Kors havde i hver sin Krands på Kisten, og 6 små Drenge hvoraf min Sön var den ene, fulgte deres Sön til Jorden. Der havde hver en Blomsterkrands på Armen sm de lagde på Gravene da de vare hjemt; og en meget stor Forsamling fulgte med, og vores gamle Prost gjorde Tale ved Graven, og tro mig, der var mangt et Öie vådt den Dag; det var en af de höitideligste Begravelser der har fundet Sted på længe.

Gud give at disse mine Linier måtte skänke Dem en liden Tröst; at De er forvisset om de hviler i Fred.

Graven blev torvsat Dagen efter Begravelsen, og vi vil undertiden pynte den med en Blomsterkrands.

Og til Slutning har jeg ingen andet Sted at henvise Dem, end til ham, som er mægtig i de Svage; at han vil skjänke Dem Tröst i Sorgens og Prövelsens Tid; thi tro mig: de som have overstridt have bedre end vi; thi hvad er Livet uden Kamp og Strid og onde Dage; og om Glædens Öieblikke smile, kommer Sorgens mörke Nat og tilhyller Alt for os i denne Verden.

Deres kjære Sön blev tidlig udreven fra denne farefulde Verden; men er det ikke godt at vide ham i sin Frelsers Skjöd som har kjöbt ham med sit Blod og udrevet ham fra alle Farer i denne Verden?

Nu seer jeg Eders Tåre flyde, men Gud som gave Tårer til Lettelse i Sorgen, han kan også vide at aftöre dem.

Det som skulde tilfalde min Mand i Finderlön har han givet til de efterladte Enker; ligeledes det linned de blev nedlagt i.

Gud give Dem nu tröst og Styrke at bære det tunge Savn. Tiden udsletter Alt, men ikke Erindringen; den fölger os til Graven, vinker os til Fred hisset, og Gud være med Eder Alle, som sidder igjen i Sorgen.

Andrea Johnsen

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[90], 3 september 1862

Marstrand den 31 Aug. 1862. (Fr. red:ns Korrespondent). I sammanhang med underrättelsen om Åstol-fiskrarnes skeppsbrott under Norge i Juni månad d. å. yttrades den förmodan, att fiskskutan blifvit inbergad till någon norsk hamn, och den förhoppning att norrmännen måtte handla enligt den kristlige barmhertighetsläran uti Mathei 7: 12.

– Detta hopp har på det vackraste sätt förverkligast. Framför oss ligga tvenne bref. Det ena från byfogden i Sandefjord Ottesen, med tillkännagifvande att den der inbergade fiskskutan blifvit (anligt arfvingarnas önskan), såld å offentlig auktion; att bergarne af skutan, skeppskaptenen H. Johnsen och handelsmannen J. Hauge, efterskänkt sin rätt til förmån för de drunknade fiskarnes samtliga enkor. Vidare har ”Söretten” icke tagit någon betalning för sin förrättning. Kostnaden för tryckning och en del utgifter för kungörelser, samt byfogdens auktionsprovision äro efterskänkta. -Detta kan i sanning kallas att handla broderligt.

Af det andra brefvet från skepparen H. Johnsons hustru till enkan efter drunknade skepparen Olaus Larsson, följer här en afskrift, på det red:n – om den finner sådant lämpligt – må kunna meddela något af dess rörande kristliga innehåll. – Härtill kommer lotsen Salve Tollesens modiga och oegenyttiga beteende vid räddningen af And. Hansson, hvarom förut nämnts i Handelstidningen.

Ett sådant tänke- och handlingssätt förtjenar det tacksammaste erkännande från svenska sidan, jemte en uppmaning till våre egna kustbor att följa sådana exempel i liknande fall: – Allt hva dessa Norska bröder gjort Eder, det gören J ock dem! – –

Då red:n ej finner skäl at stympa det hjertliga brefvet, meddela vi detsamma här i dess helhet:

Sandefjord den 15 Aug. 1862

Til Enken efter Olaves Larsen!

Enskönt ukjendt af Dem, af Sorg dypt nedböjede Enke, og da en indre Stemme driver mig dertil, vil jeg sende Dem disse Linier.

Jeg er Skipper Hendrick Johnsens kone, og jeg vilde önske att disse mine Linier maatte være Dem en liden Tröst i Deres tung Sorg, men jeg er ei i stand til at Tröste Dem Ulykkelige: Trösten maa udgaae fra en bedre Kilde; fra den som saarer og læger, fra den som sammenfoeier og sönderbryder De ommeste og helligste Baand, men forsag ikke se op til Ham som er Troens Begynder og Fuldender og Deres Haab skal ikke blive beskjemmet.

Den gode Gud ha mener det saa godt med Os, han er Enkers Tröst og de Faderlöses Fader – han förlader ikke Dem som vender sig til Ham i Bön og Troe.

Jeg vil nu tale lit om Deres hensövnede lille Sön, da jeg selv var tilstæde da han blev optagen af Vandet, og De skal höre sandheden fra mine Læber, jeg har selv en Dreng paa hans Alder, og jeg kan tænke mig, at det vilde være mig en Tröst, om han skulde döie samme Sjebne at faa vide om hanas sidste Seremoni her i Verden.

Torsdag fandt De den ulykkelige Baad og Fredagmorgen fik De den paa ret Kjöl, og det var tungt at höre De om en Tid saae en död Mand og en liden Dreng, jeg kan ei förtelle Dem vor sörgeligt det var.

Ja! jeg glemmer det aldrig. Jeg blev med min Mand ud til Baade nog der saae jeg den lille förklarede Engel i Dödens sövn, o han var smuk i Döden, som han vist havde været i Livet; han la eder som en förklaret Gudsengel med et smil paa sine Læber og jeg fölte en kjærlighed til ham som til en Sön.

Den anden saae jeg ogsaa, han laae med Dödens Alvor paa sin Panden; han var ogsaa blid i Dödens sidste Sövn

Söndagen stædes de til sin sidste Vile. Vi nedlagde dem i reent Linnet og min Datter bandt Kranse som vi lagde paa deres Bryst.

Kisterne vare saa fulde af Blomsterkranser at det var næsten ikke en Plet at see paa Dem, og Frelserens Kors havde De i hver sin Krans paa Kisten og 6 smaae Drenge hvorav min Søn var den ene, fulgte deres lille Sön til Jorden; De havde hver sin Blomsterkrans paa Ermet som de lagde paa Gravene då de var hjemt og en meget stor forsamling fulgte med, og vores gamle Prost gjorde Tale vid Graven, og troe mig, det var manget et Öie vaat den Dag; det var en af de hoeitideligste Begravelser her har fundet sted paa længe.

– Gud give at disse mine linier maatte sjænke Dem en liden Tröst at de er förvisset om de hviler i Fred. Graven ble torvsat Dagen efter Begravelsen og vi vil undertiden pynte Dem med en Blomsterkrans.

Og til slutning har jeg ingen Andet Sted at henvise dem, end til Ham, som er mægtig i de Svage, at han vil sjænke Dem Tröst i sorgens og Prövelsens Tid; thi troe mig: De som have overstridt have det bedre end vi: this hvad er Livet uden Kamp og Strid og onde Dage, og om Glædens Öieblikke smile, kommer Sorgens mörke Nat og tilhyler alt for Os i denne Verden.

Deres kjære Sön blev tidigt udreven fra denne farefulde Verden, men eer det ikke godt at vide ham i sin Frelsers Skjöd som har kjöbt ham med sit Blod og gudrevet ham fra alle Farer i denne Verden? Nu ser jeg jeg Eders Taarer flyde, men Gud som gav Taarer til leettelse i Sorgen, han kan ogsaa vide at aftörre Dem.

Det som skulde utfalde min Mand i Finderlön har han givet til de Evterladtes Enker, ligeledes det Liinnet De blev nedlagt i.

Gud give Dem nu Tröst og Styrke at bære det tunge Savn. Tiden udsletter Alt, men ikke Erindringen; den fölger Os til Graven, vinker Os til Fred Hisset, og Gud være med Eder Alle, som sidder igen i Sörgen. Andrea Johnsen.

P. S. Saa snart De har modtaget Dette vil det være mig kjært at se nogle Linier fra Dem.

Aftonbladet[91], 4 september 1862, Stockholms Dagblad[92], 4 september 1862 [uten brevet], Malmö Allehanda[93], 6 september 1862 [uten brevet], Korrespondenten[94], 9 september 1862 [uten brevet], Tidning för Wenersborgs Stad och Län[95], 11 september 1862 [med brev], Jemtlands Tidning[96], 17 september 1862 [med brev], Barometern[97], 17 september 1862 [uten brevet], Karlshamns Allehanda[98], 22 september 1862 [uten brev]

– Man läser i Göteborgs-Posten:

Den 4 sistl. Juni under svår vestlig storm kantrade däckade fiskbåten Bruden (hemmahörande i Åstol, ½ mil från Marstrand) 5 mil söder om Kristiansand i Norge, hvarvid såväl skepparen Olaus Larsson som hans i plikten liggande 8-årige son Bengt Larsson och 4 man af besättningen omkommo.

De omkomne efterlemnade i yttersta armod enkor och oförsörjade barn. Deras enda förhoppning stod nu till bättre lottade menniskors hjelp samt möjligheten at kunna återfå den förlorade båten.

Denne hade af en norsk skeppare vid namn Henrik Johnsen och handladen Joh. Hauge blifvit bergad och införd til Sandefjord, hvarest den, sedan sjörätten afgifvit det utlåtande att båtens tillstånd var sådant, att den genom ett längre qvarliggande skulle angripas af röta och sålunda förminskas i värde, blef försåld å offentlig auktion och inbringade netto 62 specier.

Bland badgästerna i Marstrand börjades genast en subskription till de fattiga familjerna, hvilken subskription sedermera fortsatts och u uppgår till en ganska vacker summa. Så snart det blifvid bekant att båen blifvit bergad, underrättade tullförvaltaren i Marstrand, friherre Uggla, vederbörande myndighet i Sandefjord om de efterlefvandes sorgliga belägenhet, hvilket hade den lyckliga påföljd, att båtens bergare afstodo från den dem lagligen tilkommande bergarelönen, oaktadt ingen af dem befinner sig i några särdeles goda omständigheter, och bergningen och bergningen, företagen under högst ogynnsam väderlek, var förenad med mycket besvär.

Derjemte lemnade Johnsen utan betalning linne til svepning åt Olaus Larsson och sonen, hvilka båda funnos i båten. Sjöräten efterskänkte dessutom sitt arvcode för besktningsprotokollet och äfvenledes efterskänktes kostnaden för tryckning och spridning af kungörelserna om auktionen, liksom ock Byfoged Ottesen afstod sin auktionsprovsion. Nettobeloppet af försäljningen kommer sålunda de efterlemnade till godo.

Men ej nog med att den fattige Henrik Johnsen afstod från sin bergarelön, hans hustru Andrea tillskref den drunknade Olaus Larssons enka nedanstående bref, hvilket, i förening med det vackra i hela handlingssättet, förtjenar att komma til allmänhetens kännedom.

Brefvet har följande lydelse:

Sandefjord den 15 Aug, 1862

Til Enken efter Olaus Larsen !

Endskjönt ukjendt af Dem, af Sorg dybt nedböjede Enke, og da en indre Stemme driver mig dertil, vil jeg sende Dem disse Linier.

Jeg er Skipper Hendrik Johnsens hustru, og jeg vilde önske at disse mine Linier måtte være Dem en liden Tröst i Deres tunge Sorg.

Men jeg er ej istand til at tröste Dem Ulukkelige. Trösten maa udgå fra en bedre Kilde; fra Den som sårer og læger, fra Den som sammenföier og sönderbryder de ömmeste og helligste Bånd.

Men forsag ikke i at see op til Ham, som er Troens Begynder og Fuldender og Deres Håb skal ikke blive beskjemmet. Den gode Gud han mener det så godt med os, han er Enkers Tröst og de Faderlöses Fader; han forlader ikke dem som vender sig til Ham i Bön og Tro.

Jeg vl nu tale lidt om Deres hensovede lille Sön, da jeg selv var tilstäde da han blev optage af Vandet, og De skal höre Sandheden fra mine Læber; jeg har selv en Dreng på hans Alder, og jeg kan tænke mig at det vilde være mig en Tröst, om han skulde döie samme Skjæbne at få vide om hans sidste Ceremoni her i Verden.

Torsdag fandt de den ulykkelige Båd og Fredagmorgen fik de den på ret Kjöl; og det var tungt at höre de om en tid så en död Mand og en liden Dreng; jeg kan ej fortælle Dem hvor sörgeligt det var. Ja! jeg glemmer det aldrig.

Jeg blef med min Mand ut til Båden; og der så jeg den lille forklarede Engel i Dödens Sövn. O! han var smuk i Döden, som han vist havde været i Live; han låe der som en forklaret Guds engel med et Smil på sine Læber og jeg fölte en Kærlighed til ham som til en Sön.

Den Anden såe jeg også, han låe med Dödens Alvor på sin Pande; han var også blid i Dödens siste Sövn.

Söndagen stædedes de til sin sidste Hvile. Vi nedlagde dem i reen Linnned og min Datter bandt Krandse som vi lagde på deres Bryst. Kisterne vare så fulde af Blomsterkrandse, at der var næsten ikke en Plet at see på dem og Frelserens Kors havde de i hver sin Krands på Kisten og 6 små Drenge hvoraf min Sön var den ene, fulgte deres Sön til Jorden.

De havde hver en Blomsterkrands på Armen som de lagde på Gravene da de vare hjemt; og en meget stor Forsamling fulgte med, og vores gamle Prost gjorde Tale ved Graven, og tro mig, der var magt et Öie vådt den Dag; det var en af de høitideligste begavelser her har fundet Sted på længe.

Gud give at dissse mine Linieer måtte skænke dem en liden Tröst; at De er forvisset om de hviler i Fred. Graven ble törvsat Dagen efter Begravelsen, og vi vil undertiden pynte den med en Blomsterkrands.

Og til slutning har jeg ingen andet Sted at henvise Dem, end til ham, som er mægtig i de Svage; at han vil skjænke Dem Tröst i Sorgens og Prövelsens Tid; thi tro mig; de som have overstridt have bedre end vi; thi hvad er Livet uden Kamp og Strid og onde Dage; og om Glædens Öieblikke smile, kommer Sorgens mörke Nat og tilhyller Alt for os i denne Verden.

Deres kjære Sön blev tidligt udreven fra denne farefulde Verden; men er det ikke godt at vide ham i sin Frelsers Skjöd som har kjöbt ham med sit Blod og udrevet ham fra alle Farer i denne Verden?

Nu seer jeg Eders Tåre flyde, men Gud som gave Tåre til Lettelse i Sorgen, han også vide at aftörke dem. Det som skulde tilfalde min Mand i Finderlö har han givet til de efterladte Enker; ligeledes det linned de blev nedlagt i.

Gud give Dem du Tröst og Styrke at bære det tunge Savn. Tiden udsletter Alt, men ikke Erindringen; den følger oss til Graven, vinker os til Fred hisset, og Gud være med Eder Alle, som sidder igjen i Sorgen.

Andrea Johnsen.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[99], 15 september 1862, Aftonbladet[100], 18 september 1862 [med noen innledende ord: ”Följande vidriga drag af preseterlig egennytta omtals af Göteborgs Handelstidning:”], Barometern[101], 24 september 1862 [med samme innledningsord]

Presterlig egennytta. En å Klädesholmen boende, pålitlig person berättar i bref til red., att kapellpredikanten derstädes, C. M. Olsson, af de fattiga enkorna på Åstol efter de för en tid sedan omkomne fiskarena – hvilkas båt som bekant, inbergats til Sandefjord, der venne i båten påträffade lik begrofvos – utagit sina presträttigheter icke blott för enkornas egna personer, utan ock for de omkomne, oaktadt han vet sjelf intygat, att behöft anlita allmänna välgörenheten, och oaktadt han, som brefskrifvaren uttrycker sig, ”kunnat spegla sig i Norrmännens exempel”, hvilka efterskänkte bergarelön, begrafningskostnader m. m.

Post- och Inrikes Tidningar[102], 27 oktober 1862

Den 20 Oktober telegraferades från Christiania till kuststationerna, att barometern angaf annalkandet af en våldsam storm, hvarom sjöfarande genom anslag borde underrättas. Kort derefter vexte stormen och afbröt telegrafförbindelsen mellan följande orter, nemligen mellan Sandefjord och Brevik, mellan Bergen och Lerviken, mellan Tönsberg och Lerviken, mellan Tönsberg och Sandösund samt mellan Christiania och Dröbak.

Helsingborgsposten[103], 7 november 1862

Handel och Sjöfart.

Sjöfarts-underrättelser:

Engelska briggen ”George IV”, hwilken wi förut omtalat, har blifwit inbogserad till Sandefjord i högst bedrövligt tillstånd.

Aftonbladet[104], 11 november 1862, Öresundsposten[105], 12 november 1862, Stockholms Dagblad[106], 14 november 1862

Preciosa, Kapt. Almgren, ankom Sandefjord fra Sverige 26 oktober

Nya Dagligt Allehanda[107], 21 november 1862, Aftonbladet[108], 21 november 1862

På Gåsstens Redd i Öregrunds skärgård lågo följande fartyg d. 20 nov.:

”-”, Kapt. Melsom, ”-”

Göteborgsposten[109], 13 desember 1862, Aftonbladet[110], 15 desember 1862, Nya Dagligt Allehanda[111], 15 desember 1862 Norrköpings Tidningar[112], 17 desember 1862, Ystads Tidning[113], 19 desember 1862, Nya Landskrona Tidning[114], 20 desember 1862, Tidning för Wenersborgs Stad och Län[115], 222 desember 1862, Härnösandsposten[116], 24 desember 1862

Norska ångf. S:t Olaf, som förra hösten törnade på i närheten af Kristianssand och då sjönk samt blef liggande på hafsbottnen till i våras, då man lyckades att upptaga detsamma, har nu åter varit utsatt för en olycka.

Fartyget anträdde neml. i lördags på morgonen sin färd från Kristiania till Hambur, dervid det skulle anlöpa Langesund, Arendal och Kristianssand.

I närheten af Sandefjord törnade dock fartyget på en undervattensklippa och måste, för at ej sjunka, sattas på grund i Thallakshavn, belägen sydligast å den ö, som ligger utanför Sandefjord, der de 30 passagerarne landsattes.

Af dessa hade fyra stycken, 2 tyskar och 2 fransmän, lyckats att i går framkomma till Uddevalla i så god tid, att de derifrån kunde begifva sig hit med ångf. Marstrand.

Om ångfartygets öde er ennu intet kändt.

Aftonbladet[117], 29 desember 1862

Algier, Kapt. Boldt, passerte Öresund 23 desember underveis fra Härnösand til London, med tømmer.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[118], 29 desember

Elisabeth & Hannet, Kapt. D. Williamson, hjemmehørende i Newbury, kom 24 desember inn til Kånsø drevet av vinden, underveis fra Sandefjord til London i ballast.

Aftonbladet[119], 9 januar 1863

I anledning af berättelsen från Aftonbladets korrespondent i Köpenhamn, att danska konseljpresidenten Halls fru måst vid besök i Norge betala tull för ramen till sin mans porträtt, upplyser Morgonbladet att det sjelf för ett par år sedan berättat denna historia, med tillägg at fru Hall fått porträttet skadat tilbaka från tullen, men att öfveruppsyingingsmannen vid tullen i Sandefjord förnekat händelsen. Morgenbladet anser något missförstånd ligga till grund för historien, hvilken varit mycket spridd och uppgifven för sann af personer som vid den tiden vistades i Sandefjord.

Aftonbladet[120], 9 januar 1863

Postexpeditören Rosenkilde i Sandefjord har blifivt skild från tjensten för iråkad balans.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[121], 20 januar 1863

Ångaren ”London” ankom den 11 dennes till Sandefjord med cirka 40 matroser, tillhörande besättningarne på de i Östersjön infrusna fartygen, efter at förut hafva i Grimstad och Arendal aflemnat de derstädes hemmahörande matroserne.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[122], 27 januar 1863

Hilma, Kapt. Andersson, ble innklarert til Göteborg fra Sandefjord 20 januar, i ballast.

Nya Dagligt Allehanda[123], 6 mars 1863

Sandefjord, Kapt. Bolt, ankom Gravesend 27 februar fra Hernösand.

Göteborgsposten[124], 17 mars 1863, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[125], 17 mars 1863

Haabets Anker, Kapt. C. Jacobsen, ankom Göteborg fra Sandefjord, 16 mars, i ballast

Den gode Moder, Kapt. J. Gabrielsen ankom Göteborg fra Sandefjord S. L. & Co. Med ballast og kull.

Göteborgsposten[126], 21 mars 1863

Helsingør,…

Skeppet Romerige, Tollefsen, fr. Sandefjord, på resa fr. Hernösand til Boulogne med trävaror, har under storm i Östersjön sprungit läck och skall reparera härstädes.

Aftonbladet[127], 21 mars 1863, Stockholms Dagblad[128], 26 mars 1863

– Barkskeppet Rommeriget, Kapt. Tolfsen, hemma i Sandefjord, från Hernösand, sednast från Finland til Boulogne med trälast, som den 15 Mars inkom til Helsingör, träffades i Östersjön af en svår störtsjö, som fyllde kajutan med vatten. Fartyget erhöll, utom andra skador, äfven slagsida och sprang läck ofvan vattnet.

Nya Dagligt Allehanda[129], 21 mars 1863,

Barkskeppet Rommeriget, Kapten Toldsen, hemma i Sandefjord, från Hernösand, senast från Löholm (Finland) till Boulogne med trälast inkom den 15 mars till Helsingör. Det hade i Östersjöen varit utsatt för en svår störtsjö, som bräckte kajutkapp, styr-ratt m. m. och fyllde kajutan med vatten; skeppet erhöll slagsida och en läcka öfver vattnet.

Göteborgsposten[130], 23 mars 1863, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[131], 23 mars 1863

Juni, Kapt. H. H. Moe, ankom Göteborg fra Sandefjord, L., 21/22 mars, i ballast

Karlshamns Allehanda[132], 26 mars 1863

Augusta, Kapt. Albert Grøn ankom Karlshamn fra Sandefjord 23 mars, i ballast.

Aftonbladet[133], 31 mars 1863, Nya Dagligt Allehanda[134], 31 mars 1863

Sandefjord, Kapt. Bolt, ble utklarert fra London 24 mars for en reise til Newcastle og Stockholm

Aftonbladet[135], 7 april 1863, Aftonbladet[136], 14 april 1863, Aftonbladet[137], 7 mai 1863, Aftonbladet[138] 7 juli 1863, Aftonbladet[139], 4 august 1863

Sandefjords Badeanstalt i Norge

aabnes i aar til almindelig Afbenyttelse den 1:ste Juni, og lukkes den 31:ste August.

Gigtsygdomme, chronisk Rheumatisme, Scrophler, chroniske Leddesygdomme, Lamhed, Sinalirritation, chroniske Hudsygdomme, Nerversmerter, Nervesvækkelse, Underlivstilfælde, navnlig Lever- og Mltsvulster, Obstruction of Hæmorrhoidallidelser have med særdeles gode Resultateer været behandlede ved denne Badeanstalt.

Badenes Priis varierer fra 60 til 8 Skilling. To Söskende under 12 Aar kunne gaa sammen i karbad, mod den for en Voxen gjældende Priis, og en Voxen kan medtage sit Barn, under 12 Aar, for halv Betaling, og under 6 Aar, gratis.

Kjøbstaden Sandefjord er særdeles smukt beliggende, ved Bunden af en Havbugt af samme Nacn, har en yndig Omegn, Luften er af en vederkvægende Renhed og Friskhed, og Climatet mildt og behageligt. De Etablissementet tilhörende Plantninger ere aarlig forskjönnede og udvidede, For god Musik og Restauration er draget Omsorg.

Sandefjord staar endvidere ved udmærket gode Veie og regelmæssig Sampskibsfart i Forbindelse med Landets viktigste Stæder saavelsom med Göteborg, Frederikshavn, Kjöbenhavn og Kiel.

Anmeldelser adresseres til undertegnede, Badenstaltens Bestyrer, der paa forlangende meddeler nærmere Oplysninger, betinger Logis, m. v.

Sandefjord. E. MIDDELTHUN

Aftonbladet[140], 20 april 1863, Göteborgsposten[141], 21 april 1863, Nya Dagligt Allehanda[142],21 april 1863

Sandefjord, Kapt. Bolt, ble utklarert fra Shields 9 april for en reise til Stockholm

Aftonbladet, 27 april 1863, Nya Dagligt Allehanda[143], 28 april 1863

Sandefjord, Kapt. Bolt, passerte Öresund 23 april underveis fra Newastle til Stockholm med kull.

Post- och Inrikes Tidningar[144], 30 april 1863

Sandefjord, Kapt. Bolt, ankom 29 april Sandham fra Newcastle med kull.

Post- och Inrikes Tidningar[145], 2 mai 1863, Nya Dagligt Allehanda[146], 2 mai 1863

Sandefjord, Kapt. Bolt, ankom Stockholm 1 mai fra Newcastle med kull.

Nya Dagligt Allehanda[147], 9 mai 1863

Sandefjord, Kapt. Bolt leverte 27 keels stenkol til Borgman &. Komp.

Öresundsbladet[148], 15 mai 1863, Aftonbladet[149], 15 mai 1863

Johanna Maria, Kapt. Lundberg, ankom Hartlepool 7 mai, fra Sandefjord.

Aftonbladet[150], 15 mai 1863, Nytt Dagligt Allehanda[151], 15 mai 1863, Post- och Inrikes Tidningar[152], 15 mai 1863, Stockholms Dagblad[153], 16 mai 1863

Sandefjord, Kapt. Bolt, anmeldt til lastning i Stockholm for en reise til Frankrike via Norrland, med jern og mfr. [Manufaktur, i.e. jernvarer]

Öresundsposten[154], 16 mai 1863, Nya Dagligt Allehanda[155], 16 mai 1863

Maria Sophia, Kapt. Lundberg, ankom Hartlepool 7 mai, fra Sandefjord

Nya Dagligt Allehanda[156], 21 mai 1863

Fra en redaksjonell omtale av ”Konstutställningen i Paris år 1863”:

Anders Askevold, från Sandefjord i Norge, eleve af Gude i Düsseldof, visar också tvenne taflor: ”Kor, som vandra til betesplatserna i bergen” samt ”utsigt från traken af Folgefonden” begge norska landskap.

[strengt tatt var vel Anders Askevold ikke fra Sandefjord, men fra Sundfjord …!]

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[157], 21 mai 1863

Juni, Kapt. H. H. Moe, ankom Göteborg fra Exeter, Leffi, i ballast.

Post- och Inrikes Tidningar[158], Nya Dagligt Allehanda[159], 23 mai 1863

Sandefjord, Kapt. Bolt, ble utklarert for en reise fra Stockholm til Frankrike via Norrland, med jern

Göteborgsposten[160], 27 mai 1863, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[161], 11 juli 1863, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[162], 13 juli 1863, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[163], 14 juli 1863, Göteborgsposten[164], 15 juli 1863, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[165], 15 juli 1863,

[Datoene forandres naturligvis, men det er torsdag som er anløpsdag for Sandefjord]

Kgl. Norska Postångfartyget

Kronprindsesse Louise

Kapt. T. Lund, afgår hvarje Söndags morgon kl. 2 til Helsingör och Köpenhamn, samt hvarje Thorsdags morgon kl. 2 till Christiania, och mellanstationer. Fartyget står, för befordring af post, passagerare och gods till och från Westlandet i förbindelse med postångfartygen på Norska Kusten. Vidare underrättelse meddelas på Hr. Fr. Wessbergs ångbåtskontor vid Skeppsbron af J. H. Konow.

Obs. Thorsdagen den 28 Maj anlöpes æfven Sandefjord.

Härnösandsposten[166], 30 mai 1863

Tre Wenner, Kapt. Melsom, ble innklarert til Härnösand fra Sandefjord i ballast

Härnösandsposten[167], 6 juni 1863

Romerige, Kapt. Krøimke [Krømke?], ble innklarert til Härnösand fra Sandefjord i ballast

Aftonbladet[168], 29 juni 1863

Chefen för frimurarlogen uti Kristiania, stifts-overrets-assessorn Krog, har aflidit vid Sandefjord.

Post- och Inrikes Tidningar[169], 29 juni 1863

Assessorn i Christiania Öfverrätt A. M. Krog afled den 24 i Sandefjord, 50 år gammal.

Sundsvallsposten[170], 16 juli 1863, Norrländska Korrespondenten[171], 18 juli 1863

Columbus, Kapt. H. S. Schröder, ble innklarert til Sundsvall fra Sandefjord i Norge, i ballast.

Stockholms Dagblad[172], 17 juli 1863

Sandefjord, Kapt. Bolt, passerte Öresund 8 juli underveis fra Skellefteå til Bordeaux med trelast.

Aftonbladet[173], 6 august 1863 , Nya Dagligt Allehanda[174], 6 august 1863, Stockholms Dagblad, 8 august 1863

Sandefjord, Kapt. Bolt, underveis fra Skellefteå til Bordeaux, var 26 juli på høyde med Dover

Nya Dagligt Allehanda[175], 13 August 1863, Tidning för Falu Län och Stad[176], 26 august 1863, Linköpings Tidning[177], 15 september 1863

En slägtinge til den stora ormen i Bergsjön har visat sig i Norge. Derom förtäljer Sandefjords Tidende följande:

«Till de många förunderliga sjörmhistorierna i vårt land kunna vi nu också lägga följande, som för 8 dagar sedan skall passerat alldeles i vårt grannskap, nemligen på insjön Gogsjö.

Det berättas nemligen så som alldeles tillförlitligt, att en hop menniskor, som bevisat ett missionsmöte i trakten och på hemvägen rodde öfver Gogsjön, varseblef en emligen stor orm, som kom simmande och närmade sig till båten.

Man slog efter den, men den lät sig icke skrämma sig deraf; tvärtom förtåornades den så högligen öfver ett slikt ovänligt mottagande, att den fördubblade sin fart mot båten og slutligen kastade sig upp i denna.

Det förbluffade och förfärade båtfolket tordes naturligtvis icke röra sig, i synnerhet som det var mörkt, så att de icke riktigt kunde se ormen, och denne, som troligen märkt deras ångest, tillfogade dem icke heller något ondt; – den hvilade sig blitt en stund, begaf sig derpå till sjös igjen och lät enhvar gå sin väg i ro.

Göteborgsposten[178], 14 august 1863, Öresundsbladet[179], 19 august 1863

Sjöormen är åter ute och spökar. Det er nu nästan ett helt år sedan vi hörde nogåt angående den stora sjöormen, och det är derföre riktig uppfriskande att nu åter träffa den gamle bekante, hvilken samtidigt dyker upp både i Norge och Sverige och nu visar sig så familjär, att han krper upp i båten till folk. Från Sandefjord i Norge skrifves nemligen d. 7 dennes:

Till de många förunderliga historierna om sjöormen kunna vi lägga följande, hvilket för 8 dagar sedan skall hafva passerat alldeles i vår närhet, nemligen på insjön Gogsjö.

Det berättas så som alldeles tiillförlitligt, att en mängd personer, som bevistat ett missionsmöte och på hemväge rodde öfver Gogsjö, varsloblefvo en temligen stor orm, som kom simmande och närmade sig båten.

Man slog efter honom, men deraf lät han ej skrämma sig, utan förbittrades så högeligen öfver dylik ovänligt mottagande, att han fördubblade sin fart mot båten och slutligen kastade sig upp i densamma.

Det förvånade och förskräckte sällskapet torde naturligtvis ej röra sig, isynnerhet som det var så mörkt att man ej tydligt kunde se ormen (!). denne, som antageligen märkte deras ångest (!). Denne, som antageligen märkte deras ångest (!), tillfogade ej heller sällskapet något ondt, utan hvilade ut en stund i båten samt fortsatte derefter sin färd.

[Samme artikkel fortsetter med en historie om en sjøorm i Helsingland]

Göteborgsposten[180], 14 august 1863, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[181], 14 august 1863, Nya Dagligt Allehanda[182], 15 august 1863, Aftonbladet[183], 15 august 1863, Aftonbladet[184], 15 august 1863, Stockholms Dagblad[185], 20 august 1863

Sandefjord, Kapt. Bolt, ankom Bordeaux 7 august, fra Skellefteå.

Aftonbladet[186], 24 august 1863, Nya Dagligt Allehanda[187], 24 august 1863

Godt Haab, Kapt. Frederichsen, passerte Öresund 24 august, underveis fra Sandefjord til Umeå, i ballast.

Aftonbladet[188], 4 september 1863, Nya Dagligt Allehanda[189], 4 september 1863

– Briggen Echo, kapt. Abestad [i.e. Abelsted], hemma i Sandefjord, från Portsmouth till Holmsun i barlast, har den 29 Aug. stött på grund ¼ mil norr om Kronoborg, men på aftonen blifvit flott genom assistens af en ångbåt. Fartyget befinnes oskadadt.

Nya Dagligt Allehanda[190], 15 september 1863

Jarlen, Kapt. Andersson, ankom Shields 5 september fra Sandefjord.

Nya Dagligt Allehanda, 17 september 1863, Aftonbladet[191], 18 september 1863

Sandefjord, Kapt. Bolt, passerte Öresund 12 september, underveis fra Bordeaux til Hudiksvall. i ballast.

Aftonbladet[192], 18 september 1863, Stockholms Dagblad[193], 21 september 1863

Milberg & Engström, Kapt. Bryde, passere Öresund 11 september, underveis fra Sandefjord til Sundsvall i ballast

Härnösandsposten[194], 26 september 1863

London paket, Kapt. Davidsen, ankom Nyland fra Sandefjord, i ballast

Aftonbladet[195], 28 september 1863, Nya Dagligt Allehanda[196], 28 september 1863, Stockholms Dagblad[197], 2 oktober 1863

Albatros, seilte 15 september fra Inverkeithing for en reise til Sandefjord.

Nya Dagligt Allehanda[198], 20 oktober 1863

Nordstjernan, Kapt. Nordström, ankom Hartlepool 10 oktober, fra Sandefjord i ballast.

Aftonbladet[199], 27 oktober 1863

– Sandefjord, Kapten Olsen, destineerad till Göteborg, låg den 15 Okt. i Port Talbot färdig att afsegla.

Göteborgsposten[200], 29 oktober 1863

– Ett stort skepp om c:a 400 lasters drägtighet har ankommit till Sandefjord. Det tillhör en i Havre bosatt norsk köpman Ole Paulsen och fartygets kapten Olsen. Bland besättningen befinna sig 6 negrer.

Aftonbladet[201], 2 november 1863

Sandefjord, Kapt. Haagensen, Ankom Hudiksvall 26 oktober fra Antwerpen, i ballast

Göteborgsposten[202], 5 november 1863, Nya Dagligt Allehanda[203], 6 november 1863, Aftonbladet[204], 6 november 1863

Norska barkskeppet Grefvinnan Carin Wedel, skepparen Grönvall, hemma i Sandefjord och på resa från Memel til Antwerpen med bjelkar, stötte vid passagen genom Paternoster-skären och sprang läck, men hölls flytande af trälasten.

Nya Dagligt Allehanda[205], 10 november 1863

St. Johannes, Kapt. Dahl, ble utklarert fra London 31 oktober for en reise til Sandefjord.

Nya Dagligt Allehanda[206], 17 oktober 1863

Briggen Tordenskjold, kapten Olsen, hemma i Sandfjord til Malmömed jernbansskenor, som inkom den 4 nov. till Langebyhavn, har observerat vid östra kanten af Doggers bank den 1 nov. ett skepp, hvarifråm eld slog upp från akterluckan. Tvenne fullriggade skepp uppehöllo sig i närheten. Kapten Olsen såg att omkring kl. 4 e. m. mensanmasten föll öfver bord och tillika att elden forfor at härja till kl. ½ 8 på aftonen. Vädret var godt, klar luft med vestlig vind och någorlunda smult vatten.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[207], 17 november 1863, Nya Dagligt Allehanda[208], 18 november 1863, Aftonbladet[209], 18 november 1863

Sandefjord, Kapt. Haagensen, ankom Vlissingen fra Hudiksvall 11 november.

Nya Dagligt[210] Allehanda, 19 november 1863

Förteckning öfver de å Sveriges vestra kust i hamnar och längs kusten inträffade sjöolyckor under stormen 30 okt. – 1 nov. 1863.

Grevinde Carin Wedel, Kapt. Grönnevold, underveis fra Memel til Antwerpen med trelast; strandet.

Nya Dagligt Allehanda[211], 23 november 1863

Sandefjord, Kapt. Haagensen, ankom Antwerpen 15 november, fra Hudikswall

Göteborgsposten[212], 19 desember 1863, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[213], 19 desember 1863, Nya Dagligt[214] Allehanda

Sjöfarts-underrättelser.

Göteborg d. 19 Decemb. Kapt. C. A. Höglund, förande briggen Julius, som den 30 November härifron afgick och under engelska kusten träffat ut för en svår sorm, mistat däckslasten smat måst hit retournera, har på 56° 47’ nordlig latitud och 3° 15’ ostl. Longitud passerat en norsk brigg Godt Haab från Sandefjord, hvilken fått stormasten afbräckt seglen å fockmasten sönderblåst och skrifvet ramponeradt. Ingen man synlig ombord; kapten Höglund kunde i anseende till svår sjögång ej borda fartyget.

 1. https://data.kb.se/dark-12700960/manifest
 2. https://data.kb.se/dark-12700895/manifest
 3. https://data.kb.se/dark-6893403/manifest
 4. https://data.kb.se/dark-31401/manifest
 5. https://data.kb.se/dark-31412/manifest
 6. https://data.kb.se/dark-31443/manifest
 7. https://data.kb.se/dark-31256/manifest
 8. https://data.kb.se/dark-6027780/manifest
 9. https://data.kb.se/dark-6673377/manifest
 10. https://data.kb.se/dark-7717918/manifest
 11. https://data.kb.se/dark-6027937/manifest
 12. https://data.kb.se/dark-7717850/manifest
 13. https://data.kb.se/dark-31416/manifest
 14. https://data.kb.se/dark-13441243/manifest
 15. https://data.kb.se/dark-31418/manifest
 16. https://data.kb.se/dark-31411/manifest
 17. https://data.kb.se/dark-6893453/manifest
 18. https://data.kb.se/dark-7717857/manifest
 19. https://data.kb.se/dark-13441386/manifest
 20. https://data.kb.se/dark-6027768/manifest
 21. https://data.kb.se/dark-31443/manifest
 22. https://data.kb.se/dark-31430/manifest
 23. https://data.kb.se/dark-7717923/manifest
 24. https://data.kb.se/dark-6893475/manifest
 25. https://data.kb.se/dark-8005387/manifest
 26. https://data.kb.se/dark-13441232/manifest
 27. https://data.kb.se/dark-8005221/manifest
 28. https://data.kb.se/dark-31238/manifest
 29. https://data.kb.se/dark-13441342/manifest
 30. https://data.kb.se/dark-31254/manifest
 31. https://data.kb.se/dark-7717746/manifest
 32. https://data.kb.se/dark-7717786/manifest
 33. https://data.kb.se/dark-13441395/manifest
 34. https://data.kb.se/dark-8005219/manifest
 35. https://data.kb.se/dark-13441233/manifest
 36. https://data.kb.se/dark-8005317/manifest
 37. https://data.kb.se/dark-31245/manifest
 38. https://data.kb.se/dark-13441240/manifest
 39. https://data.kb.se/dark-13441395/manifest
 40. https://data.kb.se/dark-13441240/manifest
 41. https://data.kb.se/dark-6161192/manifest
 42. https://data.kb.se/dark-10916239/manifest
 43. https://data.kb.se/dark-31240/manifest
 44. https://data.kb.se/dark-8005359/manifest
 45. https://data.kb.se/dark-13395394/manifest
 46. https://data.kb.se/dark-6161189/manifest
 47. https://data.kb.se/dark-7168941/manifest
 48. https://data.kb.se/dark-7103789/manifest
 49. https://data.kb.se/dark-7717630/manifest
 50. https://data.kb.se/dark-31232/manifest
 51. https://data.kb.se/dark-6137007/manifest
 52. https://data.kb.se/dark-7389600/manifest
 53. https://data.kb.se/dark-10540461/manifest
 54. https://data.kb.se/dark-6673773/manifest
 55. https://data.kb.se/dark-6887435/manifest
 56. https://data.kb.se/dark-13441228/manifest
 57. https://data.kb.se/dark-10377484/manifest
 58. https://data.kb.se/dark-6159970/manifest
 59. Sandar kirkebøker, SAKO/A-243/F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1862-1871, s. 101

  Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051018030113

 60. https://data.kb.se/dark-31265/manifest
 61. https://data.kb.se/dark-13441228/manifest
 62. https://data.kb.se/dark-13441413/manifest
 63. https://data.kb.se/dark-13441234/manifest
 64. https://data.kb.se/dark-6028277/manifest
 65. https://data.kb.se/dark-15994289/manifest
 66. https://data.kb.se/dark-30409/manifest
 67. https://data.kb.se/dark-30420/manifest
 68. https://data.kb.se/dark-13441252/manifest
 69. https://data.kb.se/dark-8005351/manifest
 70. https://data.kb.se/dark-30436/manifest
 71. https://data.kb.se/dark-13441252/manifest
 72. https://data.kb.se/dark-7718386/manifest
 73. https://data.kb.se/dark-31290/manifest
 74. https://data.kb.se/dark-6887358/manifest
 75. https://data.kb.se/dark-6673586/manifest
 76. https://data.kb.se/dark-14169636/manifest
 77. https://data.kb.se/dark-6028119/manifest
 78. https://data.kb.se/dark-31288/manifest
 79. https://data.kb.se/dark-7718264/manifest
 80. https://data.kb.se/dark-12815288/manifest
 81. https://data.kb.se/dark-8005379/manifest
 82. https://data.kb.se/dark-14520070/manifest
 83. https://data.kb.se/dark-10340887/manifest
 84. https://data.kb.se/dark-6438884/manifest
 85. https://data.kb.se/dark-31311/manifest
 86. https://data.kb.se/dark-31299/manifest
 87. https://data.kb.se/dark-13441256/manifest
 88. https://data.kb.se/dark-6028111/manifest
 89. https://data.kb.se/dark-7733850/manifest
 90. https://data.kb.se/dark-6673690/manifest
 91. https://data.kb.se/dark-31540/manifest
 92. https://data.kb.se/dark-8005207/manifest
 93. https://data.kb.se/dark-7297350/manifest
 94. https://data.kb.se/dark-10540472/manifest
 95. https://data.kb.se/dark-6438886/manifest
 96. https://data.kb.se/dark-12845400/manifest
 97. https://data.kb.se/dark-5748580/manifest
 98. https://data.kb.se/dark-31546/manifest
 99. https://data.kb.se/dark-6673519/manifest
 100. https://data.kb.se/dark-31546/manifest
 101. https://data.kb.se/dark-5748579/manifest
 102. https://data.kb.se/dark-6886641/manifest
 103. https://data.kb.se/dark-10388884/manifest
 104. https://data.kb.se/dark-31579/manifest
 105. https://data.kb.se/dark-15159405/manifest
 106. https://data.kb.se/dark-8005295/manifest
 107. https://data.kb.se/dark-7718420/manifest
 108. https://data.kb.se/dark-31601/manifest
 109. https://data.kb.se/dark-6027703/manifest
 110. https://data.kb.se/dark-31599/manifest
 111. https://data.kb.se/dark-7718150/manifest
 112. https://data.kb.se/dark-7063383/manifest
 113. https://data.kb.se/dark-15994318/manifest
 114. https://data.kb.se/dark-17095173/manifest
 115. https://data.kb.se/dark-6438838/manifest
 116. https://data.kb.se/dark-6161236/manifest
 117. https://data.kb.se/dark-31628/manifest
 118. https://data.kb.se/dark-6673560/manifest
 119. https://data.kb.se/dark-30448/manifest
 120. https://data.kb.se/dark-30448/manifest
 121. https://data.kb.se/dark-6753508/manifest
 122. https://data.kb.se/dark-6753500/manifest
 123. https://data.kb.se/dark-7744263/manifest
 124. https://data.kb.se/dark-6028394/manifest
 125. https://data.kb.se/dark-6753516/manifest
 126. https://data.kb.se/dark-6028521/manifest
 127. https://data.kb.se/dark-31723/manifest
 128. https://data.kb.se/dark-8006895/manifest
 129. https://data.kb.se/dark-7745613/manifest
 130. https://data.kb.se/dark-6028351/manifest
 131. https://data.kb.se/dark-6753482/manifest
 132. https://data.kb.se/dark-7390226/manifest
 133. https://data.kb.se/dark-31730/manifest
 134. https://data.kb.se/dark-7744000/manifest
 135. https://data.kb.se/dark-31732/manifest
 136. https://data.kb.se/dark-32026/manifest
 137. https://data.kb.se/dark-32053/manifest
 138. https://data.kb.se/dark-30504/manifest
 139. https://data.kb.se/dark-32264/manifest
 140. https://data.kb.se/dark-32210/manifest
 141. https://data.kb.se/dark-6028396/manifest
 142. https://data.kb.se/dark-7743999/manifest
 143. https://data.kb.se/dark-7744035/manifest
 144. https://data.kb.se/dark-6912878/manifest
 145. https://data.kb.se/dark-6913490/manifest
 146. https://data.kb.se/dark-7745617/manifest
 147. https://data.kb.se/dark-7745625/manifest
 148. https://data.kb.se/dark-16028117/manifest
 149. https://data.kb.se/dark-32207/manifest
 150. https://data.kb.se/dark-32207/manifest
 151. https://data.kb.se/dark-7744285/manifest
 152. https://data.kb.se/dark-6913511/manifest
 153. https://data.kb.se/dark-8007640/manifest
 154. https://data.kb.se/dark-15165224/manifest
 155. https://data.kb.se/dark-7745627/manifest
 156. https://data.kb.se/dark-7744212/manifest
 157. https://data.kb.se/dark-6936223/manifest
 158. https://data.kb.se/dark-6913512/manifest
 159. https://data.kb.se/dark-7745622/manifest
 160. https://data.kb.se/dark-6028433/manifest
 161. https://data.kb.se/dark-6936974/manifest
 162. https://data.kb.se/dark-6936829/manifest
 163. https://data.kb.se/dark-6936853/manifest
 164. https://data.kb.se/dark-6031998/manifest
 165. https://data.kb.se/dark-6936880/manifest
 166. https://data.kb.se/dark-6161263/manifest
 167. https://data.kb.se/dark-6161368/manifest
 168. https://data.kb.se/dark-32078/manifest
 169. https://data.kb.se/dark-6913425/manifest
 170. https://data.kb.se/dark-13401333/manifest
 171. https://data.kb.se/dark-7103889/manifest
 172. https://data.kb.se/dark-8007624/manifest
 173. https://data.kb.se/dark-32258/manifest
 174. https://data.kb.se/dark-7745611/manifest
 175. https://data.kb.se/dark-7745612/manifest
 176. https://data.kb.se/dark-14174975/manifest
 177. https://data.kb.se/dark-14519199/manifest
 178. https://data.kb.se/dark-6032132/manifest
 179. https://data.kb.se/dark-16028013/manifest
 180. https://data.kb.se/dark-6032132/manifest
 181. https://data.kb.se/dark-6936931/manifest
 182. https://data.kb.se/dark-7745671/manifest
 183. https://data.kb.se/dark-32287/manifest
 184. https://data.kb.se/dark-32287/manifest
 185. https://data.kb.se/dark-8007589/manifest
 186. https://data.kb.se/dark-32271/manifest
 187. https://data.kb.se/dark-7744009/manifest
 188. https://data.kb.se/dark-32167/manifest
 189. https://data.kb.se/dark-7745656/manifest
 190. https://data.kb.se/dark-7744186/manifest
 191. https://data.kb.se/dark-32148/manifest
 192. https://data.kb.se/dark-32148/manifest
 193. https://data.kb.se/dark-8007437/manifest
 194. https://data.kb.se/dark-6161406/manifest
 195. https://data.kb.se/dark-32007/manifest
 196. https://data.kb.se/dark-7744056/manifest
 197. https://data.kb.se/dark-8007637/manifest
 198. https://data.kb.se/dark-7744195/manifest
 199. https://data.kb.se/dark-32181/manifest
 200. https://data.kb.se/dark-6032247/manifest
 201. https://data.kb.se/dark-32198/manifest
 202. https://data.kb.se/dark-6032239/manifest
 203. https://data.kb.se/dark-7745662/manifest
 204. https://data.kb.se/dark-31998/manifest
 205. https://data.kb.se/dark-7744197/manifest
 206. https://data.kb.se/dark-7744201/manifest
 207. https://data.kb.se/dark-6936874/manifest
 208. https://data.kb.se/dark-7744294/manifest
 209. https://data.kb.se/dark-31976/manifest
 210. https://data.kb.se/dark-7745635/manifest
 211. https://data.kb.se/dark-7744105/manifest
 212. https://data.kb.se/dark-6032318/manifest
 213. https://data.kb.se/dark-6937039/manifest
 214. https://data.kb.se/dark-7744204/manifest

Et Dampskip bygges i Sandefjord

Sandefjords Tidende, 7 mai 1884

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

Sandefjords mekaniske Værksted har i disse Dage afsluttet Kontrakt med et Rederi i Tønsberg om Bygning af en liden Dampbaad for Passagerfart. Dette er den første Dampbaad Værkstedet bygger, efter at det i det sidste Aar har undergaaet en betydelig Udvidelse og Forbedring baade med Hensyn til Lokale og Maskiner. Vi have hørt, at Værkstedet allerede fra flere Kanter skal have faaet Forespørgsler i anledning lignende Arbeider og der er vistnok al Grund til at antage, at Værkstedet ved Udførelsen af sin første Bestilling i denne Retning vil fyldestgjøre den Tillid man allerede synes at nære til det. Baaden skal sættes i Gang mellem Tønsberg og Øerne og maa efter Kontrakten være færdig i Begyndelsen af August dette Aar.

Opløp i Sandefjord

Fergus Falls ugeblad[i], 10 desember 1890

            «- Opløb i Sandefjord. I de sidste Aftener har Folkeopløb forekommet i Sandefjord i og udenfor Frelsesarmeens Lokale. Den 13de Nov. antog Demonstrationen store Proportioner, Folk trængte sig ind og ryddede Lokalet, kastede ud Bænkene, nedrev Gardinerne og sønderslo Vinduerne. En Mand dræbtes. Den 18de Nov. meddeltes, at Ophidselsen vedvarede, og store Folkemasser holdt sig altid udenfor Lokale, som er stængt af Politiet. Ophavsmændene til Opløbet er arresteret».


[i] https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025227/1890-12-10/ed-1/seq-6/#date1=1883&sort=date&rows=20&words=Sandefjord&searchType=basic&sequence=0&index=16&state=&date2=1900&proxtext=Sandefjord&y=13&x=12&dateFilterType=yearRange&page=3