1875027 Sandefjords Tidende ønsker seg pressestøtte

«Sandefjord den 17de Februar[i].
 
Som et glædeligt Vidnesbyrd om, at Interessen for Kommunens Anliggender tiltager hos Befolkningen her, kunne vi anføre, at forrige Numer af denne Tidende, som hovedsagelig indeholdt Byens Budget for indeværende Aar, er bleven solgt i et langt betydeligere Antal, end de foregaaende Numere.
 
Udgiveren havde ladet trykke 500 Exemplarer, thi dette Antal forbruges nu paa det Nærmeste af hvert Numer, men maatte, eftrat dette Oplag var udsolgt, paabegynde Trykning af et nyt Oplag, og endnu igaar meldte sig Kjøbere til Budgettet.
 
Det var at ønske, at vedkommende Autoriteter vilde bidrage Sit til at støtte denne Interesse hos Befolkningen ved betimelig enten ved Avertissementer eller ved Meddelelser til Byens Presseorgan at give Underretning om de Foranstaltninger m. m., som kunne ansees at have Interesse før Befolkningen.
 
Byens Budget kunde og burde vistnok have været offentliggjort for længre Tid siden, da det er deri, at Skatteyderne skulle søge Underretning om hvorledes de af dem udredede Skatter blive anvendte, men vi have først nu seet os istand til at offentliggjøre det, ved at henvende os direkte til Formandskabets Ordfører, som øieblikkelig lod Formandskabets Sekretær udlevere det til Afbenyttelse.
 
Af Budgettet har man seet at forhenværende Politibetjent Holth siden Nytaar er ansat som Underfoged og Vagtmester ved Raadhuset. Angaaende de to nye Politibetjente erfarer man, at deres Lønning er bestemt til 180 Spd. for hver, men om der er ansat nogen, fast eller blot konstitueret, og i saa Tilsælde hvad disses Navne ere, derom maa man fremdeles lade sig nøie med hvad man tilfældigvis kan høre af Rygter».