18840521 17 Mai 1884

Sandefjords Tidende[i], 21 mai 1884

17 Mai blev iaar som forr. Aar her paa Stedet feiret med megen Høilidelighed og ikke saa liden Tilslutning. Det truede den største Del af Dagen med Uveir, men det blev ogsaa hermed.

Efter Programmet samledes man ved Raadhuset, hvor man ordnede sig til Processionen, der blev anført af vor Sømandsstand med Stedets Hornmusik i Spidsen, derpaa kom Sangforeningen, Skytterlaget, Goodtemplarne og endelig Smaagutternes meget talrige Tog, samtlige Korporationer med sine Faner.

Efterat man havde toget gjennem Byens Hovedgader under afvexlende Instrumental- og Vokalmusik ankom man til Bryggen, hvor Hr. Skolebestyrer Thomassen i anslaaende Ord holdt Festtalen for Dagen.

Efterat Hr. Skibsreder I. M. Bryde derpaa havde udbragt et Leve for de tvende Statsmagter, Kongen og Storthinget, blev der af Postmester Hansen talt for Gutterne, der fulgte ham med megen Opmærksomhed.

Paa Bryggen var der af Festkomiteen arrangeret Dans, Klatring m. m. og lod det til efter den Feststemning, der hele Aftenen hvilte over Forsamlingen, at Festen var meget vellykket.

Efterat Goodtemplarordenens Medlemmer havde deltaget i den officielle Del af Festen paa Bryggen, togede de under sin Fane op til Ordenens Lokale, hvor de under festlig Stemning forblev samlede til Midnat.


[i] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18840521_23_39_1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *