18750901 Sandefjords Tidende blir Dyrere

Sandefjords Tidende[i] 1 September 1875
 
«Til Abonnenterne.
 
            Fra næste Kvartals Begyndelse ser jeg mig nødsaget til at forhøie Prisen paa «Sandefjord-Tidende» fra 36 til 48 Sklg. kvartaliter.
 
            Uagtet jeg med Tak paaskjønner, at Abonnementet paa Bladet har naaet den Høide, som kan paaregnes af et Blad her paa Stedet, har dog den Betaling, som i de sidste to Aar har været erlagt af Abonnenterne, efter at Bladet har faaet den udvidede Form, det nu har, kun været tilstrækkelig til at dække de Udgifter, som medgaa til Sætning, Trykning, Fornyelse af nødvendige Rekvisita, Papir o. s. v. Da ogsaa Indtægterne af Avertissementer, ifølge Forholdenes Natur, er tarvelig, har jeg ikke seet mig istand til at anvende mer end en Ubetydelighed til Udgifter ved Redaktionen.
 
            Da Jeg har imidlertid været saa heldig, at den Mand, som siden Begyndelsen af forrige Aar har forestaaet Bladets Redaktion og som nøie kjender Bladets Økonomi, har ydet mig sin Hjælp hovedsagelig af Interesse for Foretagendet.
 
            Indtrufne Omstændigheder, som jeg tør formode ere bekjendte for Størstedclen af Abonnenterne, gjøre det imidlertid til en Pligt for mig nu at kunne byde denne Mand et nogenlunde anstændigt Honorar for hans fremtidige Befatning med Bladet.
 
            For at kunne dette, maa jeg foretage denne Førhøielse af Abonnementsprisen, men jeg nærer det Haab, at Abonnenterne, i Betragtning af Bevæggrunden, ville billige Forandringen og fremdeles som hidtil understøtte Bladet.
 
            Sandefjord 1ste Septbr. 1875.
 
                                   Ærbødigst

C. A. Bentsen».