Sandefjord i svenske aviser fra 1846 til og med 1852

Medborgaren[1], 7 april 1846

Apollo, Kapt. J. C. Andersen, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[2], 18 april 1846; Medborgaren[3], 21 april 1846

Prinds Chr. August, Kapt. Gullichsen, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast

Nytt Alvar och Skämt[4], 25 juni 1846

Constitutionen, Kapt. Heidemark, ankom Sundswall 23 juni fra Sandefjord i ballast

Härnösandsposten[5], 23 juli 1846

Familiens Haab, Kapt. A. A. Kruge, ankom Härnösand 20 juli fra Sandefjord i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[6], 29 mars 1847

2 Brødre, Kapt. Paust, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[7], 1 april 1847

Gode Moder, Kapt. Schröder, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast.

Constitutionen, Kapt. Heydemark, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[8], 6 april 1847

Haabet, Kapt. Jørgensen, og Havfruen, Kapt. Gram, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast.

Aftonbladet[9], 14 mai 1847, Stockholms Dagblad[10], 15 mai 1847

Robert Peel, Kapt. Christensen, passerte Øresund 11 mai underveis fra Sandefjord til Skellefteå i ballast.

Gøteborgs Handels- och Sjöfartstidning[11],[12], 17 & 19 mai 1847; Aftonbladet[13],[14] 19 & 22 mai 1847;

Tillkännagifvanden.

Sandefjords

Hafs- och Svafvelbadinrättning

Öppnas den 1:ste nästkommmande Juni och slutas den 15 Seeptember. Priserna på baden äro:

1 Ångbad N. Sp. 48 s.

1 Svafvelstumbad med Douch och stört ‘’ 40 ‘’

1 Sjökarbad med dito ‘’ 32 ‘’

1 dito med Stört ‘’ 24 ‘’

1 Douchbad ‘’ 24 ‘’

1 Störtbad ‘’ 16 ‘’

1 Sjökurbad ‘’ 20 ‘’

1 Strömbad ‘’ 8 ‘’

då 20 Billetter tagas erhålles 10 % rabatt.

Inrättningen är belägen i en bugt omkring 1 mil ifrån Hafvet. Selfva Staden har vackert läge och behaflig omgifning, ligger omkring 1 ½ ifrån Laurvig och 2 mil ifrånn det gamla Tönsberg, Ångfartyget Carl Johan anlöper stället direct, och dessutom gå Statens Ångfartyg hvarje vecka till Sand omkring ¾ mil god landsväg härifrån. Hvad som isynnerhet utmärker Badet, och kanske gör samma till det första i Norra Europa är, utom dess ovanligen starka Hafsvatten och Gyttjor Svafvelvatnet, som är chemisk undersökt af Herra Berlin i Stockholm och Möller i Christiania och hvars gagnande verksamhet mot Gikt och Rheumatisme (äfven under de envisaste former), Serophler, Hudsjukdomar, Mjelt- och Lefveraffectationer m. m., en årligen fortsatt erfarenhet har bevisat. Se för öfrigt en fullständigare beskrifning härom i Badhus-Läkarens Rapporter införde i Norskt Magazin för läkare och i veckoskrift för Medecin och Pharm. I afseende på anskaffande af Logie m. m., erbjuder Directionen sitt bitr¨de, då man i portofria bref addresserar sig till densamma.

Sandefjord den 5:te Maj 1847

Directionen

för Sandefjords Bad-Inrättning.

Norrlandsposten[15], 25 mai 1847; Aftonbladet[16], 29 mai 1847

Sir Robert Peel, Kapt. Christensen, ankom Öregrund 20 mai underveis fra Sandefjord til Skellefteå i ballast.

Aftonbladet[17], 1 juni 1847; Stockholms Dagblad[18], 2 juni 1847;

Prins Christian August, passerte Øresund 26 mai underveis fra Sandefjord til Sundsvall i ballast

Nytt Alvar och Skämt[19], 10 juni 1847

Prins Christian August, Kapt A. C. Gullichsen, ankom Skönvik 7 juni i ballast.

Post- och Inrikes Tidningar[20], 16 oktober 1847, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[21], 25 oktober 1847, Malmö Allehanda[22], 26 oktober 1847, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[23], 26 oktober 1847, Wenersborgs Weckoblad[24], 28 oktober 1847, Najaden[25], 28 oktober 1847, Malmö Allehanda[26], 30 oktober 1847, Nya Carlshamns Tidning[27], 5 november 1847, Tidning för Falu Län och Stad[28], 15 desember 1847

«ETT NYKTERHETS-FAKTUM»

Öfversigt af de resultater, som visat sig i följd deraf, att försäljning af bränvin i minut under innevarande år icke ägt rum i Laurvig»

[det som følger er tre utdrag av en lengre artikkel – for lang til å ta med her]

«Då samtliga till försäljning af bränvin härstädes berättigade Handelsborgare hade afsagt sig sin rättighet at drifva denna näring, och i följd häraf från den 1 Januari detta år all försäljning af bränvin under 40 potter plötsligen upphörde, befarade man, att de fördelar, som kunde uppstå af brænvinets förminskade bruk , endast til en ringa grad skulle kunna uppnås hvarföre äfven Förmanskapet i sitt, i anledning häraf ingifna, underdåniga anförande utsade såsom sin fullkomliga öfvertygelse, att dena plötsliga öfvergång från ett dagligt förbrukande af flera hundrade potter bränvin till eett fullkomligt upphörande med all minutförsäljning af denna vara, skulle, synnereligast då denna fösäljning fortsattes i grannstäderna Staværn och Sandefjord, förorsaka:

 1. Oloflig bränvinsförsäljning, eluderanda af lagen och deraf härflytande demoralisation;
 2. Hämmande och förstörande af kommunens öfriga, i följd af andra olyckliga omständigheter redan nog nedtryckta, handel; synnerkigast derigenom, att Staværn och Sandefjord skulle draga Bondhandeln till sig;»

«Icke heller har den farhåga bekräftat sig, som yttrades, att nemligen Staværn och Sandefjord skulle, i føljd af deras fortfarande bränvinsförsäljning, draga den öfvervägande delen af bondhandeln övfer till sig, med tillhjelp af det lockande bränvinet – tvertom synes förhållandet i detta hänseende icke synnerligt hafva förändrat sig. Bonden tyckes sjelf erkänna det nyttiga uti, att i staden ej utsättas för frestelsen att supa bort sin vinst, och glädjande är det i sanning, at se landtallmogen stilla och nygter begifva sig från staden på samme vägar, på hvilka man förr dagligen mötte hela sträckor af skojande, skrikande, rusiga bönder, hvilka ej så sällan gjorde vägarna farliga för fredliga resande»

«Då förmannskapet nu afslutar denna öfersigt, genom hvilken det hoppas hafva visat, att upphörandet af brännvinsförsäljningen i smått har varit vår kommun til gagn, gor man det med den önskan, att det exempel, som härstädes är gifvet, måtte finna många efterføljare, och at särskil Staværn och Sandefjord måtte låta öfvertala sig att uppgifva en näring, af hvilken fördelarna äro inbillade, men det förderf [sic] deremot, som deraf leder sitt ursprung, är alltför säkert.

Laurvigs förmanskap den 23 Sept. 1847, Hysing, p. t. Ordförande».

Aftonbladet[29], 19 oktober 1847, Stockholms Dagblad[30], 20 oktober

Oscar, Kapt. Andersen, passerte Øresund 15 oktober underveis fra Sandefjord til Hernösand i ballast

Post- och Inrikes Tidningar[31], 20 oktober 1847

Nettopp valgte stortingsrepresentanter:

«Laurvik och Sandefjord (5 valmän): Krigscommissair J. J. Broch med 4 r., 1830»

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[32], 3 april 1848, Stockholms Dagblad[33], 8 april 1848

Apollo, Kapt. Andersen, og Den gode Moder, Kapt. Schröder, ankom Gøteborg fra Sandefjord, begge i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[34], 4 april 1848; Aftonbladet[35], 10 april 1848

Familiens Haab, Kapt. Bjørnaas / Bjørness, ankom Gøteborg fra Sandefjord i Ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[36], 11 april 1848

Konstitutionen, Kapt. Heydemark, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast.

Bohusläns Tidning[37], 20 april 1848

De Tvende Brødre, Kapt. H. O. Paust, og Familiens Haab, Kapt. A. A. Kruge, ankom Saltkällan 13 april, begge i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[38], 20 april 1848

Haabets Anker, Kapt. Grøn, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[39], 6 mai 1848

Herr E.L. Jörenssen fra Sandefjord, kom til Gøteborg og tok inn på Tods Hotel.

Aftonbladet[40], 19 mai 1848, Norrlandsposten[41], 22 mai 1848

Flora, Kapt. Thorbjörnssen, passerte Øresund 13 mai underveis fra Sandefjord til Söderhamn i ballast

Bohusläns Tidning[42], 25 mai 1848

Däcksbåten Lille Put, Kapt. O. Gullachsen, ankom Uddevalla 22 mai fra Sandefjord med Skepps-Inventarier.

Stockholms Tidning[43], 31 mai 1848

Gogstads Minde, Kapt. Grön, passerte Øresund 24 mai under veis fra Sandefjord til Skellefteå i ballast

Aftonbladet[44], 23 juni 1848; Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[45], 26 juni 1848

Marthe, Kapt. Berg, passerte Øresund 18 juni underveis fra Sandefjord til Sundsvall i ballast.

Aftonbladet[46], 7 juli 1848; Stockholms Dagblad[47], 8 juli 1848

Familiens Haab, Kapt. Kruge, passerte Øresund 3 juli underveis fra Sandefjord til Umeå i ballast.

Bohusläns Tidning[48], 20 juli 1848

Däcksbåten Lille Put, Kapt. O. Reisen, ankom Uddevalla 18 juli fra Sandefjord med en skipsbesetning og inventarier.

Stockholms Dagblad[49], 2 august 1848

Haabets Anker, Kapt. Grön, passerte Øresund 27 juli underveis fra Sandefjord til Luleå i ballast.

Härnösandsposten[50], 3 august 1848

Apollo, Kapt. J. C. Andersen, ankom Härnösand 2 august fra Sandfjord i ballast.

Bohusläns Tidning[51], 28 september 1848

Bellona, Kapt. A. C. Gullechsen, forlot Uddevalla 18 september for en reise til Sandefjord.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[52], 2 april 1849

Familiens Haab, Kapt. Krüger, og De 2 Brödre, Kapt. Puurt [sic], ankom Gøteborg, begge i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[53], 7 april 1849

Den gode Moder, Kapt. Schröder, og Constitutionen, Kapt. Hansen, ankom Gøteborg fra Sandefjord, begge i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[54], 16 april 1849

Emanuel, Kapt. Bryn, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[55], 14 mai 1849

Fuds Blinde, Kapt. Gulluhsen, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast.

Aftonbladet[56], 14 mai 1849

Norden, ukjent kaptein, forlot Sutton Bridge 23 april med destinasjon Sandefjord.

Aftonbladet[57], 29 mai 1849, Post- och Inrikes Tidningar[58], 30 mai 1849

Odin & Cathrine, Kapt. Jacobsen, og Gogstads Minde, Kapt. Jacobsen, passerte Øresund, den første underveis fra Sandefjord til Skellefteå, den andre til Hernösand, begge i ballast.

Aftonbladet[59], 5 juni 1849, Stockholms Dagblad[60], 6 juni 1849, Post- och Inrikes Tidningar[61], 6 juni 1849

Tre Venner, Kapt. Melsom, passerte Øresund underveis fra Sandefjord til Sundsvall i ballast.

Nytt Alvar och Skämt[62], 7 juni 1849

Gogstads Minde, Kapt. R. Jacobsen, ankom Sundsvall 4 juni fra Sandefjord

Umebladet[63], 9 juni 1849

Christina Margrette, Kapt. N. Engelbretsen; ankom fra Sandefjord i ballast.

Nytt Alvar och Skämt[64], 26 juli 1849

Neptunus, Kapt. H. O. Gogstad, ankom Sundswall fra Sandefjord 21 juli, i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[65], 15 mars 1850

Alders Minde, Kapt. Klavenes, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast.

Aftonbladet[66], 20 mars 1850, Stockholms Dagblad[67], 21 mars 1850

Norden, Kapt. Gullichsen, passerte Öresund underveis til Østersjøen 15 mars, i ballast

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[68], 21 mars 1850; Göteborgsposten[69], 22 mars 1850

Apollo, Kapt. J. C. Andersen; Christian Agathon, Kapt. C. Petersen, og Fortuna, Kapt. E. Zimmermann ankom Gøteborg fra Sandefjord, alle tre i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[70], 25 mars 1850; Göteborgsposten[71], 27 mars 1850

Emanuel, Kapt. Bryn, ankom Göteborg fra Sandefjord i ballast

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[72], 2 april 1850

Diana, Kapt. Hansson, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[73], 15 april 1850

Oden & Catharina, Kapt. Jacobsen, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast.

Bohusläns Tidning[74], 18 april 1850

Däkcsbåten Lille Put, Kapt. J. C. W. Thestrup, ankom Uddevalla fra Sandefjord med en skipsbesetning og en del Inventarier til en ved Slussen nybygget brigg.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[75], 6 mai 1950, Öresundsposten[76], 7 mai 1850

Caroline, Kapt. Grönn, passerte Øresund 4 mai underveis fra Sandefjord til Sundsvall i ballast

Aftonbladet[77], 7 mai 1850, Post- och Inrikes Tidningar[78], 8 mai 1850

Haabets Anker, Kapt. Grön, passerte Öresund 1 mai underveis fra Sandefjord til Sundsvall i ballast

Stockholms Dagblad[79], 11 mai 1850

Carolina, Kapt. Grönn, passerte Øresund 4 mai underveis fra Sandefjord til Sundswall i ballast.

Nytt Alvar och Skämt[80], 16 mai 1850

Haabets Anker, Kapt. L. F. Grön, og Caroline, Kapt. R. Grøn, underveis fra Sandefjord til Swartwik; begge i ballast.

Götheborgs Åttonde Handels- och Sjöfartstidning[81], 17 mai 1850, Göteborgsposten[82], 18 mai 1850

Hedvig Amalia, Kapt. Klaveness, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast.

Umebladet[83], 25 mai 1850

Dovre, Kapt. O. Pedersen, og Haabets Anker, Kapt. A. Fredriksen, ankom Umeå 18 mai, begge i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[84], 31 mai 1850

Herr A. Klaveness med sønn, ankom Gøteborg der de tok inn på Götha Källare.

Nytt Allvar och Skämt[85], 27 juni 1850

Johanna Georgina, Kapt. E. H. Moe, ankom Sundswall fra Sandefjord med ballast og «dref».

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[86], 27 juni 1859

Tre Vänner, Kapt. H. Melsom, ankom Gøteborg fra Sandefjord i Ballast.

Göteborgsposten[87], 28 desember 1850

Ellen Cathar., Kapt. Grön, avgått fra Helvoet til Sandefjord 13 desember.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[88], 13 januar 1851

Fartøyet Chr. Christensen, hjemmehørende i Sandefjord, kom inn til Arendal 3 januar grunnet motvind, underveis fra Gøteborg til Hull.

Hudikswalls Weckoblad[89], 25 januar 1851; Helsi[90], 7 februar 1851; Nytt Alvar og Skämt[91], 22 februar 1851

Blandt de fem skip som ble innklarerte fra utenriks havner i løpet av 1850, hvorav ett fra Sandefjord.

Post- och Inrikes Tidningar[92], 6 februar 1851

Norges 13de ordentlige Storting: Sandefjord og Laurvig: J. Sverdrup

Göteborgs Handels. Och Sjöfartstidning[93], 28 februar 1851

Av de mange skipene som var innklarerte i Gøteborg i 1850 var en hel rekke fra steder i Norge, deriblandt Sandefjord.

Göteborgsposten[94], 19 mars 1851

De 2 Brödre, Kap. Paust ankom Göteborg 18 mars fra Sandefjord i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[95], 19 mars 1851, Stockholms Dagblad[96], 24 mars 1851

De to Brødre, Kapt. T. O. Paust, og Alders Minde, Kapt.H. Klavenæss, ankom Göteborg fra Sandefjord – begge i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[97], 20 mars 1851, Göteborgsposten[98], 22 mars 1851

Apollo, Kapt. Andersen, og Haabets Anker, Kapt. Grön, ankom begge Göteborg fra Sandefjord Ballast.

Götheborgsposten[99], 26 mars 1851

Gogstads Minde, Kapt. Jacobsen, ankom Gøteborg 22/23 mars i ballast[100]; Odin Catharina, Kapt. Grön, ankom Gøteborg 24 mars, begge fra Sandefjord og begge i ballast.

Götheborgs Handels- och Sjöfartstidning[101], 5 april 1851

Familiens Haab, Kapt. A. Kruke[102]; Den gode Moder, Kapt. C. Schöder; og Diana, Kapt. O. Hansen ankom, alle tre, Göteborg fra Sandefjord, alle i ballast.

Götheborgsposten[103], 12 april 1851, Götheborgs Handels- och Sjöfartstidning[104], 12 april 1851

Emanuel, Kapt. T. Bryhn, til Gøteborg fra Sandefjord i ballast.

Bore[105], 29 april 1851, Bore[106], 1 mai 1851, Bore[107], 3 mai 1851

Sandefjords Badeanstalt

Aabnes 1ste Juni og er i Virksomhed til udgangen af August eller de förste Dage i September. Et ualmindelig procentrigt Sövand tilligemed et naturligt Mineralvand, bestaaende af chlor- og svovelsure Salte, samt Gytie, et svovlholdigt Sclam, der findes i rigelig Mængde paa Havbunden, ganske nær Badehuset, ere de Herligheder, hvormed Naturen forener Forrdelee af et Söbad med dem af et virksomt Mineralvand. De Sygdomme, hvormod Badet ifölge flereaarig Erfaring har viist sig meest virksomt ere: Gig tog chronisk Rheaumatisme, Underlivstilfælder, Forstoppelse, desuden Nervesmerter, Spinalirritation, Lamhed, chroniske Hudsygdomme og Scrophler. Prisen paa de forskjellige Bad ere:

1 Dampbad 48 Sk.

1 Svovlschlambad med Dousch og Styrt 40 –

1 Söbad (varmt eller koldt) med do. do. 32 –

1 do. do. med Styrt 24 –

1 do. 20 –

Naar 20 Billeter tages paa een Gang, gives 10% Rabat.

For Logier er der ingen Mangel og vil Directionen med Fornöielse bistaae Enhver i at anskaffe samme, naar man derom henvender sig til den.

Adgangen til Badestedet er iaar ved Indre-Departementets velvillige Foranstaltning betydeliigt lettet, idet et Dampskin 2 Gange ugentlig directe anlöber Sandefjord.

Sandefjord, den 16 April 1851.

Directionen.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[108], 29 april 1851

Fortuna, Kapt. E. F. Zimmermann, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast.

Umebladet[109], 24 mai 1851

Haabets Anker, Kapt. A. Fredriksen, ankom Holmsund fra Sandefjord 21 mai, i ballast.

Nytt Alvar och Skämt[110], 31 mai 1851

Min Faders Minde, Kapt. O. Gyllichsen, fra Sandefjord 26 mai med ballast och sill.

Skellefteå Tidning[111], 18 juli 1851

Ørnen, Kapt. L. Larsson, ankom fra Sandefjord i ballast

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[112], 12 august 1851

Aalders Minde, Kapt. H. S. Klaveness, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast

Nytt Alvar och Skämt[113], 4 oktober 1851

Ellida, Kapt. T. Jacobsen, ankom fra Sandefjord med ballast av sand.

Bore[114], 27 oktober 1851, Aftonbladet[115], 27 oktober 1851, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[116], 4 november 1851

Avisen gjengir noe statistisk materiale fra det norske innenriksdepartementet vedrørende handelsflåten, som i 1850 bestod av 3’696 fartøyer, tilsammen 142’055 commercelæster, med 19’037 mannskaper.

Sandefjords flåte bestod av 76 fartøy på til sammen 5’180 læster, med 507 seilende.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[117], 3 november 1851

Walfrid, av Lysekihl, Kapt. A. Sandberg, underveis fra Sandefjord til Aarhus med trevarer, drev av og kom i havn i Warberg.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[118], 6 november 1851

Sjöfartsunderrättelser.

Wargö den 2 November. Slup. Walfrid, A. Sandberg, hemma i Lysekihl, från Sandefjord til Aarhus med trädlast (Förut varit inne i Lysekihl och Warberg).

Post- och Inrikes Tidningar[119], 27 november 1851, Gefleborgs Läns Tidning[120], 2 desember 1851, Tidning för Falu Län och Stad[121], 4 desember 1851 [med litt annen text], Korrespondenten[122], 6 desember 1851

Sandefjord den 13 nov. I härvarande badhus har timat den olyckan, att badmästaren M. Olsen, som skulle biträda en person vid ångbad, blef qväfd i badrummet. Då eefter 3:ne timmar dörrarne til rummet öppnades, voro begge sanslösa, och för den tilkallade läkaren lyckades det blott at rädda den ene af dem.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[123], 17 mars 1852

Alders Minde, Kapt. Selss [?] ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[124], 22 mars 1852

Apollo, Kapt. J. C. Andersen, ankom Gøteborg fra Sandefjord i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[125], 26 mars 1852

Fortuna, Kapt. A. S. Aaröe, og Emanuel, Kapt. T. Brytne, ankom Göteborg fra Sandefjord, begge i ballast.

Aftonbladet[126], 5 april 1852, Aftonbladet[127], 7 april 1852, Aftonbladet[128], 10 april 1852

Sandefjords Badeanstalt

Aabnes som sædvanligt 1ste Juni og er i Virksomhed tilSlutningen af August eller de förste Dage i Septbr. Paa Grund af den aarligt stigende Sögning bliver Badeanstalten iaar udvidet med 6 Baderum, hvilket antages at blive færdigt i Löbet af Juni Maaned. Ogsaa Byen udvider sigg stadigt, og Flere og Flere af dens Indvaanere beredes sig til at modtage Badegjæster, saa at det ei er sandsynligt, der vil blive Mangel paa Logier. De Sögende, der ifölge Badelægens aarlige Indberetninger, med meest Held behandles her ved badet, ere gigtiske og rheaumatiske Sygdome, Scrophler, Uderlivssygdommen, navnlig Lever- og Milt-Svulste, Hæmorrhoidallidelse, Obstruktion, Nervesmerter, Lamheder, og den saakaldte Spinalirritation. Prisen paa de forskjellige Bad er som för (v. Morgbl, og Chr.-Posten f. A.) Med at tinge Logis etc. vil Direktionen med Fornöielse bistaaen Enhver, der saadant maatte önske. Af de til Directionens Disposition stillede Fribilleteer for uformuende ere kun to tilbage.

Sandefjord, den 29de Marts 1852,

Directionen

Aftonbladet[129], 10 april 1852

Walfrid, Kapt. Sandberg, ankommet Aarhus 26 mars fra Sandefjord .

Aftonbladet[130], 27 april 1852, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[131], 28 april 1852; Post- och Inrikes Tidningar[132], 28 april 1852; Stockholms Dagblad[133], 28 april 1852

Oscar, Kapt. Larsen passerte Øresund 23 april underveis fra Sandefjord til Sundsvall i ballast

Härnösandsposten[134], 6 mai 1852

Sundenes Minde, Kapt. F. H. Grøn, ankommet fra Sandefjord i ballast.

Svenska Tidningen[135], 7 mai 1852, Svenska Tidningen[136], 8 mai 1852

Solide, Kapt. Olsson, ankom Odense fra Sandefjord 27 april.

Härnösandsposten[137], 13 mai 1852

Oden & Catharina, Kapt. N. M. Grøn, ankom Härnösand 6 mai fra Sandefjord i ballast.

Hudikwalls Weckoblad[138], 15 mai 1852

Familiens Haab, Kapt. O. T. Bjønnes, ankommet fra Sandefjord i ballast.

Härnösandsposten[139], 19 mai 1852

Haabets Anker, Kapt. L. F. Grøn, ankommet fra Sandefjord i ballast

Umebladet[140], 22 mai 1852

Freya, Kapt. A. Larsen, ankommet 17 mai fra Sandefjord i ballast.

Norrländske Korrespondenten[141], 22 mai 1952

Johanna Georgina, Kapt. S. Aagesen, ankom Sundswall fra Sandefjord, i ballast.

Stockholms Dagblad[142], 18 juni 1852, Aftonbladet[143], 18 juni 1852

Embla, Kapt. Laursen, ankom Gefle fra Sandefjord i ballast.

Aftonbladet[144], 3 september 1852, Stockholms Dagblad[145], 4 september 1852, Svenska Tidningen[146], 4 september 1852, Post- och Inrikes Tidningar[147], 4 september 1852

Oscar, av Sandefjord, lå 25 august i Shields og lastet for en reise til Norrköping.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[148], 15 november 1852

Couriren, Kapt. Jacobsen, drev inn til Marstrand 13 november på grunn av vindforholdene, under en reise med trelast fra Sandefjord til Slagelse. Da avisen ble trykket ble det sagt at vinden var snudd til nordøst, og at alle de skipene som var kommet inn ville seile videre samme dag.

Svenska Tidningen[149], 8 desember 1852, Svenska Tidningen[150], 9 desember 1852

Ett Svenskt fartyg med blå nummerflagg N:o 28, har enligt underrättelser från Grimstad af den 17 Nov. befunnits på 62 gr. 2 min. V. 2 gr. 46 min. O. L. i sjunkande tillstånd; skeppet Apolle, Kapt. Andersson hemma i Sandefjord och ankommen till Grimstad, har förgäfves sökt rädda 5 man af besättningen.

 1. https://data.kb.se/dark-10563096/manifest
 2. https://data.kb.se/dark-8250486/manifest
 3. https://data.kb.se/dark-10563103/manifest
 4. https://data.kb.se/dark-8467709/manifest
 5. https://data.kb.se/dark-8359513/manifest
 6. https://data.kb.se/dark-8250315/manifest
 7. https://data.kb.se/dark-8250471/manifest
 8. https://data.kb.se/dark-8250385/manifest
 9. https://data.kb.se/dark-39745/manifest
 10. https://data.kb.se/dark-7910132/manifest
 11. https://data.kb.se/dark-8250335/manifest
 12. https://data.kb.se/dark-8250446/manifest
 13. https://data.kb.se/dark-39767/manifest
 14. https://data.kb.se/dark-39762/manifest
 15. https://data.kb.se/dark-10119753/manifest
 16. https://data.kb.se/dark-39721/manifest
 17. https://data.kb.se/dark-39724/manifest
 18. https://data.kb.se/dark-7910067/manifest
 19. https://data.kb.se/dark-8468140/manifest
 20. https://data.kb.se/dark-6858853/manifest
 21. https://data.kb.se/dark-8250516/manifest
 22. https://data.kb.se/dark-7879022/manifest
 23. https://data.kb.se/dark-8250547/manifest
 24. https://data.kb.se/dark-19050295/manifest
 25. https://data.kb.se/dark-10101718/manifest
 26. https://data.kb.se/dark-7879090/manifest
 27. https://data.kb.se/dark-10871822/manifest
 28. https://data.kb.se/dark-15976892/manifest
 29. https://data.kb.se/dark-41642/manifest
 30. https://data.kb.se/dark-7909968/manifest
 31. https://data.kb.se/dark-6858811/manifest
 32. https://data.kb.se/dark-8250590/manifest
 33. https://data.kb.se/dark-7913354/manifest
 34. https://data.kb.se/dark-8250625/manifest
 35. https://data.kb.se/dark-39269/manifest
 36. https://data.kb.se/dark-8250640/manifest
 37. https://data.kb.se/dark-12698986/manifest
 38. https://data.kb.se/dark-8250707/manifest
 39. https://data.kb.se/dark-8250828/manifest
 40. https://data.kb.se/dark-41315/manifest
 41. https://data.kb.se/dark-10115655/manifest
 42. https://data.kb.se/dark-12699025/manifest
 43. https://data.kb.se/dark-7913217/manifest
 44. https://data.kb.se/dark-41272/manifest
 45. https://data.kb.se/dark-8251091/manifest
 46. https://data.kb.se/dark-41304/manifest
 47. https://data.kb.se/dark-7913302/manifest
 48. https://data.kb.se/dark-12699049/manifest
 49. https://data.kb.se/dark-7915943/manifest
 50. https://data.kb.se/dark-8338049/manifest
 51. https://data.kb.se/dark-12699048/manifest
 52. https://data.kb.se/dark-8250786/manifest
 53. https://data.kb.se/dark-8251256/manifest
 54. https://data.kb.se/dark-8250768/manifest
 55. https://data.kb.se/dark-8250789/manifest
 56. https://data.kb.se/dark-40824/manifest
 57. https://data.kb.se/dark-40853/manifest
 58. https://data.kb.se/dark-6859953/manifest
 59. https://data.kb.se/dark-40838/manifest
 60. https://data.kb.se/dark-7916475/manifest
 61. https://data.kb.se/dark-6859956/manifest
 62. https://data.kb.se/dark-8468311/manifest
 63. https://data.kb.se/dark-8554245/manifest
 64. https://data.kb.se/dark-8468320/manifest
 65. https://data.kb.se/dark-8251569/manifest
 66. https://data.kb.se/dark-30534/manifest
 67. https://data.kb.se/dark-7916970/manifest
 68. https://data.kb.se/dark-8251542/manifest
 69. https://data.kb.se/dark-14873427/manifest
 70. https://data.kb.se/dark-8251414/manifest
 71. https://data.kb.se/dark-14873325/manifest
 72. https://data.kb.se/dark-8251447/manifest
 73. https://data.kb.se/dark-8251405/manifest
 74. https://data.kb.se/dark-12699366/manifest
 75. https://data.kb.se/dark-8251413/manifest
 76. https://data.kb.se/dark-15084006/manifest
 77. https://data.kb.se/dark-28680/manifest
 78. https://data.kb.se/dark-6860310/manifest
 79. https://data.kb.se/dark-7917321/manifest
 80. https://data.kb.se/dark-8468370/manifest
 81. https://data.kb.se/dark-14710255/manifest
 82. https://data.kb.se/dark-14873400/manifest
 83. https://data.kb.se/dark-8556796/manifest
 84. https://data.kb.se/dark-8251592/manifest
 85. https://data.kb.se/dark-8468393/manifest
 86. https://data.kb.se/dark-8252455/manifest
 87. https://data.kb.se/dark-14873434/manifest
 88. https://data.kb.se/dark-5747320/manifest
 89. https://data.kb.se/dark-14535631/manifest
 90. https://data.kb.se/dark-6864553/manifest
 91. https://data.kb.se/dark-8468444/manifest
 92. https://data.kb.se/dark-6864553/manifest
 93. https://data.kb.se/dark-5752825/manifest
 94. https://data.kb.se/dark-15051026/manifest
 95. https://data.kb.se/dark-5752539/manifest
 96. https://data.kb.se/dark-7917507/manifest
 97. https://data.kb.se/dark-5752569/manifest
 98. https://data.kb.se/dark-15051202/manifest
 99. https://data.kb.se/dark-15051065/manifest
 100. https://data.kb.se/dark-7917731/manifest
 101. https://data.kb.se/dark-5752945/manifest
 102. https://data.kb.se/dark-15051208/manifest
 103. https://data.kb.se/dark-15051205/manifest
 104. https://data.kb.se/dark-5752947/manifest
 105. https://data.kb.se/dark-12676879/manifest
 106. https://data.kb.se/dark-12676932/manifest
 107. https://data.kb.se/dark-12676976/manifest
 108. https://data.kb.se/dark-5752510/manifest
 109. https://data.kb.se/dark-7168007/manifest
 110. https://data.kb.se/dark-8468483/manifest
 111. https://data.kb.se/dark-12964162/manifest
 112. https://data.kb.se/dark-5753917/manifest
 113. https://data.kb.se/dark-8468293/manifest
 114. https://data.kb.se/dark-12677004/manifest
 115. https://data.kb.se/dark-32603/manifest
 116. https://data.kb.se/dark-5753940/manifest
 117. https://data.kb.se/dark-5753912/manifest
 118. https://data.kb.se/dark-5753990/manifest
 119. https://data.kb.se/dark-6864917/manifest
 120. https://data.kb.se/dark-10114506/manifest
 121. https://data.kb.se/dark-14837147/manifest
 122. https://data.kb.se/dark-10540654/manifest
 123. https://data.kb.se/dark-5752508/manifest
 124. https://data.kb.se/dark-5752370/manifest
 125. https://data.kb.se/dark-5757943/manifest
 126. https://data.kb.se/dark-29470/manifest
 127. https://data.kb.se/dark-29469/manifest
 128. https://data.kb.se/dark-29468/manifest
 129. https://data.kb.se/dark-29468/manifest
 130. https://data.kb.se/dark-29458/manifest
 131. https://data.kb.se/dark-5757573/manifest
 132. https://data.kb.se/dark-6865045/manifest
 133. https://data.kb.se/dark-7953851/manifest
 134. https://data.kb.se/dark-6143062/manifest
 135. https://data.kb.se/dark-23094769/manifest
 136. https://data.kb.se/dark-23084931/manifest
 137. https://data.kb.se/dark-6143073/manifest
 138. https://data.kb.se/dark-14535864/manifest
 139. https://data.kb.se/dark-6143139/manifest
 140. https://data.kb.se/dark-7168063/manifest
 141. https://data.kb.se/dark-7101521/manifest
 142. https://data.kb.se/dark-7923826/manifest
 143. https://data.kb.se/dark-29618/manifest
 144. https://data.kb.se/dark-31792/manifest
 145. https://data.kb.se/dark-7923968/manifest
 146. https://data.kb.se/dark-23096365/manifest
 147. https://data.kb.se/dark-6870087/manifest
 148. https://data.kb.se/dark-8569695/manifest
 149. https://data.kb.se/dark-23092358/manifest
 150. https://data.kb.se/dark-23084231/manifest