18760705 Svømmende likkiste fra Sandefjord – eller ikke?

Sandefjords Tidende[i] 5 juli 1876
 
“Atter en norsk svømmende Ligkiste!
 
Kjøbenhavns «Dag. Nyh.» for ilørdags beretter:
 
Natten til den 20de Januar d. A. strandede ifølge «Nordj. Folkebl.» paa Skagens Nordstrand, en Mil vest for Høien, et stort Skib, der var sønderslaaet længe før Daggry, rimeligvis strax efter Strandingen. Ingen kom levende i Land derfra.
 
Af de ilanddrevne Vragstykker og andre Gjenstande fra Skibet kunde det sees at have været Briggen «Alma», Kapt. Mathiesen, af Sandefjord.
 
Senere er det oplyst, at Briggen, der var 347 Tons drægtig, kom fra Cagliari og var bestemt til Gøteborg med Salt, og at den var forsikret i Norge for 11,600 Speciedaler.
 
Den tilhørte Skibsreder Halvorsen i Sandefjord. Om Skibets Soliditet er der til Strandingsprokollen fremlagt Erklæringer fra vedkommende Strandfogder, i hvilke det bl. A. hedder, «at Skibet efter de inddrevne Vragstykker at dømme, var bygget af Fyr… efter vort Skjønnende var det svært nok i Tømmer og Planker, men derimod mindre godt fæstnet, idet Udenbordsplankerne vare fæstnede med Trænagler, hist og her nogle Spiger og i hvert Stød med en klein Jernbolt og to Spier… .; at Fyrren var skjør og meget simpel sat sammen med Hensyn til Styrke og Holdbarhed, hvad Nagler og Bolte angaar; efter vor Mening er der ikke kommet noget simplere Vrag ind her paa Kysten, som vi mindes at have feet … Enkelte af Spigerne vare saa korte, at de kun række 1 a 1 1/2; Tomme igjennem Plankerne ind i Tømmeret; i Almindelighed naa de 3 a 4 Tommer ind i Tømmeret.
 
Vi tilføie endnu, at der var meget lidt Jern i Skibet, hvad Spiger og Bolte angaar, og at Skibet i det Hele var saa daarligt, at en Mand, der har kjøbt Noget af de ind drevne Vragstykker, og som i Eftermiddags, da vi kom forbi ham paa Stranden, medens han stod og brækkede Vragstykkerne op, paa Spørgsmaal, om det var vanskeligt at faa fra hinanden, svarede: «Nei, det gaar meget let! og Skibet har været en rigtig Ligkiste!»»”
 
Men så kom det altså nye opplysninger:
 
 
“Sandefjord den 8de Juli.
 
Det ligger i de menneskelige Forholds Natur, at det Individ eller den Stand inden Samfundet, som er bleven grebet i og overbevist om at have gjort sig skyldig i en afskrækkende Forbrydelse, ogsaa maa være forberedt paa, at naar Omstændighederne kunne medføre det, saa vil han eller den atter paany blive trods sin nuværende Uskyldighed gjort til Gjenstand for lignende Beskyldning.
 
Dette er en sørgelig Sandhed, men det er en af de uundgaaelige Følger af Forbrydelsen og er en af de Straffe, som denne medføre. Det var at forudse, at den oprørende og desværre vistnok fuldstændig paalidelige Beretning om det norske Skib «Fremads» Usødygtighed vilde komme til at gaa gjennem hele Nordens Presse, og man kan ikke forundre sig over, at denne Beretning paa sine Steder vilde fremkalde Beretning om Sidestykker.
 
Dette er da ogsaa allerede skeet. Briggen «Alma» af Sandefjord var strandet i afvigte 
Januar Maaned udfor Skagen, og nu, mere end 5 Maaneder efter, behage danske Blade sig i at skildre de Vragstumper, som dengang, altsaa for omtrent 5 Maaneder siden, vare drevne iland –at skildre dem som Rester af «en flydende Ligkiste».
 
Denne danske Blades Beretning blev optaget af Kristianias og andre norske Aviser. Sandefjord-Tidende gjengav den derfor ogsaa i forrige Numer, og den gjengav den uden nogen Kommentar. Redaktøren skylder sig selv at oplyse, at Grunden hertil var, at en heftig Sygdom da hindrede ham i at fremhæve, hvad han nu oplyser.
 
Briggen «Alma» var et for kun elleve Aar siden fra Nyt af gode Materialer bygget Fartøi, bygget af et for sin Dygtighed og Hæderlighed bekjendt Skibsbyggerfirma i Drammen, bygget under Tilsyn af baade fransk og norsk Veritas. Det er kun to Aar siden, at det blev besigtiget af norsk Veritas i Cardiff og erholdt da Klasse A 2 med Stjerne. Vi formode, at disse Oplysninger ville svække det Indtryk, som Beretningen i de danske Blade har gjort, og vi kunne tilføie, at der er foretaget Skridt for ved Erklæring fra Skibsbyggerfiirmaet o. s. v. at styrke det her fremførte.
 
Saasnart disse Erklæringer indløbe, skulle de blive offentliggjorte. Vi afholde os fra enhver Bemærkning om hvad der kan have foranlediget en høist upaalidelige, høist overdrevne og i ethvert Tilfælde høist farvede Fremstilling i de danske Blade, om end private Breve fra Strandingsstedet, skrevne nogen Tid efter Strandingen og nu foreviste os, give Vink i den Anledning.
 
Vi opfordre ret indstændigt de norske Aviser, som have optaget Beretningen, foreløbig at meddele de faktiske Oplysninger, vi her have givet. Vi opfordre dem til at gjøre dette af Hensyn til den norske Skibsrederstand i sin helhed”
 
Sandefjords Tidende slapp ikke saken, men brakte informasjon om en rapport fra Veritas:
 
 
Under Kommandør N. Ihlens Udkommando som Skibschef har den konstituerede Direktør for «Det norske Veritas» meddelt nogle Oplysninger i Morgenbladet, hvilke gjøre enhver yderligere Omtale af Briggen «Alma» overflødig, hvorfor vi tillade os deraf athidsætte Følgende: «Alma» er bygget i Aaret 1865 af det vel renomerede Skibsbyggerfirma Jørgensen & Knudsen i Drammen, for Regning af Hr. O. Halvorsen i Sandefjord. Skibet var 106 Fod langt i Kiølen, 26 2» bredt samt 16′ dybt i Ridset, og maalte 149′)» Kom.-Læst. Skibet var bygget med 44 faste Spant med 20 Volte i hvert; med Undtagelse af Sternene og endel af Kjølsvinet, der var af Eg, var Skibet udelukkende bygget af gode og svære Furumateraler. 
 
Kjølens Dimensioner var 16» x 13», Kjølsvinets 24» 12», Kjøl og Kjølsvin var boltet sammen igjennem hveranden Bundstok med 1a» Jern; der var to forsvarlige Slemholt med sex Bolte i hvert; der var 2 Gange 9» x 10» Sandbordsvægere, boltede i hver Sitters; 7 Gange 7» x 38» a 9» Livholt; 3 2» Garnering; 2 Gange 4 9» Underrumsbjælkevægere; 1 Gang 10» >* 14» og 1 Gang 5» e o» Skjærgange, boltede ud og ind paa hver 2 e med ‘ô’/s» Bolt samt op og ned i Bjælker og Vægere paa hver 6 Fod med 1» Bolt; 3 Gange Overrumsbjælkevægere 4» >77»; 27: Stkr. 10» 109» a 12» Dæksbjælker paa 3 Fods Afstand, befæstede med 4 til Skjærgangene løbende Træhængeknæer; i hvert Knæ var der anbragt 3 Bolte i Pen og 4 Bolte i Læg. Der var 10 Mellemdæksbjælker af 10» *– 10 a 12» Dimension, befæstede med 2 Vinkelknæer paa hver Ende og hvert Knæ boltet med 3 Bolte i Pen og 5 i Læg. Under disse Bjælker var der anbragt 16 Stkr. Jernknæreiders, boltede med tilsammen 160 Stk. 1» a ‘øs» Jern: det havde 4 Stk. Agterbrøger, befæstede med 31 Stk. gen mgaaende 1» Bolte samt 8 Stk. Bougbaand, hvori 52 Stk. ‘s a 1» Volte. |
 
Der var 2 Gange 8» x 8» Vaterbord, boltede op og ned i hver Bjælke og gjennem Bjælkevægerne med 108 Stkr. Bolte samt ud 3 ind paa hver Fod med idethele 216 Strk. ‘js» Jernbolte. Den ydre Hud var 3 1» tyk 7 Gange Ydrelivholt 4y»2 x 8 a 9», 7 Gange
 
Barkholt 5 x 6%; Raaholdtgangene vare boltede op og ned paa hver 4de Fod; alle Planker i ydre Hud vare oltede med 1 Bolt »«» tyk i hver Lask; derhos var Fartøiet naglet paa almindelig her i Landet brugelig Maade med gode Furunagler, en Bæst overalt ansees for fortrinlig og sikrere end Spigring; alle de Spiger, der brugtes til Fartøiet, havde minst den dobbelte Længde af Plankernes Tykkelse; Arbeidsmaaden karakteriseredes af vedkommende Tilsynsmand som udmærket. – fri! føies, at Fartøiet af det norske Besigtelsesvæsen oprindelig fik 7 Aar første Klasse, at det derefter i London blev bunddrevet og zinkforhudet i 1874 og samtidig der besigtiget og ansat i Klassen A 2* for 3 Aar, endvidere at det oprindelig af det franske Veritas fik 7 Aars første Klasse »» A. 1.1 med 3 Aars Forlængelse i samme Klasse, hvilke samtlige Ansettelser gjaldt den Dag, Skibet forliste”.