Sandefjord i svenske aviser fra 1856 til og med 1858

Bohusläns Tidning[1],[2],[3], 24,28 & 31 januar 1856

Strömstad postkontor sitter på et brev, innlevert i 1855, til Hans Johansen i Sandefjord, som ikke kan sendes videre på grunn av at det mangler porto.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[4],[5], 25 & 31 januar 1856

På postkontoret i Göteborg ligger et brev, postlagt i 1855, til Lars Rasmussen i Sandefjord, som ikke kan sendes videre på grunn av at det mangler porto.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[6],[7], 15 mars 1856, 1 april 1856

Sandefjords Badeanstalt.

Det bekjendtgjöres herved, at Hr. Middelthun er ansat som Inspektör ved Sandefjords Badeanstalt og overdraget Inretningens Bestyrelse, at alene han besætter Badetimerne, og at han paa forlangende bistaar dem, der ville benytte Badet, med at betinge dem Logis hersteds

Sandefjord, i Representantskabet, den 28de Februar 1856.

Götheborgsbladet[8], 31 mars 1856

Tvende Brødre, Kapt. T. Paust, ankom Gøteborg fra Sandefjord (v.S.) 29/30 mars, i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[9], 31 mars 1856

Columbus, Kapt. J. C. Andersen, ankom Gøteborg fra Sandefjord (v.S.), i ballast

Tvende Brødre, Kapt. T. Paust, ankom Gøteborg fra Sandefjord (v.S.), i ballast.

Gøteborgs Handels- och Sjöfartstidning[10],[11],[12],[13],[14], 3, 8 & 15 april 1856, 21 & 27 mai, 1856, 6 juni 1856, Aftonbladet[15],[16],[17], 3,10 & 17 april 1856

Sandefjords Badeanstalt

aabnes iaar den 1:ste Juni og vil blive lukket sidste August eller de förste Dage i September. De Sygdomme, som med mest Held have været behandlet ere: gigtiske og rheumatiske Sygdomme, Hudsygdomme, Scrophler, Underlivstilfælde, navnlig Lever- og Milesvulster, Hæmorrhoidallidelser, Obstruction, Nervesmerter, Lamhed og Spinalirritation.

Prisen paa de forskjellige Bad ere:

Svovlbad 40 Skill.

Dusebad 32 ‘’

Styrtebad 24 ‘’

Simpeltbad 20 ‘’

Strömbad 8 ‘’

Abonnenter tilstaaes 10 pCt. Rabat.

Enhver Badende eller Bröndgjæst har derhos at svare Brönd- og Musikafgift, saaledes at en enkelt Person betaler 2 Spd., og af Personer, der höre til en og samme Familiefaders Huus, betales for To 3. Spd., for Tre eller derover 4 Spd. – Badene maa bestilles hos Undertegnede.

Flere af Stedets Indvaanere samt en Restaurateur fra Christiania ville i Badetiden overtage Beværtningen i dertil skikkede Lokaler, og tilstrækkelige Logier er at erhold, med hvis Anskaffelse Undertegnede paa Forlangendee er behjelpelig.

Badet er beliggende i en smuk og sund Egn med gode Landeveie, der före til flere nærliggende Kjöbstæder; har Dampskibsforbindelse med Hovedstaden, de væsentligste af Landets övrige Söstæder og med Udlandet; det ligger saaledes 2 Dages Reise fra Kjöbenhavn og 3 Dages fra Kiel.

Sandefjord i Norge den 24de Marts 1856

E. MIDDELTHUN

Badets Inspecteur

Aftonbladet[18], 4 april 1856

Polka, Kapt. Grönlund, ankom Leith fra Sandefjord 23 mars.

Götheborgsbladet[19], 10 april 1856, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[20],[21], 10 & 22 april 1856

London Paquet, Kapt. A. Gullecksen, ankom Gøteborg fra Sandefjord (W) 9 april. Med 73 tunnor sill til F. Åkermann.

Aftonbladet[22], 11 april 1856

Hos A. Bonnier (Bazaren) nyss inkommen, à 3 rdr 22 Sk. bko:

Die Schwefelquellen u. Seebäder bei

SANDEFJORD in NORWEGEN

Ihren Heilkräften u. Bademethoden &c.

Dargestellt von H. A. TAULOW

Illustrerad med flera utmärkta litografier och karter.

Aftonbladet[23], 13 mai 1856, Svenska Tidningen[24], 14 mai 1856, Stockholms Dagblad[25], 14 mai 1856

Odin & Cathrine, Kapt. Gogstad, passerte Öresund 6 mai, underveis fra Sandefjord til Luleå, i ballast.

Frithiof, Kapt. Smith, passerte Öresund 6 mai, underveis fra Sandefjord til Sundsvall, i ballast.

Aftonbladet[26], 16 mai 1856

Prinds Christian August, Kapt. Hansen, underveis fra Sandefjord til Härnösand i ballast, har den 1 mai strandet nordøst av Læsø.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[27], 14 mars 1857

Balder, Kapt. J. H. Hansen, ankom Gøteborg fra Sandefjord, W., i ballast.

Svenska Tidningen[28], 17 mars 1857, Wäktaren[29], 20 mars 1857, Dilettanten[30], 26 mars 1857

Väg-utskottet lärer enhälligt hafva beslutit, att lägga telegraf-direktörens förslag till nya telegraf-liniers anläggning til grund för sitt betänkande, och att således tillstyrka beviljandet af de af regeringen föreslagna linierna till de romsdalska städerna, samt öfver Lillehammer till Bergen. Det lärer åfven tillstyrka antagande af de enskilda förslagen om sidolinier til Frdriksværn, Sandefjord, Svelvik och Kongsberg.

Aftonbladet[31], 20 mars 1857

Bekjendtgjörelse.

Sandefjords Badeanstalt i Norge,

til hvilken Sögningen i en Række af Aar har været i stadigt Tiltagende fra Ind- og Udlandet, som Fölge af det Held, hvormed sammesteds behandles en Mængde Sygdomme, hvoriblandt her kortelig nævnes: Gigtiske og rhematiske Sygdomme, Hudsygdomme, Schrofler, Underlivstilfælde, navnlig Lever- og Miltsvulster, Hæmorrhoidallidelser, Obstruktion, Nervemerter, Lamhed og Spinalirritation, – vil iaar blive aabnet til Afbenyttelse den 1ste Juni og lukket 31te August.

Badetiden inddeles i 2 Saisoner, hvoraf den første beegynder den 1ste Juni og ender den 15de Juli, og den anden begynder den 16de Juli og slutter den 31te August. Badetimerne besættes i den Orden, hvori bestillingerne modtages.

Badene kunne forudbestilles for 1ste Saison, for 2den Saison, eller for den hele Badetid. Rekvisitionerne frankeres og adresseres til Badeinspektören i Sandefjord. Enhver, der har bestilt og faaet Tilsagn om Bad, er forbunden til at begynde med Badningen paa den Dag, hvorfra det er bestilt, og maa, i Mangel heraf, i Almindelighed finde sig i, at den abonnerede Time bliver overladt til en Anden; dog kan han om der maatte möde Hindringer for hans Ankomst til Badet paa bestemt Tid, paa sit udtrykkelige Forlangende derom, blive forbeholdt samme Badetime og Badeværelse indtil Ankomsten, naar han samtidig vedlægger Betaling som for Svovelbads Benyttelse fra Saisonens Begyndelse og indtil den Dag, han ankommer til Badet. I dette Tilfælde disponerer Inspektören over Badet, indtil Rekvirenten melder sig for at benytte det.

Disse Bestemmelser har man seet sig nödt til at eetablere, for at ikke Badene under den stærke Frekvents for en Del skulle henstaa ubenyttede. Enhver af 1ste Saison faste Badende er berettiget til at benytte det engang erholdte Badeværelse og Badetimen indtil 8 Dage ind i 2den Saison, efter hvilken Tid han er pligtig at vige Pladsen for den, der maatte have faaet Tilsagn om samme for 2den Saison. Under denne Reservation noteres altsaa Badene for 2den Saison, da de herhen hörende Badegjæster, forsaavidt som foranförte Rettighed gjöres gjældenede, maa finde sig, midlertidig at bade i de badeværelser og paa de Tider af Dagen, som maatte være ubesatte.

For

– 1 Svovelbad med Dusch og Styrt betales 42 sk. Norsk

– 1 Duschbad med el. uden Styrt 34 ’’

– 1 Styrtebad 26 ’’

– 1 simpelt Bad 22 ’’

– 1 Strömbad 8 ’’

– 1 Gytjeomslag i Badeværelse 42 ’’

– 1 Do. i Gytjestuen 12 ’’

Af de 4 förstnævnte Sorter Bad gives paa 20 Billetter 2 frit.

Naar En bruger flere bad af samme Slags om Dagen, betales for det förste den hele og for de övrige den halve Pris. Herfra undtages dog Strömbad og Gyjeomslag, hvorpaa ikke gives Rabat.

Tiden for et simpelt Bad er ligesaavelsom for et Strömbad bestemt til ¾ Time; derimod til 1 Time for de övrige Slags Bad og for Gytjeomslag. To Börn under 12 kunne beenytte et Bad paa samme Billet, og for et Börn under 12 Aar, som fölger med en Voxen i samme Baderum og samme Bad, betales det halve, – og ligeledes kan en Moder uden særskilt Betaling medtage i Karbadet et Barn under 6 Aar; – dog at Tider ikke ved noen af disse Tilfælde förlænges

For Brønddrikning, Musik, Aviser og Adgang til Salonen betaler hver ekelt Badende 2 Spd., og af Personer, der höre til en og samme Familiefaders Hus, betale To 3 Spd., Tre eller derover 4 Spd.

Ved Badet praktisere erfarne og duelige Læger.

Sandefjord har en overordentlig sund og smuk Beliggenhed og Omegn, staar ved fortrinlige Postveie og Dampskibsfart ii Forbindelse med alle Indlandets vigtigste Stæder saavelsom med Udlandet.

Med Statens Dampskibe kan man tilbagelægge Afstanden til Vallö, der er beliggende omtrent 3 Mile fra Sandefjord:

– Fra Kiel, over Nyborg og Fredrikshavn i 32 Timer

– Kjøbenhavn over Göteborg i 25 ’’

– Göteborg i 10 ’’

Der er ogsaa privat Dampskibsfart imellem Hamburg og Vallö.

Sandefjord har gode Logier i tilstrækkeligt Antal, og i Badetiden Restauratör fra Hovedstaden, foruden Byens egne Hoteller.

Inspektören er paa Forlangende gjerne behjelpelig med at betinge Logis m. V. for dem, der maatte ville benytte Badet.

E. MIDDELTHUN,

Badets Inspektör

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[32], 28 mars 1857

Romerige, Kapt. A Tolfsen, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast og ankret ved Wingasand.

Svenska Tidningen[33], 1 april 1857, [ferdigstilt:] Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[34], 18 mai 1858, Borås Tidning[35], 25 mai 1858

Den 26 beslöts att för budgets-terminen från den 1 juli 1857 till 30 1860 bevilja 57 500 spd. Årligen för anläggande af en elektro-magnetisk telegraf-linie från Mandal till Stavanger, samt från Kristiania till Trondhjem, samt 39 252 spd. 70 sk. årligen för anläggande af sido-linier från Dovre til Veblungsnäs, Aalesund, Molde och Kristiansund, från Lillehammer till Bergen, från Drammen till Kongsberg, från Drammen till Svelvik, från Haukeröd till Sandefjord, från Laurvik til Frederiksvärn, samt från Fiane till Tvedestrand.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[36], 1 april 1857

Rommerige, Kapt. A. Tollefesen, ankom Gøteborg fra Sandefjord, W., i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[37], 2 april 1857

Columbus, Kapt. J. C. Andersen, ankom Gøteborg fra Sandefjord, v. S., i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[38], 15 april 1857

Fortuna, Kapt. L. Pedersen, ankom Gøteborg fra Sandefjord, W., i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[39], 25 april 1857

Carolina, Kapt. E. Larsen, ankom Gøteborg fra Sandefjord, W., i ballast.

Aftonbladet[40], 27 april 1857, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[41], 1 mai 1857

Caroline, Kapt. Aarøe, ankom Sundsvall fra Sandefjord 24 april, i ballast.

Aftonbladet[42], 19 mai 1857, Stockholms Dagblad[43], 20 mai 1857

Henry, Kapt. Klem, passerte Öresund 12 mai underveis fra Sandefjord til Söderhamn, i ballast.

Stockholms Dagblad[44], 29 mai 1857

Odin & Catharina, Kapt. Gogstad, passerte Öresund 22 mai underveis fra Sandefjord til Søderhamn, i ballast.

Aftonbladet[45], 30 mai 1857, Jönköpings Tidning[46], 3 juni 1857, Friskytten[47], 3 juni 1857, Söderköpings Tidning[48], 4 juni 1857, Jönköpingsbladet[49], 4 juni 1857, Bohusläns Tidning[50], 4 juni 1857, Skånska Telegrafen[51], 5 juni 1857, Öresundsposten[52], 5 juni 1857, Nya Wexjöbladet[53], 5 juni 1857, Helsi[54], 6 juni 1857, Nya Wermlandsposten[55], 6 juni 1857, Skara Nya Tidning[56], 6 juni 1857, Carlscronas Wekoblad[57], 6 juni 1857, Norrlänska Korrespondenten[58], 6 juni 1857, Calmarposten[59] 6 juni 1857, Barometern[60], 6 juni 1857, Westgöthakorrespondenten[61], 8 juni 1857, Halmstadsbladet[62], 8 juni 1857, Nya Landskrona Tidning[63], 9 juni 1857, Hvad Nytt?[64], 9 juni 1857, Tidning för Falu Län och Stad[65], 11 juni 1857, Wimmerby Weckotidning[66], 12 juni 1857, Hvad har händt?[67], 13 juni 1857

– Bref från Kristiania med sista poster omförmäla ett derstädes gängse rykte, att H. M:t konungen skulle i sommar komma att begagna hafsbaden vid Sandefjord.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[68], 5 juni 1857, Norra Calmar Läns Tidning[69], 10 juni 1857

– Bref från Kristiania omförmäla ett derstädes gängse rykte, att H. M:t konungen skulle i sommar komma att bagagna hafsbaden vid Sandefjord. Här i Göteborg har deremot under de sistförflutna dagarne ett rykte varit gängse, att samme höga personlighet i sommar ämnade bevista baden vid Särö.

Umeå-Tidningen[70], 6 juni 1857, Umebladet[71], 6 juni 1857

Echo, Kapt. H. Abelsted, ankom Umeå fra Sandefjord, i ballast.

Härnösandsposten, 11 juni 1857

Haabets Anbud, Kapt. O. Andersen, ankom Härnösand fra Sandefjord 9 juni, over Norrköping, i ballast.

 

Umeåtidningen[72], 13 juni 1857, Umeåbladet[73], 13 juni 1857

Ellida, Kapt. H. Hansen, ankom Umeå fra Sandefjord 4 juni, i ballast.

Halmstadbladet[74], 15 juni 1857

H. M. Konungens helsotillstånd har wäl ickee alldeles afgörande förbättrats, men man förmärker en gradwis fortgåaende förändring till deet bättre. DD. MM. Konungen och Drottningen göra nu utflygter til Rosendal, der wistandet i den fria naturen säker skall stärka H. Maj:t. Nogon resa till Sandfjord i Norrige kommer icke att ega rum, och om H. Maj:t skall begagna bad, så lärer det komma att ske i Swerige.

Norrköpings Tidningar[75], 11 juli 1857

Telegraf-Kungörelse.

Till allmänhetens kännedom kungöres att Telegraf-stationer blifvit öppnade inom…

Norge

Uti Sandefjord, utgörande porto fr. Norrköping R:mt 3: 20 øre

’’ Fredriksvärn ’’ 4: 20 øre

Aftonbladet[76], 24 juli 1857, Gøteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 27 juli 1857

Haabet, Kapt. Hansen, passerte Øreseund 20 juli, underveis fra Sandefjord til Sundsvall[77], i ballast.

Stockholms Dagblad[78], 11 august 1857

Wi hemta ur norska posten:

Från Sandefjord skrifwes, att antalet af badgäster derstädes i år uppgår till 500. Stället besökes i år af långt flera danskar än något föregående år; dessutom ¨¨ro der ett par swenskar och en hamburgare med familj.

Aftonbladet[79], 18 september 1857, Stockholms Dagblad[80], 19 september 1857, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[81], 22 september 1857

Anna, Kapt. Andersen passerte Öresund 14 september, underveis fra Sandefjord til Härnösand, i ballast.

Västerviks Veckoblad[82], 19 september 1857, Norrköpings Tidningar[83], 23 september 1857

Westerwik

En här på platsen lyckligtwis sällsynt tilldragelse inträffade nästlidne Thorsdag, då 2:ne hafwerister hit anlände, båda Norrmän, nemligen briggen Elliida från Kragerö, Kapt. K. Nielsen på resa från Sikeå i Norrbotten till Honfleur, efter at warit på grund i närheten af Örskärsbåk; och den andra skeppet Apollo från Sandefjord, Kapt. E. O. Zimmerman från Cardiff med stenkol för denne plats, stötte under inkrysning i skärgården, så at skeppet måtte sättas på grundbotten 1 mil ifrån Staden.

Stockholms Dagblad[84], 16 oktober 1857

Wakyrien, Kapt. Larsson, passete Øregrund 7 oktober, underveis fra Sandefjord til Gefle, i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[85], 19 november 1857

Apollo, Kapt. Zimmermann, passerte Öresund 15 november, underveis fra Westervik til Sandefjord, i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[86], 11 desember 1857, Svenska Tidningen[87], 12 desember 1857.

Valkyrien, hjemme i Sandefjord, Kapt. Larsen, var på høyde med Aldbro underveis fra Gefle 2 desember, med destinasjon London.

Stockholms Dagblad[88], 8 januar 1858

En liste over brev postet i Stockholm, som av en eller annen grunn – mangelfull adresse, ufullstendig porto eller feil frimerker – ikke kan sendes, inneholder Capten N. N. Klimm, Sandefjord.

Härnösandsposten[89],[90],[91], 4, 11 & 18 februar 1858

På en liste over brev som, på grunn av manglende porto, ikke kan viderebefordres inneholder ett til Kapten S. Aagesen, Sandefjord.

Aftonbladet[92],[93],[94], 24 mars, 7 april, 24 april 1858, Aftonbladet[95] 10 mai 1858, Aftonbladet[96] 21 mai 1858

BEKJENDTGJÖRELSE

Sandefjords Badeanstalt i Norge

aabnes i aar til Afbenyttelse den 1:ste Juni og lukkes d. 31:ste August. Ved dette Bad har med meget Held været behandlet gigtigske og rheumatiske Sygdomme, Hudsygdomme, Scrophler, Underlivstilfælde, navnlig Lever- og Miltsvulster, Hæmorrhoidal-lidelser, Obstruction, Nervesmærter, Lamhed, Spinalirritation og mange andre Sygdomme. Ved Bader practisere erfarne og duelige Læger.

Med Hensyn tl Badenes Priss og Reflerne for Abonnement henvises til mine Bekjendtgjørelser i dette Blad i forrige Aar; kun skal jeg bemærke, at Badene kunne forudbestilles hos mig for Tidsrummene fra 1:ste Juni til incl: 15:de Juli, eller fra 16:de Juli til incl. 31:te August.

Sandefjord har gode og tilstrækkelige Logier og Restaurationer, en særdeles sund og smuk Beliggenhed, og saar ved fortrrinlige Postveie og Dampskibsfart i Forbindelse med Landets vigtigste Stæder samt med Udlandet.

Med Statens Postdampskibe kan man afgaa fra Göteborg directe hertil Torsdagen den 3:dje Juni og 15.de Juli, og ellers hver Torsdag til det 1 ½ Miil herfra beliggende Laurvig i 10 Timer.

Paa Forlangende er jeg gjerne behjelpelig med at leie Logis for dem, der agte sig til Badet.

Sandefjord i Marts 1858 E. Middelthein

Badets Inspecteur

Aftonbladet[97], 27 april 1858, Stockholms Dagblad[98], 28 april 1858

Eos, Kapt. Grön, passerte Öresund 23 april, underveis fra Sandefjord til Svartvik, i ballast.

Columbus, Kapt. Schröder, passerte Öresund 23 april, underveis fra Sandefjord til Söderhamn, i ballast.

Aftonbladet[99], 30 april 1858, Stockholms Dagblad[100], 1 mai 1858, Folkets Röst[101], 5 mai 1858

Haabets Anker, Kapt. Andersen, passerte Öresund 26 april, underveis fra Sandefjord til Härnösand, i ballast

Echo, Kapt. Olsen, passerte Öresund 26 april, underveis fra Sandefjord til Härnösand, i ballast

Hanne Christine, Kapt. Grön, passerte Öresund 27 april, underveis fra Sandefjord til Sundsvall, i ballast.

Härnösandsposten[102], 6 mai 1858

Haabets Anker, Kapt. Andersen, ankom Härnösand fra Sandefjord 3 mai.

Aftonbladet, 11 mai 1858, Stockholms Dagblad[103], 12 mai 1858, Norrlandsposten[104], 14 mai 1858, Helsingen[105], 21 mai 1858

Courier, Kapt. Gundersen, passerte Öresund 5 mai, underveis fra Sandefjord til Skellefteå, i ballast.

Sundenes Minde, Kapt. Bolt, passerte Öresund 5 april, underveis fra Sandefjord til Söderhamn, i ballast

Johanne Georgine, Kapt. Gulliksen, passerte Öresund 5 april, underveis fra Sandefjord til Skellefteå, i ballast

Odin & Cathrine, Kapt. Gogstad, passerte Öresund 5 april, underveis fra Sandefjord til Skellefteå, i ballast

Anna, Kapt. Andersen, passerte Öresund 5 april, underveis fra Sandefjord til Skellefteå, i ballast

Härnösandsposten[106], 12 mai 1858

Echo, Kapt. H. P. Olsen, ankom Härnösand fra Sandefjord, 7 mai, i ballast.

Helsingen[107], 28 mai 1858

Howard ankom Söderhamn fra Sandefjord 26 mai, i ballast.

Post- och Inrikes Tidningar[108], 10 juni 1858, Folkets Röst[109], 12 juni 1858

Sakfører P. V. Ottesen ble konstituert som byfogd i Sandefjord 5 juni.

Köpings Tidning[110], 9 juli 1858

Komminister, v. Pastor A. H. Arnberg att uppehålla Kyrkoherdebefattningen i Hubbo under Prosten J. F. Normans vistande vid baden i Sandefjord 2 månader.

Post- och Inrikes Tidningar[111], 13 juli 1858

NORRIGE

Christiania den 8 Juli. H. M. Konungens födelsedag har i Sandefjord blifvit af badsällskapet högtidligen firat. Damerna hade prydt badsalongen med blommor og grönt samt med H. M. Konungens bekransade porträtt och namnchiffer; salut gafs på morgonen och på aftonen var anordnad en fest, dervid en skål för H. M. Konungens återställelse till helsa tömddes i champagne, vid hurrarop, fanfarer, sång och salut. Festen slöts med en liflig bal.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[112], 15 juli 1858

Ved ”Den Hygieniske Kongressen i Köpenhamn” delte forsamlingen seg i tre avdelinger, og den tredje av disse behandlet dødelighet blandt fosterbarn, og valg av ammer[113]. Som norsk sekretær for denne avdelingen valgte man Doktor Landmark fra Sandefjord.

Svenska Tidningen[114], 9 august 1858

Urania, Kapt. Andersen, forlot Grimsby for Sandefjord 30 juli.

Aftonbladet[115], 31 august 1858, Folkets Röst[116], 4 september 1858

Johanne Georgine, Kapt Gulliksen, passerte Öresund 25 august, underveis fra Sandefjord til Söderhamn, i ballast.

Stockholms Dagblad[117], 4 september 1858

En liste over brev postlagt i Stockholm, som ikke kan viderebefordres fordi de har feil adresse, uriktig porto eller frimerke, inneholder Hr. J. Hansen, Sandefjord.

Hudikswalls Weckoblad[118], 11 september 1858

Johanne Georgine, Kapt. P. Gulliksen, ble innklarert til Hudikswall 6 september, i ballast.

Nya Wermlandstidningen[119], 11 september 1858, Folkets Röst[120], 18 september 1858

= Från Brewik i Norrige skrifwes d. 21 Augusti: ”Etthundrade Speciedaler blefwo här i staden bortstulna medan ägaren war i kyrkan. En person, som härföre misstänkes, och som nyligt kommit från ”bidsfängslet”, är en swensk till födseln, en slags guldsmed, hr Sundberg, som nu är arresterad i Sandefjord. Denna Sundberg är bekant från den tid Ole Hansen skulle anlägga et silfwerwerk härstädes. Så snart Ole Hansen tagit mutsedel på en malmanleedning anmälde sig Sundberg såsom proberare wid werket. Hansen gaf honom en sten och lofwade honom 5 sp. om han derur kunde draga ut silfret. Sundberg, som funnit att af intet blir intet, och derjemte icke war bergsman, smälte ett silfwer fyraskillingsstycke och utgaf produkten för att wara utdragen ur Hansens stuff. På detta sättet blef grufwans silfwerfyndighet konstaterad, och Sundberg förtjente sina 5 specier.

Stockholms Dagblad[121], 22 september 1858, Folkets Röst[122], 25 september 1858

Twende Brödre, Kapt. Grön, passerte Öresund 16 september, underveis fra Sandefjord til Skellefteå, i ballast.

Odin & Cathrine, Kapt. Gogstad, passerte Öresund 16 september, underveis fra Sandefjord til Gefle, i ballast[123].

Aftonbladet[124], 27 september 1858

Tidemand, som i sommar vistats vid Sandefjords bad, har nu afrest till Düsseldorf, och Gude skall i början af Oktober äfven begifva sig dit.

Stockholms Dagblad[125], 29 september 1858, Folkets Röst[126], 2 oktober 1858

Jupiter, Kapt. Josephsen, passerte Öresund 25 september underveis fra Sandefjord til Gambode, i ballast.

Dilettanten[127], 30 september 1858

Havfruen, Kapt. Christiansen, ble innklarert til Sundsvall 24 september, i ballast.

Norrlandsposten[128], 30 september 1858, Stockholms Dagblad[129], 1 oktober 1858

Odin & Catharina, Kapt. Gogstad, var i Öregrund 28 september, underveis fra Sandefjord til Skutskär, i ballast.

Aftonbladet[130], 22 oktober 1858

Howard, Kapt. Halvorsen, passerte Öresund 14 oktober, underveis fra Sandefjord til Gefle, i ballast.

Norrlandsposten[131], 25 oktober 1858

Howard,Kapt. Halvorsen, er i Öregrund 21 oktober, underveis fra Sandefjord til Gefle, med salt.

Aftonbladet[132], 26 oktober 1858, Stockholms Dagblad[133], 27 oktober 1858, Folkets Röst[134], 30 oktober 1858

Freja, Kapt. Aarøe, passerte Öresund 19 oktober, underveis fra Sandefjord til Skellefteå, i ballast.

Stockholms Dagblad[135], 29 oktober 1858

Ovard, Kapt. Halvorsen, var i Öregrund 21 oktober, underveis fra Sandefjord til Gefle, med salt.


 1. https://data.kb.se/dark-12699717/manifest
 2. https://data.kb.se/dark-12699588/manifest
 3. https://data.kb.se/dark-12699714/manifest
 4. https://data.kb.se/dark-5748923/manifest
 5. https://data.kb.se/dark-5748863/manifest
 6. https://data.kb.se/dark-5748959/manifest
 7. https://data.kb.se/dark-5748824/manifest
 8. https://data.kb.se/dark-10301976/manifest
 9. https://data.kb.se/dark-5748777/manifest
 10. https://data.kb.se/dark-5748880/manifest
 11. https://data.kb.se/dark-5748823/manifest
 12. https://data.kb.se/dark-5748825/manifest
 13. https://data.kb.se/dark-5748866/manifest
 14. https://data.kb.se/dark-5748845/manifest
 15. https://data.kb.se/dark-29227/manifest
 16. https://data.kb.se/dark-29221/manifest
 17. https://data.kb.se/dark-29254/manifest
 18. https://data.kb.se/dark-29228/manifest
 19. https://data.kb.se/dark-10302494/manifest
 20. https://data.kb.se/dark-5748885/manifest
 21. https://data.kb.se/dark-5748826/manifest
 22. https://data.kb.se/dark-29249/manifest
 23. https://data.kb.se/dark-29276/manifest
 24. https://data.kb.se/dark-23096176/manifest
 25. https://data.kb.se/dark-8007096/manifest
 26. https://data.kb.se/dark-29279/manifest
 27. https://data.kb.se/dark-5806649/manifest
 28. https://data.kb.se/dark-23383273/manifest
 29. https://data.kb.se/dark-15163421/manifest
 30. https://data.kb.se/dark-11949931/manifest
 31. https://data.kb.se/dark-29896/manifest
 32. https://data.kb.se/dark-5806660/manifest
 33. https://data.kb.se/dark-23383283/manifest
 34. https://data.kb.se/dark-5806755/manifest
 35. https://data.kb.se/dark-6158204/manifest
 36. https://data.kb.se/dark-5806453/manifest
 37. https://data.kb.se/dark-5806563/manifest
 38. https://data.kb.se/dark-5806444/manifest
 39. https://data.kb.se/dark-5806656/manifest
 40. https://data.kb.se/dark-29345/manifest
 41. https://data.kb.se/dark-5806623/manifest
 42. https://data.kb.se/dark-31630/manifest
 43. https://data.kb.se/dark-8007502/manifest
 44. https://data.kb.se/dark-8006292/manifest
 45. https://data.kb.se/dark-29381/manifest
 46. https://data.kb.se/dark-10302988/manifest
 47. https://data.kb.se/dark-12957041/manifest
 48. https://data.kb.se/dark-12491710/manifest
 49. https://data.kb.se/dark-6290567/manifest
 50. https://data.kb.se/dark-12695651/manifest
 51. https://data.kb.se/dark-13173614/manifest
 52. https://data.kb.se/dark-15153157/manifest
 53. https://data.kb.se/dark-7739814/manifest
 54. https://data.kb.se/dark-12799335/manifest
 55. https://data.kb.se/dark-15627888/manifest
 56. https://data.kb.se/dark-23674443/manifest
 57. https://data.kb.se/dark-5758701/manifest
 58. https://data.kb.se/dark-7102218/manifest
 59. https://data.kb.se/dark-13622084/manifest
 60. https://data.kb.se/dark-5747876/manifest
 61. https://data.kb.se/dark-16057993/manifest
 62. https://data.kb.se/dark-18382704/manifest
 63. https://data.kb.se/dark-17004919/manifest
 64. https://data.kb.se/dark-10340670/manifest
 65. https://data.kb.se/dark-14342884/manifest
 66. https://data.kb.se/dark-12730824/manifest
 67. https://data.kb.se/dark-12702144/manifest
 68. https://data.kb.se/dark-5806633/manifest
 69. https://data.kb.se/dark-22311621/manifest
 70. https://data.kb.se/dark-13133531/manifest
 71. https://data.kb.se/dark-7168682/manifest
 72. https://data.kb.se/dark-13133512/manifest
 73. https://data.kb.se/dark-7168683/manifest
 74. https://data.kb.se/dark-18382702/manifest
 75. https://data.kb.se/dark-6751485/manifest
 76. https://data.kb.se/dark-28442/manifest
 77. https://data.kb.se/dark-5805960/manifest
 78. https://data.kb.se/dark-8006109/manifest
 79. https://data.kb.se/dark-28509/manifest
 80. https://data.kb.se/dark-8006369/manifest
 81. https://data.kb.se/dark-5750014/manifest
 82. https://data.kb.se/dark-12997195/manifest
 83. https://data.kb.se/dark-6751450/manifest
 84. https://data.kb.se/dark-8006090/manifest
 85. https://data.kb.se/dark-5750093/manifest
 86. https://data.kb.se/dark-5750112/manifest
 87. https://data.kb.se/dark-23087083/manifest
 88. https://data.kb.se/dark-7948459/manifest
 89. https://data.kb.se/dark-6160636/manifest
 90. https://data.kb.se/dark-6160627/manifest
 91. https://data.kb.se/dark-6160644/manifest
 92. https://data.kb.se/dark-31857/manifest
 93. https://data.kb.se/dark-31955/manifest
 94. https://data.kb.se/dark-31975/manifest
 95. https://data.kb.se/dark-31972/manifest
 96. https://data.kb.se/dark-31999/manifest
 97. https://data.kb.se/dark-31938/manifest
 98. https://data.kb.se/dark-7948421/manifest
 99. https://data.kb.se/dark-31945/manifest
 100. https://data.kb.se/dark-7948526/manifest
 101. https://data.kb.se/dark-6272810/manifest
 102. https://data.kb.se/dark-6160654/manifest
 103. https://data.kb.se/dark-7948425/manifest
 104. https://data.kb.se/dark-10120853/manifest
 105. https://data.kb.se/dark-10720480/manifest
 106. https://data.kb.se/dark-6160717/manifest
 107. https://data.kb.se/dark-10720654/manifest
 108. https://data.kb.se/dark-6873555/manifest
 109. https://data.kb.se/dark-6272911/manifest
 110. https://data.kb.se/dark-10918773/manifest
 111. https://data.kb.se/dark-6873506/manifest
 112. https://data.kb.se/dark-5807191/manifest
 113. https://data.kb.se/dark-5806969/manifest
 114. https://data.kb.se/dark-23257369/manifest
 115. https://data.kb.se/dark-29532/manifest
 116. https://data.kb.se/dark-6272938/manifest
 117. https://data.kb.se/dark-8006715/manifest
 118. https://data.kb.se/dark-14536942/manifest
 119. https://data.kb.se/dark-7696714/manifest
 120. https://data.kb.se/dark-6272946/manifest
 121. https://data.kb.se/dark-8006566/manifest
 122. https://data.kb.se/dark-6272948/manifest
 123. https://data.kb.se/dark-10120690/manifest
 124. https://data.kb.se/dark-29540/manifest
 125. https://data.kb.se/dark-8006608/manifest
 126. https://data.kb.se/dark-6272951/manifest
 127. https://data.kb.se/dark-11951401/manifest
 128. https://data.kb.se/dark-10120691/manifest
 129. https://data.kb.se/dark-8006674/manifest
 130. https://data.kb.se/dark-29564/manifest
 131. https://data.kb.se/dark-10120652/manifest
 132. https://data.kb.se/dark-29574/manifest
 133. https://data.kb.se/dark-7954000/manifest
 134. https://data.kb.se/dark-6272954/manifest
 135. https://data.kb.se/dark-7954029/manifest