Underholdning

1874

A newspaper with black and white text Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18740218_13_14_1

A newspaper with black text and black letters Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18740613_13_46_1)

A close-up of a newspaper Description automatically generated

«Imorgen er der Leilighed til at skaffe sig en af den Slags Kunstnydelser, som kun sjelden tilbydes Byer af Sandefjords Rang og som den da ogsaa kun kan takke Badet for.

Wilhelm Wiehe, der i 9 Aar fra 1851 til 1860 var en at Khristiania Theaters fornemste Prydelser, og som nu atter er ansat ved det kongelige Theater i Kjøbenhavn, fra hvilket han som ganske ung blev kaldet til Christiania, opholder sig her som Badegjæst og giver imorgen Asten Kl. 6 en deklamatorisk Aftenunderholdning.

Man vil vanskelig finde hos nogen Deklamator en saa varm, gribende og hjertelig Naturlighed i Forening med en saa kunstmæssig korrekt Gjengivelse af Digterens Ord og Tanker, som hos Wilhelm Wiehe.

Vi skulle gjøre opmærksom paa, at Adgangen staar aaben ogsaa for dem, som ellers ikke ere adgangsberettigede til Badeanstaltens Selskabslokale, naar de forsyne sig med Billet, som faaes i Badets Billetudsalg».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18740617_13_47_1)

A newspaper with black text Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18740624_13_49_1)

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18740627_13_50_1)

A newspaper with text on it Description automatically generated

Olefine Moe

Martin Ursin

Gudb. Bøhn

Joh. Hennum

Grand Trio (B-Dur, Op 11), Beethoven

Allo con brio

Adagio

Allegretto con variazone

Arie af «Rinaldo» af Händel

«Rêverie» af Wieuxtemps

Ungarske Melodier af Hauser

Arie med Obligat, «Duellen» af Herold

Adagio for violoncel af Mozart

Aug. Södermann og Bjørnstjerne Bjørnson

Prindsessen

Dans, ropte Felen

Den røde, hvide Rose

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18740701_13_51_1)

A newspaper with text on it Description automatically generated

 

«Forinden sin Afreise herfra efter endt Badekur agter Skuespiller Wilhelm Wiehe at indbyde til endnu en Aftenunderholdning paa Tirsdag. Medens han paa sin forrige Aftenunderholdning hovedsagelig optraadte som Deklamator, vil han paa denne gjengive de vittigste og morsomste Scener af Molieres «Don Juan».

– Naar vi henlede Opmærksomheden paa denne Aftenunderholdning, medens de, som have været givne af andre Kunstnere, ikke bave været omtalte her i Bladet, maa vore Abonnenter og Læsere vide, at Grunden dertil er, at Hr. Wiehe som opholder sig her, har underrettet Redaktionen om sit Forehavende, medens de andre Kunstnere først ere indtrufne her, naar Aftenunderholdningerne skulde gives, og den eller de, som har besørget det foreløbige Arrangement paa deres Vegne, har enten været uvidende om, at man pleier at sende Pressen en Meddelelse, eller ogsaa anseet denne Foranstaltning for overflødig.

Redaktionen er saaledes først kommen til Kundskab om, at disse Aftenunderholdninger skulde gives, ved efter at Bladet var trykt derom at læse vedkommende Avertissementer.

– Vi kunne imidlertid forsikkre, at uagtet Aftenunder: holdningerne naturligvis ere fremkaldte ved Badegjæsternes Ophold her, saa hvilke de Kunstnere, som optræde, se Byens og Omegnens Befolkning som Tilhørere med lige saa megen Glæde, som den, hvormed de hilse Badegjæsternes Nærværelse».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18740704_13_52_1)

A newspaper with black text Description automatically generated

Weber: Aufforderung zum Tanz

Carl Bagger: Den engelske Kaptein

Runeberg: Svend Dufva

Kjerulf: Ved Havet

Kjerulf: Fuglekvidder

Welhaven: Aasgaardsreien

Hertz: Tristans Digt til Jolanthe af «Kong Renès Datter”

Kjerulf: «Mit Hjerte og min Lyra», Romance

Grieg: ”God Morgen” af Fiskerjenten

Rubinstein: Barcarole

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18740708_13_53_1)

«Sophus Wilhjelm fra Danmark gav igaar en Trylleforestilling i Socictetslokalet. Forestillingen var forholdsvis godt besogt og syutes meget at more Publikuni, navnlig det yngre. Han lagde en ikke liden Fingersærdighed for Dagen, ligeso:n ogsaa nogle af hans Tryllekunster var gauske overraskende at se. Særlig skulle vi nævne hans Behændighed i Kortenes Behandling, hans Kunst at forvandle det ene. Kort til et andet, ligesom ogsaa den at faa de paa hver sit Bord staaende Bægere med sine resp. Indhold til at skifte Pladse. Han applauderedes gjentagne Gange».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18741031_13_86_1)

A newspaper with a black text Description automatically generated

Musikalsk Aftenunderholdning

Efter Opfordring fra flere Musikyndere her i Byen vil Harmonika-Virtuos, Wadsskjær, fra Kjøbenhavn paa en Gjennemreise give en Aftenunderholdning i Herr Heidemarks Hotel imorgen Torsdag den 28de Oktober Kl. 8 Aften.

Billetter a 24 Skill. erholdes hos D’Herrer Brødrene Olsen fra Kl. 1–6 Torsdag Eftermiddag, samt ved Indgangen som aabnes Kl. 7 ¾»,

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18751027_14_85_1

Samme dag ble en helt annen form for underholdning avertert i Sandefjords Tidende:

A newspaper with text on it Description automatically generated

Heidemarks Hotel lå i gårds nummer 109 a i Storgaten, opp mot det østlige hjørnet til Kongens gate. https://kartverket.no/historiske/1/1192_amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-42_1881_jpg300dpi.jpg

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18751027_14_85_1)

Harmonika-virtuosen Wadskjær var visst populær, for noen dager senere ble det ekstraforestilling, nå med delvis nytt program:

A close-up of a newspaper Description automatically generated

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18751030_14_86_1

A close-up of a newspaper Description automatically generated

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18751215_14_99_1

Følgende sommer var det Jørgensens Hotel som stod for underholdning:

A newspaper with black and white text Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18760617_28_48_1)

A newspaper with black text Description automatically generated En annen form for underholdning en stille søndag – folk gikk ikke så mye i kirken som senere tider forestiller seg – var å ta en dagstur til Larvik:

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18760617_28_48_1)

A paper with text and letters Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18770623_16_49_1)

Badet fortsatte å tilby underholdning utenfor badegjestenes krets, og Sandefjords Tidende kunne fortelle dette 2 august 1876:

«Vi ville bringe i Erindring, at Operasanger Lammers giver Koncert iaften Kl.6 og ikke, som tidligere averteret, Kl. 7.

Ligeledes ville vi henlede Opmærksomheden paa, at endel Badegjæster have arrangeret en musikalsk- dramatisk Aftenunderholdning paa Fredag Asten, til hvilken Enhver har Adgang mod at erlægge 30 Skilling. Generalprøven afholdes imorgen Torsdag Aften, og til den have Tjenestetyende og Børn Adgang for den billige Pris 12 Skilling. – Udbyttet tilfalder Badebetjeningen».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18760802_28_61_1)

Annonsen stod i samme avis:

A newspaper with black text Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18760802_28_61_1)

Og der er det også en annonse som angir programmet for Aftenunderholdningen:

A newspaper with text and a list of notes Description automatically generated

Thorvald Lammers, operasanger, skulle fremføre

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18760802_28_61_1)

A newspaper with black and white text Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18761028_28_86_1)

Ikke all underholdning var kommersiell eller til inntekt for et godt formål – her er et eksempel på en gratiskonsert i Bugårdsparken:

A close up of a newspaper Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18770718_16_56_1)

En nærmere beskrivelse fulgte i Sandefjords Tidende dagen før konserten:

«Som man af et Avertissement i foregaaende Numer af vort Blad vil have seet, agter Hr. Zogbaum at gjæste os imorgen med sit Selskab, da han har erholdt Vedkommendes Tilladelse til fra en af de smaa Øer ved Vandværket at give en musikalsk Aftenunderholdning, der tager sin Begyndelse Kl. 6.

Lokaliteterne have naturligvis gjort det umuligt at udstede Adgangstegn, og det vil saaledes være overladt til enhver Besøgendes Godtbefindende, hvormeget eller hvorlidet man vil yde for den Nydelse og Adspredelse, som her forskaffes os.

Foretagendet er imidlertid saa tiltalende at vi holde os overbeviste om, at hverken det talrige Publikum, som upaatvivlelig vil indfinde sig, eller Hr. Zogbaum og hans Musikkorps ville finde sine Forventninger skuffede.

Det vilde være ønskeligt, om det ustadige Veir, vi i denne Uge have havt, ikke vilde lægge Hindringer iveien.

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18770721_16_57_1)

Litt senere samme sommer skulle det bli en annen form for underholdning, denne gangen i Badets nye sal:

«Vi ville henlede vort Publikums Opmærksomhed paa, at der imorgen Aften Kl. 6 til en meget moderat Adgangspris gives en Aftenunderholdning i Badeanstaltens nye Sal.

Det er tvende hver i sit Slags fremragende Kunstnerinder, som have forenet sig om at indbyde Publikum.

Sangerinden Frøken Karen Holmsen er Publikum bekjendt fra foregaaende Aar og Fru Lucie Wolf er af de Kjendinger, som stedse gjenhilses med Glæde, og det saameget snarere, som der nu er forløbet 3 Aar, siden hun sidst gjæstede Sandefjord.

Da der nu ved disse Damers Samarbeide bydes en afvexlende Underholdning, er det vel rimeligt at antage, at mange ville søge til et Lokale, der er saa luftigt og rummeligt, at Opholdet der i 1 a 1- Time ikke kan være generende for Nogen.

Det rige og afvexlende Program findes under Avertissementerne»

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18770801_16_60_1)

A newspaper with black text Description automatically generated

Meyerbeer: Arie af «Profeten»

Chr. Winther: «Henrik og Else»

Chr. Winther og Hartmann: «Flyv Fugl Flyv»

Wagner: «Elisabeths Bøn» af Tannhäuser

Halfdan Kjerulf: «Paa Fjeldet» (Tekst av Kristofer Janson)

Schubert: «Aufenthalt»

Schubert: «Ungeduld»

Vaudeville-monolog: «Bruden paa Staburet»

Alfred Larsen: «Skjemtevise»

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18770801_16_60_1)

Underholdning ble visst godt mottatt, det skriver i det minste Sandefjords Tidende 4 august 1877:

«Vi finde det ganske naturligt, at Fru Lucie Wolf af den synlige Deltagelse, hvormed det talrige Publikum i Torsdags fulgte hende, og af den almindelige Fremkaldelse med storartet Blomstertilkastning, hvormed det tilslut tog Afsked med hende – har hentet Lyst og Mod til paany at indbyde Publikum, baade dem, som vare samlede i Torsdags, og andre navnlig af Byens og Omegnens Befolkning, der da maaske vare forhindrede ved sine Sysler, men som dog mulig kunne have Lyst til at mødes med hende.

Vi tro ogsaa, at hun trygt kan vove Forsøget, og det saameget mere, som hun har været saa heldig at erhverve en saare værdifuld Assistence af Fru Tellefsen, der for Tiden opholder sig her som Badegjæst, og som vil synge et Par nydelige Kompositioner af Halfdan Kjærulff og Otto Winter-Hjelm.

Man vil under Avertissementerne finde det udførlige Program for den Aftenunderholdning, som imorgen – Søndag – gives i Badeanstaltens nye Sal, og man vil af Programmet se, at Fru Wolf har søgt at give Underholdningen et saa dramatisk og muntert Præg som muligt, idet hun fuldtvel forstaar, at hun derved bedst rammer Publikums Smag.

Med Hensyn til den i Torsdags givne Aften-underholdning skulle vi endnu bemærke, at Frøken Holmsen ligeledes blev lønnet med meget Bifald og sluttelig med Fremkaldelse samt Blomstertilkastning. Hele Aftenunderholdningen havde været til Publikums særdeles Tilfredshed».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18770804_16_61_1)

Annonsen som nevnes var denne:

A newspaper with text and black text Description automatically generated

Nordraack & Bjørnson: «Træet»

H. C. Andersen: «Svinedrengen»

Halfdan Kjærulf: «Ved Søen»

Halfdan Kjærulf: «Du kommer»

Strilevise med Dialog paa Strilemaal: «Mit Navn er Anne Knutsdatter»

Otto Winter-Hjelm: «Vals-Etude»

Vaudeville-monolog: «Bruden paa Staburet»

Alfred Larsen: «Skjemtevise»

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18770804_16_61_1)

Det var ikke bare finkultur som ble tilbudt i Sandefjord, mand fikk en slags intellektuell underholdning, óg:

A close up of a paper Description automatically generated

«Oplandske Hotel» – på «Øvre Torv», i nyere tid kjent som «Hvidts Plass»

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18780710_24_55_1)

Selv om det sosiale livet i Sandefjord toppet seg i badesesongen, var det litt underholdning om vinteren, også – om enn ikke helt av samme kvalitet:

«Blandt de dygtigste og mest dannede af de danske Skuespillere, som i de sidste Aar ere optraadte i Norge, regnes Hr. og Fru la Cour.

De have begge i sin Tid hørt til de mest ausete blandt Kjøbenhavns «Folketheaters’ Kræfter, og da Hr. Charles la Cour for 10 á 12 Aar siden begyndte sin Stilling som Skuespiller, havde han tidligere været Kadet og senere Officer i den Danske Hær og var som saadan bleven hædret med Dannebrogordenens Ridderkors for sin Deltagelse i Krigen 1864.

Paa Grund af Omstændighederne tog han Afsked som Militær og besluttede at hellige sig for Theatret. Han optraadte paa det kongelige Theater og modtog derpaa Ansættelse ved Folketheatret.

Efter at have forladt dette, har han i denne Vinter sammen med en dygtig Komiker Hr. Wilh. Schmidt staaet i Spidsen for et Selskab, som er optraadt med meget Bifald i flere Byer her i Landet, indtil Hr. Schmidt for nogen Tid siden under en Forestilling i Fredriksstad forstuvede sit ene Ben saaledes, at han ikke har kunnet optræde senere.

Selskabet maatte derfor opløses, og Ægteparret la Cour sammen med en yngre ogsaa dannet Skuespiller Hr. Willemann agte nu at reise til Jylland over Kristiansand.

Paa Gjennemreisen til denne By vare de i Ugens Begyndelse komne til Tønsberg, men da der i Byen netop i disse Dage dagligt afholdes en Bazar, med hvilken forskjellige dramatiske og musikalske Arrangements ere forbundne, have de maattet indskrænke sig til at give kun een dramatisk Aftenunderholdning der i Onsdags og ere da komne til Sandefjord, hvor de, som man vil se af Bekjendtgjørelsen i dette Numer, agte at optræde Søndag og Tirsdag i Hotel Kong Karls Sal og Mandag i det Oplandske Hotel ved en Forestilling, der ved sin lave Entrépris er beregnet paa Tjenestetyende og Børn.

Den Sal, som de have valgt til at give Aftenunderholdning i Søndag og Tirsdag, er vistnok liden, omend den største, der kunde blive Tale om at vælge, men til Gjengjæld ville vi haabe, at den maa blive fyldt af Saamange, som den passeligt kan rumme.

Man vil næppe angre paa at have anvendt en Krone i dette Øiemed og vi kunne indestaa for, at man vil have den Følelse, efter at have overværet Aftenunderholdningen, at man har befundet sig i godt Selskab. De Smaastykker, som blive givne, ere nette og morsomme».

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18790215_18_13_1

A newspaper with black and white text Description automatically generated

Mdm. Gévrie: Hverken Fætter eller Kusine, oversatt av Robert Watt

Chr. Winther: «Erik og Ellen»

H. C. Andersen: «Det har Zombien gjort»

H. P. Holst: «Lodsen»

Naar Saltkarret vælter – Dramatisk Spøg

(Antagelig av Karl August Görner)

Octave Feuillet: «Det første graa Haar»

Kaalund: «Den firbenede Proletar»

Welhaven: Aasgaardsreien

«Ikke en Smule jaloux» –

(nevnt)

Charles la Cour

Ella la Cour

Felix Willemann

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18790215_18_13_1

A newspaper with black text Description automatically generated

Skomager Syls sidste Betragtninger

Naar Saltkarret vælter

Havmanden og Fiskerpigen

Admiral Piccolino

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18790215_18_13_1

A newspaper with black text Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18790322_18_23_1)

A newspaper with black and white text Description automatically generated

Kapelmester Hennum

Skuespiller Clausen

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18790614_18_47_1)

A black and white newspaper with black text Description automatically generated

Hedvig Winter-Hjelm

Frøken Camilla Wiese

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18790628_18_51_1)

Om Aftenunderholdningene ble ønsket velkommen av badegjestene, var visst ikke bybefolkningen fullt så entusiastisk, i det minste i henhold til Sandefjords Tidende 9 juli 1879:

«Sandefjord den 9de Juli.

De tvende Aftenunderholdninger, som bleve givne i Badeanstaltens Sal i den afvigte Uge, have kun mødt liden Deltagelse hos Byens og Omegns Befolkning.

Hverken Fru Winter-Hjelm og Frøken Wiese i Onsdags eller Fru Elisabeth Hals og Frøken Thorne i Fredags havde formaaet at samle dem af Indvaanerne, der dog ellers pleie med Interesse at benytte den Anledning, som kun Badetiden yder os, til at nyde godt af Kunstneres Optræden her paa Stedet.

Vi beklage dette af flere Grunde.

Først fordi man derved er gaaet Glip af en virkelig Nydelse og dernæst fordi man har al Opfordring til at vise sig imødekommende mod de Kunstnere, som gæste Sandefjord.

Det er ikke disses Skyld, at deres Besøg her ere henviste til Badetiden. Det er Alle bekjendt, at kun da tilbyder Sandefjord et passende Lokale til Concerter o. s. v.

Uagtet nu vistnok Badegæsterne ere den egentlige Magnet for Kunstnerne, saa indse de dog fuldeligt, at de Fremmede, hvoraf en stor Del kommer fra Steder, hvor man hele Aaret rundt har jevnlig Anledning til at nyde Godt af kunstneriske Præstationer, ikke ere komne til Badet netop for saadanne Nydelsers Skyld og derfor ikke kunne ventes samtlige at ville fremmøde, og man kan saaledes ikke fortænke Kunstnerne i, at de mene især at burde stole paa dem, der kun undtagelsesvis have Anledning til at se og høre – paa Stedets Befolkning.

Naar Adgangsprisen nu sættes saa lavt som en Krone, da burde Vedkommende derfor ogsaa kunne gjøre sikker Regning paa, at Anledningen benyttedes.

Vi have hidsat disse Bemærkninger for om muligt at bidrage Vort til, at de trende Kunstnere, som agte at give en Aftenunderholdning her – saavidt vi vide engang i næste Uge, ikke skulle blive henviste udelukkende til Badegæsternes Besøg.

Skuespiller Henrik Klausen har ikke tidligere besøgt Sandefjord og er maaske saaledes mindre kjendt her, men der er dog vistnok mange, som vide, at han regnes blandt vort Theaters bedste Kræfter, og som navnligt have hørt hans geniale Fremstilling af Per Gynt omtale og derfor ogsaa med Interesse ville høre ham gjengive forskjellige Episoder af dette Henrik Ibsens berømte Digterverk.

Violoncellisten Hennum har for endel Aar siden sammen med Ole Bull koncerteret i Sandefjord, og siden den Tid har han udviklet sig betydeligt ikke blot som Solist paa sit tiltalende Instrument, men som uddannet Kunstner, hvorom hans Stilling som Kapelmester ved Kristiania-Theater afgiver tilstrækkeligt Vidnesbyrd.

Pianisten Teilmann er saa vel kjendt her, at man vistnok gjerne vil fornye Bekjendtskabet med ham. Man vil formodentligt være enig med os, at Aftenunderholdningen fortjener ualmindeligt stor Deltagelse, og Badets Sal er – som man ved – rummelig, godt ventileret og fortrinlig i akustisk Henseende»

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18790709_18_54_1)

Det var sikkert ikke første gang, men sensommeren 1879 ser man et eksempel på at lokalbefolkningen blir involvert i et kulturelt arrangement ved Badet:

A newspaper with text and numbers Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18790813_18_64_1)

Far senvinteren 1880 ser man også eksempler på kulturelle arrangementer nede i byen, men utenfor Badet:

«Sandefjord den 6te Marts 1880.

Vi ville henlede Opmærksomheden paa den Aftenunderholdning, som agtes givet imorgen Aften i Arbeidersamfundets Lokale og hvortil Enhver har Adgang.

Lad være, at Lokalet er mindre hensigtsmæssigt baade for en større Forsamling og for musikalske Præstationer, saa bør dette ikke komme i Betragtning, da vi jo alle vide, at vor By ikke for Tiden har noget synderligt bedre eller dertil passende Lokale.

Netop dette bør saameget mere opfordre til at vise sin Deltagelse for Foretagender, som kunne virke hen til, at man omsider enes om ved fælles Hjælp at tilveiebringe det, der nu mangler.

Det vil i denne Henseende ikke være uden Betydning, at de faa musikalske Kræfter, som Stedet er i Besiddelse af, vedblive at slutte sig til hverandre, og naar de nu ikke forlange nogen Indtægt for sig selv, men blot ønske ved sit Samarbeide at kunne bidrage til at støtte en allerede bestaaende Institution, – i dette Tilfælde «Arbeidersamfundet», hvem Indtægten ved Billetsalget skal tilfalde, – saa fortjene de ialfald den Opmuntring og Anerkjendelse, man kan yde dem ved et saa talrigt Besøg, som Forholdene tillade.

D’herrer, der. danne Strygekvintetten, have ved en Concert, som Hr. Larsen nyligt gav, godtgjort, at deres Præstationer ere værd at høre, og man kan være forvisset om, at de baade ønske og ogsaa formaa at skaffe Tilhørerne en behagelig Underholdning».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18800306_19_19_1)

Men det skal fortsatt komme kunstnere fra hovedstaden og holder forestillinger for byens befolkning:

A black and white paper with black text Description automatically generated

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18800501_19_35_1

Enkelte kunstnere kom igjen flere ganger:

«Fru Wolf og Hr. Klausen ved Kristiania Theater have underrettet Redaktionen om, at de i den føste Maaned af Badetiden agte at gæste Sandefjord, for der at give en dramatisk Aftenunderholdning.

Vi have allerede nu villet underrette vort eget Publikum herom, thi for det er Fru Wolf en kjær og god Bekjendt, og Hr. Klausen, som optraadte her første Gang forrige Sommer, vandt da saameget Bifald, at hans Besøg her sammen med Fru Wolf vil Forberede det paa en behagelig Aften, og da navnligt af jo mere dramatisk Indhold, denne bliver.

Vi skulle naturligvis senere underrette om saavel Tiden for Aftenunderholdningen som dennes Program».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18800526_19_42_1)

Programmet ble avertert 16 juni 1880:

A black and white page with text Description automatically generated

Asbjørnsen: «Gutten som vilde bli Handelskarl»

Gounoud: «Faust, Siebels Sang»

Meltzer: «En angret Handel»

Kjerulf: «Min Elskte jeg er bunden»

Kjerulf: «Ved Søen», tekst af Bjørnson

H. C. Andersen: «Flipperne»

F. L. Høedt: «Amors Vinger»

Kjerulf: «Mit Hjerte og min Lyra»

Abraham Dreyfus: «Proverbe i 1 Akt»

Strilevise

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18800616_19_48_1)

Redaktøren i Sandefjords Tidende så tydeligvis frem til at Fru Wolf og Hr. Klausen skulle komme, for et tre dager senere kom det en liten påminnelse:

«Man vil allerede i forrige Numer af Bladet have seet et Program til en Aftenunderholdning, hvortil Publikum indbydes førstkommende Mandag af Fru Lucie Wolf og Hr. Henrik Klausen.

Programmet lover en saa morsom og afvexlende Underholdning, naar man betænker hvad begge Indbyderne formaa at yde, at al videre Opfordring til at benytte den tilbudte Anledning maa ansees overflødig».

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18800619_19_49_1

Arrangementet var visst til glede, i det minste for redaktøren, som skriver – på første side – Sankthansaften:

«Fru Wolfs og Hr. Klausens Aftenunderholdning i Mandags havde samlet et talrigt Publikum baade af Badegæster og af Byens Befolkning, og Stemningen tydede paa, at saavel Gæsterne som Verterne vare særdeles veltilfredse.

Den Modtagelse, det lille dramatiske Arbeide fandt, burde opfordre de Skuespillerinder og Skuespillere, der muligt maatte agte sig hid under Badetiden, til at give sine Aftenunderholdninger et dramatisk Præg, da jo Lokaliteterne ikke lægge nogen Vanskelighed iveien i saa Henseende».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18800623_19_50_1)

I samme nummer varslet Sandefjords Tidende om en konsert neste dag:

«Sandefjord den 23de Juni 1880.

Imorgen indbydes vort Publikum til en musikalsk Nydelse, idet den fra tidligere Besøg her paa Stedet saa fordelagtigt bekjendte Violinistinde Fru Elisabeth Hals i Forening med Pianistinden Frøken Ragna Goplen ville udføre det smukke Program, der findes indrykket i dette Numer af Bladet.

Fru Hals er som sagt vort Publikum bekjendt, og Frøken Goplen har oftere været omtalt baade fra Kristiania og fra andre Byer som en meget begavet Pianistinde.

Det er derfor at haabe, at de ville faa en talrig Tilhørerkreds paa Torsdag, og dette vilde være saa meget mere ønskeligt, som de tvende Damer allerede have opholdt sig her siden igaar i den Tanke, at deres Concert skulde være afholdt iaftes».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18800623_19_50_1)

A black and white paper with text Description automatically generated

Edv. Grieg: «op. 8, for Piano og Violin»

Wieniawski: «Légende op. 17, for Violin»

Henselt: «La Góndola, for Piano»

Chopin: «Walse op 18»

Chopin: «Nocturne, op. 9. No 2» arrangert for Violin af Sarasate

Thalberg: Barcarolle, op. 60, for Piano

Wieuxtemps: «Fantasie Caprice» op. 11, for Violin

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18800623_19_50_1)

Noen former for underholdning er sørgelig lite i vinden i nyere tid:

A black and white paper with text Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18800807_19_63_1)

A newspaper with black and white text Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18800925_19_77_1)

A close-up of a newspaper Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18800925_19_77_1)

A close-up of a document Description automatically generated

Haydn: «Trio for Piano, Violin og Cello»

C. Zoellner: «Vandresang»

Neckens Polska

Haffström: Doggdropparna

«Tre forelskede Politibetjente» eller «Kjærlighed paa Hjertnæs»

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18801120_19_93_1)

Oppunder jul i 1880 kom Wilhelmine Schmidt tilbake:

A newspaper with text and letters Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18801223_19_103_1)

A newspaper with black text Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18801223_19_103_1)

«Den venskabelige Forening» ser ut til å ha blitt betraktet som litt av en institusjon, som Sandefjords Tidende henvender seg til 12 februar 1881:

«Den ene af de Foreninger, som vel maa siges at repræsentere den private Fattigpleie her i Byen og som derfor bør med Tak støttes af Enhver, der har Evne til at bidrage Noget til at afhjælpe sine Medmenneskers Trang, denne «Syforeningen til Understøttelse af Trængende» har henvendt sig til «den venskabelige ForeningO» her i Byen, for ved dennes Bistand at faa nogle Midler, som den høiligt trænger til, for at kunne lindre den Trang, den haarde Vinter har fremkaldt i mangt et Hjem.

Sidstnævnte Selskab har af og til mod en rimelig Adgangspris givet Udenforstaaende Anledning til at bivaane de dramatiske Aftenunderholdninger, som Selskabet har bragt istand til Hygge for sine Medlemmer, og Selskabet har naturligvis ogsaa med Fornøielse erklæret sig villigt til ved at give en dramatisk Aftenunderholdning nu at ville yde hvad det formaar til det velgjørende Øiemed.

Man har været heldig nok til at erhverve en af den bekjendte Forfatter Dilling i sin Tid for Studentersamfundet skrevet Farce «Børnestreger», og denne vil nu efter Bestemmelsen blive opført imorgen otte Dage, altsaa Søndag Aften den 20de ds.

Idet vi fuldeligt anerkjende den Velvillie mod de Trængende, som Selskabet her har vist, skulle vi dog tillade os at henstille til det, om det ikke yderligere vilde udstrække denne ved desuden at gjentage samme dramatiske Aftenunderholdning Fastelavnssøndag og Fastelavnsmandag, maaske til en noget modereret Adgangspris. Paa disse tvende Aftener pleier Byen, saafremt Veiret er blot nogenlunde, at hidlokke Mængder fra Sandehered, som her søge lidt «Moro», og om end den til disse Dage arrangerede Bazar naturligvis vil blive besøgt af Alle, saa vilde dog en Times dramatiske Underholdning, uden at skade Bazarbesøget sikkert vinde Tilslutning.

Selskabets Lokale rummer et saa indskrænket Antal Tilskuere – 60 til 70 –, at der nok kan tiltrænges større Besøg end man kan modtage blot en Aften, om Udbyttet, naar de nødvendige Udgifter ere fradragne, skal kunne blive til nogen væsentlig Hjælp for de Trængende.

Og har man først besluttet at ville hjælpe, saa maa det naturligvis forøge Tilfredsheden hermed, at Udbyttet kan blive saa stort, som Forholdene tillade».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18810212_20_12_1)

A close-up of a newspaper Description automatically generated

Walbys Gaard lå omtrent der det nord-vestre hjørnet av Folkets Hus ligger i dag.

H. Ø. Blom: «Frieren og hans Fætter»

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18810330_20_25_1)

A newspaper with black text Description automatically generated

Skuespiller Reimers

Johanna Juul

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18810706_20_53_1

«En mere gjennemhyggelig Aftenunderholdning, end den Violinistinden Fru Hals, som tillige sammen med tre Damer udførte Sangkvartetter, i Onsdags havde beredt Sandefjords Publikum, har det næppe havt, og samtlige omtr. 200 Besøgende, hvoraf naturligvis omtrent de tre Fjerdedele bestode af Badegæster, vare enige om at have tilbragt en saare behagelig Stund.

Samtlige de concerterende Damer udmærkede sig ved en saa tækkelig og aldeles fordringsløs Optræden, i det ikke var at undre sig over, at de helt igjennem vandt Publikums varme Deltagelse. Hovedinteressen knyttede sig til det smagfulde Violinspil».

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18810723_20_58_1

A newspaper with black text Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18810924_20_76_1)

A close-up of a newspaper Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18811102_20_87_1)

A newspaper with black text Description automatically generated

«Piperman i Knibe» er skrevet av Henri-Alfred Duru og Henri Chivot, oversaatt til Dansk av Eugen la Cour og utgitt på V. Pios Forlag i 1872.

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18811105_20_88_1)

A newspaper with black and white text Description automatically generated

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18811112_20_90_1

Et par måneder senere, helt i begynnelsen av 1882, varslet Sandefjords Tidende nok en aften med underholdning:

«Som vi erfare har Badeanstaltens Eier vist Musikus A. Chr. Larsen her i Byen den Velvillie at tillade Afbenyttelsen af Kursalen til Afholdelsen af en Aftenunderholdning, som Hr. Larsen agter at give snarest muligt».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18820104_21_1_1)

Utpå våren har Sandefjords Tidende en notis om et arrangement som var gitt for å hjelpe dem som var rammet av en brann i byen:

«Det er os en Glæde at kunne berette, at de unge Mennesker, som havde havt den smukke Tanke at faa istand en dramatisk Aftenunderholdning, hovedsageligt for at bringe de Brandlidte enyderligere Hjælp, have mødt saa megen Imødekommenhed hos vort Publikum, at de have kunnet afgive det ikke ubetydelige Beløb af ca 80 Kroner til ovennævnte Øiemed.

De have imidlertid havt Tilfredsstillelse af sit Foretagende ikke blot ved Udbyttet, men ogsaa derved, at deres Præstationer have skaffet endel af Byens og Omegnens Befolkning en meget fornøielig Aften».

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18820510_21_37_1

Brannen det dreiet seg om hadde funnet sted 2 påskedag, samme dag som den varslede konserten med A. L. Larsen, noe som avstedkom et leserbrev 15 april 1882:

«Da capo!

Hr. A. C. Larsens Concert 2den Paaskedag var i alle Dele vellykket saavel hvad Valget af Repertoire som dettes Udførelse angik. Den samme Dag her stedfundne Brand bidrog imidlertid til, at mange, som visselig havde ønsket at høre Hr. Larsens kraftige, rene og følelsesfulde Spil, maatte blive borte fra Concerten. Jeg tror derlor, at det ligger i Manges Interesse, at Concerten blev gjentaget, og opfordrer jeg derfor Hr. Larsen til –- om Lokalet atter kan blive at faa – snarest at give denne igjen. Det bør tilføies, at den Assistentse, Larsen havde ved sidste Concert, var særdeles dygtig, og kunde samme fremdeles blive at faa, kunde Publicum love sig en hyggelig Aften.

En Musikelsker.

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18820415_21_30_1)

Efterhvert kom badesesongen også i 1882, og Sandefjords Tidende var begeistret:

«Idet vi henvise til omstaaende Program ville vi henlede Opmærksomheden paa, atden norskfodte Skuespiller Ola us Olsen, der i flere Aar har stadigt givet Forestillinger i Norge med et fordelagtigt bekjendt Theaterpersonale, giver en dramatisk Aftenunderholdning i Kursalen førstk. Onsdags.

De tvende Damer, som optræde, Døttre af den her paa Stedet godt kjendte Musikdirektør Zogbaum, altsaa norskfødte, skulle være i Besiddelse af baade dramatisk og musikalsk Begavelse.

Vi anbefale Aftenenunderholdningen, den første under Badetiden iaar, til Byens Publikums talrige Besøg».

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18820610_21_46_1

Samme nummer av avisen trykket også annonsen:

A paper with text and words Description automatically generated

Lizzy Zogbaum

Kate Zogbaum

Irsk Folkemelodi: Kathleen Mavourneen

Kjerulf: Sangfugl hvorhen saa snar

Henrik Ibsen: Terje Vigen

Brudens Afsked fra Hjemmet

Chr. Molbeck: Margrethes Drømme

(Opprinnelig Les rèves de Marguerite av Eugène Verconsin, oversatt av C.K. F. Molbech

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18820610_21_46_1

Så ble visst ikke dette programmet gjennomført:

«Vi henlede Opmærksomheden paa, at Aftenunderholdningens Program til iaften er bleven forandret paa Grund af en af de Assisterendes Sygdom. Den vil nu komme til at bestaa af 1) Musiknummer, 2) Margrethes Drømme, 3) Musiknummer, 4) Scene af Bjørnsons «Marie Stuart i Skotland» og 4) Epilog.

Vi anbefale fremdeles Aftenunderholdningen til talrigt Besøk og ville tilføie, at Hr. Olaus Olsen netop med det samme Program vandt meget Bifald ved en Aftenunderholdning, som blev givet i Tønsberg sidste Søndagsaften».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18820614_21_47_1)

Hvis leseren var svært skuffet over endringen i programmet, kunne hun trøste seg med det store utvalget i Raastads Conditori, omtrent der Halvorsen senere holdt til:

A close-up of a newspaper Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18820614_21_47_1)

Så ble det nå litt underholdning noe dager senere, og sikkert til trøst: Denne gangen skulle også Badebetjeningen få del av inntektene, noe som sier noe om hva de ble betalt:

A newspaper with text and a list Description automatically generated

Wilhelm Wiehe

Welhaven: Asgaardsreien

Runeberg: «No. 15. Stolt»

Hertz: «Den lille Rødhætte»

Hertz: «Tristans Digt til Jolante» fra «Kong Rene’s Datter»

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18820617_21_48_1)

Et par uker senere var det nok en forestilling, og denne gangen tydeligvis en stor suksess:

«Badets Kursal har aldrig seet en saa talrig Tilhørerkreds samlet inden sine Vægge som i Lørdags Aftes, da flere end 250, vistnok for en stor Del Badegæster. men ogsaa mange fra Byen og ikke ganske faa fra Laurvik, havde indfundet sig til Wilhelm Wiehes Aftenunderholdning.

Forskjellige Omstændigheder bidroge til at gjøre Aftenen festlig. Ved assisterende Badegæsters Hjælp var der skaffet en behagelig Afvexling i Programmet, ligesom ogsaa Fru Laura Gundersens Optræden gav det en uventet Tilvext.

Hun er nemlig med sin Mand ankommen hertil som Badegæst, og hun ønskede at lægge for Dagen den Interesse og Taknemmelighed, hvormed hun endnu bevarer Erindringen om sin Kollega og stadige Medspillende under hendes første Aarti ved Kristiania Theater.

Publikum hilsede hende hjerteligt velkommen, og mange mindedes vistnok ved nu at se hende sammen med Wiehe de Dage, da Laura Svendsen var den første Norskfødte paa Kristiania-Theater, der vakte Forhaabninger om, at Hovedstadens Scene med Tiden vilde blive, hvad den nu er, et Arnested for norsk dramatisk Kunst.

At Wiehe var Gjenstand for den samme oprigtige Hyldest i Lørdags, som for nogle Uger siden, siger sig selv, og han vil upaatvivleligt medføre behagelige Minder fra sit Ophold her, ligesom man ogsaa tør haabe, at dette i det Hele har været styrkende for hans nedbrudte Helbred.

Han afreiste igaar herfra til sit Hjem i Kjøbenhavn, efter hvilket han, trods al den Opmærksomhed og Velvillie, her vistes ham, dog følte en inderlig Længsel».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18820705_21_53_1)

Laura Gundersen skulle gi flere forestillinger – helst med lokal medvirkning:

«Vi ville ikke undlade allerede idag at henlede Opmærksomheden, at Fru Laura Gundersen i næste Uge -– rimeligvis paa Fredag – agter at indbyde Badegæster samt Byens og dens Omegns Befolkning til at besøge en Aftenunderholdning, hun da vil give.

Programmet er endnu ikke bestemt, men ligesom man ikke kan tvivle om, at hun vil kunne finde nogen velvillig Assistence, saa tør man vistnok ogsaa antage, at hun vil vælge Numere, som ved hendes Udførelse ville faa et dramatisk Præg».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18820708_21_54_1)

Sandefjords Tidende har en litt pussig notis, gitt de foregående utsnittene, 29 juli 1882:

«Efter at Juli Maaned er hengaaet, uden at Byens og Omegnens Befolkning har havt Anledning til at overvære nogen Koncert eller Aftenunderholdning i Badets Kursal, indbyder Fru Laura Gundersen nu til at besøge en Aflenunderholdning, hun agter at give paa Tirsdag Aften Kl. 8 i Badets hende velvilligt dertil overladte Kursal.

Hendes kunstneriske Standpunkt er saa godt kjendt ogsaa her paa Stedet, at det er ufornødent at opfordre til talrigt Besøg, og det saa meget mindre, som det af den i Bladet indrykkede Bekjendtgjørelse vil sees, at hun har formaaet at opstille et Program, der baade er afvexlende og meget tillokkende.»

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18820729_21_60_1)

Samme dag ble en annen konsert annonsert:

A newspaper with black text Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18820729_21_60_1)

Noen dager senere hadde Laura Gundersen holdt sin aftenunderholdning – og ifølge Sandefjord Tidende var den riktig vellykket:

«Det var igaar 45 Aar siden, at Sandefjords Badeanstalt blev aabnet, og skjøndt der egentligt ikke var truffet noget særligt Arrangement i Anledning af Dagen, fik denne dog et festligt Præg ved Fru Laura Gundersens vellykkede Aftenunderholdning, der havde samlet et saa talrigt Publikum, at den store Kursal var fyldt indtil Trængsel.

Hun lønnedes med livlige Bifaldsyttringer samt gjentagne Fremkaldelser og tilkastedes en Mængde Blomsterbuketter. Ligesom de Flag, der kun heises paa Søn og Festdage, havde vaiet hele Dagen fra Parken, saaledes var ogsaa Verandaen udenfor Kursalen under Aftenunderholdningen bleven belyst med kulørte Lamper, hvilket i den stille Aften afgav et smukt Skue for den talrige Kreds, som færdedes i Parken».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18820802_21_61_1)

Så kom Lucie wolf tilbake:

«Sandefjord 5te August

Fru Lucie Wolf, som har opholdt sig her allerede i længere Tid tilligemed sine tvende Døttre, har erholdt velvillig Tilladelse til at give en Aftenunderholdning i Badets Kursal paa Tirsdag Aften.

Man vil finde Programmet udførligt meddelt under Bekjendtgjørelserne i dette Numer, og man vil saaledes selv kunne overbevise sig om, at det er en afvexlende Underholdning, der vil blive budet Publikum.

At Badegæsterne ved et talrigt Besøg ville gribe Anledningen til at yde Fru Wolf Tak for den Ufortrødenhed, hvormed hun dagligt har anvendt sit Talent til Bedste for den selskabelige Underholdning i Salonen i Uveirsdagene, er naturligt, men vi tro ogsaa at turde sige, at Fru Wolf under sine tidligere Besøg her i Sandefjord har vundet saa megen Velvillie hos en stor Del af Byens og dens Omegns Befolkning, at den ikke vil uudlade ogsaa iaar at indfinde sig, naar hun nu paa Tirsdag giver den Leilighed til at glæde sig ved hendes Tække og Lune».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18820805_21_62_1)

A newspaper with text and a few words Description automatically generated

Rung: Syv Somre

Heyse: Husker du i Høst

Deklamation

Alf. Musset: Tordenveir

Deklamation

Tableau: Abraham jager Hagar og Ismael ud i Ørkenen

Tableau: en Zigeunerske, som spaar en Spanierinde

Tableau: Gilde i en norsk Bondestue en Søndagsvæld (efter Tidemand)

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18820805_21_62_1)

Av en eller annen grunn ble Lucie Wolfs afteunderholdning utsatt:

A newspaper with black and white text Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18820809_21_63_1)

Det var ikke bare store stjerner og badesesong som tilbød underholdning, og utpå vinteren i 1883 kunne man lese i Sandefjords Tidende om to arrangementer:

A newspaper with black and white text Description automatically generated

A close-up of a concert Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18830203_22_10_1)

Denne sommeren, altså i 1883, gikk Badet ut av sin vei for å gjøre seg mindre populære blant dem som bodde i Sandefjord, og lot ikke Kursalen bli brukt til arrangementer for befolkningen:

«Paa Torsdag i næste Uge, Kl. 8 Aften, vil der blive afholdt en Kirkekoncert hersteds af Organist Christian Cappelen med Assistence af Fru Magna Sartz. Artister, der i sin Kunst ere saa fremtrædende som disse, og hvis kunstnerry derhos er saa vel bekjendt, er det vistnok unødvendigt at anbefale, kun skal vi, idet vi anmoder Publikum om ikke at lade denne Anledning til at høre denne vistnok i sit Slags sjeldne Kirkekoncert gaa ubenyttet hen, anføre enkelte Udtalelser af større Blade.

Organist Cappelen gav forrige Aar en Kirkekoncert hersteds, der var vel besøgt, hvorfor denne Kunstner kan siges at være vort Publikum bekjendt. Han er en fint og rigt begavet Kunstnernatur, der allerede i hans tidligeste Ungdom kom tilsyne, og har han siden udeluk. kende levet for sin Kunst og specielt ved tvende Ophold i Udlandet havt Anledning til en heldig Udvikling af sine store Evner.

Hans Hovedinstrument og dertil hans kjæreste Instrument er Orgelet, og herom udtaler «Nordisk Musik Tidende» sig i anledning af hans Ansættelse som Organist ved Strømsø Kirke saaledes: «han gjorde Fyldest for denne sin offentlige Ansættelse paa en Maade, som – med Undtagelse af Lindemann – ingen før i Riget, og fik han for hver Dag i Ugen et Mylder af private Ansættelser.»

Fru Sartz, der skal være i Besiddelse af en sjelden klar og kraftig Sopranstemme blev i Slutten af forrige Aar som en særlig Gunst tilstedet Adgang til under et Ophold i Stockholm at optræde ved en Aftenunderholdning paa «Kungliga Stora Theatern».

Herom udtaler blandt andet «Dagens Nyheter», «at Fru Sartz dokumenterede sig som en Artist med god Skole og Rutine», og blev hun fra forskjellige Hold opfordret til at give en Koncert inden sin Afreise, hvilket hun efterkom den 10de December.

Der er saa meget større Opfordring til at besøge denne Koncert, som der iaar paa Grund af Forbudet mod at benytte Kursalen vil blive liden Anledning til musikalske Nydelser».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18830623_22_49_1)

Efterhvert kom andre aktører på banen og arrangerte kultur:

A newspaper with black and white text Description automatically generated

Goodtemplar

Skuespiller Carl Marx

Kasinotheatret

Chr. J. F. Molbech: De to soldater

Holger Drachmann: Da de Tyske sletter Paragrafen om det danske Nordslesvig

Holger Drachmann: «Sidste Sortefods Klage-Sang»

«Ja»

I. L. Heiberg: Vaudevillemonolog

Hr. Sannæs: Klokker Link

Bret Harte: Hendes Brev

Chr. Winther: «Steffen og Ane»

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18831205_22_96_1)

Sandefjords Tidende likte forestillingen – men ikke hele publikum:

«Det er sjelden, at vor by bliver besøgt af virkelige kunstnere, og det var da rimeligt, at publikum havde mødt talrig frem ved hr. Carl Marx aftenunderholdning i søndags.

Af aviserne har vi hørt ham rosende omtalt, og det var saledes med en vis spænding at vi imødesa hans optræden. Hr. Marx besad en behagelig og klangfuld stemme, og han forstod at drage sit pudlikum fuldstændig med sig; af hans deklamationsnumere var det især «Steffen og Ane», der fik en mesterlig udførelse.

Heibergs morsomme vaudevillemonolog «Ja» vandt ved dens gode udførelse publikums bifald.

Det er ikke sjelden, at tilskuere, der kommer forsent til en forestillings begyndelse, midt under en akt trænger sig frem gjennem folkemassen for at ind. tage en plads på en af de første bænke; man kan let forstå, hvilken forstyrrelse det vækker hos de øvrige tilskuere, der må give plads for de fremtrængende personer.

Jeg er vis på at have publikum på min side, når jeg siger, at de, der kommer forsent til en forestillings begyndelse, bør finde sig i – idetmindste indtil akten er over – at indtage en plads længere bag i salen, og det kan man såmeget mere finde sig i, som man her aldrig har nummererede bænke».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18831212_22_98_1)

Goodtemplarordenen brukte antagelig kultur-arrangementer for å nå ut til folk, for sommeren 1884 er de i gang med en ny forestilling av forholdsvis høy kvalitet:

A newspaper with black and white text Description automatically generated

Olof Coldén

Ernst Bernes

Hjalmar Anderson

Bergens Nationale Scene

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18840723_23_57_1)

Sommeren 1884 ble Kursalen igjen benyttet til en offentlig forstilling, denne gangen med henblikk på veldedighet:

«Vi holde os overbeviste om, at man gjerne vil deltage i den Aftenunderholdning, som Badegjæster iaften Kl. 68 agte at give i Badets Kursal. Som man at Bekjendtgjørelsen vil kunne se, skal det Udbytte, Aftenunderholdningen maatte give, tilfalde Trængende i Sandesjord og Sandeherred, og det bliver derfor ligefrem en Pligt for dem af Byens og Omegnens Familier, som have Evne dertil, ved et talrigt Besøg at vise Badegjæsterne sin Paaskjønnelse.

At de Fremmede har fattet denne Beslutning, tør maaske ogsaa betragtes som et smigrende Vidnesbyrd om, at de have fundet sig tilfredse med den Imødekommenhed, hvormed de ere mødte her paa Stedet ogsaa udenfor Badet».

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18840823_23_66_1

A close-up of a newspaper Description automatically generated

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18841203_23_95_1

Ved juletider i 1884 hadde Sandefjord fått et nytt Festivitetslokale, og der ble det fremført teater:

A paper with black text Description automatically generated

Julestuen

Ludvig Holberg

Ebeltoft

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18841203_23_95_1)

Også Arbeidersamfundet bidro til kulturlivet i Sandefjord:

A newspaper with text and numbers Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18841206_23_96_1)

Fredriksens Festivitetslokale hadde forestillinger:

A black and white newspaper with black text Description automatically generated

Hanna Marie Hansen

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18850117_24_5_1)

«Paa Grund af indtrufne Omstæudigheder blev den af Hanna Marie Hansen til itorsdags bekjendtgjorte Concert udsat til imorgen (Søndag) Aften Kl. 7, hvilket Avertissementet i Bladet idag udviser. I Forbindelse hermed

tillade vi os efter «Drammens Tidende» at hidsætte de Udtalelser, dette Blad yder hende efter den afholdte Concert dersteds. Disse lyde saa:

Hanna Marie Hansens «Aftenunderholdning» var meget vellykket og slog særdeles godt an. Ikke alene spillede hun ined Korrekthed og Sikkerhed, der maa forbause hos et knapt 10-aarigt Pigebarn, men en virkelig Forstaaelse og Opfatning lagde sig for Dagen i flere af de udførte Numere.

Bedst lykkedes vistnok Foredraget af de mozartske Kompositioner, Schuberts «Marche Hongroise» samt Haserts «En liten Gut ifra Tistedalen» og Griegs «Jølstring», hvilke sidste spilledes rigtig con amore».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18850117_24_5_1)

Alternativt kunne man høre et foredrag i Losjen:

A close-up of a newspaper Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18850117_24_5_1)

(Nordre Gade er den som senere ble kalt Sverres gate)

Det skulle bli flere utenlandske opptredener, her fra slutten av februar 1885:

«Theatret. Hr. Theaterdirektør Olaus Olsen vil med sit udmærkede danske Skuespillerselskab gjæste vor By, og give nogle faa Forestillinger i «Kong Karls nye Festivitetslokale.»

Hr. Olsens Selskab er vel ogsaa af Navn en større Del af vort Publikum bekjendt og enkelte af Personalet som Frøken Urania Marquard og Fru Mimi Andersen (født Møller) optraadte i Sommer her til en Aftenunderholdning; dette er altsaa første Gang der i vor lille By, bydes Præstationer af et virkelig udmærket Skuespillerselskab, som Hr. Olsens, der efter alle Udtalelser fra de større Byer, er det bedste Selskab der nogensinde har reist i Norge, og især skal Selskabets Primadonna, Frk. Urania Marquard, være en Kunstnerinde af første Rang.

– Den store Lykke hun overalt har gjort beviser at hun med Rette snart i alle norske Byer kaldes «Publikums Yndling.» Hendes Udførelse af Roller som Fru Alving i «Gjengangere,» «June Eyre», «Lili», Fanekon», «En lille Hex», Ragnhild», «Svend Dyrings Hus», «Frøken Gedehams», «Perle», «Kameliadamen», «Fyrstinde Georges», «Frou-Frou» o s. v. bedømmes overalt som virkelige Kunstpræstationer.

– Af det øvrige Personale nævnes ogsaa med stor Anerkjendelse Fru Mimi Andersen som en nydelig Ingenue, Fru Sørensen som aldeles ypperlig i gamle komiske Roller, Frk Nygaard, der især i det ældre Damefag er en meget talentfuld Skuespillerinde, Frk. Augusta Andersen, en ung, smuk Dame, der med stort Held har forsøgt sig i forskjellige Rollefag.

Af Herrerne er Hr. Jul. Jacobsen en ypperlig Komiker, Hr. Emil Petersen en fortrinlig Karakter-Skuespiller, Andersen en smuk Elsker og d’Hrr. Nielsen og Olsen, der dels spiller Elskere dels Bonvivant.

– Hermed har vi saa løselig gjort Publikum bekjendt med Hr. Olsens Selskab og skal kun tilføie, at det Repertoire, der er valgt til disse tre Forestillinger er saa udmærket, at det alene burde vær: nok til at samle fuldt Hus.

I Aften gives «Vore Mænd», som Hr Olsen har eneret paa for Norges Ved kommende udenfor Kristiania. Stykket har gjort en saa storartet Lykke overalt, at der neppe er Tvivl om andet end at det vil samle fuldt Hus.

Torsdag gives «Alexander Dumas», Skuespil, «Fyrstinde Georges», hvori Frk. Marguard skal være aldeles glimrende, og hvori saavel Scenearrangement som Damernes Toiletter skal være meget smukke.

Samme Aften opføres «Frøken Gedehams», der i en Sommer har været givet 70 Gange paa Tivoli i Kristiania, ogsaa heri gjør Frk. Marguard stor Lykke.

Fredag Aften gives det bekjendte Skuespil «Frou-Frou». Det er i den Rolle at Sarah Bernhard har gjort sig verdensberømt. Heri har Frk. Marquard sin Glandsrolle, og vi har læst mange Anmeldelser, der alle ere enige om at det er en stor Kunstpræstation som vilde være enhver stor Scene værdig»

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18850225_24_16_1)

A close-up of a newspaper Description automatically generated

Fru Karoline Sørensen

Fru Mimi Andersen

Fru Rosa Petersen

Frøken Urania Marquard

Frøken Betty Nyegaard

Frøken Augusta Andersen

Frøken Klara Bentzen

Jul. Jacobsen

Emil Petersen

Marius Andersen

Nilguf Nielsen

Anthon Sannes

M. G. Jacobsen

Olaus Olsen

Pianist Fru Backe

Julius Rosen: «Vore Mænd»

Alex. Dumas: «Fyrstinne Georges»

Offenbach, Vaulov & Leterries: «Frøken Gedehams»

Meilhac & Halewy,: «Frou-Frou»

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18850225_24_16_1)

A newspaper with black and white text Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18850422_24_31_1)

A paper with text on it Description automatically generated

Erika Nissen

Joh. Sebastian Bach: Fantasie og Fuge for Orgel

Glück: Agnus Dei (for Damekor)

Glück: Flyttfoglarne (for blandet Kor)

Chopin: Bargarole

Edv. Grieg: Fra Holb.s Tid, Suite i Gammel Stil tilegnet Erika Nissen

a. Prelude

b. Sarabande

c. Rigandon

Kjerulf: Trubaduren (for blandet Kor)

L. Mendehlson: Frühlingslied

Schumann: Träumerei

L. Schubert: Erlköning

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18850429_24_33_1)

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18850429_24_33_1)

A newspaper with black text Description automatically generated

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18850429_24_33_1

A close-up of a newspaper Description automatically generated

Sandefjord Sangforening

Conditor L. Bing holdt til på hjørnet av Nygaden (Rådhusgaten) og Storgaten, der Nordlie Bokhandel ligger i moderne tid. Tverover Storgaten lå Sandefjord Kirke med en park omkring – som sikkert ga god omsetning på søndager.

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18850610_24_45_1)

A close up of a sign Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18850610_24_45_1)

A close-up of a newspaper Description automatically generated

Edv. Grieg: Sangerhilsen

Laurin: Vaagen

Bellman: Til Fader Berg

Kjerulf: Den Længtende

H. Wetterberg: Serenad

I. Beschnitt: Ossian

Fr. Schubert: Før og Nu

L. v. Beethoven: Stille Nat

Nordbom: Sång på 1ste Maj

Geijer: Aftonbetraktelse

Bellman: Gubben

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18850613_24_46_1)

«Sandefjords Sangforening, under Ledelse af sin dygtige Instruktør, Hr. Organist Sannerud, gav isøndags sin bebudede Astenunderholdning for nok saa godt besat Hus.

De udførte Numere modtoges af Publikum med Bifald, det sidste Numer, «Gubben er gamal», maatte endog gives adacapc. Med denne Aftenunderholdning tog Foreningen de fastsatte to Maane ders Ferier.

Det er imidlertid Anmelderen bekjendt, at Foreningen engang imellem vil lade sig høre i det Frie, hvilket vistnok vil glæde Publikum».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18850617_24_47_1)

«Oplæsning og Konsert. Skue spiller Henrik Klausen og Komponist Christian Teilman giver imorgen Aften Kl. 8 en Aftenunderholdning i Fredriksens Festivitetslokale, hvorpaa vi henlede Publikums Opmærksomhed. Nogen Anbefaling af disse Kunstnere, som vi tror er Publikum fulot bekjendte, finde vi aldeles overflødig De vil sikkerlig trække fuldt Hus alligevel.»

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18850708_24_53_1)

A newspaper with black and white text Description automatically generated

Fru Lucie Wolf

Frøken Sigrid Wolf

Bernt Schanche

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18850729_24_59_1)

«Den her i Byen existerende «Husarmeforening», hvis velsignelsesrige Virksomhed ikke noksom kan paaskjønnes, idet den i det stille udøves og ved Hjælp, Raad og Apel til den Fattiges Æresfølelse i det længste afholder ham fra at give sig Fortvivlelsen i Vold og blive Fattigvæsenet til Byrde, – henvender sig idag til Publikums Offervillighed.

En Del af Byens Damer og Herrer give nemlig imorgen Aften, Torsdag, en Aftenunderholdning i Fredriksens Festivitetslokale til Indtægt for Husarmeforeningen.

Programmet er meget lovende, og Bllletpriserne er sat saa lavt som 50 Øre, for at saa mange som muligt kan faa Anledning til at yde sin Skjærv. Tiden er sat til 8 ½ for at Handels- og andre Forretningsfolk ogsaa skal kunne faa Anledning til at vare med paa Fornøielsen. Vi stille derfor den Opfordring til Publikum, at man møder saa mandstærkt op, at de Spillende kunne have sin Møie og sit Arbeide belønnet med «fuldt Hus.» Hermed være Forestillingerne paa det bedste anbefalet».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18851209_24_97_1)

«Aftenunderholdning. Som det vil sees af Omstaaende Bekjendtgjørelse, agter Henrik Nørgaard Torsdag Aften Kl. 81/2 at holde en humøristisf Oplæsning i Goodtemplarlokalet paa Hjertnæs, hvilken vi anbefale til talrigt Besøg. Den billige Entré samt det indholdsrige Program burde samle fuldt Hus. Hr. Nørgaards Oplæsninger omtales meget rosende, overa!t hvor han har optraadt».

A paper with text and black text Description automatically generated

Henr. Ibsen: Terje Viken

Mark Twain: Middel mod Drukkenskaben

Ligpræken over Fredrik V

Gr. Moser: Madame Candles Gardinprækener

Strandberg: Madame Pettersens Logerende

H. G. Et Folkemøde med Forhindringer

Melzer: En Politihistorie

Professor Hoedt: Naar Kjærlighed Kjølner

P. Chr. Asbjørnsen: Eventyr

H. C. Andersen: Sladder

Smaakrydsere

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18860127_25_8_1)

«I Arbeidersamfundet

Aftenunderholdning og festlig Sammenkomst førstkommende Søndag. Nærmere i Lørdagsnummeret»

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18860331_25_26_1)

««Gluntarnes» Aftenunderholdning i Torsdags var en afgjort Sukses for de udmærkede Sangere, der applauderedes efter hvert Numer, ja endog maatte give 3 Numer da capo.

Skade kun, at Publikum havde indfundet sig saa faatalligt; thi om Salen havde været fyldt til Trængsel, tror vi, at alle var blevne henrevne af disse dragende Toner, og de ville alle være gaaede hjem med den samme Overbevisning, som de der mødte frem, at Stunden var en «Feststund», fuldt værd den betalte Kontingent. Vi kan imidlertid glæde de Fraværende med Sangerne agter at komme igjen i Slutningen af Juni. De som hørte dem i Torsdags, er vi forvissede om gjerne vil høre dem endnu en Gang».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18860508_25_37_1)

A newspaper with black text Description automatically generated Fru Widgren-Norby

Mozart: Overture til Don Juan (Frk. Maria Straub)

Flotow: Arie fra Stradella (Fru Widgren-Norrby)

Beethoven: Andante con Variazone (Frk. Marie Strub)

Dubois: Henrik og Pernille

Schytte: Concert-Paraphrase over Polonaise fra Mignon (Frk Straub)

«Fjorten Aar tror jag vist at jag var»

«Lille Anna»

Schulhoff: Carnavale de Venise

Genée: Ou est la femme? Sjøkadetten

Genée: Det skal aldri gaa. Sjøkadetten

Wagner: Tannhäuser potpourie

Ildebrand i gamle Huse.

A newspaper with black and white text Description automatically generated

Rosine: Overture fra Barberen i Sivilla

Meyerbur: Arie fra «Robert af Norrmandiet»

Chopin: Vals

«Narret April»

E. Bøgh: Vaudeville-Bagatel

Herold: Introduktion til Operaen Zampa

Heland: Lærkan

Niels W. Gade: Lille Grethe

Beethoven: Finale af Sonate Opr. 2 No. 1

Doniezetti: Farvel-Arie fra Regimentets Datter (Regementets Dotter)

Meyerbeer: Potpourri fra Robert af Normandiet

Wengel: Kussine Lotte

A newspaper with black and white text Description automatically generated

Carl Møller «Sagt op»

H. C. Andersen «En Nat i Roeskilde»

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18870928_26_78_1)

A newspaper with black and white text Description automatically generated

Komikeren T. L. Høegh

Den gamle Mesterlods

Det nye System, komisk Monolog

Pusterører, humoristisk Foredrag

Scener af en Søndag paa Amager

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18880512_27_43_1)

«Humoristisk Aftenunderholdning. Vi tillader os at henlede Publikums Op. mærksomhed paa Komikeren Hr. Høeghs nedenfor annoncerede Aftenunderholdning i Goodtemplarlokalet imorgen Aften Kl. 8.

At dømme efter den særdeles rosende Omtale, der er blevet Hr. Høegh tildel i de forskjellige Byer, hvor han er optraadt, tvivler vi ikke om at Publikum ved at besøge hans Aftenunderholdning imorgen vil faa en fornøielig Aften.

Om en deklamatorisk Aftenunderholdning, Hr. Høegh for en Tid siden gav i Mandal, citeres følgende:

«Skuespiller Høeghs deklamatoriske Underholdning sidste Søndag i Festivitetslokalet havde samlet fuldt Hus, der med livlig Interesse fulgte hans Foredrag Det Deklamerede var humoristiske Smaa stykker af danske Forfattere og Hr. Høegh viste sig at være i Besiddelse af megen Rutine og godt Organ, hvorfor det hele var vellykket.

Igaar oplæste Hr Høegh for et talrigt Auditorium endel Smaastykker af norske og danske Fofattere og høstede livligt Bifald.»– Hr. Høegh optræder imorgen Eftermiddag Kl. 4 i Goodtemplarlokalet paa Ioberg».

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18880512_27_43_1

«Aftenunderholdning. Skuespillerinde Sofie Reimers fra Kristiania Theater giver med Assistance af Pianist Martin Knudsen en musikalsk – dramatisk Aftenunderholdning Torsdag i Festivitetslokalet hersteds. Frøken Reimers er en af vore dygtigste Skuespillerinder. I den Tid, hun har ofret sig for den dramatiske Kunst, har hun bidraget i høi Grad til at hæve vor nationale Scene.

Martin Knudsen, der ofte i den sidste Tid har været omtalt i Pressen, er en Kunstner, til hvem den musikalske Verden nærer de største Forhaabninger. Naar tvende saadanne Kunstnere beærer os med sit Besøg, tvivler vi ikke paa, at Publikum ved et talrigt Fremømøde vil lægge sin Interesse og Sympathi for Dagen».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18890723_28_86_1)

Noen dager senere hadde Sandefjords Tidende annonser for to arrangementer – ett på torsdag, et annet på søndag:

A newspaper with black and white text Description automatically generated

Skuespiller Isachsen

Sofie Reimers

Frøken Aagot Lunde

Pianist Martin Knutzen

Brødrene Hals

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18890725_28_87_1

«UpsalastudentenJI.A.Ros’s svenske Savgkvartet gav Torsdag Aften en meget godt besøgt Konsert i vort Festivitetslokalee. Sangerne hævdede tilfulde det Ry, der har fulgt dem paa deres Turne. Kvartetten besad en sjelden klangfuld Tenor og en rund fyldig Bas. Hlifaldet var sterkt omtrent efter hvert Numer, og flere som Bellmans «Mollbergs paradering», Veits «Skarnbassen og Rosen» samt Witts «I natten» maatte gives da capo.

Pianist Martin Knutzens Aftenunderholdning imorgen Kl. 5a bringes atter i Erindring. Astenunderholdningen gives i Badets Festivitetssal».

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18890803_28_91_1

«Sandefjord, 18de Oktober

CaprielloForestillingen igaaraftes bød paa ganske utrolige Tryllekunster, hvoraf flere nye Nummer, interresante do. i Tankelæsning og Bugtaleri.

De forskjellige Sager gik med stor Sikkerhed og Elegance og vand med fuld Grun stort Bifald hos det talrige, forbausede Publikum»

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18901018_29_118_1)

A paper with text on it Description automatically generated

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18910414_30_41_1

«Varieteforestillingen igaaraftes under Ledelse af Franzisco Cetti havde samlet godt Hus. De Optrædende gjorde sine Sager godt; især gjorde Turnerne stormende Lykke. Paulsens Præstationer i Reck var kraftige og smidige, og udførte med en Lethed og Præsision, der er rent forbausende. Turnerne blev da ogsaa fremkaldt flere Gange. Manufløitisten Hr. Larsen Blæste til alles Forundring to vakre Numre uden noget andet Instrument end Munden og Hænderne. Klangpræget i denne Musik var aldeles skuffende lig en Fløites. Hr. Cettis Nationaltableauer kunde paa Grund af Mangler ved Scenen ikke blive udført, og fik man da istedet en Del Extranumre af Cettis Tryllekunster, der ogsaa blev applauderet meget livlig. Imorgen holder Selskabet en Afskedsforestilling, og vi haaber at den maa trække ligesaa godt Hus som igaar».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18920204_31_15_1)

A newspaper with black and white text Description automatically generated

Hardangerviolonist Hans Fykerud

Skuespiller Joh. Rasmussen

Hallingdanser Asbjørn Sorteberg

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18920301_31_26_1

Dagen efter kom en annonse med et mer utfyllende program:

A newspaper with text on it Description automatically generated

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18920303_31_27_1

Litt lenger ut på våren kom det besøk fra Tønsberg:

A close-up of a newspaper Description automatically generated

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18920503_31_56_1

To dager senere kom programmet:

A newspaper with text and words Description automatically generated

Faust: De danske Vaabenbrødres Marsch

Eremittens Bøn

Robert Frantz: Ave Maria

Resch: Heimliche Liebe

P. A. Askling Fögätmig ej; Jag behöfver dig

L. v. Beethoven: Trauermarsch

G. Wenneberg: Hör oss Svea

«Sandefjord, 9. Juli.

Endel af Badegjæsterne havde igaar-aftes i et veldædigt Øiemed foranstaltet en Aftenunderholdning, der havde fyldt Kursalen med et elegant Pualikum.

Forskjellige smagfuldt opstillede Tableauer høstede med sine yndige Figurer og sit smukke Udstyr fortjent, stort Bifald; ligesom Orchestermusiken som vanlig presterede udmærkede Sager».

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18920709_31_90_1

«Hr. Sveeds Aftenunderholdning igaar i Festivitetslokalet var noksaa godt besøgt. Hr. Sveed foredrog sine Sange fortrinligt og vandt meget og fortjent Bifald. Iaften Kl. 8 ½ giver Hr. Sveed sin sidste Forestilling hersteds med nyt Program, hvorpaa vi henleder Publikums Opmærksomhed».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18920811_31_109_1)

A newspaper with text and images Description automatically generated

Hjalmar Sveed

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18920811_31_109_1)

A newspaper with black text Description automatically generated

Aug. Sandberg og Frue

Skabelsens Herrer

Adolphe Recke «Lam og Løvinde»

Hos Theaterdirektøren

Strindberg: En Kvindehader

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18920929_31_136_1

A newspaper with text and a list Description automatically generated

Johan Halvorsen

Frøken Ragna Goplen

Hr. Ludv. Brüel

Wieniawski: Konsert i Dmol

Chopin: Præludie i Cmol

Chopin: Præludie i Fdur

Chopin Liszt: Polnisches Lied med Variat.

Bach: Arie paa G-Strengen

Bach: Thomé, Andante Relegioso

Bach: Sarasate. Jota arrogonesa

Kjerulf: Syng, Syng

Svendsen: Serenade

Schumannn: Wanderlied

Flück-Saint Saëns Alese Caprico

Halvorsen: Melodie af Koliz-Suiten

Halvorsen: Huldrelok

Hensel: Frühlingslied

Rubenstein: Vals Caprice

Hauser: Rapsodie hongroise

A newspaper with black text Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18921231_31_189_1)

«Hjalmar Sveeds Aftenunderholdning iaften Kl. 8a henleder vi Publikums Opmærksomhed paa. Hans humoristiske Præstationer vil være Publikum bekjendt fra han optraadte hersteds sidst. Han havde dengang meget godt besøgt Hus og vandt megen Bifald.

Det, der end yderligere gjør denne Aftenunderholdning interessant, er, at der optræder en 8 Aar gammel Sangeringe, der er rosende omtalt fra de Steder, hun har optraadt».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18930103_32_1_1)

A newspaper with black and white text Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18930103_32_1_1)

A newspaper with black text Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18930119_32_10_1)

A newspaper with black and white text Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18940312_33_39_1)

A newspaper with black text Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18940623_33_90_1)

A newspaper with black and white text Description automatically generated

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordsblad_null_null_18950209_2_17_1

«Frk. Høsts Aftenunderholdning i søndags gaves for fuldt Hus og maa kaldes særdeles vellykket. Frøkenen selv foredrog sine Sangnumere med megen Smag og en klangfuld Stemme, der helt rev Publikum med og gjorde flere Extranumere fornødne. Allerstørst Anerkjendelse fortjener efter vor Opfatning Frk. Margit Grøns Pianospil.

Det var en efter Omstændighederne saa udmerket Præstation, som vi i en Smaaby overhovedet kan vente den. Frk. Therese Grøns Fremlsigelse af P. S. Møllers «Sjælevandring» og Bjørnsons «Bergljot» fortjener ogsaa Ros. Særlig var «Bergljot» upaaklagelig, om det end altid vil gjælde, at Publikums Fordringer er store til et saadant Stykke, der kan tælle flere af Landets første Kunstnerinder blandt sine Tolkere.

Hr. Tandlæge Lassens humoristiske Oplæsning gjorde som altid fortjent Lykke og udsatte ham dennegang for Nødvendigheden af at give to Extranumere, der ligesom det første modtoges med dundrende Bifald. Alt ialt har Frk. Høst Ære af sin Aftenunderholdning. Og Publikum vil visselig med megen Glæde hilse hende «Velkommen åter.».

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordsblad_null_null_18950219_2_21_1

A close-up of a paper Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordsblad_null_null_18950409_2_42_1)

«Aftenunderholdning. Skuespiller Bernt Johannesen og Operasanger Ludvig Bergh giver med Assistance af Fru Milly Berg en mufikalsk deklamatisk Soiré i Badets Kursal føorstkommende Lørdag Kl. 8 Aften. Idet vi angaaende Program og Billetsalg henviser til omstaaende Annonce, anbefaler vi disse udmerkede Kunstnere til et talrigt Besspg. Man bør ikke forsømme denne sjeldne Anledning til at høre saa fremragende Kræfter fra Hovedstadens Scene».

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordsblad_null_null_18950620_2_67_1)

A paper with black and white text Description automatically generated

Bernt Johannesen

Ludvig Bergh

Milly Bergh

Grieg: Odaliskens Sang

Sinding: Viel Träume

Kjerulf: Af Maanens Sølverglød

H. C. Andersen: Laserne

Bernt Johannesen: Josias

Hans Ånrud: En gammel Spillemand

Selmer: Jeg vælger mig April

Elling: Im wunderschönen Monat Mai

Lasson: Hör ich das Liedchen klingen

«Ja» eller Klokker Links Kjærighedshistorie

J. L. Heiberg: Vaudeville-Monolog

Klokker Link

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordsblad_null_null_18950620_2_67_1)

A newspaper with black and white text Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordsblad_null_null_18950620_2_67_1)

Zattermanns Selskabs

musikalsk-humoristiske Aftenunderholdning hersted igaaraftes bød virkelig paa et Rariete-program, saa rigt og verlende og udført med en saa gjennemgaaende Dygtighed og tiltalende Fremtræden, at vi ubetinget paa det bedste vil anbefaie det til de Steder, hvor det drager hen herfra.»

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordsblad_null_null_18950912_2_104_1

A newspaper with black text Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordsblad_null_null_18950620_2_67_1)

A poster of a person and a horse Description automatically generated A newspaper with text on it Description automatically generated

(https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordsblad_null_null_18950723_2_82_1)

A newspaper with black text Description automatically generated

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordsblad_null_null_18950912_2_104_1

A close-up of a newspaper Description automatically generated

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordsblad_null_null_18950813_2_91_1