18761206 Snebrøyting i byen

Sandefjords Tidende[i] 6 desember 1876
 
«Indsendt.
 
Man tillader sig at rette den indstændige Anmodning til vor Politimester, at foranledige en bedre Sneplog benyttet ved Snebrøtningen i vore Gader end den hidtil brugte, der kan være meget anvendelig paa en Bygdevei, men er alt for smal og liden til at oparbeide Passagen for Trafikken i en By.
 
Denne Foranstaltning bør strax sættes iværk, da det i de mørke Aftener og med det fremdeles florerende Magistratsmaaneskin er forbunden med Fare for baade Liv og Lemmer at færdes i den uanstændig smale Veibane i vore Gader, der omtrentlig tvinger Fodgjængere ud i Snefanerne, naar man skal passere Kjørende, hvis man vil undgaa Krambolage.
 
Da der nu vistnok de betales og maaske betales rundelig for Snebrøtningen her i Byen, turde det vist heller ikke være nogen overdreven Fordriun at denne paabegyndtes en god Del tidligere om Morgenen, end hidtil ved forekommende Tilfælde er skeet, samt at Gaderne til Byens Skoler først oparbeidedes.
 
                                                                   Flere Borgere.