Sandefjord i svenske aviser fra 1859 til og med 1861

Åmåls Weckoblad[1], 15 januar 1859, Åmåls Weckoblad[2], 1 februar 1859, Åmåls Weckoblad[3], 8 februar 1859

På en liste over gjenværende brev på Åmåls postkontor finner man ett til G. Anderson, Sandefjord, som ikke har tilstrekkelig porto.

Göteborgsposten[4], 5 februar 1859, Norrköpingskuriren[5], 12 februar 1859, Borås Tidning[6], 15 februar 1859, Söderköpings Tidning[7], 17 februar 1859, Ystads Tidning[8], 18 februar 1859, Hvad Har Händt?[9], 2 april 1859

Ångbåtskommunikation. Enligt kungjörelse från norska Generalpostdirektionen kommer ångbåtskommunikationen mellan Christiania, Göteborg och Köpenhamn innev. År att taga sin början den 2 nästk. April, och afgår ångfartyget Kronprindsesse Louise, från nämnde dag t. o. m. den Sept., från Christiania hvarje lördag kl. 6 f. m. och från Göteborg hvarje Söndag kl. 2 f. m. till Köpenhamn; samt från Köpenhamn hvarje Onsdag kl. 2 middag och från Göteborg hvarje Thorsdag kl. 4 f. m. til Christiania. Lördagarne d. 28 Maj, 4 Juni, 9 och 16 Juli anlöpes äfven Sandefjord.

Göteborgsposten[10], 16 februar 1859

I sammanhang härmed anföra vi ett meddelande från Düsseldorf, rörande de arbeten, hvilka Adolf Tidemand, för närvarande har under utarbetning.

«Adolf Tidemand har för närvarande flera taflor på staffliet, nemligen: «de båda gamla», en huslig scen i samma anda som hans «Husandakt» i Christianias nationalgalleri, men helt olika i kompositionen både hvad figurernas ställning och i synnerhet färgläggningen och intrycket beträffar. Det bestäldes i fjol af åtskilliga badgäster vid Sandefjords Bad, för att som tacksamhetsgåfva skänkas till den danska presten Birkedal, hvilkens tal hade en så uppbygglig verkan på de från spridda håll samlade badgästerna”. …

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[11], 7 mars 1859

Columbus, Kapt. C. Schröder, ankom Göteborg fra Sandefjord, v. S., i ballast.

Aftonbladet[12], 8 mars 1859, Aftonbladet[13], 6 mai 1859, Aftonbladet[14], 7 juni 1859

Sandefjords Badeanstalt

i Norge

vil iaar blive aabnet til Afbenyttelse den 1ste Juni og lukket den 15de September.

Gigtiske och rehumatiske Sygdomme, hudsygdomme, Scropfler, Underlivstilfælde, navnlig Lever- og Miltsvulster, Hæmorrhoidallidelser, Obstruction, Nervesmerter, Lamhed och Spinalirritation have med mest Held været behandlede ved denne Badeanstalt.

Badetiden omfatter to Saisoner, nemlig fra 1se Juni til 15de Juli og fra 16de Juli til 15de September.

For 1 Svovlbad med Dusch og Styrt betales 42 sk.

’’ 1 Karbad med Dusch, med eller uden Styrt 34 ’’

’’ 1 Karbad med Styrt 26 ’’

’’ 1 Karbad 22 ’’

’’ 1 Slambad 69 ’’

’’1 Dampbad 72 à 48 ’’

’’ 1 Dampdusch 8 ’’

’’ 1 Gytjeomslag i 1 Time 12 ’’

’’ 1 Strömbad 8 ’’

Paa de 4de förstnævnte Slags Bad gives Abonnenter 10 pCt. Rabat. To börn under 12 Aar kunn gaa i Karbad sammen paa een Billet, og for et Barn under 12 Aar, som fölger en Voxen i Karbad, betales halv Pris. En Moder kan uden særskilt Betaling medtage i Karbad et Barn under 6 Aar.

For Brønddrikning, Musik, Aviser og Adgang til Salonen betaler hver enkelt Badende 2 Spd., og af Personer, der höre til en og samme Familiefaders Huus, betale To 3 Spd., Tre eller derover, 4 Spd.

Sandefjord har en smuk beliggenhed ved Bunden af en etpar Mile dyb Havbugt, det har en yndig og venlig Omegn, Klimatet er mild tog behageligt, Luften her er af en vedekvægende Reenhed og Friskhed: Byen er ved udmærkede Veie og Dampskibsfart forbunden med Inlandets vigtigste Stæder, saavelsom med Götheborg, Fredrikshavn, Kjöbenhavn og Kiel.

Bestillinger paa Bad kunne franco tilstilles tilstilles ”Inspecteuren ved Sandefjords Badeanstalt”, men foövrig er Badeindretningen nu saa betydelig udvidet, at man, ogsaa uden dette, vil kunne ved Akomsten erholde Bad.

Inspekteuren er ogsaa paa Forlangende behjælpelig med at betinge Logis m. v. for dem, der agte at benytte Badet.

E. MIDDELTHUN.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[15], 8 mars 1859, Göteborgsposten[16], 9 mars 1859

Den gode Moder, Kapt. C. Jacobsen, ankom Göteborg fra Sandefjord, v. S., i ballast

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[17], 24 mars 1859, Gøteborgsposten[18], 26 mars 1859

Alders Minde, Kapt. J. Andersen, ankom Göteborg fra Sandefjord, v. S., i ballast

Helsingen[19], 20 april 1859

Fritiof, Kapt. N. M. Norström, innklarert til Söderhamn 18 april fra Sandefjord, i ballast

Aftonbladet[20], 23 april 1859, Stockholms Dagblad[21], 26 april 1859, Folkets Röst[22], 27 april 1859, Fäderneslandet[23], 27 april 1859

Elida, Kapt. Petersen, passerte Öresund 17 april underveis fra Sandefjord til Hernösand, i ballast

Aftonbladet[24], 27 april 1859

Fortuna, Kapt. Larsen, passerte Öresund 18 april underveis fra Sandefjord til Sundsvall, i ballast.

Härnösandsposten[25], 28 april 1859

Elida, Kapt. L. Pedersen, ble innklarert til Härnösand 26 april, fra Sandefjord i ballast.

Stockholms Dagblad[26], 4 mai 1859, Folkets Röst[27], 7 mai 1859

Eos, Kapt. Grön, passerte Öresund 26 april underveis fra Sandefjord til Umeå, i ballast.

Sundsvallsposten[28], 12 mai 1859, Norrländska Korrespondenten[29], 14 mai 1859

Fortuna, Kapt. Larsen, ble innklarert Sundsvall 9 mai, fra Sandefjord, i ballast.

Umebladet[30], 14 mai 1859

Eos, Kapt. N. M. Grönn, ble innklarert til Umeå 5 mai, fra Sandefjord, i ballast.

Svenska Tidningen[31], 18 mai 1859, Stockholms Dagblad[32], 18 mai 1859, Folkets Röst[33], 21 mai 1859, Färdeneslandet[34], 21 mai 1859

Johanne Georgine, Kapt. Gulliksen, passerte Öresund 10 mai underveis fra Sandfjord til Umeå, i ballast.

Aftonbladet[35], 7 juni 1859, Svenska Tidningen[36], 8 juni 1859, Fäderneslandet[37], 11 juni 1859, Folkets Röst[38], 11 juni 159

Gode Moder, Kapt. Jacobsen, passerte Öresund 31 mai underveis fra Sandefjord til Hernösand, i ballast.

Umebladet[39], 11 juni 1859

Johanna Georgina, Kapt. P. Gullefsen ble innklarert til Umeå 3 juni, fra Sandefjord i ballast.

Svenska Tidningen[40], 16 juni 1859

Den utmärkte målaren Tidemand väntas vid månadens slut til Norge, der han med famlj skall begagna baden vid Sandefjord.

Post- och Inrikes Tidningar[41], 27 juni 1859

Som Stortingsmenn för Laurvik och Sandefjord er utsett köpmannen C. Christiansen och ingeniörlöjtnanten P. R. Krag.

Aftonbladet[42], 8 juli 1859, Folkets Røst[43], 13 juli 1859

Annette, Kapt. Andersen, passerte Öresund 1 juli underveis fra Sandefjord til Sundsvall, i ballast

Svenska Tidningen[44], 23 juli 1859, Folkets Röst[45], 27 juli 1859

Odin & Catharine, Kapt. Gogstad, passerte Öresund 18 juli 1859, underveis fra Sandefjord til Sundsvall, i ballast.

Sundsvallsposten[46], 28 juli 1859

Odin og Cathrine, Kapt. Gogstad, ble innklarert til Sundsvall fra Sandefjord 27 juli.

Aftonbladet[47], 29 juli 1859, Svenska Tidningen[48], 30 juli 1859, Stockholms Dagbladet[49], 1 august 1859, Fäderneslandet[50], 3 august 1859

Sandefjord, Kapt. Grønvold, passerte Öresund 24 juli, underveis fra Sandefjord til Nedra Calix, i ballast.

Svenska Tidningen[51], 30 juli 1859

Sandefjord, Kapt. Grønvold, passerte Öresund 24 juli, underveis fra Sandefjord til Nedra Calix, i ballast.

Himalaya, Kapt. Gunnersen, passerte Öresund 24 juli, underveise fra Bordeaux til Nedra Calix, i ballast.

Norrländska Korrespondenten[52], 30 juli 1859

Odin & Cathrine, Kapt Gogstad, ble innklarert til Sundsvall 27 juli, fra Sandefjord i ballast

Fäderneslandet[53], 3 august 1859, Folkets Röst[54], 3 august 1859

Sandefjord, Kapt. Grønvold, passerte Öresund 24 juli, underveis fra Sandefjord til Nedra Calix, i ballast.

Nordamerika, Kapt. Andersen, passerte Öresund 25 juli, underveis fra Sandefjord til Härnösand, i ballast.

Svenska Tidningen[55], 4 august 1859

Det sextonde lagtima storthinget kommer att räkna 1117 representanter, eller 6 flere än det förra. Denna tillökning kommer derutaf, att Grimstad nu väljer 2 representanter (förut 1), Dammen 4 (förut 3) Kongsberg 2 (förut 1), Stavanger 4 (förut 3), Laurvig och Sandefjord hvardera 2 (förut 1). Städerna hafva nu 50 representanter och amten 67, ehuru grundlagen föreskrifver att de skola förhålla sig såsom 1 till 2.

Svenska Tidningen[56], 24 august 1859, Uppsalaposten[57], 27 august 1859, Folkets Röst[58], 27 august 1859, Sköfde Tidning[59], 3 september 1859, Folkets Tidning[60], 3 september 1859, Västerviks Veckoblad[61], 3 september 1859

BLANDKORN

Tjenstenit i tullbevakning. Från Sandefjord i Norge omtalas, att när den danske konseljpresidentens fru i somar dit anlände för at begagna baden derstädes, tog tulltjenstemannen ifrån hene hennes manns porträtt – emedan ramen hade bort förtullas. Porträttet fick hon visserligen tillbaka, men med sönderlaget glas.

Stockholms Dagblad[62], 25 august 1859, Folkets Röst[63], 27 august 1859

Echo, Kapt. Abelsted, passerte Öresund 18 august underveis fra Sandefjord til Sundsvall, i ballast.

Sundsvallsposten[64], 1 september 1859, Norrländska Korrespondenten[65], 3 september 1859

Echo, Kapt. Abelsted, ble innklarert til Sundsvall fra Sandefjord 27 august, i ballast.

Aftonbladet[66], 27 september 1859, Svenska Tidningen[67], 28 september 1859, Folkets Röst[68], 1 oktober 1859

Sandefjord, Kapt. Grönvold, passerte Öresund 19 september, underveis fra Calix til Alicante.

Helsingen[69],[70],[71], 13,20 & 27januar 1860

För bristande porto qwarliggande

bref til Norrige:

No 1. P. Bryn, adress Sandefjord: 2, Pigen Oline Olsen, adress Drammen

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[72], 8 februar 1860, Post- och Inrikes Tidningar[73], 9 februar 1860, Handelstidningens Veckoblad[74], 11 februar 1860, Folkets Röst[75], 11 februar 1860, Fäderneslandet[76], 11 februar 1860

– Skeppsredarne A. Larsen och L. Larsen Hafalden, båda boende i närheten af Sandefjord, hava nyligen fått sig den franska St. Helenamedaljen tillställd. De tjenstgjorde åren 1807-1812 ombord franska linieskeppet ”Danzig” [De tjenstgjorde åren 1807-1812 ombord franska linieskeppet ”Danzig”]

Stockholms Dagblad[77], 10 februar 1860

Skeppsredarna Anders Larsen och Lars Larsen Hafalden, begge boende i grannskapet af Sandefjord i Norge, ha nyligen fått sig den franska S:t Helena-medaljen tillsänd. De blefvo 1808 kommenderade i Amsterdam och förda till Vlissingen, der de gjorde tjenst ombord å linieskeppet ”Danzig” ända till år 1812. Som kändt är, blef under nämnda tidrymd en hel mängd såwäl officerare som matroser af konungen som matroser af konungen af Danmark öfwerlåtna åt keijsar Napoleon, som hade skepp nog, men saknade sjöwana besättningar, medan ett motsatt förhållande, efter flottans bortröfwande 1807, egde rum i Danmark. De flesta af de medaljer, som kommit til Norge, förskrifwa sig också derifrån.

Fäderneslandet[78], 14 mars 1860

Sir Charles Napier, ankom Shields fra Sandefjord 1 mars.

Göteborgsposten[79], 7 april 1860, Göteborgs Handels och Sjöfartstidning[80], 7 april 1860

Frithioff, Kapt. N. M. Nordström, ankom Göteborg fra Sandefjord (S. L. & Co.), i ballast.

Alders Minde, Kapt. J. Andersen, ankom Göteborg fra Sandefjord (S. L. & Co.), i ballast.

Göteborgs Handels och Sjöfartstidning[81], 16 april 1860, Göteborgs Handels och Sjöfartstidning[82], 17 april

Columbus, Kapt. C. Schröder, ankom Göteborg fra Sandefjord, S. L. & Co., i ballast

Nya Dagligt Allehanda[83], 16 april 1860

Angaaende Sandefjords Bad!

Til Bekvemmelighed for Badegjæster her ved Badet, der ved Siden af dettes eiendommelige Fordele kunne kommet il at drikke andre Bades mineeraliske Vande, har Apoteket hersteds truffet Arrangement med Rosenborg samt Eidsvolds og Modums Bröndanstalt, hvorved de forönskede Udenlandske tilligemed de Norske Jernvande kan blive at bekomme paa bemeldte Apothek. Ogsa udenbyes Ordre paa diisse Mineralvande vil snarest muligt blifve expederede, paa Rekvinerentens egen resiko.

Sandefjord, den 2den April 1860.

A. Chr. Krogh

Göteborgsposten[84], 5 mai 1860, Göteborgs Handels och Sjöfartstidning[85], 5 mai 1860

Caroline, Kapt. J. L. Grönn, ankom Göteborg fra Sandefjord, S. L. & Co., i ballast

Nye Dagligt Allehanda[86], 11 mai 1860

Sandefjord er et av 52 steder med telegraf i 1859 – i henhold til statistiske opplysninger fra stats-telegrafen i Norge.

Aftonbladet[87], 22 mai 1860

Sundenes Minde, Kapt. Boldt, passerte Öresund 16 mai underveis fra Sandefjord til Härnösand i ballast.

Nye Dagligt Allehanda[88], 22 mai 1860, Stockholms Dagblad[89], 23 mai 1860, Folkets Røst[90], 26 mai 1860

Sundenes Minde, Kapt. Boldt, passerte Öresund 16 mai underveis fra Sandefjord til Härnösand i ballast.

Fortuna, Kapt. Larsen, passerte Öresund 16 mai underveis fra Sandefjord til Söderhamn i ballast.

Helsingen[91], 1 juni 160

Fortuna, Kapt. Larsen, ble innklarert til Söderhamn 31 mai fra Sandefjord i ballast

Snällposten[92], 2 juni 1860, Nya Dagligt Allehanda[93], 8 juni 1860, Nya Dagligt Allehanda[94], 18 juni 1860, Norrköpingskuriren[95], 14 august 1860, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[96], 15 august 1860, Aftonbladet[97], 20 august 1860, Norrköpingskuriren[98], 21 august 1860, Aftonbladet, 24 august 1860, Göteborgs Handels – och Sjöfartstidning[99], 24 august 1860, Post- och Inrikes Tidningar[100], 25 august 1860, Göteborgs Handels – och Sjöfartstidning[101], 31 august 1860, Post- och Inrikes Tidningar[102], 1 september 1860, Norrköpingskuriren[103], 24 mai 1861, Göteborgs Handels – och Sjöfartstidning[104], 24 mai 1861, Göteborgs Handels – och Sjöfartstidning[105], 30 mai 1861, Norrköpingskuriren[106], 31 mai 1861, Post- och Inrikes Tidningar[107], 31 mai 1861, Aftonbladet[108], 31 mai 1861, Post- och Inrikes Tidningar[109], 5 juni 1861, Aftonbladet[110], 5 juni 1861

Seilende til Amsterdam kan gjøre seg nytte av et arrangement, installert i 1859, for å slepe skipene inn mot havnen ved hjelp av kjetting og dampbåt. Store bøyer er å finne der man begynner slepningen, når man er på vei inn, og en beslutning om å la seg slepe må fattes innen man når dette punkt. Så kommer en liste over kontakter som kan gi opplysninger om takster for slike slepetjenester, i Danmark, Sverige i Norge – og blandt de 20 i Norge finner man Konsul N. F. Hauff i Sandefjord.

Helsingen[111], 8 juni 1860

Johanne Georgina, Kapt. C. Pedersen, ble innklarert till Söderhamn 4 juni fra Sandefjord, i ballast.

Aftonbladet, 8 juni 1860

Hamburg, Kapt. Gundersen, passerte Öresund 2 juni underveis fra Sandefjord til Nedra Calix, i ballast.

Stockholms Dagblad[112], 9 juni 1860, Folkets Röst[113], 13 juni 1860,

Hamburg, Kapt. Gundersen, passerte Öresund 2 juni underveis fra Sandefjord til Neder Calix, i ballast.

Norden[114], 7 juli 1860

Natten, Kapt. C. Bache, ankom Luleå 26 juni fra Sandefjord

Aftonbladet[115], 10 juli 1860, Stockholms Dagblad[116], 12 juli 1860, Folkets Röst[117], 14 juli 1860

Sophia Amalia, Kapt. Grön, passerte Öresund 3 juli underveis fra Sandefjord til Rathan, i ballast.

Umebladet[118], 28 juli 1860

Sophia Amalia,Kapt. Grön, ankom Umeå 20 juli fra Sandefjord, i ballast.

Aftonbladet[119], 1 august 1860

Concordia, Kapt. Johnsson, ankom Wick 18 juli fra Sandefjord

Post- och Inrikes Tidningar[120], 13 august 1860, Stockholms Dagbald[121], 14 august 1860

I Sandefjord firade badgästerna kröningsdagen med en särdeles lyckad fest. Badsalongen var smyckad med blommor och guirlander. Synnerligen väl togo sig ut Konungens och Drottningens porträtter, prydda med grönt och blommor. Vid middagstiden gafs konglig salut och kl. e. m. samlades i balsalen omkring 300 personer. Klockan 8 gafs tecken med fanfarer och ortens amtman föreslog i lämpliga ordalag Deras majestäters skål. Derefter föreslog danske öfverläraren Krebs skålen för Norrige, kand. Krogh för Danmark och öfvertullbetjenten Stephani ”för det ridderlige Sverige, nordens främsta folk”. Senare på qvällen afbrändes ett vacker fyrverkeri. Dagen derpå inberättade festkomiténs ordförare pr. Telegraf till Throndhjem badgästernas festliga sammankomst, och fick straxt det svaret, att Hans Majestät blifvit underrättad derom och sände sitt hjertliga tack.

 

Aftonbladet[122], 13 august 1860, Malmö Allehanda[123], 22 august 1860

Vid Sandefjords bad firades kröningsdagen med bal och tal. Övertullinspektoren Stepahni föreslog skåalen för ”det ridderliga Sverge, nordens största folk, hvars plats det är att gå främst i all utveckling, främst i allt godt, så skola vi andra nog komma efter”.

Härnösandsposten[124], 6 september 1860

Dödsfall i Härnösand

”… f. d. Coopv-Kapten J. H. Grönn från Sandefjord i Norrige, 41 år …” døde 16 august 1860.

[Druknet i Hernösand og begravet der[125]]

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[126], 3 oktober 1860

Habor, Kapt. T. C. Törresen, ankom Göteborg fra Sandefjord, S. L. & komp., i ballast

Öresundsposten[127], 10 oktober 1860, Skånska Telegrafen[128], 12 oktober 1860, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[129], 15 oktober 1860, Nya Dagligt Allehanda[130], 16 oktober 1860

Paladin, Kapt. Brylle, strandet 3-4 oktober nord for Blaavand, underveis fra Sandefjord

Helsingborgsposten[131], 10 oktober 1860, Korrespondenten[132], 2 oktober 1860, Ystads Tidning[133], 15 oktober 1860

Norr från Blaavand strandade en brigg Paladin, 65 läster drägtig, kapten Brylle från Sandefjord. Besättningen räddades. Skeppet står nära land.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[134], 23 oktober 1860

Brännö d. 23 Okt. (Från red:ns korresepondent) D. 20 dennes inkommit il Rifvefjord för motvind: … norska skeppet Johanna Georgina, C. Pettersson, hemma i Sandefjord, på resa från Hudiksvall till London med trälast …”

Aftonbladet[135], 26 oktober 1860, Folkets Röst[136], 31 oktober 1860

– Min Faders Minde, kapten Waale, hemma i Sandefjord, från London till Hudiksvall i barlast, har den 8 Okt. inkommit till Arendal med läcka och skadat tacklage.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[137], 31 oktober 1860, Snällposten[138], 3 november 1860, Nytt Dagligt Allehanda[139], 3 november 1860, Aftonbladet[140], 5 november 1860, Kristianstadsbladet[141], 7 november 1860, Fäderneslandet[142], 7 november 1860

– Från Morup skrifves till Red:n den 15 dennes:

”Under en svår storm, som rasade natten till den 4 Oktober och derpå följande dag, hände sig at norska briggen ”Anneboe”, förd af kapten Aagesen från Sandefjord, barlastad och destinerad till Sundsvall, blef på morgonen nämnde dag mellan kl. 4 och 5 af stormens häftighet och den svåra sjögången driven mot landet, circa ½ mil norr om Morups Fyr, då en oundviklig undergång hotade så väl fartyg som besättning, men förekoms dock af kaptenes rådighet och själsnärvaro i farans stund, derigenom att han lät utkasta 2:ne ankare på ett djup af 12 famnar, och då dessa icke voro mägtiga nog att hämma fartygets drifvande mot kusten, befalldes besättningen kapa stormasten, under det han sjelf kapade förbramriggen, då fartyget ändtligen låg fast för ankareen på 6 famnars djup. Besättningen måste sedan hålla ut på fartyget under den häftiga stormen och sjögångens ras, tills dagen derpå den 5 Okt. kl. 9 f. m., innan folket på kusten vågade sig ut med båt, dertill manade af mensklighet och den hissade nödflaggan, då de till sin förundran funno fartyget i för öfrigt oskadadt skick och besättningen väl behållen. Händelse väckte kust boernas allmänna förundran, så väl öfver Försynens underbara styrelse som kaptenens och besättningens rådighet och raskhet, hvilken tydligen visade att den fordna, beprisade norska sjömanskraften, modet och raskheten finnas till ännu hos dessa Nordens sjövane söner”.

Aftonbladet[143], 5 november 1860, Folkets Röst[144], 10 november 1860

Briggen Anneboe, Kapt. Aagesen, hemma i Sandefjord, i barlast dest. Till Sundsvall, har inkommit till Warberg med förlust af stormasten.

Aftonbladet[145], 9 november 1860, Stockholms Dagblad[146], 13 november 1860, Folkets Röst[147], 14 november 1860

– Skon. Froy, kapten Blume, från Hudiksvall till Leith har, enligt avis från Sandefjord af den 29 Okt., sjöskadad inkommit till Kragerö.

Post- och Inrikes Tidningar[148], 31 desember 1860, Upsalaposten[149], 5 januar 1861

P. Vogt Ottesen er utnevnt til byfogd i Sandefjord.

Fäderneslandet[150], 2 januar 1861

Annette avgikk fra Gravesend til Sandefjord 18 desember.

Aftonbladet[151], 20 februar 1861

Sandefjords Badeanstalt

aabnes iaar til almindelig Afbenyttelse den 1ste Juni og lukkes den 15de September.

Man kan hos undertegende Badeanstaltens Inspektör abonnere for Terminerne fra 1ste Juni og 16de Juli.

Forsaavidt Abonnenten ikke indfinder sig til bestemt Tid, eller melder Forfald med Reservation af Badetimen mod fuld Betaling, er Abonnementet ikke længere bindende for Badeanstalten, som alligevel, ogsaa uden Abonnement, til enhver Tid vil kunne optage all de Badegjæster, det ikke maatte være uomgjængelig nödvendigt at blive betjent i de bedste anseede Badetimer.

Gigtsygdomme, chronisk Rheumatisme, Kirtelsygdomme, chroniske Lede-Sygdomme, Spinalirritation, chroniske Hudsygdomme, Nervesmerter, Nervesvækkelse, Underlistilfælde, navnlig Lever- og Miltsvultser, Obstruktion og Hæmorrhoidallidelser have med særdeles gode Resultater været behandlede ved denne Badeanstalt.

Badenes Pris variere fra 60 til 8 sk.

Et barn under 6 Aar kan af dets Forældre medtages i Bad, uden særskilt Betaling. For Börn under 12 Aar finder forövrig saadan Moderation Sted, at et Barn kan gaa i Bad sammen med en Voxen imod tillæg af halv Betaling, og at to Börn kunde bade sammen for den Betaling som erlægges for en Voxen: dog gjælder dette kun for Personer af ens Kjøn og af samme Husstand. Ligeledes tilstaaes Familier Nedsættelse i Afgiften for Brönddrikning, Musik, Aviser m. m. Anstaltens Parkanlægge ere meget udvidede og forskjønnede, og der vil blive sörget for udmærket Musik saavelsom for god Restauration.

Paa Forlangende meddeler Undertegnede yddeerligere Oplysning og er behjælpelig med at betinge Logis m. v.

Sandefjord 10de Februar 1861.

E. MIDDELTHUN.

Aftonbladet[152],[153],[154],[155],[156],[157],[158],[159],[160],[161],[162], 5, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 25 & 30mars; 3, 5 april 1861

Sandefjords Badeanstalt

aabnes iaar til almindelig Afbenyttelse den 1ste Juni og lukkes den 15de September.

Anmeldelser adresseres til undertegnede, Badeanstaltens Inspektør, der paa Forlangende meddeler Oplysninger og er behjælpelig med at betinge Logis m.m.

Forövrigt henvises til min Bekjendtgjörelse dette Blads No 43 for d. Å.

Sandefjord i 1861 E. MIDDELTHUN

Göteborgsposten[163], 15 mars 1861, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[164], 15 mars 1861

Alders Minde, Kapt. M. Meijer, ankom Göteborg 14 mars fra Sandefjord, S. L & komp., i ballast

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[165], 16 mars 1861

Anneboe, Kapt. A. Aagesen, ankom Göteborg, Sandefjord, Leffl., i ballast

Göteborgsposten[166], 4 april 1861

Sandefjord hade 62 fartøier forsikret i ”Norska Sjöassuranseväsendet”

Göteborgsposten[167], 11 april 1861, Stockholms Dagblad[168], 12 april 1861

Oscar, Kapt. Anderson, ankom Shields 30 mars fra Sandefjord

Post- och Inrikes Tidningar, 13 april 1861

Valkyrian, Kapt. Olson, ankom Shields 1 april fra Sandefjord

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[169], 24 april 1861, Aftonbladet[170], 25 april 1861, Stockholms Dagblad[171], 15 mai 1861

Sandefjord, Kapt. Bolt, ligger seilklar i Shields for en reise til Stockholm [Gøteborg?]

Post- och Inrikes Tidningar[172], 27 april 1861

Sandefjord, Kapt. Bolt, ligger i Newcastle for en reise til Stockholm

Post- och Inrikes Tidningar[173], 4 mai 1861

Norden, Kapt. Tofte, lå i Charlestown 22 april for en reise til Sandefjord.

Nya Dagligt Allehanda[174], 6 mai 1861, Aftonbladet[175], 7 mai 1861

Sandefjord, Kapten Bolt, dest. Till Stockholm, låg den 26 april under lastning i Newcastle.

Aftonbladet[176], 7 mai 1861

Sandefjord, Kapt. Bolt, passerte Öresund 3 mai underveis fra Newcastle til Stockholm, med kull.

Stockholms Dagblad[177], 8 mai 1861, Helsingen[178], 10 mai 1861

Haabet, Kapt. Hansen, passerte Öresund 1 mai underveis fra Sandefjord til Söderhamn, i ballast

Aftonbladet[179], 10 mai 1861, Fäderneslandet[180], 15 mai 1861

St:Johannes, Kapt. Dahl, passerte Öresund 4 mai underveis fra Sandefjord til Sundsvall, i ballast.

Post- och Inrikes Tidningar[181], 10 mai 1861

Sandefjord, Kapt. Bolt, seilte fra Newcastle til Stockholm 26 april

Fäderneslandet[182], 11 mai 1861

Haabet, Kapt. Hansen, passerte Öresund 1 mai underveis fra Sandefjord til Söderhamn, i ballast

Sandefjord, Kapt. Bolt, passerte Öresund 3 mai underveis fra Newcastle til Stockholm, med kull.

Post- och Inrikes Tidningar[183], 13 mai 1861, Aftonbladet[184], 13 mai 1861, Nya Dagligt Allehanda[185], 13 mai 1861, Stockholms Dagblad, 14 mai 1861, Fäderneslandet[186], 15 mai 1861

Sandefjord, Kapt. Bolt[187], ankom Stockholm 11 mai fra Newcastle med kull

Härnösandsposten[188],

Agenese [sic], Kapt. Jacobsen, ble innklarert til Härnösand fra Sandefjord, i ballast

Aftonbladet[189], 16 mai 1861, Fäderneslandet[190], 18 mai 1861

Familien, Kapt. Larsen, seilte fra Rouen 6 mai, til Sandefjord.

Helsingen[191], 17 mai 1861

Haabet, Kapt. O. Hansen, ble innklarert til Söderhamn 13 mai, fra Sandefjord i ballast.

Aftonbladet[192], 17 mai 1861, Nya Dagligt Allehand[193], 18 mai 1861

Sandefjord, Kapt. Andersen, leverte i 28,924 kubikkfot kull fra Newcastle til Stockholms Gasbolag.

Post- och Inrikes Tidningar[194], 29 mai 1861, Nya Dagligt Allehanda[195], 29 mai 1861, Aftonbladet[196], 29 mai 1861, Stockholms Dagblad[197], 30 mai 1861, Fädreneslandet[198], 1 juni 1861

Sandefjord, Kapt. Andersen, ble anmeldt til lasting 28 mai for en reise til Nordsjøen via Norrland.

Sundsvallsposten[199], 30 mai 1861 Norrländska Korrespondenten[200], 1 juni 1861

Johannes, Kapt. Dahl, innklarert til Sundsvall 27 mai fra Sandefjord, i ballast

Post- och Inrikes Tidningar[201], 5 juni 1861, Aftonbladet[202], 5 juni 1861, Nya Dagligt Allehanda[203], 6 juni 1861

Sandefjord, Kapt. Andersen, ble utklarert for en reise til Frankrike via Norrland, med jern.

Aftonbladet[204], 11 juni 1861, Nya Dagligt Allehanda[205], 11 juni 1861, Stockholms Dagblad[206], 13 juni 1861, Fäderneslandet[207], 15 juni 1861

C. H. Bremer, Kapt. Larsen, passerte Öresund underveis fra Sandefjord til Härnösand, i ballast.

Umebladet[208], 22 juni 1861

Anneboe, Kapt. A. Aagesen, ble innklarert til Umeå 7 juni fra Sandefjord, i ballast.

Aftonbladet[209], 25 juni 1861, Stockholms Dagblad[210], 27 juni 1861

To Brødre, Kapt. Klaveness, passerte Öresund underveis fra Sandefjord til Calix, i ballast.

Hanry, Kapt. Klem, passerte Öresund underveis fra Sandefjord til Råneå, i ballast

Härnösandsposten[211], 27 juni 1861

C. H. Bremer, Kapt. Larsen, ble innklarert til Härnösand fra Sandefjord, i ballast

Aftonbladet[212], 28 juni 1861, Fäderneslandet[213], 3 juli 1861

Amalia, Kapt. Hansson, ankom Hartlepool 15 juni fra Sandefjord, i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[214], 1 juli 1861, Post- och Inrikes Tidningar[215], 3 juli 1861, Aftonbladet[216], 4 juli 1861, Ystads Tidning[217], 8 juli 1861, Norrländska Korrespondenten[218], 10 juli 1861, Sundsvallsposten[219], 11 juli 1861, Gefleborgs Läns Tidning[220], 16 juli 1861

Briggen Eugen, Schröder, hemma i Barth, från Sköavik (I Sundsvalls tulldistrikt) till Perth med trälast, stötte d. 17 ds. i södra Qvarken, c:a 4 mil österom Örskärs fyr på ett blindskär, förlorade rodret och fyldes med vatten, hvarefter besättningen i skeppslup lemnade fartyget och upptogs af briggen Gode Moder, Brynn, hemma i Sandefjord, samt landsatte här [i. e. Helsingör] i går.

Aftonbladet[221], 11 juli 1861, Nya Dagligt Allehanda[222], 11 juli 1861

Sjökapten Olsen ankom Stockholm fra Sandefjord 11 juli og tok inn hos No 16, Skeppsbroen.

Umebladet[223], 13 juli 1861

Sandefjord, Kapt. Andersen, ble utklarert fra Umeå for en reise til Havre med trelast.

Aftonbladet[224], 26 juli 1861, Fäderneslandet[225], 31 juli 1861

Sandefjord, Kapt. Andersen, passerte Öresund 19 juli, underveis fra Sikeå til Havre, med trelast.

Aftonbladet[226], 6 august 1861, Stockholms Dagblad[227], 9 august 1861, Fäderneslandet[228], 10 august 1861

Solid, Kapt. Olsen, ankom Charleston 26 juli fra Sandefjord.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[229], 30 august 1861, Nya Dagligt Allehanda[230], 2 september 1861, Jönköpings Tidning[231], 4 september 1861, Västerviks Veckoblad[232], 7 september 1861, Carlscronas Wekoblad[233], 7 september 1861, Barometern[234], 14 september 1861, Borås Tidning[235], 19 september 1861

Norge

Från Sandefjord skrifves den 24 Augusti:

En lika märkvärdig som ohygglig händelse har någon tid hållit oss i en stark spänning. Kapten Seip, en allmänt aktad man, hvilken, såväl som det skepp han förde, var hemma här, har nemligen jemte en ej obetydlig summa penningar på ett oförklarligt och som det synes spårløst sätt försvunnit i ett af Europas mest civiliserade länder. Stället, der händelsen har passerat, är Fleetwood på vestkusten af England, och de närmare omständigheterna ungefär följande:

Bemälde Kapten gick i land Tisdagen den 16de Juli, hvarefter en man på eftermiddagen kom ombord med helsning till styrmannen från kaptenen, att han hade rest till Liverpool. Emedan kaptenen förut hade talat om denna resa, föll det icke styrmannen att fatta någon misstanka.

Men då ett par dagar förflutit, utan att kaptenen låtit höra af sig, vände styrmannen sig till den köpmann, med hvilken skeppet hade sina affärer, men fick af denne intet annat besked, än att kaptenen hade köpt biljett för tur och retur til Liverpool och hade 400 £ i guld med sig. Styrmannen telegraferade då genast til konsuln i Liverpool, men fick det svar, att kapten Seip icke var anländ, hvarpå han själf påföljande Fredag begaf sig till Liverpool.

Vid efterfrågan i banken derstädes, om någon under de sistförflutna dagarne hade varit der för att lösa någon vexel, svarades nej. Nu vände han sig åter till konsuln, hvilken straxt telegraferade till generalkonsuln i London för att erhålla närmare instruktion om hvad han i denna sak vidare hade att göra.

Ehuru allt möjligt blivit gjordt, som kan leda till något resultat i ett eller annat afseende, har man dock icke hittills upptäckt det ringaste spår af den försvunne kaptenen, hvadan ett mord otvifvelaktigt synes vara begånget.

Måhända har den främmande person, som framförde kaptenens helsning til styrmannen, varit utsänd från sjelive mördaren, som på detta sätt ville vinna tid att fullborda dådet.

Kapten Seip var en rättskaffens och redlig man samt efterlemnar i Norge en vida större förmögenhet än den försvunna summan, hvadan alltså nogå misstanka, att han skulle hafva rymt, alls icke kan uppstå.

Fäderneslandet[236], 31 august 1861,

Sandefjord, Kapt. Andersen, ankom Havre 16 august, fra Sikeå

Umebladet[237], 2 oktober 1861

Sandefjord, Kapt. Bolt, ankom Rathan fra Hawre 28 september, i ballast

Aftonbladet[238], 2 november 1861, Fäderneslandet[239], 6 november 1861

Nordstjärnan, Kapt. Norström ankom Hartlepool fra Sandefjord 22 september.

Aftonbladet[240], 16 november 1861, Nya Dagligt Allehanda[241], 16 november 1861, Stockholms Dagblad[242], 18 november 1861, Fäderneslandet[243], 20 november 1861

Sandefjord, Kapt. Bolt passerte Öresund 11 november, underveis fra Sikeå til Calais med trelast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[244], 27 november 1861

Göteborgsbriggen Hoppet, Hansson, har inkommit segelsliten til Grafverna i barlast från Jessey. – Ett norskt skepp hemma i Sandefjord med förlust af däckslast och segel, har också inkommit dit och äfvenledes en dansk skonert.

Göteborgsposten[245], 29 november 1861, Aftonbladet[246], 7 desember 1861, Stockholms Dagblad[247], 11 desember 1861

Styrsö d. 27 Nov. (fr. Red:s korresp). Den 25 d:s inkom till Wargö för storm och motvind … norska skonerten Haabet, Kapt. A. Hansen, hemma i Sandefjord, från Hartlepool till Fredrikshamn med jern och kol. …


 1. https://data.kb.se/dark-11918700/manifest
 2. https://data.kb.se/dark-11918696/manifest
 3. https://data.kb.se/dark-11918699/manifest
 4. https://data.kb.se/dark-6024841/manifest
 5. https://data.kb.se/dark-6341972/manifest
 6. https://data.kb.se/dark-6158408/manifest
 7. https://data.kb.se/dark-12491782/manifest
 8. https://data.kb.se/dark-15997857/manifest
 9. https://data.kb.se/dark-6024845/manifest
 10. https://data.kb.se/dark-6024721/manifest
 11. https://data.kb.se/dark-5749004/manifest
 12. https://data.kb.se/dark-30689/manifest
 13. https://data.kb.se/dark-30742/manifest
 14. https://data.kb.se/dark-30768/manifest
 15. https://data.kb.se/dark-5749261/manifest
 16. https://data.kb.se/dark-6024716/manifest
 17. https://data.kb.se/dark-5749342/manifest
 18. https://data.kb.se/dark-6024845/manifest
 19. https://data.kb.se/dark-10719541/manifest
 20. https://data.kb.se/dark-30726/manifest
 21. https://data.kb.se/dark-7924727/manifest
 22. https://data.kb.se/dark-6272920/manifest
 23. https://data.kb.se/dark-12885871/manifest
 24. https://data.kb.se/dark-30746/manifest
 25. https://data.kb.se/dark-6160828/manifest
 26. https://data.kb.se/dark-7924790/manifest
 27. https://data.kb.se/dark-6273096/manifest
 28. https://data.kb.se/dark-13396094/manifest
 29. https://data.kb.se/dark-7102545/manifest
 30. https://data.kb.se/dark-7168638/manifest
 31. https://data.kb.se/dark-23380550/manifest
 32. https://data.kb.se/dark-7924792/manifest
 33. https://data.kb.se/dark-6273095/manifest
 34. https://data.kb.se/dark-12886053/manifest
 35. https://data.kb.se/dark-30768/manifest
 36. https://data.kb.se/dark-23380589/manifest
 37. https://data.kb.se/dark-12886048/manifest
 38. https://data.kb.se/dark-6273102/manifest
 39. https://data.kb.se/dark-7168635/manifest
 40. https://data.kb.se/dark-23380607/manifest
 41. https://data.kb.se/dark-6874140/manifest
 42. https://data.kb.se/dark-28965/manifest
 43. https://data.kb.se/dark-6272945/manifest
 44. https://data.kb.se/dark-23380641/manifest
 45. https://data.kb.se/dark-6272958/manifest
 46. https://data.kb.se/dark-13396124/manifest
 47. https://data.kb.se/dark-28956/manifest
 48. https://data.kb.se/dark-23380645/manifest
 49. https://data.kb.se/dark-7924679/manifest
 50. https://data.kb.se/dark-12885939/manifest
 51. https://data.kb.se/dark-23380645/manifest
 52. https://data.kb.se/dark-7103456/manifest
 53. https://data.kb.se/dark-12885939/manifest
 54. https://data.kb.se/dark-6272949/manifest
 55. https://data.kb.se/dark-23380653/manifest
 56. https://data.kb.se/dark-23380663/manifest
 57. https://data.kb.se/dark-17391743/manifest
 58. https://data.kb.se/dark-6273122/manifest
 59. https://data.kb.se/dark-14170938/manifest
 60. https://data.kb.se/dark-14649174/manifest
 61. https://data.kb.se/dark-13002800/manifest
 62. https://data.kb.se/dark-7925240/manifest
 63. https://data.kb.se/dark-6273122/manifest
 64. https://data.kb.se/dark-13396136/manifest
 65. https://data.kb.se/dark-7103461/manifest
 66. https://data.kb.se/dark-30801/manifest
 67. https://data.kb.se/dark-23380693/manifest
 68. https://data.kb.se/dark-6273129/manifest
 69. https://data.kb.se/dark-10720721/manifest
 70. https://data.kb.se/dark-10720727/manifest
 71. https://data.kb.se/dark-10720736/manifest
 72. https://data.kb.se/dark-5749504/manifest
 73. https://data.kb.se/dark-6888004/manifest
 74. https://data.kb.se/dark-13160943/manifest
 75. https://data.kb.se/dark-6272543/manifest
 76. https://data.kb.se/dark-12877526/manifest
 77. https://data.kb.se/dark-7946635/manifest
 78. https://data.kb.se/dark-12877332/manifest
 79. https://data.kb.se/dark-6025098/manifest
 80. https://data.kb.se/dark-5749659/manifest
 81. https://data.kb.se/dark-5749463/manifest
 82. https://data.kb.se/dark-6024977/manifest
 83. https://data.kb.se/dark-7716299/manifest
 84. https://data.kb.se/dark-6025099/manifest
 85. https://data.kb.se/dark-5749685/manifest
 86. https://data.kb.se/dark-7717653/manifest
 87. https://data.kb.se/dark-30947/manifest
 88. https://data.kb.se/dark-7717557/manifest
 89. https://data.kb.se/dark-7952471/manifest
 90. https://data.kb.se/dark-6273274/manifest
 91. https://data.kb.se/dark-10720762/manifest
 92. https://data.kb.se/dark-10371730/manifest
 93. https://data.kb.se/dark-7717660/manifest
 94. https://data.kb.se/dark-7716321/manifest
 95. https://data.kb.se/dark-6342158/manifest
 96. https://data.kb.se/dark-5752319/manifest
 97. https://data.kb.se/dark-30326/manifest
 98. https://data.kb.se/dark-6342161/manifest
 99. https://data.kb.se/dark-5752396/manifest
 100. https://data.kb.se/dark-6912794/manifest
 101. https://data.kb.se/dark-5752397/manifest
 102. https://data.kb.se/dark-6912795/manifest
 103. https://data.kb.se/dark-6342568/manifest
 104. https://data.kb.se/dark-5752301/manifest
 105. https://data.kb.se/dark-5752264/manifest
 106. https://data.kb.se/dark-6342708/manifest
 107. https://data.kb.se/dark-6886157/manifest
 108. https://data.kb.se/dark-35332/manifest
 109. https://data.kb.se/dark-6886118/manifest
 110. https://data.kb.se/dark-35348/manifest
 111. https://data.kb.se/dark-10720768/manifest
 112. https://data.kb.se/dark-7952814/manifest
 113. https://data.kb.se/dark-6273134/manifest
 114. https://data.kb.se/dark-7444352/manifest
 115. https://data.kb.se/dark-30291/manifest
 116. https://data.kb.se/dark-7952485/manifest
 117. https://data.kb.se/dark-6273287/manifest
 118. https://data.kb.se/dark-7168811/manifest
 119. https://data.kb.se/dark-30322/manifest
 120. https://data.kb.se/dark-6912681/manifest
 121. https://data.kb.se/dark-7952432/manifest
 122. https://data.kb.se/dark-30328/manifest
 123. https://data.kb.se/dark-7297044/manifest
 124. https://data.kb.se/dark-6160778/manifest
 125. Sandar kirkebøker, SAKO/A-243/F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1855-1861, s. 378

  Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051018040792

 126. https://data.kb.se/dark-5753046/manifest
 127. https://data.kb.se/dark-15158250/manifest
 128. https://data.kb.se/dark-13174959/manifest
 129. https://data.kb.se/dark-5752986/manifest
 130. https://data.kb.se/dark-7716074/manifest
 131. https://data.kb.se/dark-10390721/manifest
 132. https://data.kb.se/dark-10538373/manifest
 133. https://data.kb.se/dark-15997985/manifest
 134. https://data.kb.se/dark-5753026/manifest
 135. https://data.kb.se/dark-31054/manifest
 136. https://data.kb.se/dark-6273250/manifest
 137. https://data.kb.se/dark-5753061/manifest
 138. https://data.kb.se/dark-10371771/manifest
 139. https://data.kb.se/dark-7716322/manifest
 140. https://data.kb.se/dark-31619/manifest
 141. https://data.kb.se/dark-7731209/manifest
 142. https://data.kb.se/dark-12877498/manifest
 143. https://data.kb.se/dark-31619/manifest
 144. https://data.kb.se/dark-6273481/manifest
 145. https://data.kb.se/dark-34907/manifest
 146. https://data.kb.se/dark-7939759/manifest
 147. https://data.kb.se/dark-6273249/manifest
 148. https://data.kb.se/dark-6887610/manifest
 149. https://data.kb.se/dark-17378936/manifest
 150. https://data.kb.se/dark-12877641/manifest
 151. https://data.kb.se/dark-34098/manifest
 152. https://data.kb.se/dark-31028/manifest
 153. https://data.kb.se/dark-31035/manifest
 154. https://data.kb.se/dark-31031/manifest
 155. https://data.kb.se/dark-31051/manifest
 156. https://data.kb.se/dark-31046/manifest
 157. https://data.kb.se/dark-31030/manifest
 158. https://data.kb.se/dark-31084/manifest
 159. https://data.kb.se/dark-31069/manifest
 160. https://data.kb.se/dark-31099/manifest
 161. https://data.kb.se/dark-31091/manifest
 162. https://data.kb.se/dark-31079/manifest
 163. https://data.kb.se/dark-6026754/manifest
 164. https://data.kb.se/dark-5752290/manifest
 165. https://data.kb.se/dark-5752333/manifest
 166. https://data.kb.se/dark-6026729/manifest
 167. https://data.kb.se/dark-6026741/manifest
 168. https://data.kb.se/dark-8006694/manifest
 169. https://data.kb.se/dark-5752211/manifest
 170. https://data.kb.se/dark-31096/manifest
 171. https://data.kb.se/dark-8006631/manifest
 172. https://data.kb.se/dark-6886533/manifest
 173. https://data.kb.se/dark-6886180/manifest
 174. https://data.kb.se/dark-7717797/manifest
 175. https://data.kb.se/dark-31097/manifest
 176. https://data.kb.se/dark-31097/manifest
 177. https://data.kb.se/dark-8006632/manifest
 178. https://data.kb.se/dark-10720641/manifest
 179. https://data.kb.se/dark-31071/manifest
 180. https://data.kb.se/dark-12877674/manifest
 181. https://data.kb.se/dark-6886166/manifest
 182. https://data.kb.se/dark-12877752/manifest
 183. https://data.kb.se/dark-6886084/manifest
 184. https://data.kb.se/dark-31119/manifest
 185. https://data.kb.se/dark-7717804/manifest
 186. https://data.kb.se/dark-12877674/manifest
 187. https://data.kb.se/dark-8006563/manifest
 188. https://data.kb.se/dark-6161122/manifest
 189. https://data.kb.se/dark-31129/manifest
 190. https://data.kb.se/dark-12877765/manifest
 191. https://data.kb.se/dark-10720647/manifest
 192. https://data.kb.se/dark-31113/manifest
 193. https://data.kb.se/dark-7718147/manifest
 194. https://data.kb.se/dark-6886119/manifest
 195. https://data.kb.se/dark-7717907/manifest
 196. https://data.kb.se/dark-35330/manifest
 197. https://data.kb.se/dark-8006675/manifest
 198. https://data.kb.se/dark-12877805/manifest
 199. https://data.kb.se/dark-13396278/manifest
 200. https://data.kb.se/dark-7104124/manifest
 201. https://data.kb.se/dark-6886118/manifest
 202. https://data.kb.se/dark-35348/manifest
 203. https://data.kb.se/dark-7717957/manifest
 204. https://data.kb.se/dark-35325/manifest
 205. https://data.kb.se/dark-7717848/manifest
 206. https://data.kb.se/dark-8006679/manifest
 207. https://data.kb.se/dark-12877762/manifest
 208. https://data.kb.se/dark-7168864/manifest
 209. https://data.kb.se/dark-35361/manifest
 210. https://data.kb.se/dark-8006671/manifest
 211. https://data.kb.se/dark-6161127/manifest
 212. https://data.kb.se/dark-35367/manifest
 213. https://data.kb.se/dark-12877687/manifest
 214. https://data.kb.se/dark-5751168/manifest
 215. https://data.kb.se/dark-6886128/manifest
 216. https://data.kb.se/dark-34115/manifest
 217. https://data.kb.se/dark-15998130/manifest
 218. https://data.kb.se/dark-7103607/manifest
 219. https://data.kb.se/dark-13396295/manifest
 220. https://data.kb.se/dark-10118641/manifest
 221. https://data.kb.se/dark-34112/manifest
 222. https://data.kb.se/dark-7718391/manifest
 223. https://data.kb.se/dark-7168869/manifest
 224. https://data.kb.se/dark-31131/manifest
 225. https://data.kb.se/dark-12877696/manifest
 226. https://data.kb.se/dark-31135/manifest
 227. https://data.kb.se/dark-8005887/manifest
 228. https://data.kb.se/dark-12885683/manifest
 229. https://data.kb.se/dark-5751376/manifest
 230. https://data.kb.se/dark-7718186/manifest
 231. https://data.kb.se/dark-10305129/manifest
 232. https://data.kb.se/dark-13003093/manifest
 233. https://data.kb.se/dark-5768784/manifest
 234. https://data.kb.se/dark-5748147/manifest
 235. https://data.kb.se/dark-6158867/manifest
 236. https://data.kb.se/dark-12885687/manifest
 237. https://data.kb.se/dark-7168874/manifest
 238. https://data.kb.se/dark-31349/manifest
 239. https://data.kb.se/dark-12885692/manifest
 240. https://data.kb.se/dark-31326/manifest
 241. https://data.kb.se/dark-7718512/manifest
 242. https://data.kb.se/dark-8005690/manifest
 243. https://data.kb.se/dark-12885686/manifest
 244. https://data.kb.se/dark-5750722/manifest
 245. https://data.kb.se/dark-6027504/manifest
 246. https://data.kb.se/dark-31325/manifest
 247. https://data.kb.se/dark-8005855/manifest