18740930 Skipsforlis på svenskekysten

Sandefjords Tidende[i] forteller, 30 september 1874:
 
       «Allerede i Fredags indløb hertil et Telegram, som meddelte, at det her hjemmehørende nye og smukke Skib «Skiringsal», ført af Kaptein O. Andersen, var forlist paa den svenske Kyst omtrent to norske Mil fra Marstrand under en orkanagtig Storm fra Vest Natten mellem Torsdag og Fredag.
 
Det hed sig i Telegrammet, at Kapteinen og 6 Mand vare druknede og Resten reddede.
 
I et Brev fra Skibets Styrmand, Larsen, som har skrevet om Fredagen til den korresponderende Reder, Agent Linaae, berettes, at Kapteinen og de 6 Mand, nemlig Baadsmanden, Stuerten og Matroserne Anders, Hans. Carl og Vilhelm vare gaaede i Baaden, da de saa, at Skibet maatte strande.
 
Med denne og i denne fandt de desværre sin Død, medens de tvende Styrmænd, Tømmermanden og en Matros, I. Iørgensen, forbleve ombord og dreve med Skibet ind mellem nogle Skjær, hvorfra den tilbageværende Del af Besætningen ud paa Morgenen ere reddede af nogle svenske Fiskere.
 
Af et Telegram af 27de erfares, at Inventariet er bjerget, men at Skibet bliver Vrag»
 
Jarlsbergs og Laurviks Amtstidende[ii] hadde saken allerede dagen før:
 
«Fra Marstrand skrives under 25de Septbr. om flere Forlis, der have fundet Sted under den stærke Storm, som havde blæst om Natten. Blandt de forliste Fartøier er det norske Barkskib «Skiringsal», Kapt. Ole Andersen af Sandefjord, paa Reise fra London til Sundswall i Ballast.
 
Fartøiet strandede ved Grønskjærene paa en Klippe, kaldet Gollungen, og det Sørgeligste er, at baade Skipperen og 6 Mand af Besætningen ere omkomne; Styrmanden og 3 Mand reddede sig paa Vraget».
 
Amtstidende[iii] hadde også en beskrivelse av den stormen som foråsaket forliset:
 
«En voldsom, orkanagtig Storm rasede i Torsdags Eftermiddag ved Iyllands Nordkyst. Stormen, der, ledsaget af Regn, gik fra SV. om ad V. rev Tage af, blæste Træer og Telegrafstænger om og afbrød Telegrafforbindelsen med Hjørring, Skagen og Sæby.
 
Føreren for Postdampskibet mellem Korsør og Kiel beretter, at han selv ikke i de tropiske Lande har oplevet Magen til Torden og Lynild. Lynene kom hvert andet Sekund, og Glimtene og Larmen af Uveiret gjorde, at han maatte sagtne Skibets Fart».
 
Mannskapet var visst mest fra andre steder, for i kirkebøkene fra Sandefjord og Sandar er kun funnet av de som mistet livet, en var en 17-åring: Hans Kristian Hansen, Sømand, Sandefjord, f 30/12 1857[iv].
 
Den andre var Skipperen, Ole Andersen, 34 3/12 år gammel, som efterlot seg kone og barn[v].  
 
Dødsfallet og begravelsen ble også annonsert i Morgenbladet[vi] onsdag 4 november 1874:
 
       «Med Savn og vemod brings fraværende Slægt og Vænner det Sorgens Budskab, at min dyrebare Mand, Capt. O. Andersen, fører af Skib Skiringsal af Sandefjord, fandt sin Død i Bølgerne, ved den svenske Kyst, den 24de September, i en Alder af 34 Aar, og blev begravet i Sandefjord den 29de October; og jeg frembærer herved min hjerteligste Tak til alle de der har vist mig Deltagelse  min store Sorg.
 
                               Sandefjord den 1ste November.
                                                                  Gretha Andersen».
 
Sandefjords Tidende, som hente mesteparten av stoffet sitt fra andre aviser, hadde denne gangen gleden av å se sin egen sak gjengitt i Morgenbladet[vii] 3 oktober 1874.
 
Bergens Adressecontoirs Efterretninger[viii] dekket også saken i en notis som stod på trykk 6 oktober 1874:
 
«Skibsefterretning.
 
       Fra Marstrand skrives under 25 September om flere Forlis, der havde fundet Sted under den stærke Storm, som havde blæst om Natten. Bland de forliste Fartøier er det norske Barkskib «Skiringsal», Kapt. Ole Andersen af Sandefjord, paa reise fra London til Sundswall i Ballast.
 
Fartøiet strandede ved Grønskjærende paa en Klippe, kaldet Gollungen, og det Sørgeligste er, at baade Skipperen og 6 Mand af Besætningen er omkomne; Styrmand og 3 Mand reddede sig paa Vraget»
 
Siste gang Sandefjords Tidende[ix] nevner «Skiringsal» er i forbindelse med auksjonen over lasten; den foregikk i Porsgrunn:
 
«Auktion
over Skibsindventarium
 
       Tirsdag den 16de Februar førstkommende Kl. 10 Formiddag afholdes, ifølge Reqvisition fra Det norske Loy. En offentlig Auktion paa dets Pakhus paa Osebakke i østre Porsgrund over staaende og løbende Rig og Inventarium, hvoriblandt 3 Anker og Seil, der ere meget gode, tilhørende det kunds nogle Maaneder gamle, i September Maaned f. A. forliiste Skib «Skiringsal» af Sandefjord, drægtig 160 ½ Kommerce-Læster.
 
Inventariet opraabes først samlet og hvis da ikke antagelig Bud opnaaes, i Parceller; det paavises ved Henvendelse til Assuranceforeningens Kontor.
 
       Konditionerne erfares paa Auktionsstedet.
 
       Porsgrund Byfogedkontor, 25de Januar 1875.
                                          Julius Blom».

[iv] Sandefjord kirkebøker, SAKO/A-315/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1873-1879, s. 232
[v] Sandefjord kirkebøker, SAKO/A-315/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1873-1879, s. 232