Sandefjord i svenske aviser til og med 1845

Göteborgsposten[1], 1 november 1814

Göteborgsposten beretter, 1 november 1814, med en norsk avis som kilde sammensetningen av Stortinget i møtet 7 oktober, der Prosten Sartz var representant «För Laurvig och Sandefjord».

Christianstads Weckoblad[2], 5 november 1814

Uten kilde:

«Förtecking över de till Stor-Tinget i Christiania d. 7 Okt. 1814 ankomne Folk-Representanter.

Laurvig och Sandefjord: i. Prosten Sartz. …»

Norrköpings Tidningar, 5 november 1814

Laurvig och Sandefjord: i. Prosten Sartz. …»

Wexjöbladet, 5 november 1814

Laurvig och Sandefjord: i. Prosten Sartz. …»

Handels Tidning[3], 24 Februar 1818

«Hamburg d. 13 Febr. Ifrån år 1816 till 1817 voro här qwarliggande 24 Swenska og Norrska handelsfartyg. Under loppet af sitl. År anlände f¨ljande skepp, tilhöriga samma Nationer: … 39) Modellen, Kap. H. Grön – Sandefjord; … «

Granskaren[4], 12 februar 1824

Förteckning på de till det fjerde +) lagtima Stortinget i Norrige år 1824 valde Representanter ++)

Laurvig og Sandefjord

* Amtmannen G. J. Bull, R. N. O. …»

Carlshamns Tidning[5], 20 februar 1824

«Norrige. TIll nuvaranda gjerde lagtime Stortinget hafva 16 Amt walt 3 Represetanter hvardera, og 1 Amt 2; men Städerrna Christiania, Bergen og Trondhiem 4 hvardera, Christiansand og Drammen 2 hvardera, hvaremeot Christiansund og Molde hafwa walt 1 tillsammans, Kragerøe och Øster Risøer 1, Laurvig og Sandefjord 1, Skeen och Porsgrund 1, samt Tønsberg och Holmestrand 1: Summa 77 Representanter, utom lika många Suppleanter. Ibland de försinämnda hafva 42 förut haft samma förtroende».

Stockholms Dagblad[6], 31 mars 1827

«= Handelsunderrättelser. Från Sandefjord den 10 dennes: att Swenska skeppet Emelei, Kapten O. Lundwall, destinerad from S:t Ybes till Göteborg med Salt, dagen förut dit inkommit i hafweri under en swår storm från S.W. och W.S.W.. Nämnde Katen hade warit 4 weckor på wågen och har flere gånger haft häftiga stormar. Den 8 dennes war han under kusten af Götheborg, hwilken war så starkt belagd med is att han fann det omöjligt uppnå någon Swensk hamn, hwarføre han tillsatte alle segel, för att, om möjligt, uppnå någon Norsk».

Mercurius[7], 2 april 1827

«Sandefjord d. 10 Mars. Svenska Skeppet Emelie, Kapten O. Lundvall, från S:t Ybes, destineratt ill Göteborg med Salt, inkom hit i går med förlust af segel i hafveri under en svår storm från SV och VSV. Nämnde Capitain hade under SO og NO vindar vari fyra veckor på vägen och hade utstått flere häftiga stormar. Den 8 var han under kusten af Götheborg, hvilken var så belagd med is, att han fann det omöjligt att inlöpa i Svensk hamn, hvarføre han tilsatte alla segel för att möjligen uppnå någon Norrsk».

Dagligt Allehanda[8], 21 februar 1828

«Diverse:

Nyligen ankomna bref från så wäl Skepparen J. A. Appelgren, som Consul Hvidt i Sandefjord, hwilka synnerligast äro af interesse för de Herrar Lastägare med bemäldte Skeppare, förande Skonerten Triton, som ej förenat sig med de redan widtagne åtgärder, äro att läsa på Skeppsklareraren Flygarsons Kontor wid Skippsbron, alla Socknedagsförmiddagar från kl. 10 till 12».

Dagligt Allehanda[9], 22 februar 1828

«Diverse:

Nyligen ankomna bref från så wäl Skepparen J. A. Appelgren, som Consul Hvidt i Sandefjord, hwilka synnerligast äro af interesse för de Herrar Lastägare med bemäldte Skeppare, förande Skonerten Triton, som ej förenat sig med de redan widtagne åtgärder, äro att läsa på Skeppsklareraren Flygarsons Kontor wid Skippsbron, alla Socknedagsförmiddagar från kl. 10 till 12».

Dagligt Allehanda[10], 23 februar 1828

«Diverse:

Nyligen ankomna bref från så wäl Skepparen J. A. Appelgren, som Consul Hvidt i Sandefjord, hwilka synnerligast äro af interesse för de Herrar Lastägare med bemäldte Skeppare, förande Skonerten Triton, som ej förenat sig med de redan widtagne åtgärder, äro att läsa på Skeppsklareraren Flygarsons Kontor wid Skippsbron, alla Socknedagsförmiddagar från kl. 10 till 12».

Dagligt Allehanda[11], 20 mars 1828

«Diverse:

Från Kapiten J. A. Appelgren, samt från det till Sandefjord afsände ombudet Kapiten C. Cronhollm i dag ankomne Bref, rörande Skonerten Tritons Avarie, äro att läsa alla Söcknedagar kl. 1, på Skeppsklareraren Flygarsons Kontor wid Skepssbron. Stockholm den 19 Mars 1828».

Dagligt Allehanda[12], 21 mars 1828

«Diverse:

Från Kapiten J. A. Appelgren, samt från det till Sandefjord afsände ombudet Kapiten C. Cronhollm i dag ankomne Bref, rörande Skonerten Tritons Avarie, äro att läsa alla Söcknedagar kl. 1, på Skeppsklareraren Flygarsons Kontor wid Skepssbron. Stockholm den 19 Mars 1828».

Dagligt Allehanda[13], Stockholms Dagblad[14] 13 mai 1828; Post- och Inrikes Tidningar[15], 14 mai 1828; Dagligt Allehanda[16], 16 mai 1828; Stockholms Dagblad[17], 17 mai 1828;

«Skonerten Triton.

Som underrättelse med gårdags-posten ingått från Sandefjord, at Skonerten Triton, förd af Kapiten J. A. Appelgren, den 5 dennes war fullkomligen iståndsatt och låg, med återintagen last, färdig att anträda resan hit, så snart Haveri-beloppet blifwit erlagdt, hwartil penningar ej kunnat erhållas på Bodmeri, så behagade samtelige resp. Lastägare, sjelfwe eller genom wederbörligen befullmägtigade Ombud, sammanträda i Gula Salen å Börsen, Lördagen den 17 dennes, kl. hlaf 10 förmiddagen, för att, efter erhållen kännedom både om det som passerat och om det närwarande förhållandet, øfverenskomma och besluta om anskaffandet af nödige medel og angående øfrige åtgärder.

Som Skonertens afresa ej kan komma att äga rum förrän haveribeloppet och öfrige omkostningar blifwit eerlagde, och detta ej låter sig werkställa med mindre, än at hwarje Lastägare tilskjuter sin andel dertil, samt, til uppgörandet af den dertill nödige, wid detta tilfälle förekommande provisionela fördelning, wärdet af hwars och ens gods måste wara kändt, så behagade respektive Lastägare, hwilka säkerligen lära inse skadan af ett drøjsmål och sig således wid sammanträdet mangrannt infinna, medtaga Facturor eller andra Documenter till bestämmandet af wärdet, så framt det ej är förut eller innan sammanträdet till oss uppfifwet; blifwandes det i annat fall oundwwikligen nödigt att åter beswära respektive Lastägare med ett nytt sammanträde. Stockholm den 12 Maj 1828

G. E. Flygarson R. F. Scheve

Dagligt Allehanda[18],[19] 14 & 16 juni 1828, Stockholms Dagblad[20],[21] 14 & 16 juni 1828

«Diverse:

Som Kapiten Cronholm nu återkommit från Sandefjord, så anmodas respektive Lastägare med Skonerten Triton, förd af Kapiten J. A. Appelgren, att nästkomm. Måndag den 16 dennes, klockan 10 förmiddagen, sammanträda i Röda Rummen å Börsen, 1 tr. Upp från Trångsund, för att erhålla del afu de underrättelser förstnämnde Kapiten medför, och af det bref, som med posten den 15 dennes förwäntas från Hr Hwidt i Sandefjord, hwars innehåll kan lända till bestämmande af de åtgärder en och annan Lastägare troligen torde finne nödigt at enskildt widtaga i afseende dess ägande waror. Stockholm den 12 Juni 1828.

G. E. Flygarson R. F. Schewe»

Dagligt Allehanda[22], Stockholms Dagblad[23] 27 juni 1828

«Diverse:

Då Kapiten Appelgren, efter att Skepps- och Lastangelägenheter hafwa warit i Christiania, personligen hitkommit, så behagade Resp. Agare till dess i Rouen intagne last, almänt sammenträda i röda Rummet å Börsen, Måndagen den 30 dennes kl. 10 f. m., för att af Kapit. Appelgren inhämtade underrättelser han medför, och agsigten med hans hitresa, samt om möjlgt är, öfwerenskomma om anskaffande af nödiga medelt ill förekommande af försäljning af Lasten, hwilken enl. Kapit. Appelgrens uppgift, ännu skall wara oförsåld; hwilket dock, i anseende till en längre tid uteblifne bref från Konsul Hwidt i Sandefjord är oss obekant. Stockholm den 27 Juni 1828. G. E. Flygarson R. Fr. Schewe».

Dagligt Allehanda[24] 5 juli 1828, Mercurius[25] 7 juli 1828

Skuten Emanuel, skipper N. A. Roppestad, passerte Øresund 27 juni i ballast på vei fra Larvik til Malmø.

Dagligt Allehanda[26],[27] 26 & 28 juli 1828, Stockholms Dagblad[28] 26 juli 1828

«Diverse:

Wi anse oss böra härigenom underräatta resp. Ägare till Lasten med Skonerten Triton, Kapiten J. A. Appelgren, at enligt bref från Christiania af 10:de og från Sandefjord af den 12 dennes, ännu inga medel til Havariets betalande ingått från de Franska Assuradörerne, ehuru Herra Matthews & Son i Rouen i bref af den 11 förleden månad, som den 26 samma månad hitkom, underrättanda att arrangement derom då nyss skolat wara af bemälte Assuradorer widtagne. Stockholm den 25 Juli 1828. G. E. Flygarson, R. F. Scheve.

Dagligt Allehanda[29] 31 juli 1828

«Diverse:

Sedan, i afseende å Skonerten Tritons haveri, med gårdagens Post, bref til oss ingått från Herrar Mathews & Son i Rouen, inneslutande samtlige Franske Assuradeurers godkännande af alla de åtgärder wi på en del Lastägares oss lemnade fullmakt för det helas bästa redan widtagit eller kunna komma att widtaga, än ock ett deras Creditif på Franske Consuln i Elseneur Herr Mure emot Skeppar Appelgrens utställande Bodmeribref för den del i Norrska Haveriet, som kan belöpa å de waror som i Frankrike äro försäkrade, så hafwe wi, till förekommande af warornes försäljning i Norrige å Auction, redan derom underrättat herr Consul Hvidt i Sandefjord, samt uppdragit bemälte Herr Mure i Elseneur att genaast besörja nödige medels anskaffande till betalande af Hvidts fordran, hwartill we sjelfwe emot Bodmeri förskjuta den del, som kan beelöpa sig å de icke i Frankrike Försäkrade Waror; hvilket we ej welat underlåta att resp. Lastägare meddela. Stockholm den 29 Juli 1828.

G. E. Flygarson, R. F. Scheve

 

Dagligt Allehanda[30], 16 august 1828

Haabet av Sandefjord, kaptein O Singdahlsen, passerte 9 august[31] Øresund i ballast underveis fra Havre de Gr. til Sundswall.

Dagligt Allehanda[32],[33],[34], 9, 10 & 11 september 1828, Stockholms Dagblad[35], 9 september

We anse oss böra underrätta alla dem, som äro interesserade uti Lasten från Rouen med Skonereten Triton, Kapit. J. A. Appelgren, att, enligt med Gårdags-Posten ingånget Bref från Herr Consl Chr. Hvidt i Sandefjord, Haveri-rakningarne wore den 26:te sistl. Augusti uppgjorde och att Kapiten Appelgren den 28 samma månad gjorde sig segelfärdig. Stockholm den 8 September 1828.

G. E. Flygarson, R. F. Scheve

Mercurius[36], 2 oktober 1828

Hoppet av Sandefjord, Kapt. Singdalsen, passerte Øresund 25 september 1828 på en reise fra Sundsvall til Toulon med en last tømmer.

Stockholms Dagblad[37], 17 oktober 1828

= Till Sandefjord hafwa följande inlupit den 2 dennes för motvind:

 • Frithjof, Kapt. A. J. Swanberg, från Stockholm till Medelhafwet
 • Henrika, Karl E. J. Petterson, från S:t Ybes til Malmö, med Salt
 • Tre Wänner, Kapt. O. Högwall, från Götheborg til Nordsjøn, med Timmer
 • Active, Kapt. H. Sillman, från Gefle till Medelhafwet, med Timmer
 • Oscar, Kapt. J. Möller, från S:t Petersburg til London, med Hampa och Talg
 • Theodor, Kapt. J. J. Hein, från Götheborg till Frankrike, med Timmer och Jern
 • Swan, Kapt. Grunder, från Norrköping til Medelhafwet, med Timmer

Den sistnämde är läck och måste troligen lossa för at finna läckan. Sedan fyra dagar blåste der oafbrutet westlig wind.

Stockholms Dagblad[38], 4 november 1828

= Lisbon Packet, Kapit Evan Griffit, dest. från Stockholm till Irland, har den 15 Passato inkommit läck till Sandefjord och måste lossa.

 

Mercurius[39], 6 november 1828

Svenska Briggen Svan, Capit. G. Grunder, har i medlet af förra månaden inlupit till Sandefjord med läcka, sedan den stött på vid Jutländska kusten. Han har måst lossa för att reparera.

Mercurius[40], Dagligt Allehanda[41] 4 desember 1828

Hoppet av Sandefjord, Kapt. H. O. Moe, passerte Øresund 24 november 1828 med en last spannmål fra Malmø til Christiania.

Post- och Inrikes Tidningar[42], 17 mars 1829

Diverse Legala Annoncer

Till Collegum är inkoment ett så lydande Stämingsmemorial: «[…] undertecknad, förande Skonerten Trito, d. 29 sistl. Sept. hitkommit [?] med last af Styckgods från Rouen, men under resan olyckligtwis blifwit nödsakas göra […][…]tydliga hafwerier, neml. ett i Great Yarmouth i England och ett i Sandefjord i Norrige, lät jag genast eller d. 2 derpåföljde Oct. i Tidninen Stockholms Dagligt Allehanda anmoda samtliga Lastägare, att skyndsamt uppgifwa Facturebeloppet å sina emottagande Waror til Dispachens uppgörande, på det Fartygets lossning måttte kuna inom den i Föfattningarne [?] stadgade tid af 14 dagar werkställas.

I följd af denna uppmaning infunno sig blott några få Lastägare, hwdan någon disbasche ej kunde werkställas; men dess fingo likwål, emod godkände borgensförbindelser, loss de dem tillhöriga Waror.

Detta förhollande nödgade mig, att d. 17 i ofwannämnde Oct. månad hos Notarius Publicus protestera emot Lastägares berörde förfarande och yrka, at undfå 15 R:dr B:co för hwarje dag från och med d. 18 Oct. 1828, till dess Fartyget warder alldeles utlossadt, samt att jag, i händelse af wägran hertil, begagnar mig af den rätt förwarad år i 14 Cap. Skepslegobalken och 16 Cap. Sjöskadebalken af Sjölagen

Någon lotsning allt sedermera ändock icke skett, og som genom Kgl. Swea Hofrätts laga kraftmunna Utslaf af d. 30 sistl. Jan. det nu mera blifwit föreskrifwet, att Fartyg med Frakt og Last skall anwändas til betalande af de för hafwerierna tecknade Bodmerilån, nödgas jag härmedelst, tillförwarande af min rätt, ödmjukligen anhålla om laga Stämning till Ädle HandelsCollegium å samtlige de Lastägare, hwilka ännu ej afhämtat sina Waror i påstående, att de samtlige måtte åläggas att gemensamt till mig utbetala 15 R:dr om dagen, räknadt från och med d. 18 sistl. Oct. till dess Fartyget blifwer fullkomligen utlodsat, och att jag, i händelse af wägran härtill, måtte få på deras beskstnad utlotsa Warorna och dem til mitt godtgörande på öppen Auction försälja, förklarande jag tillige, att jag, i följd af 4§ 14 Cap. Skeppslegobalken, ej af Godset utlemnar något, förrän min ofwannämnde fordran blifwit godtjord.

I övrigt förbehåller jag mig öppen talan i allt hwad med saken åger eller kan få gemenskap, samt ersättning för mina Rättegångsomkostnader, efter framdeles ingifwande räkning.

Som Lastägarne äro ënnu för mig okände personer, så får jag äran ödmjukligeen hemställa, om ej denna Stämning bör i hela sin widd genom almänna Tidningarne kungöras. Stockholm d. 28 Febr. 1829.

J. A. Appellgren

I grund af ofwanstående Memoria, warda ofwannämnde til namn och hemwist icke uppgifne Godsägare härigenom kallade och stämde, att Tisdagen 2. 24 af innewar Mars månad, wid upprop kl. 11 f.m., härstädes sig infinna, at i detta mål…wara, och får Stämningen, wid laga bot, förfallolöst ej försittas; börande, genom Kärandens försorg, denna Stämning 3:ne gånger i allmänna Tidningarne införas så tidigt, at den å utsatt dag hinner hörsammas. Stockholms Stads Handels Collegium d. 3 Mars 1829.

På Collegii wägnar

Carl Daniel Eil

Collegii Notarius

Post- och Inrikes Tidningar[43], 3 juni 1829; Borås Weckoblad[44], 9 juni 1829

 

Officiel Artikel

Christiana, den 25 maj

Allesedan det obehagliga uppträdet den 17, herrskar här, som wanligt, det djupaste lugn. I går den 24 anlände Ångfartyget, utan att då något owanligt foreföll. De anbefallda undersökningarna fortå oafbrutet, och den stora mängden af denna Stads wälsinnade inwånare göra sig förvissade, at upphofsmännen til de förefallna oordinigarna ej skola undgå Lagens näpst, likasom de redan fått erfara den kraftfulla beslutsamhet, hwarmed så väl högre som lägre Auctoriteter städse skola möta hwarje försök, att störa det almänna lugnet.

De mest tillfredsställande underrättelser äro redan ankomna från nästan alla Norriges Städer, neml.: Trondhjem Bergen, Laurvig, Sandefjord, Fredericsvaern, Tönsberg, Holmestrand, Drammen, Kongsberg, Skien, Kragerøe, Christiaansand, Mandal, Moss, Frederikstad, Fredericshald, Arendal, Christiansand och Molde. På intet ställe har de minsta försök warit gjordt, at på nogot sätt fira eller utmärka den 17 Maj, och de sålunda ådagalagda allmänna tänkesättet hr fullkomligen motswarat hwad man haft skäl att förwänta.

Dagligt Allehanda[45], 14 oktober 1829

Hoppet av Sandefjord, kapt. Tölosen passerte Øresund 7 oktober med spannmål fra Norrköping til Norrige.

Medborgaren[46], 2 desember 1829

Skeppet Natten, Capt. Reimers, kommande från Calais för motvind måst inlöpa till Sandefjord.

Stockholms Dagblad[47], 7 desember 1829

Sandefjord den 25 November. Till Nevlunghavn äro för motwind inkomna den 22 dennes:

 • Jane, W. Keith dest. till London
 • Christian, A. Blair, dest till Londn
 • Ranger, W. Acherson, till Bristol
 • Pröven, J. J. Hanson till Jersey

Alla från St. Petersburg

 • Prindsesse Low. Aug., H. Nielsen, best. från Rörvig till London

För öfrigt afhöres intet nyt från sjön eller på kusten.

Stockholms Dagblad[48], 25 januar 1830

Den 7 dennes började man i Sandefjord att lossa fartyget Helenas last.

Medborgaren[49], 13 februar 1830

Stortingsrepresentanter:

Laurvig og Sandefjord: A. Hysing, Öfverlärare

Medborgarens Handels- och Sjöfartstidning[50], 13 juli 1830

Familjen av Sandefjord, Kapt. Torgersen, passerte Øresund 5 juli underveis fra Drammen til Sundsvall.

Medborgaren[51], 29 oktober 1830

Haabet av Sandefjord, Kapt. Moe, passerte Øresund 22 oktober underveis fra Kiöge til Drammen.

Medborgaren[52], 5 august 1831

Haabet, Kapt. Moe, passerte Øresund 30 juli underveis fra Malmö til Sandefjord.

Aftonbladet[53], 11 februar 1832

Norrige.

Sandefjord, den 27 Jan. I ett sällskap, som i går var församladt till firande af H. Maj:ts Konungens födelsedag, afsjöng Hr Faugieres, en fransk officer, följane verser efter Marseilles-hymnens välbekanta melodi.

Allons enfans de la Norvège,

Le jour de boire est arrivé!

Chez nous les frimats, et la neige

Ne bannissent pas la gaîté. (bis.)

Dans ce beau jour plein d’alégresse

Celebrons votre Liberté,

Que votre Roi, dans sa sagesse,

Sincérement a sanctionné.

Allons Norvègiens!

Vuidons tous nos flacons

Buvons, buvons,

Au souvenir de vos grand citoyens.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[54], 26 mars 1832

Augusta, Kapt. Haraldson ankom St. Margaret’s Hope fra Sandefjord, 6 mars 1832

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[55], 26 april 1832

Hedvig Amalia, Kapt. Smitsrad, ankom Havre fra Sandefjord, 12 april 1832.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[56], 21 mai 1832

Haabet, Kapt. Tulosen, ankom Danzig fra Sandefjord, 8 mai 1832

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[57], 4 juni 1832

Consitutionen, Kapt. Heldeman ankom Gernsey fra Sandefjord, 19 mai 1832

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[58], 7 juni 1832

N. Gröön ankom «Klippan» 5 juni fra Sandefjord med Brigg Fortuna i ballast

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[59], 28 juni 1832

M. N. Grön ankom «Klippan» 27 juni fra Sandefjord med Brigg Haabet i ballast

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[60], 26 juli 1832

Constitutionen, Kapt. Heydenmarck, ankom 10 juli Amsterdam fra Sandefjord

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[61], 26 juli 1832

Norrska Jagten Brödrene, Capt. Asch, lastad med spannmål från Mariager, dest. till Sandefjord, har strandadt på Waarsaar strand i tulldistrictet Säbye. Manskap och passagerare äro räddade, men fartyget synes förlorat sedan kölen skiljdt sig från samma.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[62], 16 august 1832

Enigheden, Kapt. Sorenton, ankom Caen fra Sandefjord, 28 juli 1832

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[63], 20 august 1832

Augusta, Kapt. Reinhard, ankom Leith fra Sandefjord 4 august 1832.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[64], 19 september 1832

P. C. Horsen ankom «Klippan» fra Sandefjord 17 september, ballast og et parti krittsten.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[65], 25 oktober 1832

Haabet, Tölversen, passerte Øresund 21 oktober på vei fra Nyköping til Sandefjord med spannmål.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[66], 6 desember 1832

Emanuel, Thorman, ankom Dieppe fra Sandefjord 21 november 1832.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[67], 11 desember 1832

Skepps-Notiser.

Bark-skeppet Aurora, Capt. J. C. Kræft, är under resa från Riga till Holland inkommen til Sandefjord i Norrige i haveri. Fartyget stötte på Iutland, der det miste anakare och tåg, men ble efter 2:ne dagars segling i Nordsjön så läck, att det måste söka hamn, hvarest lasten kommer att lossas.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[68], 28 desember 1832

Enligt uppgift inkom til KÄNSÖ

Dec. 26. norrska Däckbåten Proven, P. Hanson, med 4 Sjömän från Sandefjord till Götheborg.

Norrlands Tidningar[69], 18 juli 1837

Den 13 juli 1835 ankom Haabets Anker, Kapt. C. G. Reiner, Umeå fra Sandefjord, i ballast.

Sjømannen och Handtverkaren[70], 3 juni 1836

Kapt. O. Gulluhsen med Prins Christian August er ankomment Gøteborg i ballast fra London 27 mai 1836.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[71], 15 juni 1836

Aurora, kapt. M. Tolfsen ankom Gøteborg i ballast fra Sandefjord.

Sjømannen och Handtverkaren[72], 17 juni 1836

Aurora av Sandefjord, kapt. M. Talvsen, ankom Gøteborg i ballast fra Calais

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[73], 5 desember 1836

Den norske skonnerten Venus, i ballast, forlot Gøteborg 26 november 1836 med destinasjon Sandefjord.

Aftonbladet[74], 15 mars 1837, Dagligt Allehanda[75], 16 mars 1837

Consul Hauff fra Sandefjord ankom Stockholm 14 mars 1837 og bodde i nr 16 ved Skeppsbron.

Post- och Inrikes Tidningar[76], 20 august 1838, Aftonbladet[77], 22 august 1838, Tidning för Södermanland[78], 28 august 1838, Carlscronas Wekoblad, 1 september 1838, Skånska Correspondenten[79], 10 september 1838, Post- och Inrikes Tidningar[80], 1 september 1838

Christiania den 15 Aug. Det är märkligt, i hvilket starkt tilltagande skeppsbyggeriet befinner sig i de små städerna längs efter vestra Kusten. Vid Grömstad skulle i början af denna månad 3 större fartyg löpa i vattnet, och vid Sandefjord stå ej mindre än 6 skepp på stapeln, alla för stadens innevånares egen räkning.

Post- och Inrikes Tidningar[81], 14 mars 1839, Aftonbladet[82], 14 mars 1839

Norrska Underrättelser

Christiania den 8 Mars. En från Laurvig och Sandefjord hit ankommen deputation erhöll i går företräde hos H. M. Konungen. Deputation bestod af Stadsfogden Olsen, Kassören Gether og Konsul Hvidt. Deputationens Ordförande höll till Hans Maj:t följande tal:

«Nådigste Konung!

Då, mot slutet af sistförflutna året, ryktet förkunnade oss, at Eders Maj:t ville besöka Norriges fjäll, intogs hvarje Norrmans hjerta af dessa känslor, af hvilka lifvet blott skänkt oss så få, och då det från hufvudstaden berättades, at vår store, vår älskade Konung, befann Sig ibland oss, fröjdade sig folket og välsignade den smorda.

«Allt ifrån den stund, då Eders Maj:t inträdde på Norrska jorden och inntil dette ögonblick, hafva blott trofasta hjertan klappat Eders Maj:t til mötes, och de varmaste böner til Himlem om lycka och välsignelse kringsväfvat Eders Maj:t.

«I de trakter, hvarifrån vi komma, glöder hvarje bröst icke mindre än här, der Eders Maj:ts närvaro lyckliggör en hvar; men blott den Allsmäktige skådar den aflägsnes böner och hör hans stilla böner. Laurvigs och Sandefjords invånare, hvilka täfla med hvar och en af deras landsmän i den uppriktigaste kärlek för Ederss Maj:t och i den varmaste tilgifvenhet för Dess höga Ätt, hafva önskat, att, utom all verldens Fader, äfven landets dyrkade Fader måtte känna deras känslor för Honom, och de hafva hitsändt oss för at tolka dem.

«Nådigste Konugn! Emottag vår hyllning! Emottag vår varmaste tacksägelse för allt det stora, allt det goda Eders Maj:t, i en lång följd af år, verkat för vårt fädernesland. Med de renaste drag har Historien förvarat allt detta för evigheten, och outplånligt är den präglat i hvarje Norrmanns bröst.

«Laurvigs innevånare hafva en gång varit så lycklige, att se Eders Maj:t ibland sig. O! måtte denna lycka på nytt skänkas dem! Måtte vi, vid Laugens stränder, åter få jubla kring den ärekrönte Hjelten! Eders Maj:t skall då blifva öfvertygad, att den svaga hyllning, den tacksamhet vi har vågat frambära, komma från tusendes hjertan, sväfva på tusendes läppar; och att vår första, vår varmaste önskan är, att Himlen ännu i många år måtte bevara vår dyre Konung, till vårt Norriges och vårt Brödralands välgång och ära!

H. M. Konungen behagade svara i följande ordalag:

«Mine Herrar! De känslor J i dag uttrucken, äro de samma Jag, för 24 år sedan, hade den tilfresställelsen att höra tolkade af Laurvigs og Sandefjords innevånare. J Hafven oförändrat bevarat dessa känslor för Mig; – varen äfvenledes öfvertygade, att Jag med erkänsla uppskattar hela deras värde.

«Trofaste och kännande Edra rättigheter, uppfyllen J med obrottslig rättsinnighet gifna löften och de heliga pligter, dem lagarna ålägga en hvar.

«J det J hos Edra efterkommande fortplanen dessa för familjers lycksalighed, liikasom för Statens bestånd så vigtiga grundsatser, försäkren J dem timelig lycka och Himlems välsignelser.

«Underrätten Edra Kommitenter, att Jag hyser den förhoppning, att ännu en gång kunna besöka Eder trakt, ocht försäkren dem om de oföränderliga böner Jag för deras väl till Försynen uppsänder.

«Emottagen sjelfve försäkran om hela Min Kongl. Nåd og bevågenhet».

Göthen[83], 16 mars 1839, Jönkjöpings Tidning[84], 22 mars 1839

Götheborg

H. Maj:t Konungen fortfar at befinna sig väl. Næstan hvarje vecka ankomma från de norrska städerne deputation för at uppvakta Högstdensamme. Den 7 dennes ankom tvenne sådane från Laurvig, Sandefjor och Skien, och inom kort förväntas en annan från Trondhjem, der föranstaltandet om densamme likväl mött nogåt motstånd från «Formandskapets» och Representanternas sida.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 7 september 1839

Skonnerten Nordstjernan, Kapt. A. J. Björness, ankom Gøteborg i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[85], 23 mars 1840

Haabets Anker, Kapt. Andersen, ankom Gøteborg i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[86], 26 august 1840

Haabets Anker, Kapt. Andersen, ankom Gøteborg i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[87], 1 mai 1841

Aurora, Kapt. Falkenberg, ankom Gøteborg fra Sandefjord.

Phoenix[88], 19 februar 1942

Avisen har statistiske opplysninger om skipsanløp fra skip fra ulike land – deriblandt Norge. Sandefjord er nevnt i en liste over havner der skutene er kommet fra.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[89], 30 mars 1842, Svenska Biet[90], 4 april 1842

Haabets Anker [?], Kapt. Poust, ankom Gøteborg fra Sandefjord, i ballast.

Aftonbladet[91], 23 april 1842

Fortuna, Kapt. Gram, ankom Gøteborg fra Sandefjord 18 april.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 6 juni 1842

Søeblomsten, Kapt. Andersen, ankom Gøteborg fra Sandefjord 28 mai.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[92], 18 juni 1842

Haabets Anker, Kapt. Poust, ankom Gøteborg fra Sandefjord, i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[93], 24 september 1842

Søeblomsten, Kapt. Andersen, ankom Gøteborg fra Sandefjord, i ballast

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[94], 28 september 1842

Briggen Den Gode Moder, Kapt. Schröder, ankom Gøteborg i ballast fra Sandefjord.

Stockholms Dagblad[95], 9 desember 1842, Svenska Biet[96], 10 desember 1842

Skeppstidning

Sandefjord den 1 Dec. Skonerten Andriette, Ringman, från Calmar till Amsterdam med trävaror, har firandet den 27 i förra månaden nära Korrset vid Kragerøe. Besätningen är räddad, och beror det af wäderleken om fartyg och last kunna bergas.

Stockholms Dagblad[97], 18 februar 1843; Svenska Biet[98], 21 februar 1843; Phoenix[99], 11 mars 1843

Avisene har statistiske opplysninger om skipsanløp fra skip fra ulike land – deriblandt Norge. Sandefjord er nevnt i en liste over havner der skutene er kommet fra.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[100], 27 mars 1843; Aftonbladet[101], 31 mars 1843

Briggen Fortuna, Kapt. Ingebretsen ankom Gøteborg fra Sandefjord.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[102], 1 april 1843

Briggen Eros, Kapt. Dannevig, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast.

Norrlandsposten[103], 6 juni 1843; Gefleborgs Läns Tidning[104], 7 juni 1843, Stockholms Dagblad[105], 9 juni 1843

Apollo, Kapt. J. C. Andersen, passasjerer [?] men ellers i ballast, ankom Öregrund fra Sandefjord.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[106], 7 august 1843

Briggen Fortuna, Kapt. Grön, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[107], 19 februar 1844, Svenska Biet[108], 26 februar 1844

Sandefjord er med i en liste over utenrikshavner fra hvilke skip er blitt innklarert i Gøteborg i løpet av 1845 [sic].

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[109], 22 februar 1844

Aurora, Kapt. Simmermann, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[110], 24 februar 1844

Familiens Haab, Kapt. Abelsted, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[111], 4 mai 1844; Svenska Biet[112], 11 mai 1844

Skepps-Notiser

Jagt. Heldine, O. Andreasen, lastad med trävaror, hemma i Sandefjord och på resa derifrån till Jutland, inkom d. 26 April till Skalla Hamn, der fartyget förfylldes med vatten, sedan en storm bortspolat däckslasten, uppslagit skeppsluckorna samt bortfört sjömannen Carl Hansson. Fartyget skall dock sedermera hafva pumpats läns.

Svenska Biet[113], 7 mai 1844

«Laurvig, den 26de April. I formiddags foregik Höitideligheden ved Sörgetalen over Norges elskede afdöde Konge Carl Johan den Fjortende i Byens Treenighedskirke. Kl. 10 samledes Laurvigs Embedsmænd samt denne og Sandefjords Byes Formænd og Repræsentanter – efter udstedt Indbydelse – hos Byfoged Olsen, hvorfra samtlige i Procession begave sig til Kirken. Middel- og Forberedelsesskolens Elever samledes Kl. 9 ½ i Skolens Locale, hvorfra de tilligemed dens Adjunkt og de 2de ovrige Lærere ligeldes i Procession begave sig til Guds Huus. Her holdt da Hr. Sognepræst Castberg Kl. 10 ½ en vakker Tale, i hvilken han gjennemgik höisalig Kong Carl Johans Levnetsløb, og skildrede med tydelige og levende Farver de Fortjenester, den uforglemmelige Afdöde havde indlagd sig först i sit Födeland, Frankrig, og senere i de forenede Riger, Norge og Sverige, hvis Krone han i 26 Fredens Aar med Viisdom, Retsind, Godgjörenhed og Skarpsinnighed havde baaret. Kl. 12 var Gudstjenesten forbi. – Fra Morgenens Anbrud have de her paa Havnen liggende Fartöier (hollandske og danska inberegnede) været smykkede med deres Flag paa halv Stang»

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[114], 1 juli 1844; Aftonbladet[115], 5 juli 1844

Briggen Fortuna, Kapt. Grønn ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[116], 3 juli 1844

Briggen Constitutionen, Kapt. Heidemark, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast

Stockholms Dagblad[117], Aftonbladet[118], 6 juli 1844, Svenska Biet[119], 8 juli 1844

Prinds Chr. August, Kapt. Gullichsen, ankom Sundsvall fra Sandefjord i ballast.

Nytt Alvar och Skämt[120], 11 juli 1844

Gogstad, Kapt. W. Hansen, og Aurora, Kapt. Simmermann, ankom Sundswall fra Sandefjord 8 juli 1844.

Aftonbladet[121], Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[122], 20 juli 1844

Fortuna, Kapt. Gram, passerte Øresund 16 juli underveis fra Sandefjord til Sundsvall i ballast.

Aftonbladet[123], 30 august 1844

Lyckans försök, Kapt. Johanssen, passerte Øresund 24 august, underveis fra København til Sandefjord i ballast.

Stockholms Dagblad[124], 30 oktober 1844; Svenska Biet[125], 31 oktober 1844

Skepps-tidningar.

På Rigas redd förolyckades natten mellan d. 5 och 7 d:s, under en orkan, tre stora norska fartyg, nml. Haabets Anker, Christensen, hemma i Sandefjord; Ingeer Mathilde, Jensen, hemma i Kragerøe, og Mads, Andersen, hemma i Fredrikshall. Besättningarne på de två förstnämnde blefwo bergade, men på Mads, hwars laddning bestod af 2000 t:r sill, omkom hela besättningen utom kapt. Andersen, som war i land för at klarera.

Svenska Biet[126], 9 november 1844, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[127], 11 november 1844

Johannes, Kapt. Hansen, passerte Øresund 4 november underveis fra Helsingborg til Sandefjord i ballast.

Post- och Inrikes Tidningar[128], Aftonbladet[129], 6 februar 1845

Stortingsrepresentanter efter valg:

Från Laurvig och Sandefjord: Amtmannen Ulrich Frederik Capellen (1833).

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[130], 20 april 1845

Haabets Anker, Kapt. Dahl, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[131], 24 april 1845

Familiens Haab, Kapt. Abelsted, og Apollo, Kapt. Andersen ankom Gøteborg fra Sandefjord, begge i ballast.

Aftonbladet[132], Stockholms Dagblad[133], 26 april 1845

Haabets Anker, Kapt. Dahl, ankom Gøteborg fra Sandefjord.

Morgonen[134], 29 april 1845

Under et møte i «Vetenskaps-Akademien» i mars 1845 var et av de mange innslagene at «Hr Berlin hade undersökt Hepathiskt mineralvatten från Sandefjord i Norge och beskrev dess bestånddelar».

Tidning för Wester- och Norbottens Län[135], 21 juni 1845

Oden et Catharina, 156 l., Kapt. J. Jakobsen, ankom Umeå fra Sandefjord 14 juni i ballast.

Nytt Alvar och Skämt[136], 26 juni 1845

T. W. M. Sundine, Sundenes Minde [?], ankom Sundswall 18 juni fra Sandefjord i ballast

Tidning för Wester- och Norbottens Län, 5 juli 1845

Aurora, 120 l., Kapt. E. Zimmermann ankom K…örn fra Sandefjord.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[137], 4 august 1845, Stockholms Dagblad[138], 9 august 1845

Fortuna, Kapt. Larsen, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[139], 29 september 1845, Aftonbladet[140], 4 oktober 1845, Stockholms Dagblad[141], 4 oktober 1845

Gogstad, Kapt. Hansen, ankom Gøteborg 29 september fra Sandefjord i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[142], 8 oktober 1845

Freya, Kapt. Larsen, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[143], 16 oktober 1845, Post- och Innrikes Tidningar[144], 21 oktober 1845, Stockholms Dagblad[145], 23 okober 1845

Slup. Oswald, Sandberg, som den 1 October afgick från Götheborg til Westervik, har den 11 October inkommit till Sandefjord i Norrige, med förlust af bogspröt och försegel.


 1. https://data.kb.se/dark-10538841/manifest
 2. https://data.kb.se/dark-11044745/manifest
 3. https://data.kb.se/dark-12810404/manifest
 4. https://data.kb.se/dark-24938441/manifest
 5. https://data.kb.se/dark-10868950/manifest
 6. https://data.kb.se/dark-7804295/manifest
 7. https://data.kb.se/dark-16278150/manifest
 8. https://data.kb.se/dark-6122097/manifest
 9. https://data.kb.se/dark-6122130/manifest
 10. https://data.kb.se/dark-6122191/manifest
 11. https://data.kb.se/dark-6122093/manifest
 12. https://data.kb.se/dark-6122136/manifest
 13. https://data.kb.se/dark-6122041/manifest
 14. https://data.kb.se/dark-7804480/manifest
 15. https://data.kb.se/dark-6824122/manifest
 16. https://data.kb.se/dark-6122182/manifest
 17. https://data.kb.se/dark-7804711/manifest
 18. https://data.kb.se/dark-6122417/manifest
 19. https://data.kb.se/dark-6122268/manifest
 20. https://data.kb.se/dark-7804708/manifest
 21. https://data.kb.se/dark-7804449/manifest
 22. https://data.kb.se/dark-6122404/manifest
 23. https://data.kb.se/dark-7804463/manifest
 24. https://data.kb.se/dark-6122420/manifest
 25. https://data.kb.se/dark-16278772/manifest
 26. https://data.kb.se/dark-6122430/manifest
 27. https://data.kb.se/dark-6122269/manifest
 28. https://data.kb.se/dark-7804430/manifest
 29. https://data.kb.se/dark-6122384/manifest
 30. https://data.kb.se/dark-6122437/manifest
 31. https://data.kb.se/dark-16278759/manifest
 32. https://data.kb.se/dark-6122354/manifest
 33. https://data.kb.se/dark-6122354/manifest
 34. https://data.kb.se/dark-6122391/manifest
 35. https://data.kb.se/dark-7804389/manifest
 36. https://data.kb.se/dark-16278817/manifest
 37. https://data.kb.se/dark-7804422/manifest
 38. https://data.kb.se/dark-7804360/manifest
 39. https://data.kb.se/dark-16278827/manifest
 40. https://data.kb.se/dark-16278837/manifest
 41. https://data.kb.se/dark-6122188/manifest
 42. https://data.kb.se/dark-8956660/manifest
 43. https://data.kb.se/dark-8956722/manifest
 44. https://data.kb.se/dark-10491692/manifest
 45. https://data.kb.se/dark-6122761/manifest
 46. https://data.kb.se/dark-14137101/manifest
 47. https://data.kb.se/dark-7790053/manifest
 48. https://data.kb.se/dark-7805187/manifest
 49. https://data.kb.se/dark-14137228/manifest
 50. https://data.kb.se/dark-14136740/manifest
 51. https://data.kb.se/dark-14137275/manifest
 52. https://data.kb.se/dark-14137521/manifest
 53. https://data.kb.se/dark-38866/manifest
 54. https://data.kb.se/dark-8235896/manifest
 55. https://data.kb.se/dark-8236047/manifest
 56. https://data.kb.se/dark-8236365/manifest
 57. https://data.kb.se/dark-8236354/manifest
 58. https://data.kb.se/dark-8236060/manifest
 59. https://data.kb.se/dark-8236059/manifest
 60. https://data.kb.se/dark-8236065/manifest
 61. https://data.kb.se/dark-8236065/manifest
 62. https://data.kb.se/dark-8236064/manifest
 63. https://data.kb.se/dark-8235931/manifest
 64. https://data.kb.se/dark-8236021/manifest
 65. https://data.kb.se/dark-8236073/manifest
 66. https://data.kb.se/dark-8236075/manifest
 67. https://data.kb.se/dark-8231923/manifest
 68. https://data.kb.se/dark-8231930/manifest
 69. https://data.kb.se/dark-11041020/manifest
 70. https://data.kb.se/dark-10927046/manifest
 71. https://data.kb.se/dark-8235272/manifest
 72. https://data.kb.se/dark-10927047/manifest
 73. https://data.kb.se/dark-8235263/manifest
 74. https://data.kb.se/dark-36956/manifest
 75. https://data.kb.se/dark-7160278/manifest
 76. https://data.kb.se/dark-6853549/manifest
 77. https://data.kb.se/dark-38556/manifest
 78. https://data.kb.se/dark-12365675/manifest
 79. https://data.kb.se/dark-10557798/manifest
 80. https://data.kb.se/dark-8141340/manifest
 81. https://data.kb.se/dark-6854020/manifest
 82. https://data.kb.se/dark-36889/manifest
 83. https://data.kb.se/dark-11192393/manifest
 84. https://data.kb.se/dark-10468693/manifest
 85. https://data.kb.se/dark-8253012/manifest
 86. https://data.kb.se/dark-8252212/manifest
 87. https://data.kb.se/dark-8252795/manifest
 88. https://data.kb.se/dark-10820934/manifest
 89. https://data.kb.se/dark-8248934/manifest
 90. https://data.kb.se/dark-10408512/manifest
 91. https://data.kb.se/dark-33397/manifest
 92. https://data.kb.se/dark-8249089/manifest
 93. https://data.kb.se/dark-8249095/manifest
 94. https://data.kb.se/dark-8249023/manifest
 95. https://data.kb.se/dark-7875348/manifest
 96. https://data.kb.se/dark-10409298/manifest
 97. https://data.kb.se/dark-7858824/manifest
 98. https://data.kb.se/dark-10407999/manifest
 99. https://data.kb.se/dark-10820739/manifest
 100. https://data.kb.se/dark-8249408/manifest
 101. https://data.kb.se/dark-35583/manifest
 102. https://data.kb.se/dark-8249630/manifest
 103. https://data.kb.se/dark-10115270/manifest
 104. https://data.kb.se/dark-10124239/manifest
 105. https://data.kb.se/dark-7865791/manifest
 106. https://data.kb.se/dark-8249442/manifest
 107. https://data.kb.se/dark-8249143/manifest
 108. https://data.kb.se/dark-10409373/manifest
 109. https://data.kb.se/dark-8249144/manifest
 110. https://data.kb.se/dark-8249271/manifest
 111. https://data.kb.se/dark-8249432/manifest
 112. https://data.kb.se/dark-10409543/manifest
 113. https://data.kb.se/dark-10409422/manifest
 114. https://data.kb.se/dark-8249127/manifest
 115. https://data.kb.se/dark-35759/manifest
 116. https://data.kb.se/dark-8249298/manifest
 117. https://data.kb.se/dark-7901930/manifest
 118. https://data.kb.se/dark-35757/manifest
 119. https://data.kb.se/dark-10408689/manifest
 120. https://data.kb.se/dark-8467800/manifest
 121. https://data.kb.se/dark-35756/manifest
 122. https://data.kb.se/dark-8252634/manifest
 123. https://data.kb.se/dark-34705/manifest
 124. https://data.kb.se/dark-7901903/manifest
 125. https://data.kb.se/dark-10408846/manifest
 126. https://data.kb.se/dark-10409003/manifest
 127. https://data.kb.se/dark-8249185/manifest
 128. https://data.kb.se/dark-6857848/manifest
 129. https://data.kb.se/dark-37678/manifest
 130. https://data.kb.se/dark-8249959/manifest
 131. https://data.kb.se/dark-8249790/manifest
 132. https://data.kb.se/dark-38989/manifest
 133. https://data.kb.se/dark-7902754/manifest
 134. https://data.kb.se/dark-13350386/manifest
 135. https://data.kb.se/dark-12369456/manifest
 136. https://data.kb.se/dark-8467580/manifest
 137. https://data.kb.se/dark-8257508/manifest
 138. https://data.kb.se/dark-7902975/manifest
 139. https://data.kb.se/dark-8257575/manifest
 140. https://data.kb.se/dark-39309/manifest
 141. https://data.kb.se/dark-7902970/manifest
 142. https://data.kb.se/dark-8257602/manifest
 143. https://data.kb.se/dark-8257622/manifest
 144. https://data.kb.se/dark-6858172/manifest
 145. https://data.kb.se/dark-7902830/manifest