Sandefjord i Svenske aviser fra 1866 til og med 1867

Norrländska Korrespondenten[1], 2 januar 1866

Från Lysekil skrifwes den 14 Decbr: Natten mellan d. 8 och 9 dennes strandade i närheten af Tryggö på Sotefjorden, under stark tjocka, norska skeppet Elle Catharine, fördt af kapt. C. Johannesen, hemma i Sandefjord, på resa från Gent til heorten i barlast. Påföljande natt sönderslogs fartyget af sjön, men en del af riggen är bergad, Hela besättningen blef räddad.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[2], 19 februar 1866, Dalpilen[3], 24 februar 1865, Hudiksvallposten[4], 3 mars 1866

Norge.

Botad tredska. Från Sandefjord skrifves: I en skolkrets i Fævangbygden i Sandherde belfvo nyligen 29 åboer på en gång pliktfällda af skolrådet, för det de ej skickade sina barn i skolan. Denna krets har ihärdigt motsatt sig gennomförandet af den nya skollagen, och det sista motståndet bestod i, at alla, som hade skolvuxna barn, öfverenskommo att ej låta dem gå i skolan.

Plikten hjelpte emmellertid godt, ty dagen derefter kommo 44 barn till skolan, och ledarne af motståndet skola nu, säges det, var mycket ifriga i att hålla barnen till skolgång.

Nya Dagligt Allehanda[5], 5 mars 1866

Felix, Kapt. Grön, ankom Sunderland fra Sandefjord 19 februar.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[6], 5 mars 1866

Luna, Kapt. Andersen fra Sandefjord, ankom Göteborg fra Drammen

Göteborgsposten[7], 8 mars 1866

Prinz Adalbert, Kapt. Friberg, ankom Göteborg fra Sandefjord, W., 7 mars i ballast

Louise, Kapt. Abrahamsen, ankom Göteborg fra Sandefjord, W., 7 mars i ballast

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[8], 8 mars 1866

Prinz Adalbert, Kapt. Friberg, ankom Göteborg fra Sandefjord, W., i ballast

Fortuna, Kapt. M. Bolt, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Louise, Kapt. J. Abrahamsen, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[9], 9 mars 1866

3 Venner, Kapt. C. Melsom, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Göteborgsposten[10], 10 mars 1866, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[11], 10 mars 1866

Heldine, Kapt. Evensen, ankom Göteborg fra Sandefjord, W., i ballast

Förposten[12], 14 mars 1866

Från Göteborg och Götaelf.

(Ur doktor H:s «Tour til Trollhättan»)

Vi göra i dag ytterligare några utdrag ut samma danska resandes skildring, hvars omdömen öfver Göteborg och dess skärgård vi förut meddelat.

«Vid min ankomst» – yttrar han – «var staden så uppfylld af resande att jag hade svårt för att få rum. Det var midti badsaisonen; hela verlden strömmade till Göteborg, för att derifrån med ångbåt befordras till Strömstad, Sandefjord, Varberg, Halmstad, Marstrand, Känsö, Långedrag och andra småstäder och fiskelägen längs kusten, som under den korta sommartiden ha att glädja sig åt besök af folk, som til följe af läkarens eller modets bud söka kattegats stärkande böljor. Och deras tal var legio! Våra grannar synas var nästan lika h¨gade att ligga i vattnet som på landet.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[13], 20 mars 1866

Augusta, Kapt. Pedersen, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Göteborgsposten[14], 21 mars 1866, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[15], 21 mars 1866

Augusta, Kapt. Pedersen, ankom Göteborg fra Sandefjord 20 mars, L., i ballast

Frigga, Kapt. Gabrielsen, ankom Göteborg fra Sandefjord 20 mars, L., i ballast

Tvende Brödre, Kapt. Johannesen, ankom Göteborg fra Sandefjord 20 mars, L., i ballast

Helena Elisabeth, Kapt. Wilhelmsen, ankom Göteborg fra Sandefjord 20 mars, W., i ballast

Nya dagligt Allehanda[16], 21 mars 1866

Ganger Rolf, Kapt. Andersson, ankom Shields fra Sandefjord 9 mars

Göteborgsposten, 22 mars 1866, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[17], 22 mars 1866

Nord Amerika, Capt. Andersen, ankom Göteborg 21 mars fra Sandefjord, L., i ballast

Tordenskjöld, Capt. Olsen, ankom Göteborg 21 mars fra Sandefjord, L., i ballast

Göteborgsposten[18], 23 mars 1866, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[19], 23 mars 1866

Sandefjord, Kapt. Thorbjørnsen, ankom Göteborg fra Tönsberg 22 mars, L., i ballast

Göteborgsposten[20], 3 april 1866

Catharine Christine, Kapt. Carlsen, ankom Göteborg fra Sandefjord, L., i ballast

Göteborgsposten[21], 14 april 1866, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[22], 17 april 1866

Sandefjord, Kapt. Thorbjörnsen, avgikk fra Göteborg 12 april med en last for Sv. Renström & Co. bestående av 933 tolft. Plankor og 180 sparrar, med destinasjon Frankrike.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[23], 25 april 1866, Göteborgsposten[24], 26 april 1866

Sandefjord, Kapt. Thorbjørnsen, er avseilt.

Nya Dagligt Allehanda, 3 mai 1866

Jarlen, Kapt. Anderson, ankom Sunderland 23 april, fra Sandefjord.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[25], 7 mai 1866, Cimbrishamnsbladet[26], 19 mai 1866

Dödsfall. Den 26 April afled i Sandefjord pastorn N. J. Kr. Vibe Stockfleth i en ålder af 79 år. Den aflidne pastorn, som i sin ungdom varit officer och ved 38 års ålder, då han innehade kaptensgrad, tog afsked ut krigstjensten, var en af Norges märkvärdigaste män, och denna märkvärdighet står i gemenskap med hans menniskoälskande och uppoffrande verksamhet bland lapparne i Finmarken. Han hade författat flera böcker på lappska språket och under flera år færdars som missionnär i Lappland. Såsom officer hade han deltagit i slaget vid Sehested och der utmärkt sig samt fått Dannebrogen.

Aftonbladet[27], 8 mai 1866, Nya Dagligt Allehanda[28], 9 mai 1866

Pastor Christian Vibe Stockfleth ryktbar för sin utomordentliga verksamhet för lapparnes och qvenernas upplysning, afled den 26 April i Sandefjord nära 80 år gammal.

Hans lefnad har varit rik på omvexlingar och försakelser. 1803 blef han student i Köpenhamn och slog sig då på lagstudier, men ytterst fattig beslöt han blifva handtverkslärling för att kunna försörja sig.

1808 blef han emmelertid anställd som löjtnant vid det slegsvigska infanteriregementet, deltog i slaget vid Sehested och blef riddare af Danebrogen.

1814 återvände han till Norge med afsked som kapten. De följande 10 åren stod han som officer i norska armén, och 1818 som kompanichef vid 2:a Akershusiska infanteribrigaden.

I Nov. 1824 lemnade han sin militära anställning, tog kort derefter, nära 38 år gammal, teologisk embetsexamen och blef längre fram sogneprest Vadsö. Tre år derefter lemnade han denna plats för en mindre inkomstbringande och mödosammare men mera välsignelsesrik som prest i Lebesby hvarigenom han kom i nära beröring med lappfolke, på hvars undervisning han sedan under otroliga ansträngningar och försakelser arbetade i en längre följd af år. Hans litterära verksamhet har under tiden varit ganska stor och beredt honom europeisk ryktbarhet.

Dagens Nyheter[29], 9 mai 1866, Skånska Telegrafen[30], 12 mai 1866, Gefleposten[31], 12 mai 1866. Nerikes Allehanda[32], 15 mai 1866

Pastot Christian Vibe Stockfleth,ryktbar för sin utomordentliga verksamhet för lapparnes och qvenernas upplysning, afled den 26 april i Sandefjord nära 80 år gammal.

Kalmar[33], 9 mai 1866

Jarlen, Kapt. Anderssen, ankom Sunderland fra Sandefjord 23 april

Stockholms Dagblad[34], 11 mai 1866, Norrlandsposten[35], 15 mai 1866

= Pastor Stockfleth begrofs den 3 Maj med stor högtidlighet i Sandefjords kyrka. Prosten Landstad höll liktale och sånger, författade af honom, afsjönges före och efter talet af en chör damer och herrar, assisterad af hornmusik.

Aftonbladet, 14 mai 1866, Aftonbladet[36], 28 mai 1866, Aftonbladet[37], 11 juni 1866, Aftonbladet[38], 25 juni 1866

Sandefjord Badeanstalt i Norge

Aabnes iaar, som sädvanligt, 1ste Juni og lukkes 1ste September-

De Sygdomme, hvorimod Badet med Nytte bruges, ere: Gigtsygdomme, kronisk Rheumatisme, Skrofler, kroniske Leddesygdomme, Lamhed, Spinalirritation, kroniske Hudsygdomme, Nervesmerter, Nervesväkkelse, Underlivstilfælde, navnlik Lever- og Mltsvulster, Obstruktion og Hämorrhoidallidelser.

Af bad gives: dampbad, Dampdusch, Slambad, Svovlbad (Bad i varmt Svovlvand, blandet med Gytje), Duschbad, Styrtebad og varmt Söbad. Desuden benyttes Strömbadene, bekjendte för deres friske, klare og saltholdige Vand.

Det kongelige norske Postdampskib anlöber Sandefjord paa Tourene fra Goteborg den 31te Maj, 14de og 28de Juni, samt 12te Juli. Forövrig anlöber ethvert Dampskib, som gaaer melem Göteborg og Norge, Frederiksværn, hvorfra deer kun er et Par Timers Kiörsel til Sandefjord paa god Vei gjennem en smuk Egn.

Om Badetimer, Logis m. m. henvender man sig til Badets Inspekteur.

Nya Dagligt Allehanda[39], 15 mai 1866

Ett notabelt dödsfall har inträffat under sistlidna veckan. Måhända är det icke så många i Sverige, som hört talas om pastor Niels Stockfleth, och dock är jag förvissad, att den bok, som skänker honom ett varaktigt minne i menniskovännernas historia, skall af båda stora och små läsas med samma andakt och interesse som ett vackert kapitel ur Bibeln.

Stockfleth var löjtnant i dansk tjenst, men norrman till börden, aflade teologisk examen vid 38 års ålder och helgade sedan hela sitt återstående lif åt missionen bland lapparne.

Han har lämnat månget bidrag till detta märkvärdiga folks karakteristik och öfversatt bibliska skrifter på lappska, men hans förnämsta arbetar, som förtjenar att kännas af alla, är haans «Dagbog over Missionsreiserne i Finmarken», utgifvet i Kristiania.

Eget nog mötte han uppoffrande sträfvan att utbreda Guds ord bland denna försummade folkstam på dess eget språk mycket motstånd, och han hade hårda strider att bestå med folk, som icke ville se saken ut kristlig, utan blott ur politisk synspunkt. ”Lapparne måste lära sig att tala norska” hette det, ”de bära ej få några böcker på sitt eget språk”.

Jag vil nu icke inlåta mig vidare på dessa räsonnement; regeringen följer nu den af Stockfleth anvisade vägen och sänder finnlapparne små bibliska skrifter, tryckta på både norska och lappska, och Stockflet har vunnit fullt erkännande på sina gamla dagar,

Han dog i Sandefjord, näre 80 år gammal. Detta dödsfall var egnadt att väcka uppseende, helst under en tid då de lappska förhållandena omfattas med så mycket interesse.

Aftonbladet[40], 15 mai 1866

Grevinde K. Jarlsberg, Kapt. Grönvold, passerte Öresund 5 mai, underveis fra Sandefjord til Sundsvall, i ballast.

Sundsvallsposten[41], 16 mai 1866, Norrländska Korrespondenten[42], 22 mai 1866

Eideren, Kapt. C. E. Melsom, ble innklarert til Sundsvall fra Sandefjord, i ballast.

Nya Helsingen, 19 mai 1866

Grefwinnan Jarlsberg, Kapt. Grönvold, ble innklarert til Sundsvall 14 mai i ballast.

Stockholms Börs- och Handelstidning[43], 22 mai 1866, Aftonbladet[44], 24 mai 1866, Stockholms Dagblad[45], 25 mai 1866. Stockholms Dagblad[46], 26 mai 1866

Antilope, Kapt. Petersen, passerte Öresund underveis fra Sandefjord til Härnösand, i ballast.

Heimkringla, Kapt Bryn, passerte Öresund underveis fra Sandefjord til Udiksvall, i ballast.

Härnösandsposten[47], 23 mai 1866

Rauen, Kapt. Olsen, ble innklarert til Härnösand fra Sandefjord , i ballast.

Post- och Inrikes Tidningar[48], 23 mai 1866, Filipstads Stads och Bergslags Tidning[49], 31 mai 1866

Från Sandefjord skrefs den 16 Maj: Från ishafsfararen ”Stærkodder”, hemma i Sandherred, har rederiet fått underrättelse, at den hade omkring 5,000 skälar ombord.

Nya Dagligt Allehanda[50], 25 mai 1866, Stockholms Börs- och Handelstidning[51], 29 mai 1866

Veranda, Kapt. Gundersen, passerte Öresund underveis fra Sandefjord til Nedercalix 17 mai, i ballast

Göteborgsposten,[52] 26 mai 1866, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[53], 26 mai 1866

Arken, Kapt. Hansen, ankom Göteborg 25 mai fra Sandefjord, W., i ballast.

Aftonbladet[54], 31 mai 1866, Stockholms Dagblad[55], 31 mai 1866, Upsala[56], 1 juni 1866, Wenersborgsposten[57], 2 juni 1866, Aros[58], 2 juni 1866, Carlshamn[59], 2 juni 1866, Öresundposten[60], 2 juni 1866, Kalmar[61], 2 juni 1866, Fäderneslandet[62], 2 juni 1866, Ystads Tidning[63], 4 juni 1866, Åmåls Weckoblad[64], 6 juni 1866, Sundsvallsposten[65], 6 juni 1866, Norrlandsposten[66], 7 juni 1866, Vesterbergslagens Tidning[67], 8 juni 1866, Nya Landskrona Tidning[68], 12 juni 1866, Hudiksvallsposten[69], 16 juni 1866

[disse notisene er litt ulike i lengde, men sier omtrent det samme]

Sjöolycka. Från Umeå telegraferas i går till D. A.: Briggen Louise, förd af kapten Jacobsen, från Sandefjord, har under segling sistlidne gårdag stött mot ett isflack i Vestra Qvarken, en qvarts mil nordost om Gaddhällarne (omkring 3 qvarts mil NNO från Holmö Gadds fyr), hvarigenom bogen inbräcktes och fartyget genast sjönk på 12 famnars djup. Kaptenen och besättningen räddade sig skeppsbåten.

Umebladet[70], 1 juni 1866, Skellefteå Nye Tidning[71], 13 juni 1866

– Sistledne Onsdag förolyckades norrska briggen Lowisa, Kapten A. C. Jacobsen, hemma i Sandefjord, under resa från Swinemünde till Jakobstad, derigenom, att fartyget, som under de senare dagarne kommit in bland den myckna drifisen i Qwarken wid en wändning wägrade att nog hastigt falla af, utan stötte mot ett större isblock, så at bogen bräcktes, wattnet inströmmade i barlasten och fartyget inom en half timmas förlopp skjönk i närheten af Gaddhällan. Besättningen lyckades rädda sig i båten och kom i land wid Gaddens fyr.

Nya Helsingen[72], 2 juni 1866

Agenase, Kapt. Gjertzen, ble innklarert til Söderhamn 30 mai, fra Sandefjord i ballast.

Härnösandsposten[73], 2 juni 1866

Antilope, Kapt. Pedersen, ble innklarert til Härnosand, fra Sandefjord i ballast.

Härnösandsposten[74], 16 juni 1866

Emeli, Kapt. Larsen, ble innklarert til Härnösand, fra Sandefjord i ballast

Nya Dagligt Allehanda[75], 20 juni 1866, Aftonbladet[76], 23 juni 1866

Sandefjord, Kapt. Thorbjörnssen, passerte Öresund 15 juni, underveis fra La Rochelle til Härnösand, i ballast.

Nya Dagligt Allehanda[77], 26 juni 1866, Stockholms Börs- och Handelstidning[78], 29 juni, Norrlandsposten[79], 30 juni 1866

Haabet, Kapt. Kapt. Hansen, passerte Öresund 21 juni, underveis fra Sandefjord til Gefle, i ballast.

Nya Dagligt Allehanda[80], 27 juni 1866

Neptunus, Kapt. Andersson, seilte fra Wick 12 juni, for Sandefjord

Härnösandsposten[81], 14 juli 1866

Sandefjord, Kapt. Thorbjörnsen, ble utklarert fra Härnösand for en reise til Bordeaux, med trevarer.

Aftonbladet[82], 18 juli 1866, Nya Dagligt Allehanda[83], 19 juli 1866, Stockholms Dagblad[84], 19 julii 1866

Under overskriften ”Resande å Hôtel Kung Carl” finner man at ”Skeppsredaren Christopherson med familj från Sandefjord” ankom 16 juli; dagen efter, 17 juli, fulgte ”Skeppsredaren Gogstad med familj från Sandefjord”

Aftonbladet[85], 23 juli 1866

Armíntendenten Mejlænder har aflidit i Sandefjord.

Nya Dagligt Allehanda[86], 28 juli 1866, Stockholms Dagblad[87], 2 august 1866

Sandefjord, Kapt. Thorbjörnsen, passerte Öresund 23 juli, underveis fra Härnösand til Bordeaux, med trevarer.

Göteborgsposten[88] 1 august 1866, Carlshamn[89], 4 august 1866

– Vid badorten Sandefjord hade för några dager sedan der vistande danska damer anordnat en utlottningsbazar af fruntimmershandarbeten o. d., hvarat inkomsten hade anslagits åt de brandskadade i Drammen. Denna bazar inbringade en summa af 383 spd.

Nya Dagligt Allehanda[90], 2 august 1866

Luna, Kapt Andersson, seilte fra Bridport [sic] 24 juli, for Sandefjord.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[91], 9 august 1866, Göteborgsposten[92], 10 august 1866

Känsö, d. 8 August (Från redaktionens korresp.) För storm och motvind äro följande fartyg her inkomna: … Onny, C. F. Hansen, från Sunderland till Randers med kol …

Sundsvallsposten[93], 11 august 1866, Norrländska Korrespondenten[94], 17 august 1866

Fortuna, Kapt. Thoresen, ble innklarert til Sundsvall 7 august, fra Sandefjord i ballast.

Lunds Weckoblad[95], 15 august 1866

Bokhandelsannonser.

I Gleerupska Bokhandeln:

Nya Böcker

Badeliv i Sandefjord 1866. 5 Pentegninger. 1:25

Nya Dagligt Allehanda[96], 21 august 1866

Natten imellan den 13 och 14 augusti blef briggen Agnese, kapten Gjertsen, hemma i Sandefjord, från Rönne til norra Sverige, påseglad utanför Rönne. Fartyget led haveri på stormasten, som bräcktes, samt misde bogspröt och brädgång. Med hjelp af ångfartyget ”Mercur” blef fartyget samme dag inbogseradt till Rönne hamn.

Nya Dagligt Allehanda[97], 22 august 1866

Ocean, Kapt. …, fra Wick 9 august, for Sandefjord.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[98], 22 august 1866

Dagens post.

RÖNNE d. 17 Aug. Briggen Agnese, G. Gjertsen, hemma i Sandefjord, på resa från Rouen til Sundsvall i barlast, inbogserades i Tisdags i hamnen. Fartyget hade föregående natt utanför Hammaren varit i kollision med ett engelskt fartyg oc dervid förlorat bogsprötet samt fått fockmasten bräckt.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[99], 29 august 1866

Norge.

Koleran har nu på allvar utbrutit i Kristiania, fastän den ännu er lindrig. Från Lördagen tills på Måndagen hade 5 personer aflidit. – I Laurvig och i Sandefjord hade några personer på hvartdera stället aflidit.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[100], 10 september 1866, Nya Dagligt Allehanda[101], 11 september 1866

Sandefjord, Kapt. Thorbjørnsen, ankom Bordeaux 1 september, fra Hernösand.

Nya Helsingen[102], 15 september 1866

Orut, Kapt Andersen, ble innklarert til Söderhamn, fra Sandefjord i ballast.

Göteborgsposten[103], 10 oktober 1866, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[104], 10 oktober 1866

Orvador, Kapt. H. Olsen, hjemmehørende i Sandefjord, kom inn til Klädesholmen 8 oktober, underveis fra Gefle til England med trelast.

Nya Dagligt Allehanda[105], 17 oktober 1866, Göteborgsposten[106], 18 oktober 1866

Neptunus, Kapt. Andersson, ankom Wick fra Sandefjord 3 oktober

Janus, Kapt. Sörensson, ankom Grangemouth fra Sandefjord 5 oktober

Nya Dagligt Allehanda[107], 27 oktober 1866

Fortuna, Kapt. Larsson, forlot Havre 20 oktober med kurs for Sandefjord.

Nya Dagligt Allehanda[108], 29 oktober 1866

Urania, Kapt. Andersson, forlot Hull for Sandefjord 17 oktober

Nya Dagligt Allehanda[109], 31 oktober 1866

Iris, Kapt. Thorsson, forlot Inverkeithing for Sandefjord 21 oktober

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[110], 5 november 1866

Sjöfartsunderrättelser

SANDEFJORD d. 24 Okt. Briggen St. Johannes, Dahl, destinerad till Kronstadt med kol, stötte i Söndsags under tjocka på grund utanför Rauer, hvarvid rodret afbröts och kölen blef skadad; fartyget, som inkommit i hamnen, måste lossa och reparera.

Blekingeposten[111], 6 november 1866, Nya Dagligt Allehanda[112], 6 november 1866

Auktioner

Thorsdagen den 8 dennes kl. 11 f. m. försäljes genom offentlig auktion i wårt Packhus i 3:dje qwart. N:r 39, för wederbörandes rakning, diwerse skadade Inventarier, bestående af Tögwirke, Segel och Rundhult, tilhörande i haveri hit inkomnaa Skeppet ”Henry”, Kapten A. Anderssen, från Sandefjord.

Carlskrona den 3 Nowember 1866.

Gustaf Ernberg & Komp.

Nya Dagligt Allehanda[113], 13 november 1866

Felix, Kapt. Grön, ble utklarert fra London til Sandefjord 2 november.

Post- och Inrikes Tidningar[114], 20 november 1866, Öresundsposten[115], 24 november 1866, Gotlands Läns Nya Tidning[116], 7 desember 1866

= Norges handelsflotta har icke under något föregående år tillväxt så starkt som 1865. Året derförut ugjordes den af 5,268 fartyg om 317,200 kommersläster och med en besättning af 35,309 man; under 1865 ökades flottan med 139 fartyg, 35,749 läster och 2,757 man.

Den största lästdrägtigheten tilhörde under samma år:

Arendal 302 fartyg och 43,193 läster
Tönsberg 338 ’’ ’’ 36,097 ’’
Drammen 247 ’’ ’’ 29,370 ’’
Stavanger 450 ’’ ’’ 24,417 ’’
Bergen 721 ’’ ’’ 20,009 ’’
Christiania 167 ’’ ’’ 19,698 ’’
Grimstad 144 ’’ ’’ 18,436 ’’

Kragerö, Christiansand, Sandefjord och Tvedestrand räknade från 13,000 till 10,000 läster.

Nya Dagligt Allehanda[117], 25 november 1866

Ganger Rolf, Kapt. Andersen, ble utklarert fra London til Sandefjord 17 november.

Göteborgsposten[118], 10 januar 1867, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[119], 10 januar 1867

Sjöfarts-underrättelser.

Känsö d 6. Jan, (Fr. Red:s) Korresp.) Under den 4 och 5 d:s samt idag ha följande fartyg blifvit af ångare inbogserade till Wargöi anseende till is och tjocka, neml.: …Trio, G. Jörgensen, h. i Sandefjord, fr. Göteborg till Dover med trä; …

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[120], 8 mars 1867, Bohusläns Tidning[121], 15 mars 1867

Ganger Rolf, Kapt. Andersen, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl. i ballast

Albertina, Kapt. Gjermundsen, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl. i ballast

Göteborgsposten[122], 9 mars 1867

Albertina, Kapt. Gjermundsen, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[123], 9 mars 1867, Nya Dagligt Allehanda[124], 1 mars 1867

Dagens post.

NEVLUNGHAVN d. 26 febr. ”Fortuna”, Sörensen, hemma i Sandefjord; från Sundsvall med trälast, sednast kommande från Sandefjord, der den varit i haveri, har sidstlidne natt strandat på Fugleskären, ¾ mil härifrån; besättningen räddades.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[125], 15 mars 1867

Trigge, Kapt. Gabrielsen, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Lovisa, Kapt. Elvesen, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Helena, Kapt. Torgesen, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Sylphide, Kapt. Melsom, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Göteborgsposten[126], 16 mars 1867

Trigge, Kapt. Gabrielsen, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Lovisa, Kapt. Elvesen, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Sylphide, Kapt. Melsom, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Frithiof, Kapt Gröam, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[127], 16 mars 1867

Grevinden Karen Wedel Jarlsberg, Kapt. Grönvold, ankom Göteborg fra Sandefjord, Nordqvist, i ballast

Frithiof, Kapt Gröam, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Tordenskiold, Kapt. Olsen, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[128], 18 mars 1867, Göteborgsposten[129], 23 mars 1867

Ellida, Kapt. Larsen, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffler, i ballast

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[130], 26 mars 1867, Göteborgsposten[131], 30 mars 1867

Tre Venner, Kapt. Melsom, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Norra Hallands Tidning[132], 3 april 1867

Winddrifware: … – skonert Amalia, A. Aagesen, hemma i Sandefjord, på resa från England till Köpenhamn med last af diverse …

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[133], 6 april 1867

De Tvende Brödre, Kapt. Johannesson, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast.

Norra Hallands Tidning[134], 10 april 1867

Freij, Kapt. O. Andersen, hemma i Sandefjord, från Klåstersjöfjorden till Sönderland med last af plank

Norra Hallands Tidning[135], 17 april 1867

Haabets Ankar, Kapt. J. O. Rove, hemma i Sandefjord, ble utklarert fra Warberg til Havre med last af plank, fra Klosterfjorden

Nya Dagligt Allehanda[136], 17 april 1867

Columbus, Kapt. Schröder, ankom Hartlepool 6 april fra Sandefjord

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[137], 1 mai 1867

Sälfångsten tyckes i år at hafva utfallit väl. Så skrifves från Sandefjord, att fiskefartyget ”Maria” nyligen ditkommit från Ishavet med 11 à 12,000 sälar ombord.

Post- och Inrikes Tidningar[138], 7 mai 1867

Bergensposten för den 25 April meddelar, att fregattskeppet ”Claus Heftye” från Sandefjord hade utklarerat till Amerika med 470 emigranter.

Nya Dagligt Allehanda[139], 8 mai 1867

Anna, Kapt. […], ankom Liverpool 1 mai fra Sandefjord

Aftonbladet[140], 10 mai 1867, Aftonbladet[141], 24 Mai 1867, Aftonbladet[142], 8 juni 1867, Aftonbladet[143], 22 juni 1867, Aftonbladet[144], 6 juli 1867

Sandefjord-Badanstalt

holdes iaar, som sædvaanlig, aaben i Maanederne Juni, Juli og August.

Foruden Svovlbad (Bad i Opvarmet og med Gytje blandet Svovlvand) gives Dampbad, Dampdusch, Duschbad, Styrtbad og almindelige, varme Söbad. Strömbadene anbefale sig ved det overordentlig saltholdige Sövand. Til Brönddrikning forfindes foruden Svovlvandet (egent for Badeanstalten) alle sorter mineralske Vande.

Byen Sandefjord, som ligger i en smjk Egn, midt melle, Laurvig og Tönsberg, har i de senere Aar modtaget saadan Udvidelse, at der til enhver Tid vil kunne erholdes saavel enkelte Værelser som hele Familiebekvemmeligheder fuldstæandig möbleerede til en moderat Priis (fra 1/5 til 1 Species daglig).

Badeanstalten har et godt Musikcorps, som daglig spiller 4 ½ time om Morgenen under Brönddrikningen og 2 Timer om Eftermiddagen i Parken, som omgiver det smukt udstyrede Selskabslokale, i hvis Læsestuer findes de bedste svenske, norske og danske Aviser.

Det kongelige norske Dampskib, som farer mellem Kjöbenhavn, Göteborg og Christiania, anlöber Sandefjord 30te Mai, 13de og 27de Juni samt 11 Juli, ligesom ogsaa ethvert Dampskib, der gaar mellem Danmark, Sverrig og Norge, anlöber enten Frederiksvärn eller Laurvig, hvorfra der er 1 ½ til 2 Timers Kjörsel paa god Vei gjennem smuk Egn til Sandefjord.

Anmeldelser modtages af Inspektören, som ogsaa besörger Logier leiede til dem, som derom tilskrive ham.

Sandefjord den 27de April 1867

Directionen

Strömstads Tidning[145], 15 mai 1867

Stenbocken, Kapt. A. Larsson, ankom Strömstad 1 mai fra Sandefjord med saltet sild.

Josephina, Kapt. O. Ericsson, forlot Strömstad 2 mai for Sandefjord med ”landtmannaprodukter”

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[146], 15 mai 1867, Nya Dagligt Allehanda[147], 17 mai 1867

London, Kapt. Aaröe, passerte København 11 mai, underveis fra Sandefjord til Gefle.

Nya Dagligt Allehanda[148], 18 mai 1867, Stockholms Dagblad[149], 21 mai 1867

Sundenes Minde, Kapt. Larsen, passerte Öresund 14 mai, underveis fra Sandefjord til Ljusne, i ballast

Aftonbladet[150], 20 mai 1867

Haabets Anker, Kapt. Frederiksen, passerte Öresund 4 mai, underveis fra Sandefjord til Hernösand, i ballast.

Stockholms Dagblad[151], 22 mai 1867

Columbus, Kapt. Olsen, passerte Öresund 14 mai, underveis fra Sandefjord til Söderhamn, i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[152], 31 mai 1867, Göteborgsposten[153], 1 juni 1867

Adolf, Kapt. Olsson, ankom Göteborg fra Sandefjord, Leffl., i ballast

Nya Dagligt Allehanda[154], 6 juni 1867

Sjöfartsunderrättelser.

Briggen Emelie, kapten Abrahamsen, hemma i Sandefjord, från Sunderland til Gefle med cinders, inkom den 1 juni till Helsingör. Fartyget har några mil norr om Helsingör, imellan Nakkehoved och Hornbeck, varit i kollission med briggen ”Sarah A. Bel.”, kapten Johnsson, hemma i och från Liverpool till Riga med salt. Det förstnämnda fartyget erhöll akter på babords sida betydande skador å skrifve och blef af en ångbåt inbogseradt till Helsingör. Den senare erhöll någon skada å bogen etc., men ämnar att fortsätta resan.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[155], 7 juni 1867, Göteborgsposten[156], 7 juni 1867 [Friggja], Marstrands Tidning[157], 8 juni 1867 [Friggja], Göteborgsposten[158], 9 juni 1867 [Catharina Christina og Adeleide]

Sjöfartsunderrättelser.

MARSTRAND, d. 6 juni. (Från red:ns korrespondent). Den 5 inkommo hit för motvind: … skonerten ”Frigga”, J. O. Gabrielsen, hemma i Sandefjord, från Newcastle till Göteborg med kol …

BRÄNNÖ d. 6 Juni. (Från H.-T.:s korrespondent). I går inkom för storm och motvind till ankars å Riföfjord: Briggen ”Catharina Christina”, M. C. Carlsén, hemma i Sandefjord, på resa från Caen till Hernösand, i barlast; …

Skeppet ”Adelaide”, J. Hansson, hemma i Sandefjord, på resa från Hayle till Luleå, i barlast.

Norrlandsposten[159], 11 juni 1867

Sundendes Mind, Kapt. Larsen, ankom Öregrund 7 juni fra Sandefjord i ballast.

Göteborgsposten[160], 11 juni 1867, Nya Dagligt Allehanda[161], 11 juni 1867

Helsingör d. 5 Juni. I Hamen inkom i förgår … Brigg De Tvende Brödre, Johansen, h. i Sandefjord, fr. Honfleur t. Skellefteå var d. 2 d:s i kollision med en holländsk brigg och erhöll dervid skador å akterspegeln, men fortsatte det oaktadt resan. …

Nya Dagligt Allehanda[162], 15 juni 1867, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[163], 15 juni 1867, Öresundsposten[164], 18 juni 1867

Augusta, Kapt. Andersson, ankom Alloa fra Sandfjord 3 juni.

Aftonbladet[165], 17 juni 1867

DANMARK

Justitieministern Leuning, som fått två månaders permission, har på grund af sitt förvärrade helsotilstånd måst uppskjuta den tillämnade badresan till Sandefjord.

Norrlandsposten[166], 18 juni 1867

London, Kapt. S. Aaröe, ankom Gefle fra Sandefjord 14 juni, i ballast

Aftonbladet[167], 22 juni 1867, Aftonbladet[168], 6 juli 1867

Forsaavidt der önsker fuldstændigere Oplysninger om Sandefjord-Bads kurative Verkninger, corresponderes med Undertegnede, der som mangeaarig Læge ved Badet er istand til at give al fornöden Undettetning, ligesom jeg ogsaa med Fornöielse vil besörge Logier og Badetimer, om saa maatte önskes.

Sandefjord, 27 April 1867.

J. EBBESEN

Badelæge og Formand i

Badedirectionen.

Aftonbladet[169], 15 juli 1867

Från Sandefjord Skrifves, att badgästernas antal, som nu uppgår till omkring 350, dagligen ökas med ankommande nya.

Aftonbladet[170], 17 juli 1867, Stockholms Dagblad[171], 19 jul 1867

Apollo, Kapt. Melsom, passerte Öresund 11 juli, underveis fra Sandefjord til Nedercalix, i ballast

Post- och Inrikes Tidningar[172], 17 juli 1867, Göteborgsposten[173], 18 juli 1867

Från Sandefjord skrefs den 6 dennes: Här äro nu omkring 350 badgäster och dagligen ankomma nya. Största dele af logierna, och särdeles allla i badets grannskap, ¨ro upptagna, liksom äfven en del af de logier, som varit bebodda sedan början af Juni, äro uthyrda till badgäster, hvilka väntas efter midten af Juli.

Nya Dagligt Allehanda[174], 25 juli 1867, Göteborgsposten[175], 26 juli 1867

Augusta, Kapt. Andreasson, ankom Wick 16 juli, fra Sandefjord.

Dagens Nyheter[176], 26 juli 1867, Nya Dagligt Allehanda[177], 26 juli 1867, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 26 juli 1867 [litt annen tekst, men samme innhold], Stockholms Dagblad[178], 27 juli 1867. Gefleposten[179], 31 juli 1867, Kalmar[180], 31 juli 1867, Stockholms Dagblad[181], 10 august 1867 [skördat specier och ära]

De svenska operasångarne i Norge och hrr Behrens och Dahlgren ha tillsvidare slagit sig ned vid Sandefjord i Norge, der de begagna hafsbaden.

Göteborgsposten[182], 1 august 1867

– Från Sandefjord berättas, att skeppsredaren Andersen Haughems enka Helena Andersen på Kamfjord skänkt 500 spd för att af den årliga räntan understödja fattiga enkor eller familjer, isynnerhet efter sjömän eller skeppstimmermän, i Sandeherreds Landtsocken.

Nya Dagligt Allehanda[183], 8 august 1867, Aftonbladet[184], 9 august 1867

Atalanta, Kapt. Hansen, passerte Öresund 2 august underveis fra Sandefjord til Nederkalix, i ballast

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[185], 6 september 1867.

Hotel Britannia i Göteborg mottok, som gjester, studentene J. Ohlsson, W. Justeng, P. Lönmark, och A. Colin, alle ankommet fra Sandefjord.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[186], 5 oktober 1867, Göteborgsposten[187], 7 oktober 1867

BRÄNNÖ d. 3 Okt. (Från red:ns korresp.) I går inkommo till Rifvefjord för storm och motvind: … briggen ”Heldine”, A. Jörgensen, hemma i Sandefjord, från Hernösand till Rouen med trä …

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[188], 13 november 1867, Göteborgsposten[189], 14 november 1867, Nya Dagligt Allehanda[190], 14 november 1867

RÖNNE d. 8 Nov. I går inkom i hamnen skonerten ”Omny”, A. C. Hansen, hemma i Sandefjord, på resa från Gefle till Hull med jern och trä. Fartyget är läck och måste lossa för at reparera, likasom äfven seglen äro i ramponeradt tillstånd.

Göteborgsposten[191], 15 november 1867

– Sandefjords och Sandeherreds qvinnoförening för missionens befrämjande har förfärdigat en matta, som af biskop Schreuder skall öfverlemnas till hans zuluiska majestät, för att stämma honom gynnsamt för missionens sak.

Göteborgsposten[192], 15 november 1867

– Sandefjords badanstalt var under senaste badsäsongen besökt af 800 främlingar, af hvilka 600 voro fasta badgäster, af de sistnämnda voro 14 från Sverige.

Post- och Inrikes Tidningar[193], 25 november 1867, Nya Dagligt Allehanda[194], 26 november 1867, Aftonbladet[195], 26 november 1867, Nya Dagligt Allehanda[196], 26 november, Göteborgsposten[197], 27 november 1867, Gefleposten[198], 27 november 1967, Barometern[199], 30 november 1867

Bidrag til norrländingarna. Genom h. exc. Herr norska statsministern Sibbern hafva vidare ankommit för de nödlidande i Norrland: Från Sandefjords stad och Sandeherreds landdistrikt 206 Rdl., ytterligare från Rostock genom konsul Thode 100 Rdl., ytterligare från Tönsberg 210 Rdl. 80 öre, hvaraf 88 Rdl från 7 små flickor, hvilka hafva förestått en bazar för barn: summ rmt Rdl. 516: 80 öre.

Nya Dagligt Allehanda[200], 26 november 1867

Briggen Elise, kapten Olsen, hemma i Sandefjord, från Gotland till Perth med trälast, har inkommit till Helsingör. Fartyget hade natten till den 17 nov. varit på grund vid Warberg, är mycket läck och måste lossa för att reparera.

Aurora, Kapt. Olsson, ankom Grangemouth 15 november fra Sandefjord.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[201], 26 november 1867, Göteborgsposten[202], 27 november 1867

Aurora, Kapt. Olsson, ankom Grangemouth 15 november fra Sandefjord.

Veranda, Kapt. L. Larsen, hemma i Sandefjord, från Nyland til Dieppe med trä

Göteborgsposten[203], 26 november 1867, Nya Dagligt Allehanda[204], 26 november 1867

Helsingör d. 21 Nov. … I dag på e. m. inkom i hammnen brigg. Elise, Olsen, h. i Sandefjord, fr. Kappelshamn till Perth med trälast; hade atten tilll d. 17 varit å grund vid Warberg, ¨r läck samt måste lossa och reparera.

Nya Dagligt Allehanda[205], 6 desember 1867, Aftonbladet[206], 6 desember 1867, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[207], 9 desember 1867

Från Kristiania skrifves den 4 december: I går rasade en ovanlig storm med snöyra.

Äfven telegrafen var skadad. Förbindelsen med utlandet var afskuren genom fel på linien mellan Fredrikshald och den närmaste svenska stationen, men sannolikt funnos fel äfven på linien längre in i Sverige. Linien mella Tönsberg och Sandefjord var afbruten och senare på aftonen mellan Kragerö och Brevig.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[208], 9 desember 1867, Göteborgsposten[209], 10 desember 1867

HJÖRRING d. 4 Dec. Vid Råberg har strandat: skeppet ”Sundenes Minde”, Larsen, hemma i Sandefjord, från Sundsvall till London. Af besättningen räddades 1 man.

[Kirkebok for Sandar[210], 3 desember 1867, ”Begravet paa Hune [?] Kirkegaard i Jÿlland”:

Skipper Antoni Larsen (49), Sunde

Styrmand Anders Andersen (36), Strand

Matros Christian Olsen (56), Ødegaarden

Matros Ditman Larsen (28), Barbroen [Hjelmbye ?]

Matros Christian Olsen Sunde (18), Sunde

Matros Mathis Engelbretsen (18), Hafaldbrækka

Matros Martin Knudsen (25), Daalaren, af Sfjord

Matros Hans Abelsted [?] Nilsen (24), af Sfjord

Søn af Skibsfører Nils Pedersen]

Aftonbladet[211], 9 desember 1867

Understöd till Norrland, … Norge, Insamling genom Magistraten och Formandskabet, … Sandefjords Köbstad och Sandeherred: Rdr. 206 – …

Nya dagligt Allehanda[212], 11 desember 1867

 1. https://data.kb.se/dark-7105502/manifest
 2. https://data.kb.se/dark-6674071/manifest
 3. https://data.kb.se/dark-5940959/manifest
 4. https://data.kb.se/dark-13668228/manifest
 5. https://data.kb.se/dark-7437783/manifest
 6. https://data.kb.se/dark-6674066/manifest
 7. https://data.kb.se/dark-6045036/manifest
 8. https://data.kb.se/dark-6674132/manifest
 9. https://data.kb.se/dark-6674143/manifest
 10. https://data.kb.se/dark-6045231/manifest
 11. https://data.kb.se/dark-6674040/manifest
 12. https://data.kb.se/dark-19778159/manifest
 13. https://data.kb.se/dark-6674085/manifest
 14. https://data.kb.se/dark-6045011/manifest
 15. https://data.kb.se/dark-6674036/manifest
 16. https://data.kb.se/dark-7437838/manifest
 17. https://data.kb.se/dark-6674125/manifest
 18. https://data.kb.se/dark-6045138/manifest
 19. https://data.kb.se/dark-6674037/manifest
 20. https://data.kb.se/dark-6044971/manifest
 21. https://data.kb.se/dark-6045238/manifest
 22. https://data.kb.se/dark-6674088/manifest
 23. https://data.kb.se/dark-6674120/manifest
 24. https://data.kb.se/dark-6045092/manifest
 25. https://data.kb.se/dark-6674038/manifest
 26. https://data.kb.se/dark-19560904/manifest
 27. https://data.kb.se/dark-42888/manifest
 28. https://data.kb.se/dark-7440969/manifest
 29. https://data.kb.se/dark-3674337/manifest
 30. https://data.kb.se/dark-13175583/manifest
 31. https://data.kb.se/dark-22623825/manifest
 32. https://data.kb.se/dark-6987848/manifest
 33. https://data.kb.se/dark-5941065/manifest
 34. https://data.kb.se/dark-8045954/manifest
 35. https://data.kb.se/dark-10116516/manifest
 36. https://data.kb.se/dark-42868/manifest
 37. https://data.kb.se/dark-42734/manifest
 38. https://data.kb.se/dark-42760/manifest
 39. https://data.kb.se/dark-7440957/manifest
 40. https://data.kb.se/dark-42893/manifest
 41. https://data.kb.se/dark-42893/manifest
 42. https://data.kb.se/dark-7105519/manifest
 43. https://data.kb.se/dark-12345973/manifest
 44. https://data.kb.se/dark-42884/manifest
 45. https://data.kb.se/dark-8046013/manifest
 46. https://data.kb.se/dark-8046013/manifest
 47. https://data.kb.se/dark-6160507/manifest
 48. https://data.kb.se/dark-6890420/manifest
 49. https://data.kb.se/dark-14575203/manifest
 50. https://data.kb.se/dark-7441039/manifest
 51. https://data.kb.se/dark-12345974/manifest
 52. https://data.kb.se/dark-6045242/manifest
 53. https://data.kb.se/dark-6674198/manifest
 54. https://data.kb.se/dark-42717/manifest
 55. https://data.kb.se/dark-8045828/manifest
 56. https://data.kb.se/dark-5796425/manifest
 57. https://data.kb.se/dark-15631681/manifest
 58. https://data.kb.se/dark-13510888/manifest
 59. https://data.kb.se/dark-23808562/manifest
 60. https://data.kb.se/dark-15155943/manifest
 61. https://data.kb.se/dark-5941154/manifest
 62. https://data.kb.se/dark-12878381/manifest
 63. https://data.kb.se/dark-16059250/manifest
 64. https://data.kb.se/dark-11939479/manifest
 65. https://data.kb.se/dark-13397797/manifest
 66. https://data.kb.se/dark-10126706/manifest
 67. https://data.kb.se/dark-15549224/manifest
 68. https://data.kb.se/dark-17008338/manifest
 69. https://data.kb.se/dark-13668241/manifest
 70. https://data.kb.se/dark-7880965/manifest
 71. https://data.kb.se/dark-12283100/manifest
 72. https://data.kb.se/dark-10869323/manifest
 73. https://data.kb.se/dark-6160572/manifest
 74. https://data.kb.se/dark-6160574/manifest
 75. https://data.kb.se/dark-7440999/manifest
 76. https://data.kb.se/dark-42772/manifest
 77. https://data.kb.se/dark-7440959/manifest
 78. https://data.kb.se/dark-12346009/manifest
 79. https://data.kb.se/dark-10126913/manifest
 80. https://data.kb.se/dark-7440987/manifest
 81. https://data.kb.se/dark-6161651/manifest
 82. https://data.kb.se/dark-42679/manifest
 83. https://data.kb.se/dark-7438105/manifest
 84. https://data.kb.se/dark-8045837/manifest
 85. https://data.kb.se/dark-42646/manifest
 86. https://data.kb.se/dark-7438366/manifest
 87. https://data.kb.se/dark-8045957/manifest
 88. https://data.kb.se/dark-6045337/manifest
 89. https://data.kb.se/dark-23808588/manifest
 90. https://data.kb.se/dark-7438169/manifest
 91. https://data.kb.se/dark-6674244/manifest
 92. https://data.kb.se/dark-6045393/manifest
 93. https://data.kb.se/dark-13397963/manifest
 94. https://data.kb.se/dark-7105633/manifest
 95. https://data.kb.se/dark-7049144/manifest
 96. https://data.kb.se/dark-7437960/manifest
 97. https://data.kb.se/dark-7438017/manifest
 98. https://data.kb.se/dark-6674236/manifest
 99. https://data.kb.se/dark-6674234/manifest
 100. https://data.kb.se/dark-6674221/manifest
 101. https://data.kb.se/dark-7437969/manifest
 102. https://data.kb.se/dark-10869372/manifest
 103. https://data.kb.se/dark-6045356/manifest
 104. https://data.kb.se/dark-6674279/manifest
 105. https://data.kb.se/dark-7438084/manifest
 106. https://data.kb.se/dark-6045376/manifest
 107. https://data.kb.se/dark-7438381/manifest
 108. https://data.kb.se/dark-7437926/manifest
 109. https://data.kb.se/dark-7438098/manifest
 110. https://data.kb.se/dark-6674255/manifest
 111. https://data.kb.se/dark-6144258/manifest
 112. https://data.kb.se/dark-7437985/manifest
 113. https://data.kb.se/dark-7437976/manifest
 114. https://data.kb.se/dark-6891689/manifest
 115. https://data.kb.se/dark-15156014/manifest
 116. https://data.kb.se/dark-16953556/manifest
 117. https://data.kb.se/dark-7437935/manifest
 118. https://data.kb.se/dark-6292565/manifest
 119. https://data.kb.se/dark-7010195/manifest
 120. https://data.kb.se/dark-7010227/manifest
 121. https://data.kb.se/dark-12695973/manifest
 122. https://data.kb.se/dark-6292826/manifest
 123. https://data.kb.se/dark-7010248/manifest
 124. https://data.kb.se/dark-7438142/manifest
 125. https://data.kb.se/dark-7010232/manifest
 126. https://data.kb.se/dark-6292817/manifest
 127. https://data.kb.se/dark-7066050/manifest
 128. https://data.kb.se/dark-7010150/manifest
 129. https://data.kb.se/dark-6292810/manifest
 130. https://data.kb.se/dark-7010166/manifest
 131. https://data.kb.se/dark-6292821/manifest
 132. https://data.kb.se/dark-15752012/manifest
 133. https://data.kb.se/dark-7066052/manifest
 134. https://data.kb.se/dark-15752010/manifest
 135. https://data.kb.se/dark-15752007/manifest
 136. https://data.kb.se/dark-7438371/manifest
 137. https://data.kb.se/dark-7010194/manifest
 138. https://data.kb.se/dark-6892062/manifest
 139. https://data.kb.se/dark-7438389/manifest
 140. https://data.kb.se/dark-43078/manifest
 141. https://data.kb.se/dark-44220/manifest
 142. https://data.kb.se/dark-44242/manifest
 143. https://data.kb.se/dark-44243/manifest
 144. https://data.kb.se/dark-43437/manifest
 145. https://data.kb.se/dark-22315961/manifest
 146. https://data.kb.se/dark-7010200/manifest
 147. https://data.kb.se/dark-7438469/manifest
 148. https://data.kb.se/dark-7438591/manifest
 149. https://data.kb.se/dark-8049679/manifest
 150. https://data.kb.se/dark-44219/manifest
 151. https://data.kb.se/dark-8049706/manifest
 152. https://data.kb.se/dark-7010042/manifest
 153. https://data.kb.se/dark-6051324/manifest
 154. https://data.kb.se/dark-7438433/manifest
 155. https://data.kb.se/dark-7010040/manifest
 156. https://data.kb.se/dark-6051278/manifest
 157. https://data.kb.se/dark-19048630/manifest
 158. https://data.kb.se/dark-6051312/manifest
 159. https://data.kb.se/dark-10122148/manifest
 160. https://data.kb.se/dark-6051042/manifest
 161. https://data.kb.se/dark-7438343/manifest
 162. https://data.kb.se/dark-7438579/manifest
 163. https://data.kb.se/dark-7010101/manifest
 164. https://data.kb.se/dark-15161565/manifest
 165. https://data.kb.se/dark-44247/manifest
 166. https://data.kb.se/dark-10122134/manifest
 167. https://data.kb.se/dark-44243/manifest
 168. https://data.kb.se/dark-43437/manifest
 169. https://data.kb.se/dark-43444/manifest
 170. https://data.kb.se/dark-43441/manifest
 171. https://data.kb.se/dark-8049773/manifest
 172. https://data.kb.se/dark-6892291/manifest
 173. https://data.kb.se/dark-6051238/manifest
 174. https://data.kb.se/dark-7438789/manifest
 175. https://data.kb.se/dark-6051281/manifest
 176. https://data.kb.se/dark-3673981/manifest
 177. https://data.kb.se/dark-7438834/manifest
 178. https://data.kb.se/dark-8049803/manifest
 179. https://data.kb.se/dark-22620686/manifest
 180. https://data.kb.se/dark-5941380/manifest
 181. https://data.kb.se/dark-8049824/manifest
 182. https://data.kb.se/dark-6051245/manifest
 183. https://data.kb.se/dark-7438792/manifest
 184. https://data.kb.se/dark-43468/manifest
 185. https://data.kb.se/dark-7015602/manifest
 186. https://data.kb.se/dark-7015631/manifest
 187. https://data.kb.se/dark-6051041/manifest
 188. https://data.kb.se/dark-7015561/manifest
 189. https://data.kb.se/dark-6051388/manifest
 190. https://data.kb.se/dark-7438825/manifest
 191. https://data.kb.se/dark-6051452/manifest
 192. https://data.kb.se/dark-6051452/manifest
 193. https://data.kb.se/dark-6892181/manifest
 194. https://data.kb.se/dark-7438592/manifest
 195. https://data.kb.se/dark-43395/manifest
 196. https://data.kb.se/dark-7438592/manifest
 197. https://data.kb.se/dark-6051406/manifest
 198. https://data.kb.se/dark-22620708/manifest
 199. https://data.kb.se/dark-5750575/manifest
 200. https://data.kb.se/dark-7438592/manifest
 201. https://data.kb.se/dark-7015526/manifest
 202. https://data.kb.se/dark-6051406/manifest
 203. https://data.kb.se/dark-6051404/manifest
 204. https://data.kb.se/dark-7438592/manifest
 205. https://data.kb.se/dark-7479869/manifest
 206. https://data.kb.se/dark-43385/manifest
 207. https://data.kb.se/dark-7015508/manifest
 208. https://data.kb.se/dark-7015508/manifest
 209. https://data.kb.se/dark-6051392/manifest
 210. Sandar kirkebøker, SAKO/A-243/F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1862-1871, s. 149

  Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051018030162

 211. https://data.kb.se/dark-43392/manifest
 212. https://data.kb.se/dark-7479855/manifest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *