Sandefjord i svenske aviser fra og med 1853 til og med 1855

Svenska Tidningen[1], 16 februar 1853, Svenska Tidingen[2], 17 februar 1853, Stockholms Dagblad[3], 17 februar 1853

Oscar, Kapt. Dahl, ankom Shields fra Sandefjord 5 februar. Isabelle, Kapt. Nielsen, ankom Shields fra Sandefjord samme dag.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[4], 8 mars 1853, Aftonbladet[5], 8 mars 1853, Aftonbladet[6], 10 mars 1853, Aftonbladet[7], 12 mars 1853, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[8], 12 mars 1853, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[9], 14 mars 1853,

«Sandefjords Badeanstalt

vil iaar, saafremt Dampskibet anlöber Sandefjord 28de Mai, blive aabnet 29de næstefter, i modsat Fald 1ste Juni, og igjen lukket sidste August eller de förste Dage i September. Da Badet nu er tilbörligt udviddet, vil som Fölge heraf et forholdsviis större Antal kunne erholde Bad, og da Stedet derhos er i stadigt Tiltagende vil der heller ingen Vanskelighed være for at faae det nödvendige Logis, hvormed Direktion, om forlanges, med Fornöielse vil være de ærede Badegjæster behjælpelig. De Sygdomme, der ifölge Badelägens aarlige Indberetninger med meest Held behandles ved Sandefjords Bad, ere: gigtisk og rehumatiske Sygdomme, Schrophler, Underlivstilfælder, Hömorrhoidallidelser, Obstruktion, Nervesmerter, Lamhed og Spinalirritation.

Prisen paa de forskjellige Bad er som för, dog bemærkes, at enhver Bröndgjæst har at erlægge en Bröndafgift, saaledes nemlig at en enkelt Person betaler 1 Spd. og for Famlier en saadan Moderation, at to Personer betale 1 ½ Spd., og hvis Familien bestaaer af tre eller flere, erlægges 2 Spd.

Sandefjords Badehuus den 1ste Marts 1853

Direktionen».

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[10], 21 mars 1853

«Sjöfartsunderrättelser.

Till Evaag i Norge inkom den 1 dennes för motvind skepparen N. Tholvsen, hemma i Sandefjord, med skeppet Frithiof, från Hull til Göteborg i barlast».

Aftonbladet[11], 30 mars 1853, Aftonbladet[12], 31 mars 1853

«Musikkorps til Sandefjords bad.

Sandefjords Badeindretning behöver for de 3 forestaaende Sommermaaneder et Musikkorps af mindst 6 Personer. Korpset maa kunne præstere saavel Dandse- som Blæsemusik og er derhos forpligtet til at musicere naar og hvor Badets Bestyrelse maatte forlange.

De ærede musici, der saaledes paa ovennævnte betingelser ville lade sig engagere af Badeindretningen, ville behage inden anstundende 15de Mai i frankerede Breve, ledsagede af Attester for Duelighed og ordentlig Samspil, at henvende sig til Badets Bestyrelse, for nærmere med den at underhandle om Lönnen.

Sandefjords Badehus d. 21 Marts 1853

DIREKTIONEN»

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[13], 15 april 1853, Stockholms Dagblad[14], 20 april 1853

Familiens Haab, Kapt. A. A. Kruge; London Paquet, Kapt. L. Jacobsen; og Min Faders Minde, Kapt. L. Larsen ankom Gøteborg fra Sandefjord.

Norrlandsposten[15], 30 mai 1853

Habor / Haaer, Kapt. N. Gulliksen, innklarert i Gefle 30 mai 1853, fra Sandefjord, Aftonbladet[16], 4 juni 1853

Norrländska Korrespondenten[17], 1 juni 1853

Freija, Kapt. A. Larsen, ankom Sundswall fra Sandefjord 30 mai 1853, i ballast.

Aftonbladet[18], 6 juni 1853, Stockholms Dagblad[19], 7 juni 1853, Stockholms Dagblad[20], 7 juni 1853

Emanuel, Kapt. Källare, Ankom Odense fra Sandefjord 27 mai.

Svenska Tidningen[21], 9 juni 1853, Svenska Tidningen[22], 10 juni 1853, Post- och Inrikes Tidningar[23], 18 juli 1853

Om vitenskapelige stipendiater, deriblant

«… Lektorn i Kemien d:r A. Strecker 150 Spd. till en naturvetenskaplig resa under 7 till 8 veckor långs med kusten från Sandefjord till Christiansand och derifrån öfver Sætersdalen samt om möjligt öfver Bergen eller Kongsberg;»

Umebladet[24], 11 juni 1853

Johanna Georgina, Kapt. S. Aagesen, akom Umeå fra Sandefjord 9 juni, i ballast

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[25], 4 juli 1853

«Norge.

Statsrådet, S. A. V. Sörenssen, som under H. M. Konungens sjukdom var medlem af interrimsregeringen, afled i Christiania den 28:de Juni, nära 60 år gammel. I anledning af dennes död og statsrådet Vogts afresa till Sandefjords badinrättning har statsrådet Petersen tills vidare öfvertagit bestyrelsen af justitie-departementet, statsrådet Riddervold – utom ecklesiastik-departementet – äfven finans-depart., samt statsrådet Sylow – utom armée-depart. – äfven marine-departementet».

Svenska Tidningen[26], 27 september 1853

Enligt rapport från svenske och norske generalkonsuln i Newyork har skepparen Aaröe, hvilken i Juli månad led skeppsbrott på Atlantiska Hafvet med Barkskeppet Pehr Ennes från Sandefjord, upplyst, att den amerikanske skeppskapiten Henry Shoof, som räddade honom och hans besättning samt inførde dem till Newyork, ädelmodigt vägrat taga någon ersättning för sin möda och sitt förhollande. Några få livsmedel smat 3 fat vatten voro väl räddade frånd det förolyckade skeppet, men detta förslog ej til manskapets underhåll, och hvad som fattades blef lemnadt af hr. Shoof. Svenske och norske vicekonsuln i Newyork ämnade, i anledning häraf, begifva sig om bord på hans fartyg för at betyga honom sin tacksamhet för hans menniskoälskande handling».

Post- och Inrikes Tidningar[27], 13 oktober 1853, Svenska Tidningen[28], 13 oktober 1853, Svenska Tidningen[29], 14 oktober 1853

«Till storthings-rerpesentant för Laurvik och Sandefjord har blifvit utsedd sakföraren J. Sverdrup; suppleant: handlanden F. C. Otto».

Svenska Tidningen[30], 25 november 1853, Svenska Tidningen[31], 26 november 1853

«Enligt rapport från norske och svenska generalkonsuln i New-York har barkskeppet «Familiens Haab» från Sandefjord, fördt af skepparen Bjönnes, förlist i Atlantiska hafvet, på resa from Quebeck til London med trälast.

Besättningen blef d. 13 Sept. upptagen af amerikanska skeppet Saratoga, kapiten Track, och inførd til New-York d. 10 sistl. Okt. Kapiten Tracks oegenyttiga och ädla beteende ved detta tilfälle berömmes mycket».

Norrlandsposten[32], 26 januar 1854

Av 84 fartøyer som ble innklarerte til Gävle i løpet av 1853 var ett fra Sandefjord.

Aftonbladet[33], 28 februar 1854, Aftonbladet[34], 2 mars 1854, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[35], 2 mars 1854, Aftonbladet[36], 4 mars 1854, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[37], 6 mars 1854, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[38], 9 mars 1854

«Musik til Sandefjords Bad i Norge

Badet önsker for anstundende 3 Sommermaaneder, Juni, Juli, August, et Musikkorps paa 5 à 6 Musici, der maa kunne præstere saavel Danse- som Blæsemusik. Den maanedlige Lön for det samlede Korps er 80 Spdlr. samt desforuden Nettoindtægten af de ugentlige Soireer, der gjennemsnitlig har været 10 Spdlr. (altsaa 40 Spdlr. maanedlig).

For denne Lön er Musiken forpligtet til at spille:

 1. 1 Time hver Morgon og Eftermiddag ved Drikkebrönden.
 2. 2 à 3 Gange ugentlig ved table d’hôte.
 3. Ved badets Dansesoirer, der holdes hver Söndag,
 4. og ved offentlige Fester og Fornöielser, som Badets Bestyrelse ellers maatte arrangere.

Andragender om dette Engagement, ledsagede af paalidelige Attester for dueliighed og komplet Samspil, maa inden 1ste Mai d. A. i frankerede Breve være Badet tilstillede under Addresse: Direktionen for Sandefjords Badeindretning, Sandefjord i Norge.

Sandefjords Badehus d. 20de Febr. 1854.

Direktionen».

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[39], 21 mars 1854

Dovre, Kapt. P. Olsen, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast.

Uddevalla Tidning[40], 23 mars 1854, Bohusläns Tidning[41], 23 mars 1854

Oscar, Kapt. H. Dahl, til Uddevalla fra Sandefjord 21 mars, i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[42], 27 mars 1854

Apollo, Kapt. J. G. Andersen, ankom Gøteborg fra Sandefjord, i ballast

Aftonbladet[43], 4 april 1854

Solide, Kapt. Olsson, til Odense 24 mars fra Sandefjord

Aftonbladet[44], 11 april 1854, Göteborgs Handels- og Sjöfartstidning[45], 12 april 1854, Aftonbladet[46], 13 april 1854, Göteborgs Handels- og Sjöfartstidning[47], 18 april 1854, Aftonbladet[48], 18 april 1854, Göteborgs Handels- og Sjöfartstidning[49], 24 april 1854, Aftonbladet[50], 27 april 1854, Göteborgs Handels- og Sjöfartstidning[51], 1 mai 1854

«Sandefjords Badeanstalt

aabnes iaar 1ste Juni og vil bliive lukket sidste August eeller de förste Dage i September. En Restauratör fra Christiania vil fra Badningens Begyndelse overtage Beværtningen i et specielt dertil indrettet Lokale og tilstrækkelige Logier ere at erholde, hvormed Direktionen paa Forlangende og med Fornöielse vil være den Badende behjælpelig. De Sygdomme, som der ifölge Badelægens aarlige Indberetning med mest Held behandles ved Sandefjords Bad, ere: gigtiske og rheumatiske Sygdomme, Hudsygdomme, Schrophler, Underlivstilfælder, navnlig Lever- og Milt-Svulste, hæmorrhoidallidelser, Obstruktion, Nervesmerter, Lamhed og Spinalirritation.

Prisen paa de forskjellige Bad ere:

Svovelbad 40 Sk.

Duschbad 32 ‘’

Styrtebad 24 ‘’

Simpeltbad 20 ‘’

Strömbad 8 ‘’

Abonnenter tilstaaes 10 pCt Rabat.

Enhver Badende eller Bröndgjäst har derhos at svare en Brönd- og Musikafgift, saaledes, at en enkelt Person betaler 2 Spd. og Personer, der höre til en og samme Familiefaders Hus, betale 2 3 Spd, tre eller derover 4 Spd.

Sandefjords Badehus den 30 Marts 1854

Direktionen»

Stockholms Dagblad[52], 20 april 1854

Agnes, Kapt. Kapt. Jacobsen, seilte fra Havre 6 april, med Sandefjord som destinasjon.

Aftonbladet[53], 2 mai 1854, Stockholms Dagblad[54], 3 mai 1854

Tre Venner, Kapt. Melsom, ankom Sundsvall fra Sandefjord 28 april, i ballast.

Stockholms Dagblad[55], 3 mai 1854, Dilettanten[56], 11 mai 1854

Tre Wänner, Kapt. Melsom, ankom Sundsvall fra Sandefjord 28 april, i ballast.

Svenska Tidningen[57], 11 mai 1854, Svenska Tidningen[58], 12 mai 1854, Post- och Inrikes Tidningar[59], 13 mai 1854

Couriren, Kapt. Anderson, ankom Sandefjord fra Plymouth 1 mai.

Aftonbladet[60], 18 mai 1854, Aftonbladet[61], 20 mai 1854

«SANDEFJORD.

Til Underretning for dem, der iaar agte at tage til Badet i Sandefjord, tjener, at Undertegnede fra 1ste Juni d. A. dersteds aabner Table d’hôte. Lokalet, der er nyt og beliggende ligeoverfor den til Badet kjöbte have, er saaledes indrettet, at Damer og Herre kunne spise ved samme Table; et Musikkorps vil spille 3 Gange ugentlig ved Badet. Logis kan erholdes for Reisende»

Ellefsen».

Aftonbladet[62], 23 mai 1854

Carolina, Kapt. Pettersen, passerte Öresund 19 april fra Sandefjord, i ballast.

Aftonbladet[63], 13 juni 1854, Stockholms Dagblad[64], 14 juni 1854, Norrländska Korrespondenten[65], 21 juni 1854

Anna, Kapt. Tolfsen, ankom Sundsvall fra Sandefjord 8 juni, i ballast.

Göteborgs Handels- og Sjöfartstidning[66], 31 juli 1854

«… kammarherrinnan v. Walterstorft och kammarherrinnan Monrad» ankom Gøteborg fra Sandefjord og tok inn hos R. W. Ekström.

Stockholms Dagblad[67], 9 august 1854, Snällposten[68], 10 august 1854, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[69], 10 august 1854

Chyprion, Kapt. Gulliksen, passerte Æresund underveis til Piteå 4 august fra Sandefjord i ballast.

Aftonbladet[70], 18 august 1854, Stockholms Dagblad[71], 19 august 1854

Odin & Cathrine, Kapt. Gögstad, passerte Øresund 12 august underveis fra Sandefjord til Hull, i ballast

Aftonbladet[72], 21 august 1854, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[73], 22 august 1854, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[74], 24 august 1854, Aftonbladet[75], 24 august 1854, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[76], 25 august 1854, Aftonbladet[77], 28 august 1854

«Stor Eiendom tilsalg i Sandefjord.

Gaarden Matr.-Nr. 52 i Sandefjord, der for nylig kjöbtes af et Interessentskab i den hensigt at hindre Eiendommens Udstykning og derimod söge den indrettet til et Hotel med passende Societiets- og Spiselokale samt Logements for Sandefjords-Badets Gjæster, agter nu Interesentselskabet at afhænde til En eller Flere, der maatte ille kjöbe bemeldte Eiendom i nævnte Öiemed. Eiendommen ligger midt i Byen og er fortriglig skikket til et Etablissement af ovennævnte Art. Hovedbygningen, der indeholder 11 Ildværelser foruden et meget stort Kjökken og har fortrinlige Kjælderrum, er brandforsikret for 2240 Spd. Til Gaarden hörer en stor have, der til alle Sider er omgiven med aldeles nyt Stakit- og Plankeværk. Eiendommens samlede Areal udgjör 4200 Kvadratfavne. Endelig hörer til Eiendommen en særskilt Vandledning, der afgiver rigeligt og særdeles godt Vand. Gaarden er ledig fra 14de Oktober förstkommende.

Det bemærkes at Sandefjord, uagtet Antallet af Badets Gjæster aarlig betydelig foröges og Badeindretningen som en fölge heraf nu atter vil blive udvideet, endnu er uden noget ordentligt Hotel, og det antages derfor som afgjort, at Anlægget af et saadant vilde være uden nogensomhelst Resiko for Entreprenören, med hvem Badet agter at træde i Forbindelse som Badeindretningens priviligerede Vært. Liebhabere behage i portofri Breve at henvende sig til undertegnede Direktion inden 1ste Oktober anstundende.

Direktionen for Sandefjords Badeanstalt den 14de August 1854

Ebbesen. Thaulow. Johan Castberg.

STOCKHOLM, Aftonbladets Tryckeri, Stora Nygatan Nr. 24

Aftonbladet[78], 29 august 1854

Augusta, Kapt. Klavenæss, ankom Luleå fra Sandefjord 23 august, i ballast.

Snällposten[79], 31 august 1854, Stockholms Dagblad[80], 2 september 1854

Paladine, Kapt. Abrahamsen, ankom Umeå fra Sandefjord 28 august, i ballast.

Aftonbladet[81], 1 september 1854

Natten, Kapt. Haraldsen, ankom Holmsand fra Sandefjord 27 august, i ballast.

Snällposten[82], 7 september 1854, Aftonbladet[83], 8 september 1854, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[84], 9 september 1854, Stockholms Dagblad[85], 9 september 1854, Norrlandsposten[86], 11 september 1854

Couriren, Kapt. Abrahamsen, ankom Hudiksvall fra Sandefjord 4 september, i ballast

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[87], 7 september 1854

Apollo, Kapt. O. Andersson, ankom Gøteborg fra Sandefjord, i ballast

Umebladet[88], 9 september 1854

Natten, Kapt. H. C. Haraldsen, til Umeå fra Sandefjord 5 September, i ballast.

Paludan, Kapt.A. G. Abrahamsen, til Umeå fra Sandefjord 5 September, i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[89], 13 september 1854, Stockholms Dagblad[90], 13 september 1854

Juno, Kapt. Moe, ankom Piteå fra Sandefjord 8 september, i ballast

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[91], 14 september 1854

Johannes, Kapt. H. E. Grön, drev inn til Wargö 11 september, underveis fra Sandefjord til Danmark med trelast.

Umebladet[92], 23 september 1854

London Paquet, Kapt. L. Jakobson, ankom Umeå fra Sandefjord 18 september, i ballast.

Snällposten[93], 28 september 1854, Aftonbladet[94], 29 september 1854, Stockholms Dagblad[95], 30 september 1854

Charles Napier, Kapt. Nielsen, ankom Sundsvall fra Sandefjord 26 september, i ballast.

Caroline, Kapt. Jacobsen, ankom Hudiksvall fra Sandefjord 26 september, i ballast

Hudikwalls Weckoblad[96], 7 oktober 1854

Elen Cathrine, Kapt. Th. H. Grön, ankom Hudikswall fra Sandefjord 2 oktober, i ballast.

Svenska Tidningen[97], 15 februar 1855, Svenska Tidningen[98], 15 februar 1855, Nya Wermlandstidningen[99], 21 februar 1855

En ångqvarn, som med stor omkostnad blifvit af hr Lyhmann anlagd vid Sandefjord, har natten till den 8 i grund neddbrunnit till mycken afsaknad för staden Kristiania och hela trakten. Qvarnen med dess betydliga förråd af kol var ej brandförsäkrad, emedan anläggningen ännu ej var fulkomligt färdig; förlustend drabbar således egaren ensamt.

Post och Inrikes Tidningar[100], 15 februar 1855, Gefleborgs Läns Tidning[101], 20 februar 1855

Laurvik d. 8 Febr. Den nya ångqvarnen i Sandefjord har i natt nedbrunnit. Den egdes af handlanden Lyhmann og säges icke ha varit brandförsäkrad.

Norrlänska Korrespondenten[102], 21 februar 1855

I Sandefjord har en derstädes nyligen anlagt ångqwarn naatten till den 8 dennes nedbrunnit.

Svenska Tidningen[103], 5 april 1855, Svenska Tidningen[104], 7 april 1855

Sandefjord anlöpes af Köpenhamns-ångfartyget första gången den 26 maj samt af Vestlandsångfartygen, undervestlig kurs, f¨rsta gången den 31 maj, samt under ostlig kurs, första gångerna den 29 maj och 1 juni.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[105], 11 april 1855, Aftonbladet[106], 16 april 1855, Stockholms Dagblad[107], 17 april 1855, Svenska Tidningen[108], 17 april 1855, Svenska Tidningen[109], 17 april 1855

Walhalla, Kapt. A. Olsen, hjemme i Sandefjord, ankom Gøteborg (Wargö) fra Newcastle, med kull og diverse.

Aftonbladet[110], 13 april 1855, Aftonbladet[111], 17 april 1855, Aftonbladet[112], 20 april 1855

Sandefjords Badeanstalt,

der nu atter er betydelig udvidet, aabnes iaar 1ste Juni og vil blive lukket sidste Augudt eller de förste Dage i September. Logis saavelsom Badetime erholdes, naar Vedkommende henvender sig enten til Direktionen eller til Badekægen paa Stedet Hr. Korpslæge Ebbensen.

De Sygdomme, der ifölge Badelægens aarliige Indberetning med mest Held behandles ved Sandefjords Bad, ere: giftiske og rheumatiske Sygdomme, Hudsygdomme, Schrophler, Underlivstilfælder, navnlig Lever- og Miltsvulste, Hæmorrhoidallidelser, Obstruktion, Nervesmerter, Lamhed og Spinalirritation.

Prisen paa de forskjellige Bade er:

Svovelbad 40 Skill. Sp.

Duschbad 32 ‘’ ‘’

Styrtebad 24 ‘’ ‘’

Simpeltbad 20 ‘’ ‘’

Strömbad 8 ‘’ ‘’

Abonennenter tiltaaes 10 pCt. Rabat

For Brönddrikning, Musik, aviser og Adgang til Salonen betaler hver enkelt Badende 2 Spd. og af Personer Personer, der höre til en og samme Familiefaders Hus, betale To 3 Spd., Tre eller derover 4 Spd.

 • Det bemærkes, at saavel Dampskibet paa Kjöbenhavn som Dampskibene fra Christianiafjorden og Vestlandet anlöbe Sandefjord i Badetiden.

Sandefjords Badehus den 2den April 1855

Direktionen.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[113], 23 april 1855

Familjens Haab, Kapt. A. Kröger, ankom Gøteborg fra Sandefjord, i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[114], 30 april 1855

De Tvende Brödre, Kapt. T. Paust, ankom Gøteborg fra Sandefjord, i ballast.

Stockholms Dagblad[115], 26 mai 1855

Haabets Anker, Kapt. Andersen, ankom Umeå fra Sandefjord, i ballast.

Aftonbladet[116], 29 mai 1855, Stockholms Dagblad[117], 30 mai 1855, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[118], 1 juni 1855

Frithiof, Kapt. Gröne, passerte Øresund 25 mai, underveis fra Sandefjord til Calmar, i ballast.

Den Gode Moder, Kapt. Jacobsen, passerte Øresund 25 mai, underveis fra Sandefjord til Hernösand, i ballast.

Aftonbladet[119], 1 juni 1855, Stockholms Dagblad[120], 2 juni 1855

Odine Catharine, Kapt. Gogstad, passerte Øresund 27 mai, underveis fra Sandefjord til Härnösand, i ballast.

Dilettanten[121], 5 juni 1855

Haabets Anker, Kapt. O. Andersen, ankom Sundsvall fra Sandefjord 30 mai, i ballast.

Norrländska Korrespondenten[122], 9 juni 1855

Haabets Anker, Kapt. O. Andersen, ankom Sundsvall fra Sandefjord 4 juni, i ballast.

Fortuna, Kapt. Gulliksen, ankom Sundsvall fra Sandefjord 4 juni, i ballast.

Dilettanten[123], 12 juni 1855

Fortuna, Kapt. Gulliksen, ankom Sundsvall fra Sandefjord 7 juni, i ballast.

Härnösandsposten[124], 14 juni 1855

Odin Catharina, Kapt. M. Gogstad, ankom Härnösand fra Sandefjord 11 juni, i ballast

Post- och Inrikes Tidningar[125], 28 juni 1855, Stockholms Dagblad[126], 29 juni 1855, Dalpilen[127], 30 juni 1855, Svenska Tidningen[128], 28 juni 1855, Post- och Inrikes Tidningar, 28 juni 1855 [ikke tilgjengelig 202404011025], Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[129], 29 juni 1855, Svenska Tidningen[130], 29 juni 1855, Folkets Röst[131], 30 juni 1855, Norrlandsposten[132], 2 juli 1855, Helsingborgsposten[133], 3 juli 1855, Helsingborgposten[134], 3 juli 1855, Westgötha Korrespondenten[135], 3 juli 1855, Blekingeposten[136], 3 juli 1855, Göta[137], 4 juli 1855, Carlscronas Weckoblad[138], 4 juli 1855, Karlshamns Allehanda[139], 4 juli 1855, Tidning för Wenersborgs Stad och Län[140], 4 juli 1855, Barometern[141], 4 juli 1855, Calmarposten[142], 4 juli 1855, Söderköpings Tidning[143], 5 juli 1855, Hallandsposten[144], 5 juli 1855, Skånska Telegrafen[145], 6 juli 1855, Skånska Posten[146], 7 juli 1855, Wexsjöbladet[147], 9 juli 1855, Bohusläns Tidning[148], 9 juli 1855, Postbudet[149], 10 juli 1855, Nya Landskrona Tidning[150], 10 juli 1855, Nyköpingsbladet[151], 20 juli 1855, Helsi[152], 20 juli 1855, Söderköpings Tidning[153], 30 juli 1855, Skånska Telegrafen[154], 30 juli 1855, Snällposten[155], 30 juli 1855, Postbudet[156], 31 juli 1855, Nya Landskrona Tidning[157], 31 juli 1855, Borås Tidning[158], 31 juli 1855, Östgöta Correspondenten[159], 1 august 1855

NORRIGE

Christiania den 25 juni. Med telegrafen ankom d. 22 från Stockholm depesch, innefattande fråga om ett norskt ångfartyg kunde i nästa månad anlöpa Götheborg för at öfverföra H. K. H. Kronprinsessan till Sandefjord, hvarest H. K. H. ämnar begagna bad. H. K. H. Kronprinsen skulle vara på resan följaktig för att sednare från Christiania begifva sig till Gardermoen. Svaret blef att ångfartyget Lindesnæs skulle till utsatt tid hållas i beredskap.

NORGE

De med dagens post ankomna tidningarna från Kristiania gå till den 25 juni.

Genom en den 22 juni till inrikesdepartementet ankommen telegrafdepesch tillfrågas detsamma om ett norskt ångfartyg i nästa månad kunde anlöpa Göteborg för at överföra H. K. H. Kronprinsessan til Sandefjord, der H. K. H. ämnade begagna baden. H. K. H. Kronsen skulle medfölja, för at dedermera från Kristiania begifva sig till Gardermoen. Man svarade att ångfartyget Lindesnäs skulle hållas färdigt til den uppgifna tiden.

[Flere versjoner av disse meldingene ble publisert, men inneholder ikke annen informasjon]

Aftonbladet[160], 28 juni 1855

NORGE.

I dag ankommen norsk post medförde tidningar från Christiania af den 25 dennes.

Statsrådet Vogt afreste den 23 dennes till Sandefjords Bad. Under hans frånvarande förestås finansdepartementet af statsrådet Petersen.

Folkets Röst[161], 30 juni 1855, Nya Weckobladet i Arboga[162], 6 juli 1855, Västerviks Veckoblad[163], 7 juli 1855

Af den sista norska posten inhemtar man i Stockholm, att D. K. H. Kronprinsen och Kronprinsessan ärna tillbringa en del af sommaren i Norige: Hans Kongl, Höghet för att paa Gardermoen öfvervara ett norskt lust- eller öfningsläger, och Hennes Kongl. Höghet, för att bada vid Sandefjord. Ett rykte har i anledning deraf kommit i omlopp, att detta blott vore preludier til Deras Kongl. Högheters bosättning i Norige för längre tid, der Kronprinsen skjulle komma att fungera som vice konung, sedan riksståthållare-embedet blifvit vakant efter exellencen Löwenskjöld, hvilken innan kort tid förmodas taga afsked och draga sig tilbaka til privatlifvet. …»

Post- och Inrikes Tidningar[164], 2 juli 1855, Post- och Inrikes Tidningar, 2 juli 1855 [ikke tilgjengelig 20240401125]

«= Norska telegrafen. Den 27 Juni öppnades telegrafstationenerna i Horten och Tönsbderg för allmänt begagnande. Ledningen skall nu fortsättas mellan Tönsberg och Brevik, med tre arbetare-afdelningar, hvaraf den ena, bestående af 1 chef och 17 arbetare ankom med «Nordcap» den 23 och begaf sig vidare vesterut på på Porsgrunds-vägen till hvilstället Solum, hvarifrån denna afdelning skall påbörja arbetet och gå vidare dermed til Brevik. Sträckningen österut från Solum til Tönsberg är delad mellan de två andra afdelningarna vid skjutsstationen Haukeröd. Tre månader anses åtgå till den omhandlande liniens fullbordande. I Sandefjord, der man minst får vänta till nästa storthing eller omkring 3 år på at erhålla telegrafstation, är en sådan af vigt i anseende til ställets betydenhet så som handelsstad, med omkring 100 större och nästan uteslutande med utländsk fraktfart sysselsatta fartyg, samt såsom badort».

Post- och Inrikes Tidningar[165], 2 juli 1855, Norrköpings Tidningar[166], 4 juli 1855

«Till Sandefjord skola vara anlända öfver 200 badgäster, hvaribland statsråden Vogt och Bloch samt flere utlänningar. H. K. H. Kronprinsessan väntas tll badet i andra saisonen och man omtalar att Sandeherreds prestgård skall tjena tll boning för H. K. H. jemte svit».

Dilletanten[167], 3 juli 1855

Norge

H. K. H. Kronprinsessan, tros komma att begagna baden i Sandefjord. Ångfartyget «Lindesnäs» är beordrat att öfverföra deras kongl. Högheter från Götheborg till Norge.

Jönköpingsbladet[168], 3 juli 1855

«- I sammanhang med H K. H. Kronprinsens resa till Norge för att taga högsta befälet öfver öfningslägret wid Gardermoen, uppgifwes nu att H. K. H. Kronprinsessan skall medfölja för att begagna baden wid Sandefjord».

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[169],[170], 3 juli 1855, 30 juli 1855

Sandefjords Bad

Da jeg ogsaa tilbringer anden Saison ved Sandefjords Bad, paatager jeg mig at bestille Logis og Badestuer. Distriktslæge Thaulow.

Svenska Tidningen[171], 5 juli 1855, Svenska Tidningen[172], 6 juli 1855

Ångfartyget Lindesnäs’ resor mellan Kristiania och Kristiansan hafva blifvit inställda för d. 19-25 i denne månad, emedan det under dessa dagar skall afgå till Göteborg och derifrån ofverföra H. K. H. Kronprinsessan ill Baden vid Sandefjord samt H. K. H. Kronprinsen till Kristiania.

Lidköpings Tidning[173], 7 juli 1855

Från Stockholm.

I sammanhang med H. K. H. Kronprinsens resa till Norge för att tage högsta befälet öfver öffninslägret wid Gardermoen, uppgifwes nu att H. K. H. Kronprinsessan skal medfölja för at begagna baden wid Sandefjord.

Svenska Tidningen[174], 9 juli 1855, Svenska Tidningen[175], 10 juli 1855

Chefen för akerhusiske ridande jägarecorpsen öfverstelöjtnant Borchgrewink kommer att, under det förestående öfningslägret å Gardermoen, föra befalet öfver kavalleribrigaden i stället for generalmajor Glad,som begagnar baden vid Sandefjord. Bemälda jägarecorps skall, så som förut är nämndt,i stället anföres af major Stabell.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[176], 12 juli 1855, Lidköpings Tidning[177], 14 juli 1855, Götheborgsbladet[178], 14 juli 1855, Bohusläns Tidning[179], 16 juli 1855, Helsingborgsposten[180], 17 juli 1855, Nya Wermlandsposten[181], 17 juli 1855, Östgöta Correspondenten[182], 18 juli 1855, Nerikes Allehanda[183], 18 juli 1855, Ystads Tidning[184], 20 juli 1855, Skånska Posten[185], 21 juli 1855

Inrikes Nyheter

Götheborg.

= Enligt officiell skrifvelse til Kon. Bef.hafvande i Wenersborg, anlända Kronprinsen och Kronprinsessan till Götherborg Lördagen d. 21 dennes, på ångbåten «Götheborg», som beräknas var här framme kl. 10 f. m. Deras K. Högheter lära komma att här uppehålla sig endast ett par timmar, innan de stiga om bord på den förr omnämde Norska ångbåt, som skall föra dem härifrån til Sandefjord i Norge

Svenska Tidningen[186], 12 juli 1855

Vid Sandefjords badinrättning dit H. K. H. Kronprinsessan innan kort är väntad, helsades H. M. Kongungens födelsedag med 32 kanonskott. Badgästerne samlades om aftonen till ett betydligt antal i badhusets salon, som damerna hade prydt med flaggor samt kransar af løf och blommor. Vid soupern föreslogs Konungens skål af statsrådet Vogt og til densamma afsjönges ett par vackra, af A. Munch författade verser. Slutligen afbrändes ett fyrverkeri.

Umebladet[187], 14 juli 1855

– I sammanhang med det förr omnämnda ryktet, att H. K. H. Kronprinsen skall resa till Norrige och öfvervara det på Gardemoen blifvande lustlägret, sättes nu en annan berättelse, att H. K. H. Kronprinsessan skall medfölja, för att begagna baden wid Sandefjord.

Mariestads Weckoblad, 14 juli 1855, Hvad Nytt?[188], 20 juli 1855

Posterne i dag.

Gøteborg d 12. Juli. Kronprinsen och Kronprinsessan anlända hit d. 21 d:s på ångbåten «Götheborg», som beräknas wara framme kl. 10 f.m. Deras K. Högheter lära komma att här uppehålla sig endast ett par timmar, innan de stiga om bord å borsk ångbåt som skall föra dem härifrån till Sandefjord i Norge.

Stockholms Dagblad[189], 14 juli 1855

Trio, Kapt. Bryn, passerte Øresund 8 juli, underveis fra Sandefjord til Skellefteå, i ballast.

Öresundsposten[190], 16 juli 1855, Calmarposten[191], 18 juli 1855

«GÖTHEBORG d. 12. Enl. Hand. Tid anlända Kronprinsen och kronprinsessan hit d. 21 ds. och afgå genast härifrån på ångfartyg till Sandefjord i Norge.

Post- och Inrikes Tidningar[192], 16 juli 1855, Stockholms Dagbladet[193], 17 juli 1855

NORRIGE

Christiania den 13 Juli. H. M. Konungens födelsesdag firades i Sandefjord genom Kongl. Salut, och vid table d’hôte föreslogs H. M. Konungens skål af pastorn Hald. Bland öfriga skålar egnades en åt H. K. H. Kronprinsessan, av d:r Thaulow, och hoppades talaren att H. K. H:s tilämnade vistelse vid Sandefjords Bad måtte blifva helsobringande. På aftonen var bal i badhusets salon, som var smakfullt prydd med H. M:ts porträtt m. m. Äfven nu föreslogs, af statsrådet Vogt, H. M. Konungens skål, hvarvid saluterades och afsjöngs en af A. Munch för tilfället författad sång. Till slut afbrandes fyrverkeri.

Jönkjöpingsbladet[194], 17 juli 1855

Göteborg. H. K. H. Kronprinsen med gemål hitwäntas om Lördag f. m., men uppehålla sig i staden endast par timmar, hvarefter de fortsätta resan till Sandefjord.

Svenska Tidningen[195], 17 juli 1855, Svenska Tidningen[196], 18 juli 1855

– DD. KK. HH. Kronprinsen och Kronprinsessan anträda i öfvermorgon torsdag resan till Norge. DD. KK. HH. Afresa härifrån med ångfartyget Göteborg og ankomma om lördag till Göteborg, der DD. KK. HH. lära komma uppehålla sig endast ett par timmar, hvarefter de gå om bord på det norska ångfartyg, som skall föra dem til Sandefjord i Norge.

Wäktaren[197], 18 juli 1855, Dilletanten[198], 24 juli 1855

– DD. KK. HH. Kronprinsen och Kronprinsessan företaga i morgon en resa till Norge, der H. K. H. Kronprinsessan kommer at begagna bade vid Sandedfjord, och H. K. H. Kronprinsen kommer att föra högsta befälet öfver de til öfningsläger vid Gardemoen sammandragna trupperna. Enligt Göteborgs tidningar väntas DD. KK. HH. til Götheborg nästa Lördag.

Söderköpings Tidning, 19 juli 1855, Gotlands Läns Tidning[199], 20 juli 1855, Västerviks Veckoblad[200], 21 juli 1855

P.S.

Inrikes Nyheter

Söderköping. DD. KK. HH. Kronprinsen och Kronprinsessan samt Prinsessan Lovisa komma i dag att med ett af ångfartygen från Stockholm passera här förbi, på deras resa till Norge, der de ämna begagna baden vid Sandefjord. H. K. H. Kronprinsen lärer ävenkomma att föra högsta befälet öfver de tll öfningsläger vid Gardemoen sammadragna trupper.

Blekingeposten[201], 20 juli 1855

D. K. H. Kronprinsen og Kronprinsessan lära i morgon afton afresa til badorten Sandefjord i Norrige.

Upsala[202], 20 juli 1855

Stockholm

– Kronprinsen och Kronprinsessan anträdde i torsdags resan till Norge med ångfartyget Gøteborg till Gøteborg, der DD. KK. HH. lära komma att uppehålla siig endast ett par timmar, hwarefter de gå om bord på det norska ångfartyg, som skall föra dem til Sandefjord i Norge.

Hudikswalls Weckoblad[203], 20 juli 1855, Gefleborgs Läns Tidning[204], 21 juli 1855

– DD. KK. HH. Kronprinsen och Kronprinsessan företogo i thorsdags en resa til Norge, der H. K. H. Kronprinsessan kommer att begagna baden wid Sandefjord, och H K. H. Kronprinsen kommer att föra högsta befälet öfwer de til öfningsläger wid Gardemoen sammandragna trupperna.

Umebladet[205], 21 juli 1855

Tvenne Bröder, Kapt W. Klawiness, ankom Umeå fra Sandefjord 6 juli, i ballast.

Nya Wärmlandstidningen, 21 juli 1855

Stockholm.

Kronprinsen och Kronprinsessan foro sistl. Onsdag på ångfartyget «Götheborg» till staden Götheborg, der de inträffa i dag lördag och med norska ångfartyget «Lindesnäs» afgå direkte till Sandefjord. K.M. Anlände hit ifrån Tullgarn natten till torsdag».

Mariestads Weckoblad[206], 21 juli 1855

– Kronprinsen och Kronprincessan gingo den 18 dennes om bord å ångfartyget Göteborg för at anträda resan til staden af samma namn, och widare derifrån til Norrge. Kronprinse begifwer sig genast til lägret å Gardemoen, Kronprinsessan stadnar wid badorten Sandefjord för under en månad der begagna hafsbaden.

Jönköpings Tidning[207], 21 juli 1855, Norrländska Korrespondenten[208], 21 juli 1855

Landsorten.

Göteborg. Kronprinsen och Kronprinsessan wäntas i dag (den 21) hit med ångbåten «Göteborg», som beräknas wara framme kl. 10 f.m. Deras Kongl. Högheter uppehålla sig här endast et par timmar, innan de stiga om bord på den norska ångbåt, som skall föra dem til Sandefjord i Norrige.

Post- och Inrikes Tidningar[209], 23 juli 1855, Svenska Tidningen[210],[211], 24 juli 1855, Aftonbladet[212], 24 juli 1855, Wäktaren[213], 25 juli 1855, Norrköpings Tidningar[214], 25 juli 1855, Calmarposten[215], 25 juli 1855, Wäktaren[216], 25 juli 1855, Folkets Röst[217], 25juli 1855, Nyköpingsbladet[218], 27 juli 1855, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[219], 27 juli 1855, Göta[220], 28 juli 1855, Nya Wermlandsposten[221], 28 juli 1855, Jönköpings Tidning[222], 28 juli 1855, Karlshamns Allehanda[223], 28 juli 1855, Strengnäs Tidning[224], 28 juli 1855, Upsalabiet[225], 28 juli 1855, Skara Nya Tidning[226], 28 juli 1855, Carlscronas Weckoblad[227], 28 juli 1855, Nerikes Allehanda[228], 28 juli 1855, Härnösandsposten[229], 2 august 1855, Skara Tidning[230], 4 august 1855

Stockholm.

_ _ _

En i dag med telegrafen ingången skrifvelse från Christiania af den 22 Juli lyder så:

«DD. KK. HH. Kronprinsen och Kronprinsessan afreste från Götheborg den 21 Kl. /2 6 eftermiddagen og togo vägen förbi Marstrand, der H. K. H. Prins August befanns vid god helsa. DD. KK. HH. nkommo i högönskelig välmåga kl. 8 f. m. den 22 till Sandefjord, der H. K. H. Kronprinsessan qvarstannade. H. K. H. Kronprinsen ankom till Christiania kl ¼ 7 e.m och har intaget sin bostad i palaiet, samt afreser i morgon kl. ½ 8 f. m. på jernbanan til Gardemoen. Resan har i alla afseenden gått lyckligt.

Svenska Tidningen[231], 23 juli 1855

Generalmajor Glad,som en tid begagnat baden vid Sandefjord, väntades åter, för under öfningslägeret öfvertaga befälet öfver kavalleribrigaden.

Stockholms Dagblad[232], 24 juli 1855

B. Jansen ankom Hals fra Sandefjord 10 juli.

Tidning för Falu Län och Stad[233], 26 juli 1855, Tidning för Falu Län och Stad[234], 26 juli 1855

Inrikes

Stockholm. D. K. H. Kronprinsen och Kronprinsessan tillika med Prinsessan Louise afreste d. 19 dennes, kanalvägen, till Götheborg, hwarifrån de skulle fortsätta färden til Norge. Kronprinsessan skulle der ladstiga wid badorten Sandefjord, men Kronprinsen begifva sig till Christiania och ett å Gardermoen sammandraget läger. – Den 24 ämnade äfwen H. M. Konungen, landwägen, resa till Norge.

Aftonbladet[235], 26 juli 1855, Post- och Inrikes Tidninger[236], 26 juli 1855, Svenska Tidningen[237], 26 juli 1855, Svenska Tidningen[238], 26 juli 1855, Svenska Tidningen[239], 27 juli 1855, Stockholms Dagblad[240], 27 juli 1855, Folkets Röst[241], 28 juli 1855

– H. K. H. Kronprinsen ankom den 22 dennes kl. ½ 7 e. m. från Sandefjord till Christiania på ångfartyget «Lindesnæs». H. K. H. åtföljdes af H. E. riksståthållaren [Løvenskiold] samt statsrådet Eriksen, hvilka varit honom tillmötes i Sandefjord [med ångfartyget Vidar].

Hva er Nytt?[242], 27 juli 1855; Blekingsposten[243], 27 juli 1855

Kronprinsen ankom den 22 till Christiania och og afreste den 23 på jernbanen til Gardemoen. Kronprinsessan hade qwarstannat wid Sandefjord. Under wägen hade D. K. H. besøkt prins August i Marstrand.

Post- och Inrikes Tidningar[244], 27 juli 1855, Svenska Tidningen[245], 28 juli 1855, Svenska Tidningen[246], 30 juli 1855, Snällposten[247], 2 august 1855, Borås Tidning[248], 9 august 1855, Postbudet[249], 14 august 1855, Götheborgsbladet[250], 18 august 1855

[Svenska Tidningen av 28 juli har denne ingressen:

«Om Sandefjords Bad i Norge, hvilka för närvarande begagnas af H. K. H. Kronprinsessan, läses i danska Tidningen «Fædrelandet» en uppsats, hvarur vi meddelar följande:»]

= Sandefjords bad, i Norrige, dem H. K. H. Kronprinsessan nu begagnar, hafva ikke länge varit anlitade af allmänheten. Stället, beläget Lurvigs fögderi, har visserligen varit af badande besökt sedan år 1837, men så sparsamt, att ännu 1843 ej af st¨rre antal än 94. Efter den tiden har deremot antalt af badgäster årligen stigit, så att det 1849 va 151, år 1852 var 245 och i år 1854 var 325 – visserligen icke just något stort antal i jemförelse med det, man räknar ved de större, Europeisk namnkunniga badorters, men likväl betydligt nog för att visa, hurusom de badande funnit sig väl af baden.

Dess sistnämnda – själfva baden – äro af flera slag, neligen 1) Saltsjøbaden, hvilka vid Sandefjord utmärka sig genom sin betyldiga salthalt, hvilken er större tillochmed än vid Vallö saltverk, så att (enligt Ebbesen) tal varit om att flytta nämnde verk till Sandefjord; – 2) Svafvelbadet, tillika något jernhaltigt, utus särskilda här befintliga svafvelkällor, och hvilket, enligt vetenskaplig uppgift, lärer kunna ställes vid sidan af baden i Doberan, Nenndorff, samt åtskillia källor i Kissingen og Pyrmont; – 3) Gyttjebaden, hvilka här synnerligt berömmas, och – 4) Maneterna (Mædusa oceanea) som till indgnidningar begagnas.

Ebbesen uppgiver att dessa bad, ett eller flera i förening, visat sig på följande sätt verksamma vid Sandefjord: Gikt och chronisk rheumatism (af 339 blefvo 57 friska, 218 betydligt bättre); Skrofler (af 231, friska 204 eller betydligt bättre); Neuralgier (af 222 blefvo friska 27 och betydligt bättre 115); Spinalirritation (12 friska och 29 förbättrade bland 160); Chroniska hudsjukdomar (48 friska, 58 bättre, bland 151), Nerfsvaghed (10 friska, 54 bättre, af 116); Lamhet (8 friska, 32 bättre, bland 96); Lefversjukdomar (5 friska og 42 bättre af 71); Mjeltsjukdomar (4 friska, 15 bättre, af 23); Hæmorrhoider (72 friska af 97), Obstruction (13 friska och 27 betydligt förbättrade af 49); Chroniska ledsjukdomar (2 friska och 17 betydligt förbättrade bland 34 pasienter). Dertill bör ännu läggas den anmärkning, att i de flesta fall baden anlitades först sedan apothekets alla ressurser förut förgäves begagnats.

Gefleborgs Tidning[251], 28 juli 1855

I forbindelse med at Kongen skal til Norge:

«H. K. H. Kronprinsen är i Christiania Konungen till mötes, kronprinsessan badar i Sandefjord och prins August i Marstrand, der kronprisen nylige gjort honom ett besök och funnit honom wid god helsa»

Post- och Inrikes Tidningar[252], 28 juli 1855, Svenska Tidningen[253], 28 juli 1855, Svenska Tidningen[254], 28 juli 1855, Aftonbladet[255], 28 juli 1855, Stockholms Dagblad[256], 30 juli 1855, Aftonbladet[257], 30 juli 1855, Folkets Röst[258], 1 august 1855, Västerviks[259] Veckoblad, 4 august 1855, Snällposten[260], 4 august 1855, Bohusläns Tidning[261], 6 august 1855

= Elektriska telegrafen. Enligt en i går hitkommen telegrafunderrättelse från Norrige har, med anledning af H. K. H. Kronprinsessans sejour vid Sandefjords bad, en telegrafstation blifvit öppnad vid Håkerö [i. e. Haukerød], en åttondels mil från Sandefjord. Taxan för begagnandet af denna telegraf är, för enkel-depesch 30 sk. og budkickningspenningar 16 sk. norskt; hvartil vidare för depescher från Sverige är att lägga den vanliga svenska afgiften.

Nerikes Allehanda[262], 1 august 1855

– Enligt ankommen telegrafunderrättelse har för H. K. H. Kronprinsessans begagnande en telegrafstation blifwit öpnad wid Håkerö, en åttondels mil från Sandefjord

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[263], 28 juli 1855

I D. F. Bonniers Bokhandel:

Sandefjords Bad.

af D:r J. Ebbesen. Med 3 Lithografier och 1 Karta öfver Sandefjords omgifningar.

Pris 1 Rdr 40 sk. bko.

Post- och Inrikes Tidningar[264], 30 juli 1855, Stockholms Dagblad[265], 31 juli 1855, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[266], 31 juli 1855, Östgöta Correspondenten[267], 4 august 1855

Norrige

Christiania den 27 Juli. Rörande DD. KK. HH. Kronprinsens og Kronprinsessans ankomst til Sandefjord d. 22 kl. 8 f. m. berättar Christianiaposten, att vid ångfartyget «Lindesnæs» framkomst til stället, ångfartyget Vidar och örlogsskonerten Uller lagt ut på redden och emottagos DD. KK. HH. vid landstigningen med salut. Då de furstliga personerna blefvo å fartyget synliga, helsades De med enthusisatiska och uthållande hurrarop af den på bryggan samlade folkmängden. Om bord å ångfartyget välkommnades DD. KK. HH. af ståthållaren Lövenskiold och statsrådet Erichsen och landstigningen skedde, under lifliga hurrarop, kl. ½ 9. Bryggan var smyckad med äreport och blomsterkransar och här mötte amtmannen Cappelen m. fl. DD. KK. HH. begåfvo sig till den för H. K. H. Kronprinsessans vistelse bestämda prestgården, hvarefter, kl. ½ 11 H. K. H. Kronprinsen, beledsagad till fartyget af H. K. H. Kronprinsessan och Prinsessan Lovisa, åter gick om bord å Lindesnæs, åtföljd af ståthållaren och statsrådet Erichsen, samt anträdde resan till Christiania. Vid embarkeringen hördes lifliga levfe- och hurrarop för H. K. H. Kronprinsen, samt salut från örlogsfartygen, hvilka, liksom öfriga fartyg, flaggade. Från ett koffardifartyg utfördes instrumentalmusik, hvaribland Holländska folksången. Innan aftonen hade till Sandefjord och trakten sammanströmmat 2 à 3000 menniskor. Så som hedersvakt för H. K. H. Kronprinsessan har tll Sandefjord anländt ett detachment af Fredrikstadska corpsen under befäl af premiärlöjtnanten Apenæs.

H. K. H. Kronprinsen anlände till Christiania något efter kl. 6. Vid tullhusbryggan, som var prydd med de förenade rikenas flaggor, mottogs H. K. H. af autoriteterna och begaf Sig mellan de paraderande soldaterna och borgarskapet, under tillopp af en stor folkmassa, till palæet. Den 23 begaf Sig H. K. H. med jernvägen till Trögstad och derifrån till Gardermoen.

K. M:a har, under 13 dennes, anbefallt att fregatten desiderias däckbestyckning skall utgöras af 16 30-pundiga kanoner, i stället för de förut bestämda 12.

Statsrådet Vogt, som den 21 dennes fyllde sitt 71:a år, lyckoönskades med anlädning heraf utaf badgästerna vid Sandefjord, in corpore, under anförande af pastorn Stockfleth.

Svenska Tidningen[268], 30 juli 1855, Aftonbladet[269], 30 juli 1855, Svenska Tidningen[270], 31 juli 1855, Folkets Röst[271], 1 august 1855, Västerviks[272] Veckoblad, 4 august 1855, Hjo Tidning[273], 4 august 1855, Göta[274], 4 august 1855, Norrländska Korrespondenten[275], 4 august 1855

H. K. H. Kronprinsessans höge fader, Prins Fredrik af Nederländerna, väntades förlide torsdag till Berlin och troddes redan samma dag ämna en resa till Sverige, för att göra ett besök vid svenska hofvet, och sedermera afresa till Norge, för att besöka DD. KK. HH. Kronprinsen och Kronprinsessan.

Tidningar från Kristiania den 24 juli berätta härom följande:

Prinsen af Nederländerna ankommer med ångfartyget «Viken» om söndag. Ångfartyget «Vidar» afgår samma dag till Sandefjord för att föra H. K. H. Kronprinsessan till Vallö, der prinsen af Nederländerna ifrån «Viken» går om bord på «Vidar». Sistnämda fartyg afgår först på måndags morgonen från Vallö och inträffar här fram på dagen.

Svenska Tidningen[276], 30 juli 1855, Aftonbladet[277], 30 juli 1855, Svenska Tidningen[278], 31 juli 1855, Folkets Röst[279], 1 august 1855, Dalpilen[280], 24 august 1855, Carlscronas Wekoblad[281], 8 august 1855

Den 20 afgick premierlöjtnant Apenes med 4 underofficerare och 30 man af Fredrikstadske corpset till Sandefjord, för att tjenstgöra så som hedersvakt under H. K. H. Kronprinsessans vistande derstädes.

Blekingeposten[282], 31 juli 1855

Norske Ståthållaren, Löwenskjöld och Statsrådet hade rest D. K. H. Kronprinsen och Kronprinsessan till mötes i Sandefjord.

Tidning för Sveriges Allmåge[283], 1 august 1855, Wäktaren[284], 11 august 1855, Folkets Röst, 11 august 1855, Aftonbladet[285], 13 august 1855, Halmstadbladet[286], 15 august 1855

Inrikes.

– Enligt i posttidningen meddelad skrifwelse från Kristiania af den 6 dennes, hade H. M. Konungen, Kronprinsen och Prins Oscar kl. 1 på morgonen återkommit från Sandefjord. Sedan H. M:t hållit statsråd, skulle H. M:t afresa till lägret wid Gardemoen, dit Kronprinsen i förwäg begifwit sig för att mottaga H. Maj:t.

Wäktaren[287], 1 august 1855, Helsi[288], 3 august 1855, Strengnäs Tidning[289], 4 august 1855

– DD. KK. HH. Kronprinsen och Kronprinsessan emottogos med mycken högtidlighet vid deras ankomst den 22 Juli till Sandefjord. Af norska regeringens ledamöter voro dem til mötes ståthållaren Lövenskjold, samt statsråderna Vogt och Erichsen

– H. K. H. Prins Fredrik af Nederländerna, H. K. H. Kronprinsessans herr fader, väntades till Norge.

Borås Tidning[290], 2 august 1855, Ystads Tidning[291], 3 august 1855

– Tidningarna omtale H. K. H. Kronprinsens ankomst til Christiania. Ståthållaren Lövenskiöld och Statsrådet Erichsen hade rest DD. KK. HH. Kronprinsen och Kronprinsessan til mötes i Sandefjord och emmotaga dem der.

Post- och Inrikes Tidningar, 2 august 1855, Svenska Tidningen[292], 3 august 1855, Jönkjöpings Tidning[293], 8 august 1855, Snällposten[294], 9 august 1855, Korrespondenten[295], 11 august 1855; Nya Wermlandstidningen[296], 11 august 1855

I morgon förlägger H. M:t Sitt residens till Oscars Hall på Ladegaards-ön. H. K. H. Kronprinsen bebor K. Slottet, hvarest rum äfven äro beredda för H. K. H. Kronprinsessan samt H. K. H. Prins Fredrik af Nederländerna, hvilka i dag kl. f. m. väntas från Sandefjord med ångfartyget ”Vidar”. Så väl H. M. Konungen som DD: KK. HH. Prinsarne befinna Sig i högönsklig välmåga

Nya Weckobladet[297] i Arboga, 3 august 1855, Nerikes Allehanda[298], 4 august 1855

– Enligt d. 30 sistl. Juli komna underrättelser begaf sig H. K. H. Kronprinsen, hvilken tillika med H. K. H. Kronprinsessan före H. M. Konungen anländt i Norge öfver Götheborg, d. 23 från Christiania på jernvägen tiil Trögstad och derifrån till det stora öfningslägret på Gardemoen. Prins Fredrik af Nederländerna wäntades till Vallö den 29; derfrån skulle han den 30 tillsammans med H. K. H. Kronprinsessan, hwilken begagnar baden wid Sandefjord, men derifrån rest till Vallö, på ångfartyget ”Vidar” afresa till Christiania.

Upsala[299], 3 august 1855, Dalpilen[300], 4 august 1855,

Kristiania den 24 Juli. Prinsen af Nederländerna ankommer med ångfartyget ”Wiken” om Söndag. Ångfartyget ”Widar” afgår samma dag til Sandefjord for att föra H. K. H. Kronprinsessan til Wallö, der prinsen af Nederländerna ifrån ”Wiken” går ombord på ”Widar”. Sistnämnda fartyg afgår förmodligen först på måndags morgonen från Wallö och inträffar här frampå dagen.

Post- och Inrikes Tidningar[301], 6 august 1855, Vestmanlands Läns Tidning[302], 9 august 1855

”Onsdagen besökte DD. KK. HH. Kronprinsessan och Prins Fredrik Ringerike och i går kl. ½ 1 på dagen afreste H. M. Konungen och DD. KK. HH. Till lägret å Gardemoen, hvarifrån Högdtdetsamma i dag omkring kl. 1 e. m. återväntas till staden.

”I morgon återvänder H. K. H. Kronprinsessan till Sandefjord, dit H. K. H. åtföljes af Sin Herr Fader, som lärer at hafva för afsigt att derstädes uppehålla sig till lördagen den 11, då H. K. H. öfver Köpenhamn återvänder till Tyskland.

”H. M. Konungen och DD. KK. HH. Befinna Sig fortfarande vid den bästa helsa”.

Svenska Tidningen[303], 6 august 1855, Svenska Tidningen[304], 7 august 1855, Folkets Röst[305], 8 august 1855, Nyköpingsbladet[306], 10 august 1855, Dalpilen, 11 august[307] 1855, Snällposten[308], 13 august 1855

H. K. H. Kronprinsessan skall hafva funnit sig ganska belåten med sitt vistande i Sandefjord, hvarest hon dagligen hade företagit små utfarter i vagn eller båt, roade sig med fiske o. s. v. De tvenne badrum, om voro städa till Hennes Kongl. Höghets förfogande, voro särdeles nätt, till och med prydligt utstyrda äfensom den ditledande korridoren.

Svenska Tidningen[309], 7 august 1855, Svenska Tidningen

Veckan före d. 31 juli hade inkommit till Sandefjord från Danzig ett trälastadt fartyg, hvars befälhavare ett par dagar förut blifvit död och kastad öfver bord på sidan om Kullen. Döden lärer, enligt lemnade upplysningar, anses såsom förorsakad af elakartad kolera, hvarföre fartyget lades i 8 dagars karantän, men förmodas hafva sedan afgått, till sin bestämmelsort England.

Stockholms Dagblad[310], 7 august 1855, Karlshamns Allehanda[311], 15 august 1855, Söderköpings Tidning[312], 16 august 1855, Skånska Telegrafen[313], 17 august 1855

Från Christiania skrifwes den 3 Aug.:

H. K. H. Kronprinsessan lärer wara synnerligt belåten med sin sejour wid Sandefjord, der H. K. H. dagligen deltager i fiskes-, seglings- och åkningspartier. De twänne badrum, som blifwit ställda til H: K. H:s disposition, äro särdeles elegant monterade.

Den 29 Juli, kl ½ 4 e. m., begaf sig H. K. H. med sin dotter och hela swite ombord å ångfartyget ”Widar”, och afgick till Wallö, för at der möta sin höge herr fader, H. K. H. Prins Fredrik af Nederländerna, som wäntades ångfartyget ”Wiken”. Denne prins besökte redan den 30 h. exc. Herr ståthållaren å Holgerslyst, samt företok den 1. Aug., beledsagad af sin höga dotter, en utflykt til Ringerike. Den 2 afreste DD. KK. HH. Med extratog på jernbanan till Gardemoen, hwarest i dag skulle hållas revy.

Post- och Inrikes Tidningar[314], 7 august 1855, Stockholms Dagblad[315], 10 august 1855, Jönköpingsbladet[316], 11 august 1855

Stockholm

Enligt telegraf-underrättelser från Christiania har H. M:t Konungen den 5 dennes, H. K. H. Kronprinsessans höga födelsedag, besökt Hennes K. H. vid Sandefjord. H. M:t återkom derifrån till Norriges hufvudstad i går, och afreste på aftonen samme dag till Gardemoen.

Nya Wermlandsposten[317], 8 august 1855

– Från Norge skrifwes den 3 Aug. att Prins Fredrik af Nederländerne anlände till Sandefjord den 29 Juli och till Christiania den 30, i sällskap med kronprinsessan och dennas lilla dotter. Den 1 Aug. afreste de trenne sistnämde ill Ringerike och den 2 till l¨gret å Gardermoen. Prins Fredrik skulle stanna wid badet i Sandefjord till d. 11 d:s.

Norrköpings Tidningar[318], 8 august 1855

[Christiania 3 august]

Onsdagen besökte DD. KK. HH. Kronprinsessan och Prins Fredrik Ringerike och igår kl. half 1 på dagen afreste H. M. Kongungen och DD. KK. HH. Till lägret å Gardemoen, hvarifrån högsdesamma idag omkring kl. 1 e. m. återväntas til Staden.

Imorgon återvänder H. K. H. Kronprinsessan till Sandefjord, dit H. K. H. åtföljes af sin Hr. Fader, som lärer hafva för afsigt att derstädes uppehålla sig till Lördagen den 11, då H. K. H. öfver Köpenhamn återvender till Tyskland. H. M. Konungen och DD. KK. HH. Befinna sig fortfarande wid den bästa helsa.

Wäktaren[319], 8 august 1855, Västerviks Weckoblad[320], 11 august 1855, Eskilstuna Allehanda[321], 11 august 1855, Söderköpings Tidning[322], 13 august 1855

H. M. Konungen, DD. KK. HH. Prinsen af Nederländerna, Kronprinsen och Prins Oscar gjorde den 1:ste dennes en utflygt til Ringeriget. Den 2:dra besökte de, tillika med Kronprinsessan, lägret på Gardemoen, der revy skulle hållas med trupperna. Alla till lägret bestämda korpser äro nu samlade. Den 4:de skulle de kongliga personerna med ångfartyget Vidar afgå til Sandefjord, samt derifrån återkomma natten till den 6:te, med undantag DD. KK. HH. Kronprinsen och Prinsen af Nederländerna, som förblifva der, den förstnämnde till sista dagarne af denne månad, och Prinsen af Nederländerna till den 11:te dennes, då han förmodas skola med ångfartyget Nordcap resa till Köpenhamn samt derifrån till Berlin.

Svenska Tidningen[323], 8 august 1855, Skånska Telegrafen[324], 13 august 1855

Enligt telegraf-underrättelser från Kristiania har H. M:t Konungen de 5 denes, H. K. H. Kronprinsessans höge födelsedag, besökt Hennes K. H. vid Sandefjord. H. M:t återkom derifrån til Kristiania den 6, og afreste på aftonen samma dag til Gardemoen.

Svenska Tidningen[325], 9 august 1855, Fäderneslandet[326], 15 august 1855

NORGE

Vi hafva i dag emottagit tidningar från Kristiania till den 6 augusti.

De kongl. personerna, med undantag af H. K. H. Kronprinsen, återkommo från Gardemoen till Kristiania d. 3 augusti middagstiden. Följande dag afreste H. M Konungen tillika med de öfriga medlemmarne af kongl. familjen till Sandefjord, hvarest en festlig tillställning var förberedd i anledning af H. K. H Kronprinsessans höga födelsedag den 5. Den 6 skulle de kongl. återvända (både fram- och återresan skeer på ångfartyget Vidar). Prinsen af Nederländerna skall uppehålla sig i Sandefjord till den 11 august, då H. K. H. beger sig öfver Köpenhamn til Berlin.

Post- och Inrikes Tidningar[327], 9 august 1855

STOCKHOLM

H. M. Konungens resa.

I dag hafva vi erhålit följande bulletin från Christiania af den 6 aug.:

”H. M. Konungen og DD. KK. HH. Kronprinsen och Prins Oscar återkommo i dag på morgonen kl. 1 från Sandefjord, dit Hans Maj:t och Deras Kongl. Högheter ledsagat DD. KK. HH. Kronprinsessan och Prins Fredrik af Nederländerna”.

Aftonbladet[328], 9 august 1855, Svenska Tidningen[329], 10 august 1855, Nya Wäxsjöbladet[330], 10 august 1855

– Från Christiania skrifves att de kongliga personerna med undantag af kronprinsen den 3 dennes återkommo från Gardemoen. Den 4 afreste de med ”Vidar” till Sandefjord, der en fest skulle gifvas med anledning af kronprinsessans födelsedag.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[331], 9 august 1855, Karlashmans Allehanda[332], 5 september 1855

Inrikes Nyheter

Götheborg.

Såsombekant har prins Fredrik af Nederländerna vistats på besök i Norge, företrädesvis vid Sandefjord Bad, der han sammanträffats med sin dotter, vår Kronprinsessa. H. K. H. kommer, efter hvad man erfarit, att afresa från Norge med ”Nordcap”, som anländer till Götheborg nästa Söndags förmiddag, och fortsätter resan kl 3. e. m.

Gotlands Läns Tidning, 10 august 1855

Inrikes.

Stockholm. Från Kristiania skrifves, att H. M:t Konungen wid ankomsten till nämnda stad emottogs af befolkningens jubel og hjertliga glädje. H. M:t residerar på Oscars Hall på Ladegårds-ön; H. K. H. Kronprinsen bebor Slottet, hwarest rum åafven äro beredda för H. K. H. Kronprinsessan och hennes Fader Prins Fredrik af Nederländerna, hvilka de 30 Juli wäntades från Sandefjord.

Filipstads och Bergslagens Tidning[333], 10 august 1855

NORGE

H. K. H. Kronprinsen med Gemål och Dotter, ankommo d. 23 sistl. på morgonen Sandefjord. Dee höga resande mottagos med lifliga hurrarop af den talrikt församlade folkmassan. Ståthållaren och Statsrådet Erichsen uppwaktade Furstepare ombord. På landgångsbryggan war en enkelt, blomsterprydd äreport uprest. Salut gafs af den på redden liggande, flottan tilhörande, skonnerten ”Uller”, ångfartyget ”Vidar” och flera andra fartyg, hwilka samtiligen woro rikt prydda med flagger. – Kronrinsessan bor under badsejouren på prestgården.

Blekingeposten[334], 10 august 1855

Med gårdagens ångbåt,

Stockholm den 7 Augusti

Enligt telegraf-underrättelse från Christiania har H. M. Konungen besökt H. K. H. Kronprinsessan wid Sandefjord, å H. K. H:s fødelsedag den 5 d:s. Kronprinsessans fader, har äfwen inträffat derstädes. De höga personerna befinna sig wid bästa helsa. – H. K. H. Kronprinsessan roar sig med fiske, segling och åkning på luftturer. – Prins Fredrik har utdelat dyrbara presenter till befäl och besättning å ångfartyget Wiken.

Upsala[335], 10 august 1855, Helsingborgsposten[336], 11 august 1855, Sölwe[337], 18 august 1855

Den 4:de skulle de kongliga personerna med ångfartyget Widar afgå till Sandefjord, samt derifrån återkomma natten till den 6:te, med undantag DD. KK. HH. Kronprinsen och prinsen af Nederländerna, som förblifva der, den förstnämde till sista dagarne af denna månad, och Prinsen af Nederländerna till den 11:te dennes, då han förmodas skola med ångfartyget Nordcap resa till Köpenhamn samt derifrån till Berlin.

Post- och Inrikes Tidningar, 10 august 1855, Svenska Tidningen[338], 11 august 1855

Stockholm

_ _ _

Med Telegraf

Christiania den 10 Aug., kl. ½ 4 e. m.: ”H. M. Kongungen återkom i går afton kl. 9, tillika med DD. KK. HH. Kronprinsen och Hertigen af Östergöthland*). De Kongl. Personerna befinna sig i högönsklig välmåga. H. M. Konungen flyttar i dag till Oscars

hall. H. K. H. Kronprinsen afreste kl. 8 idag på morgonen till Sandefjord, hvarifrån H. K. H. Prins Fredrik af Nederländerna reser i morgon”

_ _ _

*) Förmodligen från Gardemoen. (Red.)

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[339], 10 august 1855, Helsingborgsposten[340], 14 august 1855, Tidning för Wenersborgs Stad och Län[341], 15 august 1855

Inrikes Nyheter

Götheborg

Rörande den kongl. familjens vistelse i Norge, meddela de sednast hit anlände norske tidningarne följande: Den 4 dennes begåfvo sig samtliga i Norge vistande medlemmar af kongl. familjen, tillika med prins Fredrik af Nederländerna, till Sandefjord, der påföljande dagen, med anledning af Kronprinsessans födelsedag, en fest skulle gifvas. Konungen återvände den 6 till Christiania och afreste på e. m. till Gardermoen, hvarest i desse dagar en större fältmanöver skulle företagas. – Prinsen af Nederländerna afreser, såsom förut blifvit nämndt, i morgon från Christiania. Han tager vägen öfver Götheborg och Köpenhamn till Preussen, og begifver sig sednare derifrån til Petersburg.

Skara Nya Tidning[342], 11 august 1855, Ystads Tidning[343], 14 august 1855

H. K. H. Kronprinsessan begaf sig åter d. 4 d:s till Sandefjord, åtföljd af Sin H:r Fader, som den 11 skulle öfwer Köpenhamn återwända till Tyskland. H. K. H. Kronprinsessan skall funnit sigg ganska bel¨ten med sitt wistande i Sandefjord, hwarest Hon dagligen företagit små utfarter i wagn eller båt, roat sig med fiske, o. s. w.

Thor, 11 august 1855

– Den 7 Augusti. Från Christiania har H. Maj:t Konungen den 5 dennes, h. K. H. Kronprinsessans höga födelsedag, besøkt Hennes K. H. wid Sandefjord. H. Maj:t återkom derifrån till Norriges hufwudstad i går, och afreste på aftonen samma dag till Gardermoen.

Östgöta Correpsondenten, 11 august 1855

I morgon återwänder H. K. H. Kronprinsessan till Sandefjord, dit H. K. H. åtföljes af Sin Herr Fader, som lärer hafwa för afsigt att derstädes uppehalla sig till Lördagen den 11, då H. K. H. öfwer Köpenhamn återwänder til Tyskland

H. M. Konungen och DD. KK. HH. befinna Sig forfarande wid den bästa helsa.

Från Christiania skrifwes dessutom under samma dato följande:

H. K. H. Kronprinsessan lärer wara synnerligt belåten med Sin sejour wid Sandefjord, der H. K. H. dagligen deltager i fiske-, seglings- eller åkningspartier. De twänne badrum, som blifwit ställda til H. K. H:ts disposition, äro särdeles elegant monterade.

Den 29 Juli, kl. half 4 e. m., begaf sig H. K. H. med Sin Dotter och hela swite ombord å ångfartyget ”Widar”, och afgick till Wallö, fåor der at möte Sin höge Herr Fader, H. K. H. Prins Fredrik af Nederländerna, som wäntades med ångfartyget ”Wiken”. Denne Prins besökte redan den 30 H. exc. Herr Ståthållaren å Holgerslyst, samt foretog den 1 Aug., beledsagad af Sin höga Dotter, en utflykt till Ringerike.

Umebladet[344], 11 august 1855

Inrikes.

Stockholm. H. M. Konungen anlände den 20 sistl. Juli till Christiania, dit man uti förra weckan wäntade Prins Fredrik af Nederländerna, H. K. H. Kronprinsessans fader, som kommer direkte från Petersburg. Kronprinsessan hade från Sandefjord rerst honom til mötes och skulle medfölja till Norriges hufvudstad.

– Prins August har efter slutad badsejour wid Strömstad företagit en utländsk resa på twenne månader.

Jönköpings Tidning[345], 11 august 1855, Norrköpings Tidning[346], 11 august 1855, Barometern[347], 11 august 1855

= H. Maj:t Konungen har, den 5 dennes, Kronprinsessans födelsedag, besökt henne wid Sandefjord. H. Maj:t återkom derfrån till Norriges hufvudstad den 6 Aug., och afresste på aftonen samma dag till Gardemoen.

Svenska Tidningen[348], 11 august 1855, Stockholms Dagblad[349], 11 august 1855, Gefleborgs Läns Tidning[350], 14 august 1855, Folkets Röst[351], 15 august 1855,

Enligt ingången telegrafunderrätelse återkommo H. M. Konungen och DD. KK. HH. Kronprinsen och Prins Oscar till Kristiania den 9 på aftonen i högönsklig välmåga. Den 10 utflyttade H. M. Konungen til Oscarshall. Samma dag kl. 8 f. m. reste H. K. H. Kronprinsen til Sandefjord, hvarifrån H. K. H. Prins Fredrik af Nederländerna skulle afresa den 11.

Götheborgsbladet[352], 11 august 1855

Såsom bekant har prins Frederik af Nederländerna vistats på besök i Norge, företrädelsesvis vid Sandefjords bad, der han sammantäffat med sin dotter, vår Kronprinsessa. H. K. H. kommer, efter hvad man erfarit, at afresa från Nrge med ”Nordcap”, som anländer till Götheborg i morgon förmiddag, och fortsätter resan kl. 3. e. m.

Post- och Inrikes Tidningar[353], 13 august 1855, Svenska Tidningen[354], 14 august 1855, Stockholms Dagblad[355], 14 august 1855, Wäktaren[356], 15 august 1855, Upsala[357], 17 august 1855

”H. K. H. Kronprinsen afgick i dag på morgonen kl. 8 med ångfartyget Foldin till Sandefjord, derifrån H. K. H. Prins Fredrik af Nederländerna med ångfartyget i morgon afton afreser öfver Götheborg til Köpenhamn”.

NORRIGE

Christiania den 10 Aug. Den fältmanöver, som skulle utförts af de vid Gardemoen samlade trupper, som det heter i följd af terrainens svårigheter, Trupperna afmönstrades och lägret upplöstes i går.

Prins Fredrik af Nederländerna besökte lördagen den 4 dennes i Christiania flera af universitetets vetenskapliga samlingar, Lördagsaftonen kommo Konungen, Kronprinsen, Kronprinsessan, Prins Fredrik och Prins Oscar klockan 9 til Sandefjord, öfver land ifrån Sand. Vid infarten till staden beanns uppförd en äreport, klädd med eklöf samt prydd med H. M:ts namnchiffer och valspråk, och omgifven af ortens sångföring samt badhusets musikcorps, hvilka uppstämde sången ”Gud sign’ vor Konge god”. De höga Resande togo in i prestgården, hvarest sången fortsattes. Ett par timmar senare begofvo sig H. M:t och Prins Oscar till sitt nattlogis hos d:r Ebbesen. Söndags-förmiddagen kl. 10 gick H. M:t åter upp till prestgården, till Kronprinsessan, som firade sin födelsedag. Kl. 12 gjorde Prins Fredrik besök hos H. M:t och kl. 1 gaf H. M:t företräde åt några embetsmän ifrån Laurvig och Sandefjord. Kl. 3 intog K. Familjen middag i prestgården, hvarefter H. M:t och Prins Oscar kl. half 5 återreste till Sand, helsade, likasom vid ankomsten, af den församlade folkmängde med de mest enthusiastiska jubelrop”

Göta[358], 15 august 1855, Norrländska Korrespondent[359], 15 august 1855, Nerikes Allehanda[360], 15 august 1855

– Från Christiania skrifwes att de kongliga personerna med undantag af kronprinsen den 3 dennes återkommo från Gardermoen. Den 4 afreste de med ”Vidar” till Sandefjord, der en fest skulle gifwas med anledning af kronprinsessans födelsedag.

Tidning för Falu Län och Stad[361], 16 august 1855, Hallandsposten[362], 16 august 1855

Norge.

Norska statsrådsafdelngen i Stockholm skulle jemte behörig expeditionspersonal inträffa i Kristiania i slutet af förra månaden. Prinsen af Nederländerna kommer att uppehålla sig i Sandefjord till den 11 Augusti, då han öfwer Köpenhamn tänker begifwa sig till Berlin. Den 5 dennes war hela kungliga familjen samlad wid Sandefjord, der en festlig tilställning var förberedd i anledning af H. K. H. Kronprinsessans ödelsedag, den 5. – Kronprinsen skall blifwa utnämnd till vice konung i Norge efter den åldersstigne riksståthållaren excellensen Löwenskjöld, en förmodan, som efter deras åsigt winner bekräftelse af de svårigheter, hvilka äro förenda med utnnämningen af en ny riksståthållare.

Blekingeposten[363], 17 august 1855, Hvad är Nytt?[364], 17 august 1855

Prins Fredrik af Nederländerna afreste den 11 dennes från Sandefjord till Köpenhamn öfwer Götheborg.

Stockholms Dagblad[365], 17 august 1855

I går ankomma tidningar från Christiania gå till den 13 Augusti.

H. M. Konungen och de Kongl. Prinsarne ankommo den 9 om aftonen från Gardemoen och H. K. H. Kronprinsen afreste följande dag på morgonen med ångfrtyget Foldin till Sandefjord, Hwarest H. K. H. ämnar uppehålla sig ett par weckors tid. Dock ämnar högstdensamme äfwensom H. M. Konungen öfwerwara inwigningen af Hortens nya Kyrka, den 22 i denna månad.

Skånska Posten[366], 18 august 1855

GÖTHEBORG. Såsom bekant har Prins Fredrik af Nederländerna vistats på besök i Norge, företrädesvis vid Sandefjords bad, der han sammanträffat med sin dotter, vår Kronprinsessa. H. K. H. kommer, efter hvad man erfarit, att afresa från Norge med Nordcap, som anländer till Götheborg d. 12 på förm. Och fortsätter resan kl. 3 e. m. – Äfven vill man veta, att per telefraf förfrågan blifvit gjord, huruvida en ångbåt kunde i slutet af Augusti eller början af September ställas till H. M. Konungens och H. K. H. Kronprinsens disposition från Wenersborg till Stockholm, att det ej varit möjligt att härutinnan gå J. M:s önskningar till mötes.

Svenska Tidningen[367], 27 august 1855, Svenska Tidningen[368], 28 august 1855, Folkets Röst[369], 29 august 1855, Snällposten[370], 1 september 1855, Göta[371], 1 september 1855, Västerviks Veckoblad[372], 1 september 1855, Helsingborgposten[373], 1 september 1855, Norrländska Korrespondenten[374], 1 september 1855, Nerikes Allehanda[375], 1 september 1855, Korrespondenten[376], 4 september 1855, Malmö Allehanda[377], 5 september 1855, Halmstadbladet[378], 5 september 1855

H. M. Konungen och H. K. H. Prins Oscar afreste den 22 aug. på morgonen med ångfartyget Vidar till Horten för att öfvervara kyrkoinvigningen derstädes. H. K. H. Kronprinsen skulle af samma anledning infinna sig landvägen från Sandefjord. Sedan H. K. H. Kronprinsessan följande dag jemväl ankommit från Sandefjord till Horten, skjulle de Kongl. Personerna på aftonen återvända till Kristiania samt under vägen bese Kaholmen och befästningara derstädes. Under vistelsen i Horten skulle H. M. Konungen bo hos varfschefen kapten Konow och H. K. H. Kronprinsen hos direktör Sörensen.

Post- och Inrikes Tidningar[379], 27 august 1855, Aftonbladet[380], 27 august 1855, Stockholms Dagblad[381], 28 august 1855, Norrköpings Tidningar[382], 29 august 1855, Wäktaren[383], 29 august 1855, Bohusläns Tidning[384], 30 august 1855, Nya Wermlandsposten[385], 1 september 1855, Jönköpings Tidning[386], 1 september 1855, Jönköpingsbladet[387], 1 september 1855, Hudikswall Weckoblad[388], 1 september 1855, Snällposten[389], 1 september 1855.

[i denne utgaven av Post- och Inrikes er det også ytterligere matriale om hvordan Carl-Johans Vern og Oscarsborg fikk sine navn]

Vid middagstiden anlände H. K. H. Kronprinsessan från Sandefjord, och emottogs vid quaien af H. M:t, DD. KK. HH. Prinsarne, ställets autoriteter och en stor mängd menniskor. Sedan Hennes Kongl. Höghet besett Kyrkan och intagit frukost, gingo de höge resande åter ombord å Vidar, för at anträda hemresan.

Nye Landskrona Tidning[390], 28 august 1855, Norrköpings Tidningar[391], 5 september 1855

Stockholm d. 23. H. M. Konungen reser den 1 September från Norrige; från Wenersborg den 2, med ångfartyget Thunberg. Kronprinsessan har wid Sandefjord swårt brutit armen.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[392], 28 august 1855

Kapten Dardel ankom Gøteborg 27 august, fra Sandefjord, og tok inn på Bloms Hotel.

Jönköpings Tidning[393], 28 august 1855, Blekingeposten[394], 31 august 1855

P. S.

Enligt telegrafunderrättelse från Stockholm af 23 dennes till Malmö Snällpost, lärer Kronprinsessan wid Sandefjord i Norrige swårt brutit armen. Stockholmstidningar af 2 dagars sednre datum nämna ingenting herom.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[395], 29 august 1855, Christinehamns Allehanda[396], 1 september 1855

= Enligt anländ telegrapfdepesch kommer den kungliga familjen – sannolikt till följd af koleraens utbrott i Götheborg – att resa landvägen från Norge till Stockholm. Sviten afgår om Lördag med Nordcap från Christiania till Götheborg, för härifrån fortsätta resan till Stockholm med Thunberg. – En annan depesch förmäler, att Kronprinsessan vid Sandefjord svårt skall hafva brutit armen.

Jönköpingsbladet[397], 30 august 1855

Rykte. Malmö Snällpost för i Lördags meddelar i sin telegrafrapport från Stockholm af den 23 dennes bland annat: ”Kronprinsessan har wid Sandfejord swårt brutit armen”. – Då Stockholmstidningarne till och med den 25 dennes icke innehålla något härom, har man skäl at hoppas det denne notis måtte wara ogrundad.

Post- och Inrikes Tidningar[398], 30 august 1855, Svenska Tidningen[399], 31 august 1855, Folkets Røst[400], 1 september 1855, Dalpilen[401], 8 september 1855

– I går, kl. 7 på morgonen, afreste Prinsessorna från Sandefjord. Så väl af de militära vid prestgårde, som af de få qvarvarande badgästernee och stadens invånare upppstämdes, då ångfartyget lemnade bryggan, ett lifligt hurrande för H. K. J. Kronprinsessan, som genom sin gifmildhet till de behöfvande och sin generositet i alla riktningar ådagalagt ett så ädelt och deltagande hjerta. – Telegrafkontoret härstädes är nu öppnadt för almänheten.

Svenska Tidningen[402], 30 august 1855, Wäktaren[403], 1 september 1855

H. K. H. Prinsen af Nederländerna har låtit tillställa kaptenen och styrmannen på Nordkap, med hvilket ångfartyg H. K. H. gjorde öfverresan från Sandefjord till Köpenhamn, en ring och en bröstnål.

Nya Wermlandstidningen[404], 1 september 1855

= Kronprinsessan skall wid Sandefjord svårt hafwa brutit ena armen.

Söderköpings Tidning[405], 3 september 1855, Norrlandsposten[406], 3 september 1855, Norrlänska Korrespondenten[407], 5 september 1855, Barometern[408], 5 september 1855, Nerikes Allehanda[409], 5 september 1855, Carlskronas Wekoblad[410], 8 september 1855

Vid en lusttur i karioler som H. K. K. Kronprinsen gjort från Sandefjord inträffade den olyckan att en af kariolerna brast sönder och H. K. H:s adjutant kapten Dardel fick sin arm afbruten.

Post- och Inrikes Tidningar[411], 3 september 1855, Wäktaren[412], 5 september 1855, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[413], 7 august 1855

… ”till Riddare af Kongl. Nordtjerne-orden: Badläkaren i Sandefjord, Doktor Ebbesen”.

Svenska Tidningen[414], 3 september 1855

Dessa tidningar nämne icke ett ord om det armbrott, som skolat träffa H. K. H. Kronprinsessan under vistande vid Sandefjord och hvarom Göteborgska Handelstidningen berättar efter derom på telegrafväg erhållen underrättelse.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[415], 3 september 1855, Calmarposten[416], 5 september 1855

= Vi meddelade för några dagar sedan efter en telegrafdepesch till en landsortstidning, at Kronprinsessan vid Sandefjord skulle hafva svårt brutit ena armen. Detta rykte, som sedermera ej bekräftats, torde utan tvifvel hafva uppkommit derigneom, att Kronprinsens adjutant, Kapten Dardell, vari ute för ett dylikt missöde under en färd i vagn, då kaptenen åtföljde Kronprinsen och hans gemål.

Blekingeposten[417], 4 september 1855

En telegrafunderrättelse i Malmö-tidningen ”Snällposten” förkunnade i Onsdags uti förlidna wecka, att H. K. H. Kronprinsessan swårt brutit ena armen, i Sandefjord. Bl.-P. upptog den beklagliga nyheten efter tidn Snällposten, men finner icke ett ord till bekrätelse derpå i wåra med gårsdagens post erhållna underrättelser. Det ser altså ut, som at telegragen dragit åstad med en osanning, eller åminstonde icke warit riktigt wäl underrättad, hwilket o.k, i synnerhet i förstnämnde fallet, wäl wore det bästa.

Svenska Tidniningen[418], 4 september 1855

Dessa tidninger nämne icke ett ord om det armbrott, som skolat träffa H. K. H. Kronprinsessan under vistandet vid Sandefjord och hvarom Göteborgska Handelstidnngen berätter efter derom på telegrafväg erhållen underrättelse.

Jönköpings Tidning[419], 5 september 1855

= Aftonbladet för den 30 Augusti meddalr en notis ur Norska tidningar, att H. K. H. Kronprinsens adjutant, Kapiten Dardel, på en lusttur wid Sandefjord genom ett åkdons söndergående fått sin arm afbruten. Måhända har berättelse om en likartad, H. K. H. Kronprinsessan tillskyndad olycka sin grund i denna händelse och beror således på misstag.

Blekingeposten[420], 7 september 1855, Ystads Tidning[421], 11 september 1855, Skånska Posten[422], 12 september 1855, Skånska Correspondenten[423], 15 september 1855

Inrikes

Stockholm. Från Norge har man nu den underrättelse, att det ej war H. K. H. Kronprinsessan, som wid Sandefjord afbrutit armen, utan H. K. H. Kronprinsens adjutant, Kapten Dardel, som wid en kullerbytta med en Karriol träffades af detta missöde.

Nya Wäxjöbadet[424], 7 september 1855, Nya Landskrona[425], 8 september 1855

Norge

Wid en lusttur i karioler, som H. K. H. Kronprinsen gjort från Sandefjord, inträffade den olyckan, att en af kariolerna brast sönder och H. K. H:s adjutant kapten Dardel fick sin arm afbruten. Kronprinässan lär deremot ej fått någon skada, såsom förut uppgifwits.

Karlshamns Allehanda[426], 8 september 1855

– Från Norge har man nu den underrättelse, att det ej war H. K. H. Kronprinsessan, som wid Sandefjord afbrutit armen, utan H. K. H. Kronrinsens adjutant, Kapten Dardel, som wid en kullerbytta med en Karriol träffades af detta missöde.

Skara Nya Tidning[427], 8 september 1855, Helsingborgposten[428], 8 september 1855, Norrköpings Tidningar[429], 8 september 1855, Östgöta Correspondenten[430], 8 september 1855, Snällposten[431], 10 september 1855, Nya Landscrona Tidningen[432], 11 september 1855

– Prof. Schweigaard har blifwit utnämnd till kommendör af nordstjerne-orden, och badläkaren i Sandefjord d:r Ebbesen till riddar af samma orden.

Helsingborgposten[433], 8 september 1855, Östgöta Correspondenten[434], 8 september 1855

– Wi meddelade för någon sedan efter en telegrafdepesch till en landsortstidning, att Kronprinsessan wid Sandefjord skulle hafwa swårt brutit ena armen. Dette rykte, som sedermera ej bekräftats, torde utan twifwel hawa uppkommit derigenom, at Kronprinsens adjutant, kapten Dardell, warit ute för et dylikt missöde under en färd i wagn, då kaptenen åtföljde Kronprinsen och hans gemål.

Svenska Tidningen[435], 10 september 1855, Upsalabiet[436], 11 september 1855

DD. KK. HH. Kronprinsen och Kronprinsessan hade den 4 dennes ankommit Carlstad, hvarest de tilbragte natten och afreste följande morgon. Ryktet om den olycka, som skulle hafva träffat H. K. H. att hafva brutit armen vid Sandefjord, befinnes vara fullkomligt ogrundat. Detta missöde skal deremot hafva träffat en person af DD. KK. HH. uppvaktning.

Jönköpings Tidning[437], 15 september 1855, Westgöthakorrespondenten[438], 21 september 1855

= Samme korrespondent [i.e., et leserbrev fra Stockholm, datert 11 september] skrifwer angående et rykte, som wi förut med några ord widrört:

”Som Tit. sett, hafwa et par tidningar för en tid sedan, meddelat en genom telegrafen bekommen underrättelse, att H. K. H. Kronprinsessan wid Sandefjord brutit sig i armen, hvilken underrättelse åter af andra blad, deribland äfwen Swenska Tidningen och – Jönköpingstidningarne, förklarats för ogrundad. Tyvärr lärer dock så icke warit förhållandet, åtminstonde upgifwe det såsom fullständig säkert, att H. K. H. ännu bär sin skadade arm i band.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[439], 20 september 1855, Aftonbladet[440], 21 september 1855, Stockholms Dagblad[441], 22 september 1855

Louise, Kapt. Schröder, passerte Öresund 15 september, underveis fra Sandefjord til Svartvik. i ballast.

Nya Wermlandstidningen[442], 22 september 1855

Bokhandels-annonser.

Utländsk Litteratur

I A. d’Aubignés Bokhandel.

(Priserna äro i Banko.)

Die eisenhaltig-salinischen Schwefelquelle und die Seebäder be Sandefjord und Norwegen in ihren Heilkraftten und eingenthümlichen Bademethoden dargestellt von H. A. Thaulow. 5: 24”.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[443], 5 oktober 1855

Sir Charles Napier, Kapt. A. Nielsen, ankom Göteborg fra Sandefjord, i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[444], 23 oktober 1855

Habor, Kapt. J. Johnsen, ankom Göteborg fra Sandefjord, i ballast.

Stockholms Dagblad[445], 8 november 1855

A. C. Jacobsen ankom Stockholm 7 november 1855

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[446], 27 november 1855

Kapt. Chr. Johannesen ankom Gøteborg 26 november og tok inn på Hotel Götha Källare.

Stockholms Dagblad[447], 4 desember 1855

Blandt brev som i annen halvdel av november ikke har latt seg levere finner man ett ”Titel och Namn, Oläsligt [från] Sandefjord”


 1. https://data.kb.se/dark-23393271/manifest den
 2. https://data.kb.se/dark-23362149/manifest
 3. https://data.kb.se/dark-7924073/manifest
 4. https://data.kb.se/dark-5749635/manifest
 5. https://data.kb.se/dark-29117/manifest
 6. https://data.kb.se/dark-29110/manifest
 7. https://data.kb.se/dark-29116/manifest
 8. https://data.kb.se/dark-5749967/manifest
 9. https://data.kb.se/dark-5749585/manifest
 10. https://data.kb.se/dark-5749614/manifest
 11. https://data.kb.se/dark-29101/manifest
 12. https://data.kb.se/dark-29113/manifest
 13. https://data.kb.se/dark-5749935/manifest
 14. https://data.kb.se/dark-7924052/manifest
 15. https://data.kb.se/dark-10114405/manifest
 16. https://data.kb.se/dark-29975/manifest
 17. https://data.kb.se/dark-7101620/manifest
 18. https://data.kb.se/dark-29986/manifest
 19. https://data.kb.se/dark-7923703/manifest
 20. https://data.kb.se/dark-7923703/manifest
 21. https://data.kb.se/dark-23394512/manifest
 22. https://data.kb.se/dark-23362662/manifest
 23. https://data.kb.se/dark-6870551/manifest
 24. https://data.kb.se/dark-7168461/manifest
 25. https://data.kb.se/dark-5753148/manifest
 26. https://data.kb.se/dark-23362875/manifest
 27. https://data.kb.se/dark-6870258/manifest
 28. https://data.kb.se/dark-23413401/manifest
 29. https://data.kb.se/dark-23362897/manifest
 30. https://data.kb.se/dark-23401654/manifest
 31. https://data.kb.se/dark-23361931/manifest
 32. https://data.kb.se/dark-10126907/manifest
 33. https://data.kb.se/dark-32737/manifest
 34. https://data.kb.se/dark-32728/manifest
 35. https://data.kb.se/dark-5751329/manifest
 36. https://data.kb.se/dark-32736/manifest
 37. https://data.kb.se/dark-5751216/manifest
 38. https://data.kb.se/dark-5751337/manifest
 39. https://data.kb.se/dark-5751267/manifest
 40. https://data.kb.se/dark-23110099/manifest
 41. https://data.kb.se/dark-12699298/manifest
 42. https://data.kb.se/dark-5751224/manifest
 43. https://data.kb.se/dark-32762/manifest
 44. https://data.kb.se/dark-32763/manifest
 45. https://data.kb.se/dark-5751296/manifest
 46. https://data.kb.se/dark-32766/manifest
 47. https://data.kb.se/dark-5751268/manifest
 48. https://data.kb.se/dark-32814/manifest
 49. https://data.kb.se/dark-5751231/manifest
 50. https://data.kb.se/dark-32802/manifest
 51. https://data.kb.se/dark-5751232/manifest
 52. https://data.kb.se/dark-7924567/manifest
 53. https://data.kb.se/dark-32805/manifest
 54. https://data.kb.se/dark-7924521/manifest
 55. https://data.kb.se/dark-7924521/manifest
 56. https://data.kb.se/dark-11991336/manifest
 57. https://data.kb.se/dark-23431066/manifest
 58. https://data.kb.se/dark-23363210/manifest
 59. https://data.kb.se/dark-6870894/manifest
 60. https://data.kb.se/dark-32819/manifest
 61. https://data.kb.se/dark-32792/manifest
 62. https://data.kb.se/dark-32795/manifest
 63. https://data.kb.se/dark-32824/manifest
 64. https://data.kb.se/dark-7923912/manifest
 65. https://data.kb.se/dark-7101910/manifest
 66. https://data.kb.se/dark-5753210/manifest
 67. https://data.kb.se/dark-7945879/manifest
 68. https://data.kb.se/dark-10407693/manifest
 69. https://data.kb.se/dark-5753341/manifest
 70. https://data.kb.se/dark-34413/manifest
 71. https://data.kb.se/dark-7946219/manifest
 72. https://data.kb.se/dark-34383/manifest
 73. https://data.kb.se/dark-5753257/manifest
 74. https://data.kb.se/dark-5753340/manifest
 75. https://data.kb.se/dark-34374/manifest
 76. https://data.kb.se/dark-5753526/manifest
 77. https://data.kb.se/dark-34395/manifest
 78. https://data.kb.se/dark-34411/manifest
 79. https://data.kb.se/dark-10407689/manifest
 80. https://data.kb.se/dark-7946223/manifest
 81. https://data.kb.se/dark-34385/manifest
 82. https://data.kb.se/dark-10407696/manifest
 83. https://data.kb.se/dark-34403/manifest
 84. https://data.kb.se/dark-5753622/manifest
 85. https://data.kb.se/dark-7946217/manifest
 86. https://data.kb.se/dark-10120160/manifest
 87. https://data.kb.se/dark-5753347/manifest
 88. https://data.kb.se/dark-7168400/manifest
 89. https://data.kb.se/dark-5753305/manifest
 90. https://data.kb.se/dark-7945897/manifest
 91. https://data.kb.se/dark-5753350/manifest
 92. https://data.kb.se/dark-7168392/manifest
 93. https://data.kb.se/dark-10407703/manifest
 94. https://data.kb.se/dark-34455/manifest
 95. https://data.kb.se/dark-7946211/manifest
 96. https://data.kb.se/dark-14536085/manifest
 97. https://data.kb.se/dark-23095150/manifest
 98. https://data.kb.se/dark-23095150/manifest
 99. https://data.kb.se/dark-7774859/manifest
 100. https://data.kb.se/dark-6893111/manifest
 101. https://data.kb.se/dark-10126016/manifest
 102. https://data.kb.se/dark-7101717/manifest
 103. https://data.kb.se/dark-23095250/manifest
 104. https://data.kb.se/dark-23095430/manifest
 105. https://data.kb.se/dark-5753364/manifest
 106. https://data.kb.se/dark-29678/manifest
 107. https://data.kb.se/dark-7956973/manifest
 108. https://data.kb.se/dark-23095266/manifest
 109. https://data.kb.se/dark-23095439/manifest
 110. https://data.kb.se/dark-29686/manifest
 111. https://data.kb.se/dark-29681/manifest
 112. https://data.kb.se/dark-29679/manifest
 113. https://data.kb.se/dark-5753286/manifest
 114. https://data.kb.se/dark-5753280/manifest
 115. https://data.kb.se/dark-7958567/manifest
 116. https://data.kb.se/dark-29711/manifest
 117. https://data.kb.se/dark-7957020/manifest
 118. https://data.kb.se/dark-5753040/manifest
 119. https://data.kb.se/dark-29714/manifest
 120. https://data.kb.se/dark-7958566/manifest
 121. https://data.kb.se/dark-11949817/manifest
 122. https://data.kb.se/dark-7101813/manifest
 123. https://data.kb.se/dark-11949825/manifest
 124. https://data.kb.se/dark-6145390/manifest
 125. https://data.kb.se/dark-6872424/manifest
 126. https://data.kb.se/dark-7958531/manifest
 127. https://data.kb.se/dark-5929730/manifest
 128. https://data.kb.se/dark-23091449/manifest
 129. https://data.kb.se/dark-5753042/manifest
 130. https://data.kb.se/dark-23085726/manifest
 131. https://data.kb.se/dark-6272254/manifest
 132. https://data.kb.se/dark-10120239/manifest
 133. https://data.kb.se/dark-10385672/manifest
 134. https://data.kb.se/dark-10385672/manifest
 135. https://data.kb.se/dark-16025878/manifest
 136. https://data.kb.se/dark-6134543/manifest
 137. https://data.kb.se/dark-10376970/manifest
 138. https://data.kb.se/dark-5758325/manifest
 139. https://data.kb.se/dark-7396928/manifest
 140. https://data.kb.se/dark-6437014/manifest
 141. https://data.kb.se/dark-5747793/manifest
 142. https://data.kb.se/dark-13620354/manifest
 143. https://data.kb.se/dark-12546984/manifest
 144. https://data.kb.se/dark-13126695/manifest
 145. https://data.kb.se/dark-13174103/manifest
 146. https://data.kb.se/dark-15060627/manifest
 147. https://data.kb.se/dark-7880728/manifest
 148. https://data.kb.se/dark-12699498/manifest
 149. https://data.kb.se/dark-13161527/manifest
 150. https://data.kb.se/dark-17003955/manifest
 151. https://data.kb.se/dark-12870740/manifest
 152. https://data.kb.se/dark-12801412/manifest
 153. https://data.kb.se/dark-12546927/manifest
 154. https://data.kb.se/dark-13174234/manifest
 155. https://data.kb.se/dark-10374841/manifest
 156. https://data.kb.se/dark-13161537/manifest
 157. https://data.kb.se/dark-17003942/manifest
 158. https://data.kb.se/dark-6145789/manifest
 159. https://data.kb.se/dark-7117190/manifest
 160. https://data.kb.se/dark-29743/manifest
 161. https://data.kb.se/dark-6272254/manifest
 162. https://data.kb.se/dark-14646388/manifest
 163. https://data.kb.se/dark-13538059/manifest
 164. https://data.kb.se/dark-6871083/manifest
 165. https://data.kb.se/dark-6871083/manifest
 166. https://data.kb.se/dark-7049723/manifest
 167. https://data.kb.se/dark-11949823/manifest
 168. https://data.kb.se/dark-6339098/manifest
 169. https://data.kb.se/dark-5752855/manifest
 170. https://data.kb.se/dark-5752547/manifest
 171. https://data.kb.se/dark-23091607/manifest
 172. https://data.kb.se/dark-23085662/manifest
 173. https://data.kb.se/dark-10763686/manifest
 174. https://data.kb.se/dark-23091510/manifest
 175. https://data.kb.se/dark-23085731/manifest
 176. https://data.kb.se/dark-5752998/manifest
 177. https://data.kb.se/dark-10763694/manifest
 178. https://data.kb.se/dark-10299463/manifest
 179. https://data.kb.se/dark-12699504/manifest
 180. https://data.kb.se/dark-10385665/manifest
 181. https://data.kb.se/dark-15627481/manifest
 182. https://data.kb.se/dark-7117178/manifest
 183. https://data.kb.se/dark-6967551/manifest
 184. https://data.kb.se/dark-15997275/manifest
 185. https://data.kb.se/dark-15060633/manifest
 186. https://data.kb.se/dark-23091620/manifest
 187. https://data.kb.se/dark-7168464/manifest
 188. https://data.kb.se/dark-10412855/manifest
 189. https://data.kb.se/dark-7953498/manifest
 190. https://data.kb.se/dark-15086123/manifest
 191. https://data.kb.se/dark-13620362/manifest
 192. https://data.kb.se/dark-6871081/manifest
 193. https://data.kb.se/dark-7952899/manifest
 194. https://data.kb.se/dark-6339105/manifest
 195. https://data.kb.se/dark-23091608/manifest
 196. https://data.kb.se/dark-23085749/manifest
 197. https://data.kb.se/dark-15332400/manifest
 198. https://data.kb.se/dark-11949824/manifest
 199. https://data.kb.se/dark-14898094/manifest
 200. https://data.kb.se/dark-13002877/manifest
 201. https://data.kb.se/dark-6134630/manifest
 202. https://data.kb.se/dark-5758215/manifest
 203. https://data.kb.se/dark-14536276/manifest
 204. https://data.kb.se/dark-10126177/manifest
 205. https://data.kb.se/dark-7168455/manifest
 206. https://data.kb.se/dark-12463237/manifest
 207. https://data.kb.se/dark-10303047/manifest
 208. https://data.kb.se/dark-7101818/manifest
 209. https://data.kb.se/dark-6872372/manifest
 210. https://data.kb.se/dark-23085729/manifest
 211. https://data.kb.se/dark-23091628/manifest
 212. https://data.kb.se/dark-28992/manifest
 213. https://data.kb.se/dark-15332399/manifest
 214. https://data.kb.se/dark-7049741/manifest
 215. https://data.kb.se/dark-13620360/manifest
 216. https://data.kb.se/dark-15332399/manifest
 217. https://data.kb.se/dark-6271982/manifest
 218. https://data.kb.se/dark-12870739/manifest
 219. https://data.kb.se/dark-5753060/manifest
 220. https://data.kb.se/dark-10377141/manifest
 221. https://data.kb.se/dark-15627601/manifest
 222. https://data.kb.se/dark-10303050/manifest
 223. https://data.kb.se/dark-7396740/manifest
 224. https://data.kb.se/dark-18422087/manifest
 225. https://data.kb.se/dark-17384516/manifest
 226. https://data.kb.se/dark-23673935/manifest
 227. https://data.kb.se/dark-5758437/manifest
 228. https://data.kb.se/dark-6967717/manifest
 229. https://data.kb.se/dark-6145413/manifest
 230. https://data.kb.se/dark-12058733/manifest
 231. https://data.kb.se/dark-23091629/manifest
 232. https://data.kb.se/dark-7952907/manifest
 233. https://data.kb.se/dark-14342731/manifest
 234. https://data.kb.se/dark-14342731/manifest
 235. https://data.kb.se/dark-29008/manifest
 236. https://data.kb.se/dark-6872428/manifest
 237. https://data.kb.se/dark-23091623/manifest
 238. https://data.kb.se/dark-23091623/manifest
 239. https://data.kb.se/dark-23085737/manifest
 240. https://data.kb.se/dark-7953363/manifest
 241. https://data.kb.se/dark-6272273/manifest
 242. https://data.kb.se/dark-10412864/manifest
 243. https://data.kb.se/dark-6134608/manifest
 244. https://data.kb.se/dark-6872439/manifest
 245. https://data.kb.se/dark-23091622/manifest
 246. https://data.kb.se/dark-23085744/manifest
 247. https://data.kb.se/dark-10374853/manifest
 248. https://data.kb.se/dark-6145885/manifest
 249. https://data.kb.se/dark-13161531/manifest
 250. https://data.kb.se/dark-10299467/manifest
 251. https://data.kb.se/dark-10126160/manifest
 252. https://data.kb.se/dark-6872455/manifest
 253. https://data.kb.se/dark-23091622/manifest
 254. https://data.kb.se/dark-23085747/manifest
 255. https://data.kb.se/dark-28991/manifest
 256. https://data.kb.se/dark-7952874/manifest
 257. https://data.kb.se/dark-28990/manifest
 258. https://data.kb.se/dark-6271964/manifest
 259. https://data.kb.se/dark-13002891/manifest
 260. https://data.kb.se/dark-10374947/manifest
 261. https://data.kb.se/dark-12699510/manifest
 262. https://data.kb.se/dark-6967548/manifest
 263. https://data.kb.se/dark-5753105/manifest
 264. https://data.kb.se/dark-6872371/manifest
 265. https://data.kb.se/dark-7952903/manifest
 266. https://data.kb.se/dark-5752883/manifest
 267. https://data.kb.se/dark-7117296/manifest
 268. https://data.kb.se/dark-23091635/manifest
 269. https://data.kb.se/dark-28990/manifest
 270. https://data.kb.se/dark-23085748/manifest
 271. https://data.kb.se/dark-6271964/manifest
 272. https://data.kb.se/dark-13002891/manifest
 273. https://data.kb.se/dark-14832168/manifest
 274. https://data.kb.se/dark-10377155/manifest
 275. https://data.kb.se/dark-7101817/manifest
 276. https://data.kb.se/dark-23091635/manifest
 277. https://data.kb.se/dark-28990/manifest
 278. https://data.kb.se/dark-23085748/manifest
 279. https://data.kb.se/dark-6271964/manifest
 280. https://data.kb.se/dark-5929741/manifest
 281. https://data.kb.se/dark-5758339/manifest
 282. https://data.kb.se/dark-6134568/manifest
 283. https://data.kb.se/dark-16026634/manifest
 284. https://data.kb.se/dark-15332446/manifest
 285. https://data.kb.se/dark-29011/manifest
 286. https://data.kb.se/dark-18382445/manifest
 287. https://data.kb.se/dark-15332398/manifest
 288. https://data.kb.se/dark-12801415/manifest
 289. https://data.kb.se/dark-18422092/manifest
 290. https://data.kb.se/dark-6145845/manifest
 291. https://data.kb.se/dark-15997280/manifest
 292. https://data.kb.se/dark-23091630/manifest
 293. https://data.kb.se/dark-10302945/manifest
 294. https://data.kb.se/dark-10374860/manifest
 295. https://data.kb.se/dark-10547566/manifest
 296. https://data.kb.se/dark-7775029/manifest
 297. https://data.kb.se/dark-14646400/manifest
 298. https://data.kb.se/dark-6967719/manifest
 299. https://data.kb.se/dark-5758223/manifest
 300. https://data.kb.se/dark-5929741/manifest
 301. https://data.kb.se/dark-6872387/manifest
 302. https://data.kb.se/dark-7197815/manifest
 303. https://data.kb.se/dark-23091626/manifest
 304. https://data.kb.se/dark-23096848/manifest
 305. https://data.kb.se/dark-6271963/manifest
 306. https://data.kb.se/dark-12870746/manifest
 307. https://data.kb.se/dark-5929743/manifest
 308. https://data.kb.se/dark-10374818/manifest
 309. https://data.kb.se/dark-23096848/manifest
 310. https://data.kb.se/dark-7952901/manifest
 311. https://data.kb.se/dark-7396932/manifest
 312. https://data.kb.se/dark-12546992/manifest
 313. https://data.kb.se/dark-13174101/manifest
 314. https://data.kb.se/dark-6872397/manifest
 315. https://data.kb.se/dark-7953360/manifest
 316. https://data.kb.se/dark-6339155/manifest
 317. https://data.kb.se/dark-15627492/manifest
 318. https://data.kb.se/dark-7049731/manifest
 319. https://data.kb.se/dark-15332394/manifest
 320. https://data.kb.se/dark-13002867/manifest
 321. https://data.kb.se/dark-13793284/manifest
 322. https://data.kb.se/dark-12546943/manifest
 323. https://data.kb.se/dark-23096874/manifest
 324. https://data.kb.se/dark-13174233/manifest
 325. https://data.kb.se/dark-23091645/manifest
 326. https://data.kb.se/dark-13012812/manifest
 327. https://data.kb.se/dark-6872430/manifest
 328. https://data.kb.se/dark-29003/manifest
 329. https://data.kb.se/dark-23096852/manifest
 330. https://data.kb.se/dark-7743860/manifest
 331. https://data.kb.se/dark-5753003/manifest
 332. https://data.kb.se/dark-7396930/manifest
 333. https://data.kb.se/dark-14576162/manifest
 334. https://data.kb.se/dark-6134613/manifest
 335. https://data.kb.se/dark-5758220/manifest
 336. https://data.kb.se/dark-10385712/manifest
 337. https://data.kb.se/dark-17198233/manifest
 338. https://data.kb.se/dark-23096871/manifest
 339. https://data.kb.se/dark-5753058/manifest
 340. https://data.kb.se/dark-10385670/manifest
 341. https://data.kb.se/dark-6437028/manifest
 342. https://data.kb.se/dark-23673900/manifest
 343. https://data.kb.se/dark-15997232/manifest
 344. https://data.kb.se/dark-7168490/manifest
 345. https://data.kb.se/dark-10303061/manifest
 346. https://data.kb.se/dark-7049885/manifest
 347. https://data.kb.se/dark-5747702/manifest
 348. https://data.kb.se/dark-23091643/manifest
 349. https://data.kb.se/dark-7953502/manifest
 350. https://data.kb.se/dark-10126106/manifest
 351. https://data.kb.se/dark-6271984/manifest
 352. https://data.kb.se/dark-10299466/manifest
 353. https://data.kb.se/dark-6872373/manifest
 354. https://data.kb.se/dark-23096850/manifest
 355. https://data.kb.se/dark-7952906/manifest
 356. https://data.kb.se/dark-15332393/manifest
 357. https://data.kb.se/dark-5758221/manifest
 358. https://data.kb.se/dark-10376982/manifest
 359. https://data.kb.se/dark-7101761/manifest
 360. https://data.kb.se/dark-6967550/manifest
 361. https://data.kb.se/dark-14342761/manifest
 362. https://data.kb.se/dark-13126710/manifest
 363. https://data.kb.se/dark-6134609/manifest
 364. https://data.kb.se/dark-10412868/manifest
 365. https://data.kb.se/dark-7953373/manifest
 366. https://data.kb.se/dark-15060628/manifest
 367. https://data.kb.se/dark-23091650/manifest
 368. https://data.kb.se/dark-23096867/manifest
 369. https://data.kb.se/dark-6272009/manifest
 370. https://data.kb.se/dark-10374946/manifest
 371. https://data.kb.se/dark-10377163/manifest
 372. https://data.kb.se/dark-13538076/manifest
 373. https://data.kb.se/dark-10385731/manifest
 374. https://data.kb.se/dark-7101830/manifest
 375. https://data.kb.se/dark-6967726/manifest
 376. https://data.kb.se/dark-10547384/manifest
 377. https://data.kb.se/dark-7292722/manifest
 378. https://data.kb.se/dark-18382450/manifest
 379. https://data.kb.se/dark-6872375/manifest
 380. https://data.kb.se/dark-29023/manifest
 381. https://data.kb.se/dark-7952904/manifest
 382. https://data.kb.se/dark-7049824/manifest
 383. https://data.kb.se/dark-15332404/manifest
 384. https://data.kb.se/dark-12699591/manifest
 385. https://data.kb.se/dark-15627618/manifest
 386. https://data.kb.se/dark-10303065/manifest
 387. https://data.kb.se/dark-6339158/manifest
 388. https://data.kb.se/dark-14536286/manifest
 389. https://data.kb.se/dark-10374946/manifest
 390. https://data.kb.se/dark-17003960/manifest
 391. https://data.kb.se/dark-7049832/manifest
 392. https://data.kb.se/dark-5752911/manifest
 393. https://data.kb.se/dark-10302958/manifest
 394. https://data.kb.se/dark-6134617/manifest
 395. https://data.kb.se/dark-8569676/manifest
 396. https://data.kb.se/dark-12058558/manifest
 397. https://data.kb.se/dark-6339224/manifest
 398. https://data.kb.se/dark-6872431/manifest
 399. https://data.kb.se/dark-23091689/manifest
 400. https://data.kb.se/dark-6272285/manifest
 401. https://data.kb.se/dark-5929739/manifest
 402. https://data.kb.se/dark-23091695/manifest
 403. https://data.kb.se/dark-15330864/manifest
 404. https://data.kb.se/dark-7775036/manifest
 405. https://data.kb.se/dark-12546930/manifest
 406. https://data.kb.se/dark-10120259/manifest
 407. https://data.kb.se/dark-7101770/manifest
 408. https://data.kb.se/dark-6623087/manifest
 409. https://data.kb.se/dark-6967558/manifest
 410. https://data.kb.se/dark-5758512/manifest
 411. https://data.kb.se/dark-6872368/manifest
 412. https://data.kb.se/dark-15332402/manifest
 413. https://data.kb.se/dark-5753059/manifest
 414. https://data.kb.se/dark-23091691/manifest
 415. https://data.kb.se/dark-5752558/manifest
 416. https://data.kb.se/dark-13620367/manifest
 417. https://data.kb.se/dark-6134571/manifest
 418. https://data.kb.se/dark-23096916/manifest
 419. https://data.kb.se/dark-10302960/manifest
 420. https://data.kb.se/dark-6134619/manifest
 421. https://data.kb.se/dark-15997233/manifest
 422. https://data.kb.se/dark-15060583/manifest
 423. https://data.kb.se/dark-10557427/manifest
 424. https://data.kb.se/dark-7743871/manifest
 425. https://data.kb.se/dark-17004012/manifest
 426. https://data.kb.se/dark-7396746/manifest
 427. https://data.kb.se/dark-23673942/manifest
 428. https://data.kb.se/dark-10385723/manifest
 429. https://data.kb.se/dark-7049889/manifest
 430. https://data.kb.se/dark-7117313/manifest
 431. https://data.kb.se/dark-10374820/manifest
 432. https://data.kb.se/dark-17003962/manifest
 433. https://data.kb.se/dark-10385723/manifest
 434. https://data.kb.se/dark-7117313/manifest
 435. https://data.kb.se/dark-23096919/manifest
 436. https://data.kb.se/dark-17381616/manifest
 437. https://data.kb.se/dark-10303063/manifest
 438. https://data.kb.se/dark-16025953/manifest
 439. https://data.kb.se/dark-5753006/manifest
 440. https://data.kb.se/dark-29053/manifest
 441. https://data.kb.se/dark-7953565/manifest
 442. https://data.kb.se/dark-7775064/manifest
 443. https://data.kb.se/dark-5753065/manifest
 444. https://data.kb.se/dark-5752932/manifest
 445. https://data.kb.se/dark-7953342/manifest
 446. https://data.kb.se/dark-5752940/manifest
 447. https://data.kb.se/dark-7952958/manifest