18760329 Unge damer støtter Arbeidersamfundet

Sandefjords Tidende 29 mars 1876[i]
 
En halv Snes af de unge Piger her i Byen have i vinter været samlede vexelvis hos hverandre en Aften om Ugen, og under disse Sammenkomster have de skiftevis læst høit af en eller anden dannende og underholdende Bog medens Tilhørerinderne have været beskjæftigede med forskjellige Haandarbeider.
 
Med disses Forfærdigelse have de imidlertid havt det Øiemed, at de, naar Sammenkomsterne vare ophørte ved Vaarens Komme, vilde foranstalte en Miniatur-Udgave af en Bazar, paa hvilken de dels solgte og dels ved en Tombola bortspillede de saaledes tilblevne Arbeider, og de vilde da anvende Udbyttet til et eller andet nyttigt Foretagende.
 
Dette Tidspunkt er nu kommet og, som man af et Avertissement i dette Numer vil se, vil en «liden Bazar» blive tilgjængelig paa Søndag Aften.
 
Man har bestemt at ville skjænke det nyoprettede «Arbeidersamfund», som jo nu skal sætte Bo og derfor kan have Brug for ethvert velvillig ydet Tilskud dertil, det Udbytte, som Foretagendet giver, og vi tvivle ikke om, at et talrigt Besøg vil afgive Vidnesbyrd om, at man føler Deltagelse baade for den smukke Tanke, som har foranlediget Foretagendet, og for «Arbeidersamfundet», der skal høste Nytten af det.
 
Sandefjords Tidende 29 mars 1876[ii]
 
En liden Bazar.
 
            En del af Byens unge Piger indbyde Byens og Omegnens Indvaanere til at tage i Øiesyn og kjøbe forskjellige beskedne og fordringsløse Haandarbeider, som de have forfærdiget i Vinterens Løb.
 
            Vi have erholdt Lokale velvillig overladt i Jørgensens Hotel og der vil Søndag Aften den 2den April mellem Kl. 7 og Kl. 10 Udstilling og Salg foregaa.
 
            De, som ville indfinde sig i denne Anledning, ville gohedsfuld erlægge en Adgangspris af 10 Øre (3 sk.) hver.
 
            Det samlede Udbytte vil, uden nogensomhelst Afkortning til Udgifter, blive tilstiller «Arbeidersamfundet» som et lidet Bidrag til Anskaffelse af Inventarium».
 
 
Sandefjords Tidende[iii] 5 april 1876
 
«Sandefjord den 5te April.
 
De, som havde arrangeret den lille Tilstelning, der fandt Sted her i Søndags Aftes, have havt den store Tilfredsstillelse at erfare, at deres smukke Foretagende overalt er bleven opfattet paa en anerkjendende Maade.
 
Dette kom noksom tilsyne baade ved det talrige Besøg og ved den Iver, hvormed de Besøgende flokkedes om de til Salg udstillede Arbeider. Det vil glæde de mange, som af det nyoprettede «Arbeidersamfund» haabe gode Resultater for Samfundsaandens Udvikling blandt os, at erfare, at Samfundet som Udbytte af «en liden Bazar» har modtaget ca. 57 Spd., et Beløb, der upaatvivlelig langt har overtruffet de Flestes Forventninger.
 
Det Glædelige ved Sagen ligger imidlertid, for «Arbeidersamfundets» Vedkommende, ikke netop i det indkomne Bidrags Størrelse, men i den Deltagelse, sen ogsaa herved har givet sig tilkjende for et Foretagende, hvis sande Betydning dog neppe endnu staar klar for alle dem, til hvis Vel «Arbeidersamfundet» vil kunne bidrage saa væsentligt, hvis det lykkes at lede det paa en forstandig Maade.
 
Vi benytte derfor Anledningen til at opfordre Alle, baade dem, som kunne virke gavnligt for Selskabets Formaal, og dem, som der kunne modtage en heldbringende Paavirkning, til ikke at holde sig tilbage og opsætte med sin Indtrædelse i et Samfund, hvor den første Paragraf i Statuterne lyder saaledes:
 
«Samfundets Formaal er at skaffe sine Medlemmer nyttig og forædlende Underholdning og et hyggeligt Tilflugtssted i deres Fritimer.»
 
Efter Anmodning fra «Arbeidersamfundets» Bestyrelse gjøre vi opmærksom paa, at et Aftryk af Lovene følger som Bilag til dette Numer af vor Tidende».