Sandefjord i svenske aviser fra 1864 til og med 1865

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidende[1], 12 januar 1864, Göteborgsposten[2], 13 januar 1864

Förteckning öfver å Revièret qvarliggande Fartyg för år 1863

Vid Barlastkajen

Ellen, Kapt. Johnsen, Sandefjord

Vid Gamla Varfvet

Grevinde Wedel Jarlsberg, Kapt. Grönvold, Sandefjord …

Snällposten[3], 6 februar 1864

Café Chantant
å Hôtel Gustaf Adolf
Söndagen den 7 Februari
och följande dagar:
För första gången: Erinnerung an Bad San-
defjord, Ober Ländler af Wilh. Riedel.
Danmark,
Fantasie för Pianoforte af E. Hornemann
En Festafton på Tivoli, Divertisse-ment af H. C. Lumbye.
Skandiavia-Quadrille af Wilh. Riedel.

 

Göteborgsposten[4], 22 februar 1864

Louise, Kapt. J. Abrahamsen, ankom London 20/21 februar fra Sandefjord, L., i ballast.

Göteborgs Handels – Sjöfartstidning[5], 22 februar 1864

Heldine, Kapt. O. Abrahamsen, ankom Göteborg fra Leflft [?], i ballast

Göteborgsposten[6], 25 februar 1864

Skeppsfarten är fortfarande nästan fullkomligt liflös. Under veckans första dagar ha endast ett par norska fartyg hitkommit från Sandefjord i barlast och i dag på förmiddagen ankom den redan i måndags väntade Hull-ångaren, medförande styckgodslast.

Nya Dagligt Allehanda[7], 22 mars 1864, Rätta Fäderneslandet[8], 26 mars 1864, Nya Dagligt Allehanda[9], 30 mars 1864

Albatros, Kapten Andersson, låg den 11 mars i Liverpool under lastning på Sandefjord.

Aftonbladet[10], 4 april 1864 , Stockholms Dagblad[11], 6 april 1864

– Skeppet Heimkringla, kapt. Bryn, från Gefle dest till London, som man trott gått förloradt, har, enligt avis fr. den 20 Mars, inkommit til Sandefjord, för att reparera.

Nya Dagligt Allehanda[12], 4 april 1864, Göteborgsposten[13], 5 april 1864

Skeppet Heimskringla, kapten Bryn, från Gefle t. London, hvilket passerade Helsingör den 27 okt. och som blifvit anmäldt hafva sedermera spårlöst försvunnit, hade efter denna tid inlupit till Sandefjord för att reparera, der det ännu ligger under reparation.

 

Gefleborgs Länstidning[14], 8 april 1864

Skepp. Heimskringla, kapt. Brown, fr. Gefle destin. t. London, som man trott gått förloradt, har enligt avis den 20 Mars, inkommit till Sandefjord för at reparara.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[15], 12 april 1864, Aftonbladet[16], 14 april 1864, Aftonbladet[17], 4 mai 1864, Aftonbladet[18], 4 mai 1864, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[19], 12 mai 1864, Aftonbladet[20], 6, juni 1864, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[21], 10 juni 1864

(A. 3 ggr, i slutet af April, Maj o. Juni.)

Sandefjord Badeanstalt i Norge,

Aaben i Maanederne

Juni, Juli og August.

Denne paa svovlkilder rige Badeanstalt, der nu har bestaaet i 26 Aar og i den Tid er bleven meer og meer udvidet, er seden forrige Aar undergaaet betydelige Forandringer og Forbedringer. Den har, især, havt et ikke ubetydelig Antal Badegjæster fra Sverrig, af hvilke mange gjentagende have besögt Badet.

Gigtsygdomme, chronisk Rheumatisme, Scrofler, chroniske Leddesygdomme, Lamhed, Spinalirritation, chroniske Hudsygdomme, Nervesmerter, Nervesvækkelse, Underlivstilfælde, navnlikg Lever- og Miltsvulster, Obstruction og Hämorrhoidallidelser have med særdeles heldigt Resultat været behandlede ved Badeanstalten.

Af Bad gives: Dampbad, Dampdusch, Slambad, Svovlbad (Bad i varmt Svovlvand, blandet med Gytje), Duschbad, Styrtbad, varme Söbad samt Strömbad.

For at gjennemgaae en fuldständig Badecuur udfordres et Ophold ved badet paa 5 à 6 Uger.

Sandefjord staaer i directed Dampskibsforbindelse med Christiania 6 Gange ugentlig og anlöbes desuden til forskjellige Tider af de mellem Göteborg og Christiania gaaende Dampskibe.

De som maatte önske nærmere Oplysninger i medicinsk Henseende, ville erholde saadan ved skriftlig at hevnede sig til Badeanstaltens Directör, Corpslæge Ebbesen, Ridder af Nordstjerne-Ordenen.

Naar man skriftlig henvender sig til Badets Inspeektör, meddeler han enhver anden Opysning, Badet vedkommende, ligesom han ogsaa paatager sig at leie beboelsesværelser for Badesaisonen til dem, der maatte anmode herom.

Sandefjord-Badeanstalt d. 31 Marts 1864.

(4657)

Nya Dagligt Allehanda[22], 14 april 1864, Göteborgsposten[23], 16 april 1864

– Skonerten Helena Elisabeth, 64 läster drägtig, som tillhört hrr. J. G. Grönvall & komp. I Göteborg, har i dessa dager blifvit försåld till ett rederi i Sandefjord för en summa af 2 200 spdr.

Nya Dagligt Allehanda[24], 21 april 1864, Aftonbladet[25], 7 mai 1864

Orvar Odd, Kapt. Olsson, ankom Grangemouth 9 april, fra Sandefjord.

Nya Dagligt Allehanda[26], 2 mai 1864, Norrländska Korrespondenten[27], 18 mai 1864

Sophie, Kapt. Larsen, passerte Öresund underveis fra Sandefjord til Sundsvall, i ballast.

Aftonbladet[28], 19 mai 1864, Stockholms Dagblad[29], 21 mai 1864

Sandefjord, Kapt. Thorbjörnsen, passerte Öresund 3 mai, underveis fra London til Hudiksvall, i ballast.

Göteborgsposten[30], 23 mai 1864, Snällposten[31], 23 mai 1864, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[32], 23 mai 1864, Nya Dagliga Allehanda[33], 24 mai 1864, Aftonbladet[34], 24 mai 1864, Post- och Inrikes Tidningar[35], 24 mai 1864, Malmö Allehanda[36], 25 mai 1865, Wäktaren[37], 26 mai 1864, Aftonbladet[38], 30 mai 1864

[små variasjoner mellom de ulike avisene]

Direktion för badinrättningen Sandefjord i Norge har erbjudit danska krigsministeriet friplatser vid bemälte bad i sommar för 12 danska krigare, hvilka troligen får fri resa med norska regeringens ångbåtar och allt fritt hos innevånarne i Sandefjord.

Hudikswalls Weckoblad[39], 28 mai 1864

Sandefjord, Kapt. Thorbjörnsen, ble innklarert i Hudiksvall fra London, 21 mai

Nya Dagligt Allehanda[40], 28 mai 1864

Fra en føljetong:

Qvinnolist *).

Novell

Af

Israel Dehn.

(Svenskt Original.)

_ _ _

Förra Delen

_ _ _

– Hvad säger doktorn om henne?

– Åh, han säger, att det är ganska vanligt för unga flickor i den åldern, att vara litet hängsjuka, – svarade hennes mor med en vink åt fru Hetting. – Han rådde oss i går att sända henne till ett bad, och det går nog dertill, helst Mathilda gerna vill resa.

– Nej tänk, Mathilda! Skall du till ett bad? – sade mamsell Kitty. – Det blir väl Sandefjord ni väljer, fru Eyde?

– Ja, det har varit mycket tal om det; men doktorn säger, at det ena badet är lika så bra som det andra, och nu har Eyde satt sig i sinnet på, att som grosshandlar Scwhartz reseer dit i sommar också, skulle vi välja Strömstad. Der skall vara så utmärkt roligt, och det skulle vara bra för Mathilda att ha en äldre man att ta vård om henne, då hon vistas längre tid på et främmande ställe. […]

Sundsvallsposten[41], 2 juni 1864

Sophia, Kapt. M. Larsen, ble innklarert til Sundsvall 17 mai, fra Sandefjord i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 29 juni 1864, Borås Tidning[42] 2 juli 1864

– Den 21 ankommo til Sandefjord ångskeppet «Gler» och kanonbåterna «Rjukan», «Sarpen», «Glommen» och «Laugen» och kastade ankar i hamnen, men gingo til sjös följande dagen.

Nya Dagligt Allehanda[43], 4 juli 1864

Sandefjord, Kapt. Thorbjörnsen, passerte Öresund 30 juni, underveis fra Hudiksvall til London med tømmer.

Vestmanlands Läns Tidning[44], 8 juli 1864

Aftenbladet för den 30 Juni berättar, att med senaste ångbåt från Köpenhamn ankommit ill Sandefjords badanstalt 4 danska, i kriget sårade officera af de 12, som anstaltens direktion och innewånarnes wälwilja skänkt fria bad och underhåll der. De befordrades fritt dit med statens ångfartyg och hemresan sker på samme sätt.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[45], 18 juli 1864, Aftonbladet, 19 juli 1864[46], Nya Dagligt Allehand[47], 19 juli 1864, Göteborgsposten[48], 20 juli 1864, Stockholms Dagblad[49], 23 juli 1864

Sandefjord, Kapt. Thorbjørnsen, ankom 9 juli Gravesend fra Hudiksvall.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[50], 20 juli 1864

En konsert har af Ole Bull gifvits i Sandefjord för en talrik församling.

Nya Dagligt Allehanda[51], 1 august 1864, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[52], 1 august 1864, Fäderneslandet[53], 3 august 1864

Sandefjord, Kapt. Thorbjörnsen, ble utklarert fra London 21 juli for en reise til Sundsvall.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[54], 1 august 1864

Skonerten «Arken», som nyligen bergades i Göteborgs Skärgård, låar enligt Morgenbladet tillhöra en J. Christiansen Sandefjord.

Post- och Inrikes Tidningar[55], 4 august 1864, Nye Dagliga Allehanda[56], 4 august 1864, Snällposten[57], 8 august 1864, Skånska Telegrafen[58], 10 august 1864, Carlshamn[59], 13 august 1864

Från Sandefjord skrifves: I Onsdags d. 27 Juli gåfvo badgästerna en afskedsfest i badhotellet för de danske krigarne. Bland talarne var äfven professor WSelhaven, som föreslog en varm och hjertlig skål för Danmark; Justitieraadet Möller från Aarhuus svarade med en skål för konung Carl; Borgamästaren Stockenberg talade för den skandinaviska enheten.

Post- och Inrikes Tidningar[60], 8 august 1864, Nya Dagligt Allehanda[61], 9 august 1864, Göteborgsposten[62], 11 august 1864, Helsingen[63], 12 august 1864, Kristianstadsbladet[64], 17 august 1864

De 6 sårade danska officerare, som begagnat baden i Sandefjord, befinna sig i Christiania, hvarifrån de ämna en tur upp i landet, inbjudne af badgäster, med hvilka de gjort bekantskap i Sandefjord.

Nya Dagligt Allehanda[65], 22 august 1864, Göteborgsposten[66], 24 august 1864

Skonerten Haabet, kapten Hansen, hemma i Sandefjord, från Söderhamn till Wisbach och med trälast, inkom den 17 aug. till Helsingör. Fartyget hade bräckt klyfvarbommen.

Nya Dagligt Allehanda[67], 24 august 1864, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[68], 24 august 1864, Aftonbladet[69], 25 august 1864, Stockholms Dagblad[70], 27 august 1864

Skonerten Haabet, kapten Hansen, hemma i Sandefjord, från Söderhamn till Wisbach med trälast, blef natten til den 18 augusti påseglad af en obekant slup, hvarvid skonerten förlorade klyfvarbommen, erhöll skada på bogsprötet och förlorade ett ankare, som sedermera blifvit utsändt till fartyget. Imellertid har skonerten inkommit til Helsingör för att reparera sina skador.

Aftonbladet[71], 23 august 1864, Stockholms Dagblad[72], 26 august 1864

Hjalmar, Kapt. Wulff, ankom Hull 10 august, fra Sandefjord.

Post- och Inrikes Tidningar, 24 august 1864, Nya Dagligt Allehanda[73], 24 august 1864, Carlshamn[74], 31 august 1864

NORRIGE

Christiania den 20. Aug. Omkring 60 officerare gåfvo i går på Klingeberg en sexa för sex danska officerare, som efter badsejouren i Sandefjord uppehöllo sig i staden på ett kort besök. Sinnesstämningen var liflig, säger Morgenbladet, men har dock en omisskännelig prägel af de nuvaranda allvarliga och osäkra förhållanden, hvari Danmark befinner sig. Öfverstelöjtnant Hoff föreslog skålen för Konungarne Carl och Christian, öfverstelöjtnant Kjerulff skålen för danska arméen och kommendör Falsen för danska marinen. För skålarne tackade kapten Vedege.

Post- och Inrikes Tidningar[75], 25 august 1864, Sundsvallsposten[76], 1 september 1864 [En annen versjon av reisebrevet, med en mer precis signatur: ”O. v. X-g”]

Et ”Resebref från Norrige”, datert ”Öjern-Nergård i Norrige, d. 31 Juli 1864” forteller om fjellvandringer og lignende i et par-tre uker, før de kom frem til gården Bjørneby, ”tre mil från Grettviken” der en av Norges rikeste bønder og mest opplyste eiendomseiere, Ole Bjørenbye, en tre timers karjol-tur fra (antagelig) Kongsvinger. Signaturen ”X-g” forteller, i utdrag fra reisebrevet:

”En stund efter oss kommo också på besök i Björnebyn sex danska officerare, af dem som, för att retablere sig efter sina i kriget erhållna sår och krämpor, tilbragt sex veckor vid Sandefjords Badort och om hvilkas firande derstädes tidningarne redan berättad oss en hel hop.

Desse danske officeerare hade af åtskillia utaf denna nordliga orts invånare, bland andra af Ole Björneby, som också tillbragt några veckor vid Sandefjord, blifvit inbjudna till at bese denna vackra trakt, der Aasnæs församling, hvari Björneby er belaget, er en ibland de vackraste.

Den upptager nemligen ”Glommans” här mycket breda dalgång, som, sardeles fruktbar och tätt bebyggd, utbreder sig mellan höga furuklädda fjellar, hvilka, såsom en mörk och allvarlig ram, omsluta det leende landskapet, i hvars midt Glommen framslingrar såsom ett silfverbälte och hvilket den ståtliga och välbyggda gården är belägen.

Till middagen var ett stort sällskap af slägtningar och grannar til herrn på Björneby också inbjudet, och som bland sessa befunno sig ett par särdeles lefnadsfriska, ”wittige” och trefliga person och dessutom värdfolket representerade gammal, äkta nordisk flärdlöshet och gästfrihet, kan man lätt tänka sig at det blef en treflig och angenäm måltid. Å det materiellas vägnar felade heller ingenting och de både hvita och röda viner, som här flödade, skulle hafva gjort heder åt hvilket ministerbord som helst.

Också suto vi vid middagsbordet i nära 3:ne timmar och derunder saknades hvarken qvicka infall, skämtsamt ”snack” eller hjertliga skålar, kryddade med humoristiska tal och åtföljda af skallande hurrarop.

Först föreslog värden en skål för Danmark; derpå föreslog den särdeles qvicke och humoristiske prokuratorn S-e en skål för de tre nordiska rikenas arméer, hvilka alla hade representanter vid tilfället närvarande.

Efter denna skål följde en vacker, broderlig och hjertlig skål för Svrige, och sedan åtskillia andra skåalr, såsom för nordens qvinnor, både ”koner” og ”kjärester”, m. fl, skålar blifvit tömda, föreslogs af den svenske närvarande representanten en skål för Norrige och slutligen af den äldste närvarande dansken, en regements-officer, en tacksägelseskål för det älskliga, åldriga värdfolket. …”

Nya Dagligt Allehanda[77], 7 september 1864

Albatros, Kapt. Andersson, ble utklarert fra Alloa 7 september 1864, for en reise till Sandefjord.

Nya Dagligt Allehanda[78], 21 september 1864, Aftonbladet[79], 23 september 1864

Sandefjord, Kapt. Thorbjörnsen, passerte Öresund 16 september, underveis fra Luleå till Calais med trälast.

Nya Daglig Allehanda[80], 6 oktober 1864, Aftonbladet[81], 7 oktober 1864, Stockholms Dagblad[82], 10 oktober 1864

Antelope, Kapt. Aaröe, passerte Öresund 1 oktober underveis fra Sandefjord till Gefle, i ballast.

Nya Dagligt Allehanda[83], 12 oktober 1864, Aftonbladet[84], 21 oktober 1864

Henrietta, Kapt. Johansson, ankom Peterhead 1 oktober fra Sandefjord.

Aftonbladet[85], 19 oktober 1864, Nya Dagligt Allehanda[86], 19 oktober 1864, Nya Dagligt Allehanda[87], 19 oktober 1864

Domingo, Kapt. Anderson, Kapt. Andersson, ankom Hartlepool fra Sandefjord 9 oktober

Nya Dagligt Allehanda[88], 4 november 1864, Göteborgsposten[89], 4 november 1864, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[90], 4 november 1864, Aftonbladet[91], 5 november 1864

Norska barkskeppet Deodata, Kapten Waale, hemma i Sandefjord, från gefle till London med jern och trä, har den 23. Okt. i Nordsjön blifvit fullt af vatten og öfvergifvits af besättningen, hvilken räddats och inkommit till Dover.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[92], 5 november 1864, Aftonbladet[93], 7 november 1864, Nya Dagligt Allehand[94], 7 november 1864, Stockholms Dagblad[95], 8 november 1864, Stockholms Dagblad[96], 10 november 1874

Folkstone d. 27 Okt. Besättningen tillhörande det d. 23 d:s i Nordsjön med 5 fots vatten i rummet öfvergifvna norska skeppet Deodata, hemma i Sandefjord, från Gefle till London med jern och plankor etc. (356 tons), bergades af ryska skeppet Kurland och landsattes här af en fiskarbåt (se gårdagens sjöfartsunderrättelser under rubr. Dover).

Aftonbladet[97], 11 november 1864, Nya Dagligt Allehanda[98], 12 november 1864

Valkyrien, Kapt. Andersson, ble utklarert fra London 2 november for en reise til Sandefjord.

Nya Dagligt Allehanda[99], 21 november 1864

St. Johannes, Kapt. Dahl, utklarert fra London 12 november for en reise til Sandefjord.

Nya Dagligt Allehanda[100], 5 desember 1864, Aftonbladet[101], 6 desember 1864

Den af oss förut omnämnda norska brigg, som strandat österut från Ystad har namnet Hanna Christina, kapten Olsen. Fartyget är hemma i Sandefjord, komme: från Örnsköldsvik med plankor, timmer och tjära. Fartyget, som strandat mellan Stenshufvud och Wik, anses blifva vrak.

Öresundsposten[102], 6 desember 1864, Post- och Inrikes Tidninger[103], 9 desember 1864, Korrespondenten[104], 10 desember 1864, Nye Dagligt Allehanda[105], 12 desember 1864, Aftonbladet[106], 13 desember 1864

ett af de (mellan Stenshufvud och Wik) d 27 nov. strandade fartyg är norska briggen ”Hanne Christine”, kapt. Olssen, hemma i Sandefjord, kommande från Örnsköldswik med trälast och tjära.

Besätningen, som hängde fast wid skråfwet, kunde ej räddas från land, emedan ingen båt war att tillgå.

Slutligen hade handlanden J. D. Björkegren i Cimbrishamn anskaffat en dylik förd på wagn from det ¾ mil aflägsna fiskläget Wik.

Fiskrarne Deucker från Bastemölla, sjömännen Johan Jonasson fr. Kiwik samt P. Jönsson, Håkan Jonsson och M. Persson från Wik bemannade båten och lyckades i den swåra stormen att slutligen rädda besättningen, men hunno först efter 4:de ansträngande försöket ut till fartyget och för 5te gången räddades de siste, utom styrmannen och kocken, som förut hoppat i sjön, förmodligen i hopp om at kunna simma i land, men blifwit uppslukade af de upprörda wågorna.

[I kirkeboken[107] for Sandar kan man lese at den en av de avdøde var Hakon Marius Larsen, 23 år og 2 måneder, sønn av Halvor Larsen og født i Sandefjord. Han var ungkar og sjømann. Han ”omkom ved at druknes ved Brig ”Hanna Christines” Forlis ved Steenhufvud i Sverige, i nærhede af Cimbrishamn. Det er notert at han døde 27 november og ble begravet ved Steenhufvud i Sverige. Den andre omkomne er ikke nevnt, og var kanskje fra et annet sogn.]

Jemtlands Tidning[108], 21 desember 1864

Hwarjehanda.

Om en strandning i närheten af Cimbrishamn berättar ”Simbringshamnsbladet” följande:

Söndagen den 27 November strandade ungefär kl. 5 på morgonen, emellan fiskläget Wik och Stenshufvud, ungefär en och en half mil norr om Cimbrishamn, briggen ”Hanne Christine” förd af kapten B. Olsen, hemma i Sandefjord, och på resa stadd från Örnsköldswik til Antwerpen, med last af timmer och tjära.

Sjöen, bringad i otroligt raseri genom flera dygns oupphörlig östan storm, wräkte jemt fräsande skumhwita ”brott” öfwer det tillspillogisna fartyget och slog i ett nu spillror på däcket liggande båtar.

Masterna kapades och gingo öfwerbord. Besättningen – kaptenen inberäknad nio man stark – hakade sig med all den förtwiflans energi ”döden for ögonen” ingifwer fast wid däcket, alltjemt samnade af de mordiska störstjöarne.

Från land ljöd weklagan från oupphörligt tillströmmande män, qwinnor och barn; alla ansågo det ogörligt att ens försöka rädda. Fartyget stod långt ute och – ingen båt fanns dessutom att tillgå! – – Kl. 9 grep en jättewåg styrmannen och kocken – twenne unga tjugoårige män – och slungade dem i sjön!

De kämpade länge, kämpade som äkta härdiga sjöbjörnar för det unga, kära lifwet; – men fåfängt – de förswunno! – Från stranden ljöd jemmer och veklagan. ”Och ingen båt”! – –

Dock! i detta nu kommer som ett ”Jehu” en wagn, med båt på, dragen af fyra hästar, som handlanden i Cimbrishamn J. D. Björkegren anskaffat från det tre fjerdedels mil från strandningsplatsen belägna Wik. Nu blef det ändtligen ”lif i spelet”!

Båten war nemligen det enda swaga räddningsmedlet för de återstående sju man som allt mera domnande händer klängde sig fas wid wraket. Men båten tarfwade en besättning, som med en nästan säker död för ögonen djerfdes kämpa med det rasande elementet om de sju.

Ändtligen, efter de bewekligaste uppmaningar af herr Björkegren, besloto fiskaren Dreucker från Baskemölla, sjöman Johan Jonasson från Kiwik samt sjömännen P. Jönsson, Håkan Jönsson, Christoffer Nilsson och M. Petterson från Wik att bemanna båten och antingen rädda de återstående sju eller också sjelfwe gå i graf.

Deras hjertas närmaste bådo med ångest dessa djerfwa, sjelfuppoffrande män at skona sig och – dem; men beslutet war taget inför Gud och – ut jagade båten genom brottsjöarne.

Trenne gånger kämpade de sig ut med båten som lika många resor åter wräkte i land, half med watten, och för hwarje gång ansågo de på stranden stående dem förlorade. Ytterligare en fjerde gång försöktes – och nu ändtiligen med den lyckliga påföljd att båten kom i wrakets närhet.

Då, med förtwiflans sista krafter, lyckades det de förolyckade å wraket at derifrån utslunga en lina, som nådde båten. Derefter kastade sig tre man efter hwarandra, med lina om lifwet i swallwågen, blefwo lyckligt upptagna i båten och bragtes i land. För femte och, sista gången utfördes båten och räddade de återståande. Den siste som lemnade wraket war befälhafwaren kapten Olsen.

Det war sannerligen i sista stund räddningen skedde, ty efter knappa twå timmar släcktes wraket, då all räddning warit totalt omöljig.

Post- och Inrikes Tidningar[109], 12 desember 1864

Christiania den 6 Dec. I Morgenbladet läses: I statsråd Stockholm skall hafva egt rum åtskilliga embetsutnämningar, hvaribland stipendiaten Aubert till lektor och kaptenen Hagemann till slottsförvaltare.

Tillsättningen af fogde-ebedetet i Snadefjord skall vara uppskjuten, såsom det tros på den grund, att byfogden Hvosleff, som af regeringen föreslagits till detta embete, äfven lärer vara på förslag såsom amtman i Jarlsbergs och Laurvigs amt, hvartill för öfrigt skola hafva anmält sig tre expeditionssekreterare, nemligen hrr Bonnevie, Kjerulf och Lehmann.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[110], 14 desember 1864, Nya Dagligt Allehanda[111], 27 desember 1864, Aftonbladet[112], 27 desember 1864

Sjöfartsunderrättelser.

Dagens post.

Aalesund d. 7 dec. Briggen Anna, Krömcke, hemma i Sandefjord, från Rouen till Göteborg med styckgods etc. har innkommit hit och måste lossa; närmare detaljer saknas.

[det skulle vært 115 noter her, men bare 111 er kommet med. Se neste reviderte utgave!]

Post- och Inrikes Tidningar[113], 20 januar 1865

Norge.

Christiania den 16 Januari. Morgenbladet berättar, att H. M. Konungen utnämnt byfogden Hvoslef til amtman i Jarlsbergs och Laurvigs amt, samt till byfogde i Sandefjord sakföraren A. Sevaldsen. [død 1867]

Aftonbladet[114], 28 februar 1865, Nya Dagligt Allehanda[115], 28 februar 1864, Stockholms Börs- och Handelstidning[116], 3 mars 1865

Pylades, Kapt. Andersson, ankom Wick 10 februar, fra Sandefjord

Nya Dagligt Allehanda[117], 13 mars 1865, Stockholms Börs- och Handelstidning[118], 14 mars 1865, Aftonbladet[119], 16 mars 1865, Stockholms Dagblad[120], 20 mars 1864

Victoria, Kapt. Bonde, seilte fra Hull 28 februar, med destinasjon Sandefjord

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[121], 27 mars 1865, Göteborgsposten[122], 28 mars 1865

Känsö, d. 26 Mars. (Fr. red:ns korresp.) Till Wargö inkommo i dag: Skonertne Wilhelm, C. Kassons, hemma i Papenburg, på resa från Newcastle till Göteborg med last af kol, samt briggen Anna. Krömpke, hemma i Sandefjord, på resa från Rouen, sednast från Ålesund, till Göteborg med last af Styckgods. Den förre inisades af fiskare från Styrsö Tånge, och den sednare, som inbogserades från sjön af ”Göteborg” blef äfven densamma til Wargö inisad.

Stockholms Dagblad[123], 31 mars 1864

Louisiana, Kapt. Anderson, ankom Peterhead 13 mars fra Sandefjord

Öresundsposten[124], 4 april 1865, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[125], 6 april 1865

Winddrifware. Följande fartyg hafwa i anledning af isdriften inkommit i Helsingborgs hamn:

St. Johannes, Kapt. H. Dahl, fra Sandefjord

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 10 april 1865,

Solon, Kapt. A. Sörensen, ankommet fra Sandefjord, W., i ballast.

Göteborgsposten[126], 11 april 1865, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[127], 11 april 1864

Solon, Kapt. A. Sörensen, ankommet 10 april fra Sandefjord, W., i ballast.

Annette, Kapt. Andersen, ankommet 10 april fra Sandefjord, W., i ballast.

Milberg Engström, Kapt. Bryde, ankommet 10 april fra Sandefjord, L., i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[128], 13 april 1865, Aftonbladet[129], 18 april 1864, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[130], 28 april 1865, Aftonbladet[131], 28 april 1865, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidende[132], 10 mai 1865, Aftonbladet[133], 10 mai 1865, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[134], 22 mai 1865, Aftonbladet[135], 22 mai 1865, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[136], 9 juni 1865, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[137], 22 juni 1865, Göteborgs[138] Handels- och Sjöfartstidning

Sandefjord Badeanstalt i Norge,

aaben i Maanederne Juni, Juli og August.

Denne paa Svovlkilder rige Badeanstalt har nu været i Virksomhed i 27 Aar, er stadigt bleven meer og meer udvideet og har navnlig i de senere Aar haft mange besøgere fra Sverige.

Gigtsygdomme, chronisk Rheumatisme, Scrophler, chroniske Leddesygdomme, Lamhed, Spinalirritation, chroniske Hudsygdomme, Nervesmerter, Nervesvækkelse, Underlivstilfælde, navnlig Lever- og Miltsvulster, Obstruction og Hæamoirrhidallidelser have med særdeles heldigt resultat været behandlede ved Badeanstalten.

Af Bad gives: Dampbad, Dampsusch, Slambad Svovlbad (Bad i varmt Svovlvand, blandet med Gytje), Duschbad, Styrtbad og varme Söbad. Disse Bad kunne daglig gives til 350 forskjellige Badende. Alle saavel Bade- som Paaklædningsværelser ere forsynede med Varmeldedning.

Paa Fjorden, i hvilken Vandet er ualmindelig friskt, klart og saltholdigt, paa grund af at Fjorden ikke har nogetsomhelst Tillæb af ferskt Vand, er en hensigtsmæssigt indrettet Strömbadsbygning, som ogsaa benyttes særdeles meget.

For at gjennemgaa en fuldstændig Badecuur udfordres et Ophold ved Badet paa 5 à 6 Uger.

Sandefjord By, der ligger midt mellem Laurvig og Tønsberg, med en udmærket smuk Omegn, afgiver en Mængde gode möblerede saavel elegante som tarvelige Boliger, hvilke Badegjæsterne kunne erholde til forholdsvis moderate Priser.

Badeanstalten har nu et stort og smukt Societetslocale, hvori en stor Salon, Spisesal, Læseværelse (forsynet med de viktigste svenske, norske og danske Aviser), Billardværelse, Spilleværelser og Conversaatonsværelser. Dette Locale ligger i en stor Park og er kun til Afbenyttelse for Badegjæsterne og deres Familier; det er forsynet med et udmærket godt Piano. Et mucikcorps (Medlmmer af det kongelige Theaters Capl i Kjöbenhavn) musicerer hver morgen under Brønddrikningen ligesom ogsaa hver eftermiddag.

Det kongelige norske Postdampskib ”Kronprindsesse Louiseanlöber Sandefjord paa urene fra Kjöbenhavn og Göteborg den 1ste, 15de, 29 Juni samt 13de Juli d. A.

De, som maatte önske nærmere Oplysninger i medicinsk Henseende, ville erholde disse ved at henvende sig til Badelægen, Corpslæge Ebbesen, Formand i Badeanstaltens Direction.

Naar man skriftlig henvender sig til Badeanstaltens Inspektör, meddeler han enhver anden Oplysning, badet vedkommende, ligesom han ogsaa paatager sig at til beboelsesvärelser for Badesaisonen til dem, der maatte anmode derom.

Sandefjord Badeanstalt 31te Marts 1865

DIRECTIONEN.

Nya Dagligt Allehanda[139], 19 april 1865, Nya Dagligt Allehanda[140], 20 april 1865, Aftonbladet[141], 20 april 1865, Göteborgsposten[142], 21 april 1865, Stockholms Dagblad[143], 22 april 1865, Stockholms Börs- och Handelstidning[144], 25 april 1865, Stockholms Dagblad[145], 25 april 1865

Sandefjord, Kapt. Thorbjörnsen, seilte fra Shields 6 april med destinasjon Stockholm.

Göteborgsposten[146], 21 april 1865, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[147], 21 april 1865

Ellida, Kapt. Pedersen, ankom Göteborg fa Sandefjord, i ballast.

Göteborgsposten[148], 24 april 1865, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[149], 24 april 1865

Natten, Kapt. Melsom, ankom Göteborg fra Sandefjord, L., i ballast

Nya Dagligt Allehanda, 3 mai 1865, Aftonbladet[150], 3 mai 1865

Barkskeppen Nordpolen, kapten Hansen, och Sandefjord, kapten Thorbjörnsen, begge hemma i Sandefjord, samt Bella Donna, kapten Hansen, hemma i Lillesand, alla tre från Newcastle till Stockholm med stenkol, förlorade den 26 april i Öresund hvartdera ett ankare och blefvo med nya åter försädda from Helsingör.

Aftonbladet[151], 4 mai 1865

Sandefjord, Kapt. Yngbjörnsen, sett sydvest for Sandhamn 3 mai, underveis fra Newcastle med kull

Nya Dagligt Allehanda[152], 4 mai 1865

Sandefjord, Kapt. Thorbjörnsen, passerte Öresund 26 april, underveis fra Newcastle till Stockholm med kull

Post- och Inrikes Tidningar[153], 4 mai 1865

Sandefjord, Kapt. Ungbjörnssen, ankom Sandhamn 3 mai e. m. fra Newcastle med kull.

Stockholms Dagblad[154], 4 mai 1865

Sandefjord,Kapt. Yngbjörnsen, ankom Sandhamn.

Stockholms Börs- och Handelstidning[155], 5 mai 1865

Sandefjord, Kapt. Thorbjørnssen, passerte Öresund 25 april underveis fra Newcastle til Stockholm med kull.

Sandefjord, Kapt. Ungbjörnsen, ankom Sandhamn.

Aftonbladet[156], 6 mai 1865, Nya Dagligt Allehanda[157], 6 mai 1865, Post- och Inrikes Tidningar[158], 9 mai 1865

Sandefjord, Kapt. Thorbjörnsen, ankom Stockholm 5 mai fra Newcastle med kull.

Göteborgsposten[159], 16 mai 1865, Barometern[160], 27 mai 1865

Violincellisten Kellermann. I ”Snällposten” berättas: Kellermann är ännu sjuk, ehuru för närvarande bättre, och til den blidare årstiden ämnar han sig til Sandfjords bad, som man hoppas skola skänka honom åter hans helsa.

Aftonbladet[161], 17 mai 1865, Nya Dagligt Allehanda[162], 17 mai 1865, Post- och Inrikes Tidningar[163], 18 mai 1865

Sandefjord, Kapt. Thorbjörnsen, var anmeldt til lasting 16 mai, for en reise fra Stockholm til England via Norrland.

Stockholms Börs- och Handelstidning[164], 23 mai 1865, Aftonbladet[165], 23 mai 1865, Stockholms Dagblad[166], 26 mai 1865

Sundenes Minde, Kapt. Larsen, passerte Öresund 15 mai underveis fra Sandefjord til Härnösand, i ballast.

Härnösandsposten[167], 24 mai 1865

Apollo, Kapt. Zimmemann, fra Sandefjord ble innklarert til Härnösand, i ballast.

Nya Helsingen[168], 27 mai 1865

Cyprian, Kapt. Christensen, innklarert til Söderhamn fra Sandefjord 22 mai, i ballast.

Hudiksvallsposten[169], 27 mai 1865

Romerige, Kapt. A. Tolfsen, ble innklarert til Hudiksvall fra Sandefjord 20 mai, i ballast

Härnösandsposten[170], 27 mai 1865

Sundenes Minde, Kapt. Larsen, ble innklarert til Härnösand fra Sandefjord, i ballast.

Nya Dagligt Allehanda[171], 29 mai 1865, Stockholms Dagblad[172], 30 mai 1865

Sandefjord, Kapt. Thorbjörnsen, ble utklarert fra Stockholm 27 mai for en reise til London via Norrland med jern.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[173], 30 mai 1865

Arken, Kapt. A. Hansen, Sandefjord, ankom Göteborg, F. d’Orchimont, med 6,270 k.-f. stenkol.

Nya Dagligt Allehanda[174], 3 juni 1865

Antilope, Kapt. Pedersen, passerte Öresund 25 mai underveis fra Sandefjord til Neder Calix, i ballast

Snällposten[175], 6 juni 1865, Öresundsposten[176], 8 juni 1865, Karlshamns Allehanda[177], 9 juni 1865, Ystads Tidning[178], 12 juni 1865, Nya Dagligt Allehanda[179], 12 juni 1865, Göteborgsposten[180], 12 juni 1865

Om de olyckor, som stormen 30 Maj åstadkom på kusten hafwa, enligt Helsingborgs-Posten, följande rapporter ingått till Helsingborgs tullkammare:

På f. m. den 31 Maj strandade wid Båstad Norska barkskeppet ”Freja”, hemma i Sandefjord, på resa från Hartlepool till Landskrona med last af Engelska smideskol. Masterna kapades, och fartyget synes wara illa tilltygadt. Besättningen kunde icke föras i land förr än mot aftonen samma dag.

Härnösandsposten[181], 7 juni 1865

Twende Brödre, Kapt. Johannesen, ble innklarert til Härnösand fra Sandefjord, i ballast.

Post- och Inrikes Tidningar[182], 10 juni 1865, Göteborgsposten[183], 14 juni 1865

I Sandefjord har badsaisonen öppnats den 1 dennes, och tror man att de besökandes antal i år skall bli betydligt.

Nya Dagligt Allehanda[184], 16 juni 1865

– Den häftiga storm eller hvirfvelvind, som sistlidne tisdags afton framrusade öfver hufvudstaden och dess närhet, var rätt allvarsam. Utom en mängd fartyg, som kommo i drift på Stockholms ström, hvaribland en skonert, som dref för bogen å ett annat fartyg, var norska skeppet Columbus, hemma i Sandefjord, under resa härifrån till Hernösand för at der lasta på Frankrike, i skärgården utsatt för en allvarsam fara.

Hunnet nemligen så långt som i närheten af Stora Högarn, med alla segel tilsatta för en jemn SO. Vind, anfölls skeppet i ett ögonblick af den NNW-liga byn och var ett ögonblick näre deran att kantra, emedan deet var ballastadt. Alla seglen kommo back och af dessa blåste ej mindre än 8 segel i trasor. Bovenbram- och andra mindre segel hvirflade bort i luften i små bitar.

Lyckligtvis fick skeppet begge ankrarne i botten, och ehuru det dref för dessa ända ned i Welamsunds-viken, stoppade det dock up och fartyget räddades sålunda att drifva i land.

Nya Helsingen[185], 17 juni 1865

Havfruen, Kapt. Pedersen, ble innklarert til Söderhamn 6 juni, fra Sandefjord.

Nya Dagligt Allehanda[186], 17 juni 1865

Sandefjords badinrättning, hvars svafvelbad i synnerhet vinna mer och mer erkännande äfven i utlandet, har nyligen öppnat sin saison med 150 badgäster, bland hvilka en hel mängd från Danmark, men blott få från Sverige; Violincellisten Kellermann, professor Welhaven och skådespelaren Smith från Casinoteatern äro de mest bekanta bland badgästerna.

Stockholms Börs- och Handelstidning[187], 4 juli 1865, Aftonbladet[188], 5 juli 1865, Stockholms Dagblad[189], 7 juli 1865

Elida, Kapt. Olsen, passerte Öresund 27 juni underveis fra Sandefjord til Sundsvall, i ballast.

Aftonbladet[190], 7 juli 1865

Sandefjord, Kapt. Thorbjörnsen, passerte Öresund 29 juni, underveis fra Sundsvall till London med trelast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[191], 22 juli 1865, Göteborgsposten[192], 24 juli 1865

Sandefjord, Kapt Thorbjörnsen, ankom Gravesend 13 juli, fra Sundsvall.

Sundsvallsposten[193], 27 juli 1865

Ellida, Kapt. O. Olsen, ble innklarert til Sundsvall 7 juli, fra Sandefjord i ballast

Stockholms Börs- och Handelstidning[194], 28 juli 1865

Sandefjord, Kapt.Thorbjörnsen, ankom Gravesend 13 juli fra Sundsvall.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[195], 3 august 1865

Brännö d. 3 Aug. (Från red:ns korresp.) I går inkommo för storm och motvind till ankars å Rifvefjord följande fartyg: … skonerten Familien,S. Jensen, hemma i Sandefjord, på resa från Porsgrund til Karrebeksminde med trä … Skeppet Sandefjord, A. Torbjørnsen, hemma i Tönsberg, på resa från Lndon för ordres i barlast, …

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[196], 7 august 1865

– Vid en den 22 Juli i Sandefjord hållen auktion på Ishafsfararen Nordpol stannade en hr E. A. Haugheim för densamma till ett pris af 12,600 spdr.

Nya Dagligt Allehanda[197], 8 august 1865

Briggen Embla, kapten Haagensen, hemma i Sandefjord, från Wiborg till Antwerpen med trälast, förlorade natten till den 2 aug. å Helsingörs redd båda ankrarne och strandade vid Wiken, norr om Helsingborg.

Nya Dagligt Allehanda[198], 8 august 1865

Briggen Echo, kapten Abelsted, hemma i Sandefjord, från Hernösand tiill Honfleur och Sarpen, kapten Wright, hemma i Christiania, från Grangemouth till Sundsvall, hafva under stormen natten till den 2 aug., söder om Helsingör förlorat hvardera ett ankare.

Aftonbladet[199], 14 august 1865, Stockholms Dagblad[200], 16 august 1865

Elieser, Kapt. Hansen, passerte Öresund 8 august, underveis fra Sandefjord til Sikeå, i ballast

Post- och Inrikes Tidningar[201], 21 august 1865

 

Danske skådespelaren Matntzius väntades till Sandefjord, der han skulle uppläsa åtskilliga dramatiska arbeten, Bellmans-sånger m. m.

Aftonbladet[202], 2 september 1865, Nya Dagligt Allehanda[203], 2 september 1865, Stockholms Dagblad[204], 5 september 1865, Norrlandsposten[205], 6 september 1865

Nordpolen, Kapt. Olsen, passerte Öresund 27 august underveis til Gefle, i ballast

 

Aftonbladet[206], 4 september, 1865, Öresundsposten, 7 september[207] 1865

Geheimerådet Hall, som under en del af sommaren begagnat baden vid Sandefjord i Norge, återkom i torsdags till Köpenhamn och intog följande dag sin plats i riksråds-folkethinget.

Gefleposten[208], 9 september 1865, Norrlandsposten[209], 10 september 1865

Starkodder,Kapt. H. M. Larsen, ble innklarert til Gefle 6 september, fra Sandefjord i ballast.

Nya Dagligt Allehanda[210], 6 oktober 1865, Öresundsposten[211], 7 oktober 1865, Göteborgsposten[212], 10 oktober 1865

Superior, Kapt. Rosenlund, forlot Hartlepool for Sandefjord 27 september.

Stockholms Börs- och Handelstidning[213], 10 oktober 1865, Aftonbladet[214], 10 oktober 1865

Sandefjord, Kapt. Thorbjørnsen, passerte Öresund 3 oktober, underveis fra Råneå til London med tømmer.

Nya Dagligt Allehanda[215], 23 oktober 1865

Harpan, Kapt. Björck, ankom Wick 6 oktober, fra Sandefjord.

Hudiksvallsposten[216], 28 oktober 1865, Norrlandsposten[217], 1 november 1865, Aftonbladet[218], 1 november 1864, Nya Dagligt Allehanda[219], 2 november 1865, Post- och Inrikes Tidningar[220], 2 november 1865, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[221], 3 november 1865, Södertelge Tidning[222], 4 november 1865, Norra Hallands Tidning[223], 4 november 1865, Norrköpings Tidningar[224], 4 november 1865, Strengnäs Weckoblad[225], 11 november 1865

 

Hudikswall

I Torsdags afton förliden wecka drunknade i hamnen härstädes norske kaptenen Abelstedt hemma i Sandefjord och förande egna briggen Echo, som för tilfället låg här och lastade.

Kapten A., som omkring kl. 11 på aftonen skulle fara ombord på sitt fartyg hade gått ut på en annan brygga än den, hwarifrån i land warande kaptener wanligtwis pläga ropa till sig båat, men utanför hwilen ett fartyg då hade lagt sig och i mörkret och det swåra owädret hade han halkat ned i sjön.

Stark simmare hade han antagligen hållit sig uppe i watnet och försökt simma i land, men i mörkret tagit miste och kommit in under ångbåtsbryggan i stället för närmaste länning.

Först på lördagen, då ha ej afhördes ombord på sitt fartyg, började man ana någon olyckshändelse, och denna aning blef wisshet, då man i en af länningarne anträffade hans hatt och paraply; anstälda draggningar blefwo dock utan resulat, tills man på söndagsmorgonen påträffade den aflidne stående under östra hörnat af ångbåtsbryggan, nedsjunken i gytjan wid pass ett qarter och knappast med lika mycket watten öfwer hufwudet.

Sannolikt hade den drunknade, kännande botten under sina fötter och utan att weta, det ingen möjlighet att komma i land här fanns, ämnat gå upp på strand, men fastnat i dyn, deri nedsjunkit alt djupare under arbetet att komma loss och blifwit qwäfd.

I tisdags middag begrafter kapten Abelstedt, då kistan öfwer hvilken norska flaggan war utbredd, bars af besättningen, företrädd af twenne norska sjökaptener, som buro norska och swenska flaggorna samt efterföljd af twenne swenska, som förte neptuni- och frimurare-flaggorna (de aflidne war nemligen hög frimurare).

Före och efter jordfästningen i kyrkan afsjöngs af en dubbelqwartett ps. 452 v. 1 och 461 v. 7.

Tilleggsmateriale fra Norrlandsposten:

– Den högtidliga akten bewistades af en talrik mängd åhörare och alla fartyg i hamnen flaggade på half stång-

– Den aflidne var 56 år gammal, efterlämnar enka och twenne gifta stjubarn samt lärer hafwa ämnat efter hemkomsten från denna resa upphör at föra fartyg för att på äldre dagar i ro njuta af den ej obetydlige förmögenhet, han under ett werksamt lif hopsparat.

[Dødsfallet er registrert i kirkeboken[226] for Sandar. ”20 Oct. Begraven i Hudiksvall. Hans Abelstedt, Skibsfører, 56, Hønnerød, død af Drukning under et ophold i Hudikswall paa Søreise”]

Sundsvallsposten, 2 november 1865, Skenige Tidning[227], 4 november 1865, Barometern[228], 8 november 1865, Arbetarevännen[229], 11 november 1865

Hudikswall. Norske sjökaptenen Abelstedt, hemma i Sandefjord och förande egna briggen Echo, som för tillfälet låg här och lastade, har, då han en afton skulle begifwa sig ombord, under mörkret halkat ifrån bryggan och omkommit. Han begrafdes under mycken högtidihet i tisdags i förra weckan.

Nya Dagligt Allehanda[230], 16 november 1865

Neptun, Kapt. Andersson, ankom Peterhead 6 november fra Sandefjord

Nya Wermlandstidningen[231],[232], 18, 22 november 1865

Insamling till de brandskadade i Carlstad (Forts. fr. M 88)

[från] direktör J. Ebbesen, insaml. wid badanstalten i Sandefjord 702: –

Malmö Allehanda[233], 25 november 1865

– Från Danmark meddela wi följande notiser:

Med-direktören wid Kasinotheatern, den omtyckte skådespelaren Christian Schmidt har i Onsdags morse plötsligen aflidit, straxt efter det han hade ankommit tl Kasion, för at sköta sin instruktionsbefattning. Uner de tre sednare åren hade han warit sjuklig och beganade under sidstlidne sommar baden i Sandefjord.

Snällposten[234], 25 november 1865

den allmänt omtyckt och af naturen i så många hänseenden rikt begåfwade Danske skådespelaren Christian Schmidt afled plötsligt Onsdags.

Han war född den 20 Okt. 1819 och erhöll en ganska tarflig skolbildning i Köpenhamn. Sedan han blifwit konfirmerad fick han en liten syssla wid kongl. theaterns garderob och kom derigenom inom scenens trollkrets.

Instruktören Hr Phister interesserade sig mycket för honom i hans tidigaste ungdom. Med Folktheaterns nuwarande direktör, kammarrådet Lange, genomreste han, ännu helt ung, provinsrne och gjorde lycka såsom skådespelare.

Han debuterade i Köpenhamn såsom Titus Brandstol i ”Talismanen”, första året Kasinotheatern öppnades af kammarrådet Lange, och denna rol har alltid warit en af hans bästa.

Han war en äkta folkskådespelare, och ehuru han icke war utrustad med någon owanlig eller lysande förmåga, egde han ett så rikt förråd af humor och personlig älskwärdhet, att få skodespelare kunnat glädja sig öfwer en större publik än han.

Hans namn er oupplösligt förenat med Erik Böghs vaudeviller, af hwilkas hjeltar han war en wacker personifikation, ooch han spelade dem med sådant lif och smittande humor, att han alltid ryckte åskådaren med sig. Om Erik Bögh än gjort mycket för honom, derigenom att han skrifwit denna variation af roler, som alla woro lika lämpliga för Schmidts förmåga, så har denne til wedergällning gjort mycket för författaren derigenom att han framställt dess upsluppna karakterer med en idealiserende moderation och humor.

Då Christian Schmidt wisade sig på scenen, flög alltid liksom en frisk fläkt genom theatern, och underrättelsen om hans död emottogs af alla med sorg, i synnerhet som alla hyste den tanken att han snart skulle ånyo på allwar börja uppträda såsom skådespelare.

Christian Schmidts namn war fullkomligt sammenwuxet med Kasino, som han endast för en kort tid lämnade; han passade såwäl för alla dess förhållanden, och han utandades sin sista suck just på det ställe, der han skördat sitt första bifall, och der han i så många år hade werkat till glädje för andra.

Han var sysselsatt på theatern, hwars direktion han öfvwertagit i förening med skådespelaren Rasmussen, då döden infann sig.

Under sina tre sista lefnadsår led han af ett ryggmärgslidande och endast en och annan gång wisade han sig på scenen, alltid helsad med jubel af den stora publik, som han hade haft ända sedan han första gången uppträdde i Köpenhamn.

I somras begagnade han bade i Sandefjord och kom hem raskare än han warit på länge. Läkarne afrådde honom emellertid från att uppträda under denna saison, och han kastede sig derföre ifrigt in i sina nya pligter såsom direktör, instruktör og regissör, ty han var outtröttlig werksam i allt hwad han företog sig.

Från tidigt på morgonen war han på theatern, och om aftonene såg man honom alltid i en nervös spänning bakom kulisserna, hwarunder han så att säga spelade med i hela pjesen.

Dette i förening med den naturliga oro han kände wid tanken på huruwida det företag skulle lyckas, i hwilket han nedlagt sitt kapital – frukten af många års besparingar – bidrog sannolikt till at förkorta hans lif.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[235], 2 desember 1865, Göteborgsposten[236], 4 desember 1865

Debora, Kapt. H. Hansen, kom inn til Kalfsund 30 november, underveis fra Roskilde til hjemstedet Sandefjord, i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[237], 13 desember 1865, Göteborgsposten[238], 18 desember 1865, Dagens Nyheter[239], 16 desember 1865, Nya Dagligt Allehanda[240], 18 desember 1865, Post- och Inrikes Tidningar[241], 19 desember 1865, Dagens Nyheter[242], 20 desember 1865

Strandning. Från Lysekil skrifves i forrgår af red:ns korrespondent: Natten till den 9. Dennes strandade under tjocka, storm och mörker på Ölskärs-grundet i närheten af Tryggö skeppet Elle Catharina, C. Johansen, hemma i Sandefjord, på resa från Gent till hemorten i barlast. Besättningen räddades, men fartyget är vrak; inventarier, proviant och kajuteffekter hoppas man dock kunna berga.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[243], 15 desember 1865, Nya Dagligt Allehanda[244], 18 desember 1865, Post- och Inrikes Tidningar[245], 19 desember 1865

Strandning. Red:ns korrespondent i Fjällbacka skrifver den 14 dennes: den 9 dennes, klockan omkring half till 10 e. m., strandade å grundet Ålkroken utenför Otterön briggen ”Amiral Peter Tordenskjold”, hemma i och på resa till Sandefjord, kommande från Antwerpen i barlast. Kaptenen C. M. Grönn och besättningen räddades; men som fartyget eer fullt med vatten och har rodret bräckt samt bordläggningen i botten troligen är splittrad, enär en del af barlasen utrinner, anses fartyget blifva vrak.

Bohusläns Tidning[246], 22 desember 1865, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[247], 22 desember 1865, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[248], 23 desember 1865.

Strandningsauktion.

Det å Ålkråkeskär wid Måskär utanför Otterö strandade till en del wattenfylda skråfvet af Norska Briggen Amiral Peder Tordenskjöld (om 110 norska kommerse läster) från Sandefjord, äfvensom fartygets rundhult och en eka, försäljes wid offentlig auktion som förrättas på Grebbestad Onsdagen den 27 innewarande månad kl. 12 middagen i det stånd samma då befinnes.

Strömstad den 18 December 1865.

L. C. Boman.

 1. https://data.kb.se/dark-5807616/manifest
 2. https://data.kb.se/dark-6032803/manifest
 3. https://data.kb.se/dark-10372495/manifest
 4. https://data.kb.se/dark-6032745/manifest
 5. https://data.kb.se/dark-5807591/manifest
 6. https://data.kb.se/dark-6032826/manifest
 7. https://data.kb.se/dark-7436942/manifest
 8. https://data.kb.se/dark-12340079/manifest
 9. https://data.kb.se/dark-7437181/manifest
 10. https://data.kb.se/dark-41991/manifest
 11. https://data.kb.se/dark-7942067/manifest
 12. https://data.kb.se/dark-7436860/manifest
 13. https://data.kb.se/dark-6032790/manifest
 14. https://data.kb.se/dark-10109548/manifest
 15. https://data.kb.se/dark-5807619/manifest
 16. https://data.kb.se/dark-42024/manifest
 17. https://data.kb.se/dark-42036/manifest
 18. https://data.kb.se/dark-42036/manifest
 19. https://data.kb.se/dark-5807672/manifest
 20. https://data.kb.se/dark-42037/manifest
 21. https://data.kb.se/dark-6649477/manifest
 22. https://data.kb.se/dark-7437306/manifest
 23. https://data.kb.se/dark-6032935/manifest
 24. https://data.kb.se/dark-7437313/manifest
 25. https://data.kb.se/dark-42021/manifest
 26. https://data.kb.se/dark-7436853/manifest
 27. https://data.kb.se/dark-7103902/manifest
 28. https://data.kb.se/dark-42052/manifest
 29. https://data.kb.se/dark-7942592/manifest
 30. https://data.kb.se/dark-6032756/manifest
 31. https://data.kb.se/dark-10372351/manifest
 32. https://data.kb.se/dark-5807611/manifest
 33. https://data.kb.se/dark-7437087/manifest
 34. https://data.kb.se/dark-42014/manifest
 35. https://data.kb.se/dark-6888738/manifest
 36. https://data.kb.se/dark-7297599/manifest
 37. https://data.kb.se/dark-15163260/manifest
 38. https://data.kb.se/dark-42007/manifest
 39. https://data.kb.se/dark-14537780/manifest
 40. https://data.kb.se/dark-7437411/manifest
 41. https://data.kb.se/dark-13401479/manifest
 42. https://data.kb.se/dark-6160412/manifest
 43. https://data.kb.se/dark-7499914/manifest
 44. https://data.kb.se/dark-7204537/manifest
 45. https://data.kb.se/dark-6649225/manifest
 46. https://data.kb.se/dark-41973/manifest
 47. https://data.kb.se/dark-7499928/manifest
 48. https://data.kb.se/dark-6032934/manifest
 49. https://data.kb.se/dark-8005624/manifest
 50. https://data.kb.se/dark-6649443/manifest
 51. https://data.kb.se/dark-7499910/manifest
 52. https://data.kb.se/dark-6649286/manifest
 53. https://data.kb.se/dark-12877850/manifest
 54. https://data.kb.se/dark-6649286/manifest
 55. https://data.kb.se/dark-6888966/manifest
 56. https://data.kb.se/dark-7436749/manifest
 57. https://data.kb.se/dark-10372374/manifest
 58. https://data.kb.se/dark-13173565/manifest
 59. https://data.kb.se/dark-23807913/manifest
 60. https://data.kb.se/dark-6888719/manifest
 61. https://data.kb.se/dark-7499933/manifest
 62. https://data.kb.se/dark-6032986/manifest
 63. https://data.kb.se/dark-10721230/manifest
 64. https://data.kb.se/dark-7733888/manifest
 65. https://data.kb.se/dark-7499919/manifest
 66. https://data.kb.se/dark-6032946/manifest
 67. https://data.kb.se/dark-7436863/manifest
 68. https://data.kb.se/dark-6649442/manifest
 69. https://data.kb.se/dark-41761/manifest
 70. https://data.kb.se/dark-8005635/manifest
 71. https://data.kb.se/dark-41748/manifest
 72. https://data.kb.se/dark-8005620/manifest
 73. https://data.kb.se/dark-7436863/manifest
 74. https://data.kb.se/dark-23807883/manifest
 75. https://data.kb.se/dark-6888973/manifest
 76. https://data.kb.se/dark-13401494/manifest
 77. https://data.kb.se/dark-7437464/manifest
 78. https://data.kb.se/dark-7437476/manifest
 79. https://data.kb.se/dark-41802/manifest
 80. https://data.kb.se/dark-7437488/manifest
 81. https://data.kb.se/dark-41812/manifest
 82. https://data.kb.se/dark-8005503/manifest
 83. https://data.kb.se/dark-7437465/manifest
 84. https://data.kb.se/dark-41798/manifest
 85. https://data.kb.se/dark-41824/manifest
 86. https://data.kb.se/dark-7437481/manifest
 87. https://data.kb.se/dark-7437481/manifest
 88. https://data.kb.se/dark-7437493/manifest
 89. https://data.kb.se/dark-6032705/manifest
 90. https://data.kb.se/dark-5807513/manifest
 91. https://data.kb.se/dark-41842/manifest
 92. https://data.kb.se/dark-5807576/manifest
 93. https://data.kb.se/dark-41833/manifest
 94. https://data.kb.se/dark-7437428/manifest
 95. https://data.kb.se/dark-7942627/manifest
 96. https://data.kb.se/dark-7942647/manifest
 97. https://data.kb.se/dark-41836/manifest
 98. https://data.kb.se/dark-7437681/manifest
 99. https://data.kb.se/dark-7437419/manifest
 100. https://data.kb.se/dark-7437436/manifest
 101. https://data.kb.se/dark-41862/manifest
 102. https://data.kb.se/dark-15159725/manifest
 103. https://data.kb.se/dark-6889702/manifest
 104. https://data.kb.se/dark-10540952/manifest
 105. https://data.kb.se/dark-7437438/manifest
 106. https://data.kb.se/dark-41877/manifest
 107. Sandar kirkebøker, SAKO/A-243/F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1862-1871, s. 121Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051018030134
 108. https://data.kb.se/dark-12847729/manifest
 109. https://data.kb.se/dark-6889657/manifest
 110. https://data.kb.se/dark-5807578/manifest
 111. https://data.kb.se/dark-7437457/manifest
 112. https://data.kb.se/dark-41864/manifest
 113. https://data.kb.se/dark-6890085/manifest
 114. https://data.kb.se/dark-42059/manifest
 115. https://data.kb.se/dark-7437063/manifest
 116. https://data.kb.se/dark-12342635/manifest
 117. https://data.kb.se/dark-7436882/manifest
 118. https://data.kb.se/dark-12342625/manifest
 119. https://data.kb.se/dark-42133/manifest
 120. https://data.kb.se/dark-8035718/manifest
 121. https://data.kb.se/dark-6673486/manifest
 122. https://data.kb.se/dark-6043267/manifest
 123. https://data.kb.se/dark-8036208/manifest
 124. https://data.kb.se/dark-15161269/manifest
 125. https://data.kb.se/dark-6673476/manifest
 126. https://data.kb.se/dark-6043282/manifest
 127. https://data.kb.se/dark-6673847/manifest
 128. https://data.kb.se/dark-6673868/manifest
 129. https://data.kb.se/dark-42586/manifest
 130. https://data.kb.se/dark-6673888/manifest
 131. https://data.kb.se/dark-42578/manifest
 132. https://data.kb.se/dark-6673842/manifest
 133. https://data.kb.se/dark-42567/manifest
 134. https://data.kb.se/dark-6673859/manifest
 135. https://data.kb.se/dark-42623/manifest
 136. https://data.kb.se/dark-6673980/manifest
 137. https://data.kb.se/dark-6674371/manifest
 138. https://data.kb.se/dark-6674372/manifest
 139. https://data.kb.se/dark-7437285/manifest
 140. https://data.kb.se/dark-7437354/manifest
 141. https://data.kb.se/dark-42598/manifest
 142. https://data.kb.se/dark-6044542/manifest
 143. https://data.kb.se/dark-8036293/manifest
 144. https://data.kb.se/dark-12342648/manifest
 145. https://data.kb.se/dark-8035799/manifest
 146. https://data.kb.se/dark-6044542/manifest
 147. https://data.kb.se/dark-6673978/manifest
 148. https://data.kb.se/dark-6043253/manifest
 149. https://data.kb.se/dark-6673883/manifest
 150. https://data.kb.se/dark-42574/manifest
 151. https://data.kb.se/dark-42570/manifest
 152. https://data.kb.se/dark-7437361/manifest
 153. https://data.kb.se/dark-6890076/manifest
 154. https://data.kb.se/dark-8036030/manifest
 155. https://data.kb.se/dark-12342652/manifest
 156. https://data.kb.se/dark-42576/manifest
 157. https://data.kb.se/dark-7440548/manifest
 158. https://data.kb.se/dark-6890058/manifest
 159. https://data.kb.se/dark-6043288/manifest
 160. https://data.kb.se/dark-5750717/manifest
 161. https://data.kb.se/dark-42620/manifest
 162. https://data.kb.se/dark-7437304/manifest
 163. https://data.kb.se/dark-6890311/manifest
 164. https://data.kb.se/dark-12342659/manifest
 165. https://data.kb.se/dark-42618/manifest
 166. https://data.kb.se/dark-8036216/manifest
 167. https://data.kb.se/dark-6160910/manifest
 168. https://data.kb.se/dark-10870314/manifest
 169. https://data.kb.se/dark-13668579/manifest
 170. https://data.kb.se/dark-6161028/manifest
 171. https://data.kb.se/dark-7437020/manifest
 172. https://data.kb.se/dark-8035838/manifest
 173. https://data.kb.se/dark-6673852/manifest
 174. https://data.kb.se/dark-7440670/manifest
 175. https://data.kb.se/dark-10366866/manifest
 176. https://data.kb.se/dark-15161304/manifest
 177. https://data.kb.se/dark-7390318/manifest
 178. https://data.kb.se/dark-15998408/manifest
 179. https://data.kb.se/dark-7436948/manifest
 180. https://data.kb.se/dark-6042420/manifest
 181. https://data.kb.se/dark-6160911/manifest
 182. https://data.kb.se/dark-6890349/manifest
 183. https://data.kb.se/dark-6042526/manifest
 184. https://data.kb.se/dark-7440529/manifest
 185. https://data.kb.se/dark-10870318/manifest
 186. https://data.kb.se/dark-7440708/manifest
 187. https://data.kb.se/dark-12342704/manifest
 188. https://data.kb.se/dark-42174/manifest
 189. https://data.kb.se/dark-8036210/manifest
 190. https://data.kb.se/dark-42180/manifest
 191. https://data.kb.se/dark-6674447/manifest
 192. https://data.kb.se/dark-6042423/manifest
 193. https://data.kb.se/dark-13395586/manifest
 194. https://data.kb.se/dark-12342782/manifest
 195. https://data.kb.se/dark-6674379/manifest
 196. https://data.kb.se/dark-6674301/manifest
 197. https://data.kb.se/dark-7437818/manifest
 198. https://data.kb.se/dark-7437818/manifest
 199. https://data.kb.se/dark-42235/manifest
 200. https://data.kb.se/dark-8034995/manifest
 201. https://data.kb.se/dark-6891819/manifest
 202. https://data.kb.se/dark-42211/manifest
 203. https://data.kb.se/dark-7438038/manifest
 204. https://data.kb.se/dark-8035171/manifest
 205. https://data.kb.se/dark-10114814/manifest
 206. https://data.kb.se/dark-42230/manifest
 207. https://data.kb.se/dark-15155303/manifest
 208. https://data.kb.se/dark-22623737/manifest
 209. https://data.kb.se/dark-10114989/manifest
 210. https://data.kb.se/dark-7437989/manifest
 211. https://data.kb.se/dark-15155334/manifest
 212. https://data.kb.se/dark-6042508/manifest
 213. https://data.kb.se/dark-12341890/manifest
 214. https://data.kb.se/dark-42352/manifest
 215. https://data.kb.se/dark-7437800/manifest
 216. https://data.kb.se/dark-13668611/manifest
 217. https://data.kb.se/dark-10114835/manifest
 218. https://data.kb.se/dark-42675/manifest
 219. https://data.kb.se/dark-7437950/manifest
 220. https://data.kb.se/dark-6891874/manifest
 221. https://data.kb.se/dark-6674433/manifest
 222. https://data.kb.se/dark-10750022/manifest
 223. https://data.kb.se/dark-15751983/manifest
 224. https://data.kb.se/dark-7064046/manifest
 225. https://data.kb.se/dark-11120539/manifest
 226. Sandar kirkebøker, SAKO/A-243/F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1862-1871, s. 128Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051018030141
 227. https://data.kb.se/dark-17271392/manifest
 228. https://data.kb.se/dark-5750849/manifest
 229. https://data.kb.se/dark-14389374/manifest
 230. https://data.kb.se/dark-7437952/manifest
 231. https://data.kb.se/dark-7701644/manifest
 232. https://data.kb.se/dark-15628927/manifest
 233. https://data.kb.se/dark-7297558/manifest
 234. https://data.kb.se/dark-10366862/manifest
 235. https://data.kb.se/dark-6674462/manifest
 236. https://data.kb.se/dark-6042240/manifest
 237. https://data.kb.se/dark-6674378/manifest
 238. https://data.kb.se/dark-6042251/manifest
 239. https://data.kb.se/dark-3674181/manifest
 240. https://data.kb.se/dark-7438414/manifest
 241. https://data.kb.se/dark-6891848/manifest
 242. https://data.kb.se/dark-3674186/manifest
 243. https://data.kb.se/dark-6674436/manifest
 244. https://data.kb.se/dark-7438414/manifest
 245. https://data.kb.se/dark-6891848/manifest
 246. https://data.kb.se/dark-12701399/manifest
 247. https://data.kb.se/dark-6674438/manifest
 248. https://data.kb.se/dark-6674478/manifest