18750612 Stortinget vedtar Vestfoldbanen

Efter år med diskusjon, debatt, avisskriverier, småkrangling, alternative forslag og utsettelser ble det bestemt i Stortinget at det som i senere tider er kjent som Vestfoldbanen endelig skulle bygges. Sandefjords Tidende[i] kunne, dagen efter (12 juni 1875), fortelle at denne nyheten ble hilst med glede:
 
«I Torsdags Morges indløb Telegrammer hertil baade fra Byens Repræsentant Konsul Christiansen og fra Amtets Storthingsmand Klaveuess, der begge havde den Opmærksomhed at meddele den overraskende glædelige Efterretning, at Storthinget var gaaet ind paa vort Jernbaneanlæg med Valg af den indre Kystlinie.
 
Efterretningen var visselig overraskende, thi man havde her aldeles opgivet Haabet om, at Sagen vilde blive fremmet paa Storthinget iaar, og man var bleven bestyrket i denne Tro derved, at Reisende, som kom hertil med «Bjørn Farmand» i Onsdags Eftermiddag og havde forladt Kristiania Onsdag Morgen, vidste at fortælle, at man i Kristiania antog, at dømme efter Debatterne om Tirsdagen, at Sverdrups Udsættelsesforslag vilde faa Majoritet.
 
Da nu Sandefjord-Tidende øieblikkelig lod Meddelelsen trykke og omdele i Byen, varede det ikke længe forinden de Flag, som bleve heiste overalt, viste, at det glædelige Resultat var kommen til almindelig Kundskab.
 
Formandskabet lod Byens Borgere opfordre til at møde ved Retslokalet Kl. 6, og da disse i talrig Mængde efterkom Opfordringen, udgik derfra et Tog med Badeanstaltens Musikkorps og et stort norsk Flag baaret i Spidsen og standsede, efter at have passeret Byens Hovedgader[ii], paa Plænen foran Badehuset, hvor Byens Magistrat udbragte et Leve for Kongen og Byens Ordfører en Tak til Storthinget.
 
Badeanstaltens Bestyrer Dr. Knutsen udbragte derpaa et Leve for Sandefjord, og Toget opløste sig.
 
I Badeanstaltens Selskabslokale var for Badegjæsterne arrangeret en liden Tilstelning, i hvilken Magistraten og Formandskabets Medlemmer efter Indbydelse af Badets Bestyrer deltoge.
 
Fra Kl. 5 om Eftermiddagen vare alle Forretningslokaler stængte. At Sagen har faaet dette Udfald i Storthinget siges at være foranlediget ved «en stiltiende eller udtrykkelig Overenskomst» mellem Repræsentanter fra de i Vossebanen og Grevskabsbanen interesserede Distrikter».

[ii] Gatenettet er forandret siden den tid, men omtrentlig har de kanskje gått bort Rådhusgaten et stykke, fortsatt bortover Kongensgate og gått ned Prinsens gate, gjennom Torvgaten, ned Jernbanealleen forbi Folkets hus og så inn i Thor Dahls gate.