18761125 Velkommen i Bugården?

Sandefjords Tidende[i] 25 november 1876

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

«Fredlysning
Den Sandefjord Byes Kommune tilhørende del af Gaarden Bugaarden tilligemed Vandbasinet fredlyses herved. Som følge heraf er det Enhver forbudt at tage Vei over det frosne Basiin, løbe paa Skæiter eller Kjælke paa samme, sanke Brændsel eller optænde Ild i Skoen eller i det Hele foretage Noget, hvorved Byens Eiendomsret krænkes. Isærdeleshed vil det blive strengt paaseet, at Vandbasinet bliver fredet saavel i aaben som i tilfrossen Tilstand. I Antræffelsestilfælde vil Overtædere heraf blive anmeldte og dragne til Ansvar efter Lovgivning.
Sandefjord den 24de Novbr. 1876
Efter Bemyndigelse
Vandværkskomiteen”

[i] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18761125_28_94_1