Sandefjord i Svenske aviser 1870 til og med 1871

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[1], 3 januar 1870, Göteborgsposten[2], 4 januar 1870

Förteckning öfver fartyg liggande å

Göteborgs Rivièr, den 31 Dec. 1869

På Rivièret

Hans Smith, Kapt. Gundersen, Sandefjord, upplagdt.

Jönköpingsposten[3], 15 januar 1870

Tönsberg. En beryltad förbrytare Jonas Svendsen är fasttagen och sitter häktad sedan han förut gjort inbrott i Sandefjords Kyrka och prestgård samt tändt eld på en sjöbod för en hr Kristoffersen.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[4], 2 februar 1870

Tacksägelse. Hos red:n har plats blifvit begärd för efterföljande tacksamhetsyttring:

«Underteckand anhåller att genom Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning på egna och min besättnings vägnar, få uttrycka vår tacksamheet mot kapten Sören M. Bryde, förande norska briggen «Havfruen» ifrån Sandefjord, och dess besättning, som med egen lifsfara den 28 sistlidne Oktober under orkanartad storm i Nordsjön upptog oss från skonerten «Johan», hemma i Fiskebäckskil, hvilket fartyg befann sig i sjunkande tillstånd, efter det detsamma, genom det svåra vädret, mistat riggen, båtar, hus på däck, proviant och vatten; åafvensom för den menniskovänliga behandling jag, tillika med min af öfveransträngning uttröttade besätning, fått röna under vårt vistande om bord, tildess vi af kapten Bryde blefvo landsatte i Nieuwediep; likaledes mot nämnda fartygs rederi, som för vårt uppehälle ombord icke äskat den ringaste godtgörelse.

På samma gång får jag betyga min tacksamhet mot kapten H. F. Janson och rederiet för här hemmahörande skeppet ”Iris”, som från Nieuwendiep hemfört min besättning, utan att derför hafva velat emottaga någon ersättning.

Göteborg den 1 Februari 1870.

C. Bruce.

Westerbotten[5], 4 februar 1870

Olyckshändelse. I början af innewarande winter blef norska skeppeet Atalanta, hemma i Sandefjord och fördt af kapten H. Hansen, infruset i fjärden nära Holmsunds lastageplats, hwarefter befälhafwaren med största delen af besättningen afreste til Norge, qwarlemnande de öfriga, derlibland styrmannen och en matros, enligt uppgift, wid namn Niels Christian Andersen från Danmark, 25 år gammal, hwilka twå sistnämnde blifwit satte att hålla wakt öfwer fartyget samt togo sin bostad i kajutan.

Måndagen den 31 sistl. Januari kl. omkr. 8 på morgonen begaf sig en bland besättningen, som bodde i lad, till fartyget, men warsseblev efter ankomsten dit rök uttränga från kajutan, i anledning hwaraf han skyndsamt åteerwände til land och om förhållandet lemnade underrättelse, hwarefter Holmsunds arbetare med twå sprutor skyndade till fartyget, dit äfven folk från Sandwikens lastageplats ankom.

Emedan den inifrån stängda kajutdörren ej kunde öppnas, togs öppning genom kajuttaket, hwarefter elden, som icke hunnit taga öfwerhand, med tillhjelp af sprutorna hastigt släacktes, då det upptäcktes att elden antändt några sängkläder i en derwarande säng, hwaards ena kant äfwen war fökolnad, och att mycken rök fanns i kajutan.

På golfwet nära sängen låg den danska sjömannen, äfwensom en hund, utan tecken till lif. Widtagna åtgärder till mannens wederfående belfwo fruktlösa, och efterskisckad läkare konstaterade mannes död förorsakad genom qwäfning af rök.

Det förmodas, att den wakthafande rökt tobak, hwarigenom elden uppkommit. Styrmannen hade tillbringa natten i land.

Någon egentlig skada å fartyget hade elden icke åstadkommit.

Göteborgs handels- och Sjöfartstidning[6], 16 februar 1870

Rättegångs- och Polissaker.

_ _ _

(Från Norge.)

Svensken, mördaren Jonas Svensson, ställdes den 1 dennes inför domstol i Sandefjord, men var aningen sinnesförvirrad eller förställde sig; nog af han gaf intet ordentlig svar.

Nya Marstrandsposten[7], 24 mars 1870

Union, Kapt. Nielsen, hemma i Sandefjord, ankom Marstrand 22 mars, underveis fra Hounfleur til Göteborg i ballast.

Göteborgsposten[8], 29 mars 1870, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[9], 29 mars 1870

Emelia, Kapt. Bolt, ankom Göteborg 28 mars fra Sandefjord, L(effl)., i ballast

Göteborgsposten[10], 30 mars 1870, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[11], 30 mars 1870

Rivalen, Kapt. Hansen, ankom Göteborg 29 mars fra Sandefjord, L(effl)., i ballast

Nya Dagligt Allehanda[12], 4 april 1870

Frey, Kapt. Anderson, ankom Sunderland 27 mars fra Sandefjord.

Nya dagligt Allehanda[13], 26 april 1870

Catharina Christina, Kapt. Andersson, ankom Sunderland 18 april, fra Sandefjord.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[14], 4 mai 1870, Göteborgs Annonsblad, 5 mai 1870, Aftonbladet[15], 6 mai 1870, Nya Dagligt Allehanda[16], 6 mai 1870, Stockholms Dagblad[17], 9 mai 1870

Columbus, Kapt. Olsen, passerte Öresund 1 mai, underveis fra Sandefjord til Söderhamn i ballast

Gotlands Tidning[18], 6 mai 1870

Pylades, Kapt. Andersson, blev utklarerat 26 april for en resa fra Rone til Sandefjord, med råg, potatis och skeppsinventarier.

Dagstelegrafen[19], 7 mai 1870

Brevik är en herrlig badort, visserligen icke jemförlig med det berömda Sandefjord, men dock lifligt besökt af badgäster från när och fjerran.

Aftonbladet[20], 19 mai 1870, Barometern[21], 23 mai 1870, Folkets Tidning[22], 24 mai 1870, Svenska Weckobladet[23], 25 mai 1870, Oscarshamnsposten[24], 28 mai 1870, Jönköpingsposten[25], 4 juni 1870, Arbetarebladet[26], 15 juni 1870

Skälhundsfångst. Kristiania-blad berätta, att i torsdags anlände till Sandefjord från Ishafvet fiskefartyget ”Svend Foyn”, medförande ombord icke mindre än 8500 skälar, af hvilka 800 voro gamla.

Post- och Inrikes Tidningar[27], 23 mai 1870, Dagstelegrafen[28], 24 mai 1870, Dagens Nyheter[29], 24 mai 1870, Nya Dagligt Allehanda[30], 24 mai 1870, Visbyposten[31], 27 mai 1870, Trelleborg Tidning[32], 28 mai 1870, Carlscronas Wekoblad[33], 28 mai 1870, Blekinge Läns Tidning[34], 28 mai 870

Kanon-ångbåten ”Svensksund”. Chefen, kaapten C. R. Frölén, rapporterar den 20 d:s fron Ronehamn, att å inre sidan af det der utanför belägna Mellgrundet den 18 d:s hade strandat norska skonerten ”Jupiter”, kapten Christensen, hemma i Sandefjord, från Libau till London med hafre.

Sedan en del af lasten blifvit lossad, lyckades ”Svesksund” taga skonerten af grund och inbogsera den till säker ankarplats, hvarest kommer att lossas det återstående af lasten, som, så vidt man änu kan bedöma, visat sig fullkomligt oskadad. Skonerten kunde utan svårighet hållas läns med egna pumpar.

Aftonbladet[35], 23 mai 1870, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[36], 23 mai 1870, Nya Dagligt Allehanda[37], 24 mai 1870, Carlscronas Wekoblad[38], 15 juni 1870

Strandning. Den 18 dennes strandade utanför Rone på Gotland, skonerten Jupiter, kapt. Christensen, hemma i Sandefjord, kommande från Libau och destinerad till england med hafre, Med hjelp från land kom fartyget påföljande dag af grund och inbogserades af kanon-ångbåten Svenskund til Ronehamn; fartyget skall lossa och reparera.

Norrländska Korrespondenten[39], 24 mai 1870

Terra Nova, Kapt. Larsen ble innklarert 24 mai til Sundsvall fra Sandefjord, i ballast.

Lunds Weckoblad[40], 25 mai 1870

Bokhandelsannonser

I Gleestrupska Bokhandeln

Sandefjord og dens Badeanstalt 1870. En populær Veileder for Badegjæster. 80 öre.

Sundsvallsposten[41], 25 mai 1870

Terra Nowa, Kapt Larsen, ble innklarert til Sundsvall 21 mai, fra Sandefjord i ballast.

Nya Dagligt Allahanda[42], 28 mai 1870

Trio, Kapt. Bruhn, seilte 19 mai fra Hull til Sandefjord

Sveriges Kommunikationer[43], 4 juni 1870, Sveriges Kommunikationer[44], 11 juni 1870, Sveriges Kommunikationer[45], 18 juni 1870, Sveriges Kommunikationer[46], 25 juni 1870, Sveriges Kommunikationer[47], 2 juli 1870, Sveriges Kommunikationer[48], 9 juli 1870, Sveriges Kommunikationer[49], 16 juli 1870 [Sandefjord droppet på nordgående], Sveriges Kommunikationer[50], 23 juli 1870 [ditto], Sveriges Kommunikationer[51], 30 juli 1870 [ditto], Sveriges Kommunikationer[52], 6 august 1870 [bare en avgang på sørgående gjenstår], Sveriges Kommunikationer[53], 13 august 1870 [ditto], Sveriges Kommunikationer[54], 20 august 1870 [ditto], Sveriges Kommunikationer[55], 27 august 1870, Sveriges Kommunikationer[56], 3 september 1870 [inneholder fremdeles 27 august-avgangen…], Sveriges Kommunikationer[57], 10 september 1870 [ingen besøk i Sandefjord, bare et ord i innholdsfortegnelsen, som altså er feil], Sveriges Kommunikationer[58], 17 september 1870 [ditto], Sveriges Kommunikationer[59], 24 september 1870 [ditto], Sveriges Kommunikationer[60], 1 oktober 1870, Sveriges Kommunikationer[61], 8 oktober 1870 [ditto], Sveriges Kommunikationer[62], 15 oktober 1870, Sveriges Kommunikationer[63], 22 oktober 1870 [ditto], Sveriges Kommunikationer[64], 29 oktober [ditto]

198 Göteborg-Christiania
Ångf. KRONPRINDSESSE LOUISE, kapt. B. Knap, afgår
Från GÖTEBORG Thorsdag 2 f. m. Från CHRISTIANIA Lördag 6 f. m.
Vid Frederiksvärn ’’ 12, 30 e. m. Vid Dröback ’’ 7,45 f. m.
Vid Laurvig ’’ 1, 30 e. m. Vid Horten ’’ 9,45 f. m.

Vid Moss ’’ 10 f. m.

Vid Vallö ’’ 11 f. m.

Sandefjord anlöpes 16, 23, och 30 Juni. samt 14 juli Sandefjord anlöpes 16 Juli och 27 Augusti.
Vid Vallö Thorsdag 2 e. m.

’’ Moss ’’ 3 e. m.

’’ Horten ’’ 6 e. m.

’’ Dröback ’’ 7,30 e. m.

Till CHRISTIANIA ’’ afton.

Vid Laurvig Lördag 1, 30 e. m.

Vid Frederiksvärn ’’ 2 e. m.

Till Göteborg ’’ natt.

I Frederiksvärn lemnas och emottagest post, passagerare och gods till och från städer på Westlandet
Kommissionär i Christiania B. Dorff, i Göteborg J. H. Konow, Skeppsbron N: 1.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[65], 7 juni 1870, Post- och Inrikes Tidningar[66], 8 juni 1870, Dagstelegrafen[67], 9 juni 1870, Norrlandsposten[68], 10 juni 1870

(Från Norge)

Forsök till förgiftning. Fredagen 27 Maj blef en svensk sjöman vid namn Alexander Larsson insatt i fängelse i Sandefjord.

Orsaken till hans fängslande var, enligt ”Sandefj. Tid:s” utsago, att han hade försåokt förgitfa kaptenen och 2 man ombord å skonerten ”Iris” genom at lägga afbrutna tändstikkor i deras kaffe.

Han har erkännt sitt brott, men säger han blott gjorde det för att ådraga dem något illamående, hvilken afsigt han dock ej uppnådde, enär kaffet smakade så illa, att ingen ville dricka deraf.

Stockholmsposten[69], 13 juni 1870

I anledning af finansdepartementets cirkulär skrifvelse af den 9 Maj detta år, innehållande uppmaning till förklarings afgifvande om, huruvida man finner det önskvärdt, att någon förändring vidtages i lagstiftningen angående räntefoten, har från Sandefjord afgifvits följande förklaring: ”Kommunalstyrelsen finner det icke rådligt att genom lag nedtrycka räntan till 4 procent, emedan det är både onyttigt och skadligt”.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[70], 13 juni 1870, Göteborgsposten[71], 14 juni 1870

MARSTRAND d. 12 Juni. (Från red:ns korresp.) För motvind har hit inkommit: Slupen ”Solid”, Chr. Olsen, hemma i Sandefjord, på resa från Laurvig till Danmark med trälast. I natt blåste en stark storm från N. V.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[72], 7 juli 1870

Ellida, observert ved Wight (höjden af) 28 juni, underveis fra Hernösand til Bordeaux.

Sundsvallsposten[73], 9 juli 1870

Om kvelden 27 juni ble skipperen Christen Christensen fra Drammen, fører av Tre wenner, ranet på veien i nærheten av Skönvik, der skuten lå og lastet. Det skal ha vært seks matroseer fra det amerikanske skipet”Success”, Kapt. Ches fra Newyork, som hade overfalt Christensen Efter en del videreverdigheter var man på sporet:

Genom erhållne bud af utsände spejare, blef kändt, att utom twänne tillwaratagne matroseerna Carl Enewaldsen, dansk och Hwin Caniwen, Irländare, de öfriga fyra William Hwite, James Wats, William Flyn och John Shepard, begifwit sig åt Sund, dit landsfisk. Begaf sig åtföljd af den rånade, äfwensom af kapt. Christen Christensen från Sandefjord förande briggen Bertha, hwilken såsom tolk medföljde, men kunde rånarne icke anträffas…

Göteborgsposten[74], 19 juli 1870

Post- och Inrikes Tidningar[75], 21 juli, Post- och Inrikes Tidningar[76], 21 juli 1870, Dagstelegrafen[77], 22 juli 1870

De svenska qvartett-sångarna, som på senare tiden uppträdt i Sandefjord och vid flera af de svenska badorterna, ämnade i dessa dagar på genomresa till Drammen gifva en folk-concert på Klingenberg i Christiania.

Aftonbladet[78], 2 juli 1870, Aftonbladet[79], 21 juli 1870

Det första nordiska läkare-

Mötet i Göteborg.

(Bref från Aftonbladets korrespondent.)

VI.

Göteborg den 19 Juli 1870

Direktör Sandberg nämnde att hafsvattnets drickande länge varit i bruk i Norge, t. ex. vid Sandefjordens badanstalt, der det drickes jemte det der befintliga svafvelvattnet.

Göteborgsposten[80], 19 juli 1870

Frigga, Kapt. Gabrielsen, ankom Göteborg 18 juli fra Sandefjord, L., med kull.

Göteborgsposten[81], 3 august 1870

Förteckning öfver de främmande delta-

garne i Nordiska Läramötet i Göte-

borg 1870

NB. Teecknet * framför namnet angifver qvinlig

Deltagare i mötet.

Norska:

F. Windingstad, Sandefjord;…

Nya Dagligt Allehanda[82], 26 august 1870, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[83], 26 august 1870, Stockholms Dagblad[84], 27 august 1870

Föreningen för norska fornminnesmärkens bevarande låter för närvarandee utgräfva åtskilliga grafhögar på Elgesem i Sandehered. Man har gjort åtskilliga fynd, dels benlemningar at menniskor och djur, dels stycken at vapen, redskap och dylikt.

I fredags afsändes från Sandefjord till universitetet 2 kistor, innehållande fornsaker, och likaledes har insändts en stor sten, hvarpå ett slags inskription var inhuggen. Stenen var enligt Sandefjords Tidende så stor, att den ensam utgjorde ett helt hästlass.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[85], 10 september 1870

VRÅNGÖ d. 9 Sept. (Fr. red:ns korresp.). I dag inkommo för storm och motvind till ankars å härvarande redd skeppet ”Rubens”, Jörgensen, hemma i Dröbak, på resa från Bordeaux till Söderhamn i barlast, samt briggen ”Romerige”, Andersen, hemma i Sandefjord, på resa från Ostende till Hernösand i barlast.

Nya Dagligt Allehanda[86], 24 oktober 1870

Jeckolia, Kapt. Andersson, forlot Cuxhaven 19 oktober for en reise til Sandefjord.

Aftonbladet[87], 5 desember 1870

Till storthingsmann för Laurvik och Sandefjord valdes den 30 November grosshandlaren T. M. Nielsen.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[88], 8 desember 1870, Strömstads Tidning[89], 14 desember 1870

Ett skeppsredaremöte har nyligen hållits i Tönsberg, om hvilket inberättas till ”Aftenbladet” i Kristiania:

 

I det å fraktregleringsbyrån den 2 dennes hållna allmänna mötet deltogo utom byråns egna medlemmar 14 delegerade från Kristiania, Drammen, Fredriksstad, Sarpsborg, Laurvik, Sandefjord, Sandehered, Porsgrund, Brevik och Tvedestrand.

Efter någon diskussion antogs enhälligt följande resolution:

”Mötet uttaler såsom sin mening, att man bör arbeta för att åstadkomma enighet mellan redarne i de olika distrikterna om att förbinda sig till bestämda miniminoteringar”.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[90], 10 desember 1870, Stockholms Dagblad[91], 12 desember 1870, Nytt Dagligt Allehanda[92], 12 desember 1870

Norge

En ambulanskår. Enligt ett från Sandefjord ingånget och Kristiania ”Aftenblad” meddeladt privattelegram kommer på föranstaltande af komitéen för ”Det röda korset” i Antwerpen en ambulanskår att om några dagar afgå till krigsskådeplatsen. Genom mellankomst af en norsk akademisk medborgare, som på en enskild resa händelsesvis bevistade Sédan-affåaren, få nu tvenne norska medicine studerande anställning vid nämnde ambulanskår.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[93], 13 desember 1870

Bränvinsförsäljning i Norge efter Göteborgskt mönster. I Kristiania ”Aftenblad” läses:

I Kristiansands arbetareförenings möte Söndagen den 4 dennes afgag ordföranden en framställning af Göteborgs utskänknings-aktiebolags inrättning och verksamhet sedan detta bolags stiftande, hvartill fogades några anmärkningar om frågans ställning i Norge och det försök, som i Sandefjord blifvit gjordt för att praktisk införa en bränvinsförsäljning efter Göteborgskt mönster.

Till föredraget slöt sig en längre diskussion dels om en enda punkt af Göteborgsbolagets principer, dels också om sakens tillämpande i Kristianssand, der den kommit på dagordningen.

Ifrågavarande punkt var bestämmelsen om att på utskänkningställena äfven skulle finnas försäljning af mat, hvilket Göteborgarna hafva ansett af synnerligt vigt. Flera talare uttalade sig deremot, och ibland dem en af de nuvarande värdshusvärdarne, hvilken sade att han stödde sig på flera års erfarenhet.

Han uttalade sig för öfrigt för den Göteborgska bolagsordningens införande. Under diskussionen foreslogs följande resolution, som den temligt talrika församlingen, enligt ”Kristianssands Stiftsavis”, antog mot 2 röster.

”Föreningen, hvilken har sig bekant, att rättigheterna till bränvinsförsäljningen här ii staden nu äro lediga, uttalar sig för önskligheten af, att rättigheten till försäljning och utskänkning af bränvin öfverlemnas tiill personer, som vilja idka den i det väsentligaste efter samme principer, som de, hvilka deet Göteborgska bolaget har för sig uppställt, såväl som för önskligheten af, att en på nämnde principer byggd bolagsordning må inforas här på det bäst möjlga sätt, så snart ske kan”.

Norrlandsposten[94], 14 desember 1870, Lunds Weckoblad[95], 15 desember 1870, Malmö Handels- och Sjöfartstidning[96], 16 desember 1870

En ambulanscorps. Från Norge skrifwes:

”Enligt ett från Sandefjord til Kristiania Aftenblad meddeladt privattelegram kommer på föranstaltande af komitén för ”Det röda korset” i Antwerpen en ambulanscorps att om några dagar afgå til krigsskådeplatsen.

Genom mellankomst af en norsk akademisk medborgare, som på en enskild resa händelseswis bewistade Sedan-affären, få nu twenne norska medicine studerande anställning wid nämnda ambulanscorps.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[97], 2 januar 1871

Förteckning öfver fartyg liggande å

Göteborgs rivièr, den 31 Dec. 1870.

Sågens duc d’Alber

Briggen Union, Nielsen, Sandefjord, upplagd

Kustens duc d’Alber

Skeppet Hans Smith, Thomasen, Sandefjord, upplagd

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[98], 23 januar 1871, Nya Dagligt Allehanda[99], 24 januar 1871

GREENOCK d. 14 Jan. Skeppet ”Victoria”, hemma i Sandefjord, från Sundsvall till Fleetwood, har d. 3 d:s i närheten af Skottlands norra kust öfvergifvits af besättningen, som genom ett ii dag från Pillau anländt engelskt fartyg landsatts härstädes.

Nya Wermlandsposten[100], 28 januar 1871, Nye Wermlandsposten[101], 1 februar 1871

För utvandrare.

Ur Norska tidningen ”Morgenbladet” No

312 för den 12 Nov. 1870

Tillkännagifvande:

Undertäcknade emigranter, som nu den 6 Juni, äro efter en lycklig och väl tillängalupen resa ankomne till WSvebec, med klipperskeppet ”Edda” fört af kapten Carl Andersen från Sandefjord, känna sig pligtige, både för sin egen och andras del att med dessa rade lägga i dagen hvilken högaktning och tacksamhet vi hysa för vår kapten, derföre att han på ett lika sällsynt som beundransvärdt sätt tillvunnit sig alla sina emigranters aktning och tilltro.

Före vår afresa från Kristiania voro många af oss i tvifvel om hvilket skepp vi skulle välja för resan, då det är af stor vigt och betydelse för emigranter att finna ett godt och beqvämt sådant och hufvudsakligast beskedligt och hyggligt folk ombord.

Vi hafva således på grund af att vi valde ofvannämnde skepp all orsak att prisa oss lyckliga i det hänseendet, då skeppet ”Edda” är särdeles väl egnadt att föra passagerare, då det är godt och rymligt och oöfverträffligt såsom snällseglare.

Kaptenen har vid alla tilfällen gjort sitt bästa för att göra oss uppehållet om bord hyggligt och beqvämt; hvar dag har han gått omkring bland oss för att undersöka om allt var i ordning eller om någonting fattades.

De som varit sjuka har han på bästa sätt vårdat och tilldelat medicin och haft om dem med den största omsorg. Alltid har han sökt trösta dem, som varit bedröfvade och på allt sätt sökt vinna folks förtroende.

Här kommer det icke an på glänsande tal och rekommendationer; men i dessa få simpla ord hafva vi sökt att uttrycka den aktning vi hysa för kaptenen, styrmän och manskap, då vi äro alla eniga deruti, att kapten Andersen är en man, synnerligen passande att föra emigranter till Amerika och vi önska derföre att han länge måtte vidblifva sin länge tilträdda befattning, att han hädanefter äfven måtte förunnas lif och helsa, så skall dette tjena till mångens nytta och vägsignelse, som hädanefter tänka att utvandra.

Detta vilja vi söka göra bekant för våra landsmän och och vi kunna med størsta trygghet rekommendera hr kapten Andersen till dem som ¨nska utvandra, då de skola finna, att de icke blifva besvikne.

”Edda” på Qvebecs hamn den 18 Juni 1870.

Anthon Carlsen. Christian L. Hveem. O. Bruusberg, Toten, Aug. Alm, Næs Hedemarken. B. Opsand fra Kraaakstad i Sogn. Petter Pedersen af Faaberg. Christopher Snarud, Furnæs. Knud O. Daavre, Walders. Christian Mortensen, Urskoug. Ole Hansen Baale, Eidsvold. Christopher Høesven, Furnæs. Ole Smeby, Toten. Lars Hansen Feiring, Lærenskoven. Knud Knudsen, Valders. EDven O. Brunsberg, Toten. Arnt Ammunsen, Ørskoug. Bernt Alm, Næs Hedemarken. Ole Olsen Løsengen, Toten. Gustav Emil Martin Larsen. Ole H. Moshølen. Børe Paulsen Mourø. Furnæs. Andreas Jørgensen af Lørenskoven. Klement Toresen Tandløkke. Mafrtin Nes, Lørenskoven. Johan Johansen af Sverige. Petter Pedersen hage, Faaberg. Kristofer Nilsen. Martin O. Brunsberg, Toten”.

Det i ofvanstående förklaring omhandlade

Skeppet ”Edda”, kapten C. Andersen,

blifver af undertecknad expedierat omkring den 10 nästkommande April.

O. Svenson

Kontor: Stora Strandgade

Snedt emot Kongl. Palatset

i Kristiania

Post- och Inrikes Tidningar[102], 24 februar 1871

”Morgenbladet” meddelar en specifierad förtäckning öfver de fartyg från Sænderfjeldske Norge, som innevarande år 1871 blifvit utrustade til skäl- eller hvalfångst vid Grönland. De äro till antalet 20 med en besättning af sammanlagdt 930 Man. Af dessa 20 skepp äro icke mindre än 13 från Tönsberg; två äro från Christiania samt ett från hvardera af städerna Holmestrand, Drammen, Sandefjord och Horten och ett från Purmerende. Det största af fartyget er ”Albert” från Tönsberg med 230 kommerslästers drägtighet; dernäst ”Sir John Franklin” från Holmestrand med 146 läster.

Post- och Inrikes Tidningar[103], 2 mars 1871, Halmstadbladet[104], 7 mars 187

Från Tönsberg skrefs den 25 Februari: Onsdagen och thorsdagen blåste här en skarp vestlig storm med mild luft. Den kom såsom kallad till hjelp vid isens öppnande, som i dessa dagar bedrives med stor styrka för Ishafsflottan, hvaraf 18 faryg ligga fullt rustade i Vrængen och 2 i närheten af Sandefjord.

Man antog sig icke kunna nå öppet vatten förr än på söndagen, men under de förändrade förhållandena kommo de flesta ett godt stycke ut redan thorsdagen och fredagen och tros kunna, när stormen, som i dag åter blåser från vester, stillnar af, afsegla, så framt icke drifisen längre ut skull hindra.

Post- och Inrikes Tidningar,[105] 20 mars 1871

Från Sandefjord skrefs den 11 d:s Gårdbrukaren Ole Olsen Belgau från Sandeherred blef i måndags arresterad på grund af falska underskrifter på vexlar, anbragte i Sandeherreds Sparebank. Han lärer hafva förfalskat flera vexlar, och namnen skola vara så väl efterapade, att man svårligen kunde se skilnad på de äkta och de oäkta. Hans bo er försett i konkurs.

Göteborgsposten[106], 28 mars 1871, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[107], 28 mars 1871, Göteborgs Annonsblad[108], 29 mars 1871

Skip ankomne Göteborg 27 mars, blandt andre:

Brigg. Haabet,Larsen, Sandefjord, L., Ballast

Skepp. Cuoriren, Christensen, Sandefjord, L., Ballast

Brigg, Fortuna, Bolt, Sandefjord, L., Ballast

Brigg. Lovise, Evensen, Sandefjord, L., Ballast

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[109], 30 mars 1871, Göteborgs Annonsblad[110], 3 mars 1871

Blandt de ankomne;

Briggen Tordenskjold, Olsen, Sandefjord, Leffl., barlast

Skeppet Haabets Anker, Olsen, Sandefjord Leff., barlast

Göteborgsposten[111], 31 mars 1871

Blandt de ankomne:

Briggen Tordenskjold, Olsen, Sandefjord, Leffl., barlast

Skeppet Haabets Anker, Olsen, Sandefjord Leff., barlast

Skepp. Nina Maria, Melsom, Sandefjord, Nordq., barlast

Göteborgsposten[112], 3 april 1871, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[113], 3 april 1871, Göteborgs Annonsblad[114], 4 april 1871

Blandt ankomne ½ april 1871:

Brigg. Elise, Olsen, Sandefjord, L., barlast

Nya Dagligt Allehanda[115], 6 april 1871

Ellida, Kapt. Thulin, ankom Shields den 27 mars, fra Sandefjord

Nya Dagligt Allehanda[116], 8 april 1871

Ludvig, Kapt. Andersson, ankom Shields den 28 mars, fra Sandefjord

Frey, Kapt. Anderson, ankom Sunderland den 28 mars, fra Sandefjord

Nya Dagligt Allehanda[117], 11 april 1871

Örnen, Kapt. Andersson, passerte Deal den 31 mars, underveis fra Sandefjord til Quebec.

Nya Dagligt Allehanda[118], 15 mai 1871

Aurora, Kapt. Hofgren, ankom Horsens 2 mai, fra Sandefjord

Nya Dagligt Allehanda[119], 1 juni 1871

Örnen, Kapt. Anderson, ankom Quebec 6 mai, fra Sandefjord.

Sveriges Komunikationer [120], 3 juni 1871. Sveriges Kommunikationer[121], 10 juni 1871, Sveriges Kommunikationer[122], 17 juni 1871. Sveriges Kommunikationer[123], 23 juni 1871. Sveriges Kommunikationer[124], 1 juli 1871. Sveriges Kommunikationer[125], 8 juli 1871. Sveriges Kommunikationer[126], 15 juli 1871, Sveriges Kommunikationer[127], 22 juli 1871, Sveriges Kommunikationer[128], 29 juli 1871, Sveriges Kommunikationer[129], 12 august 1871, Sveriges Kommunikationer[130], 19 august 1871, Sveriges Kommunikationer[131], 26 august 1871, Sveriges Kommunikationer[132], 2 september 1871, Sveriges Kommunikationer[133], 9 september 1871, Sveriges Kommunikationer[134], 16 september 1871, Sveriges Kommunikationer[135], 23 september 1871, Sveriges Kommunikationer[136], 7 oktober 1871, Sveriges Kommunikationer[137], 14 oktober 1871

Sandefjord nevnes i forbindelse med innholdsfortegnelsen, og skulle finnes i annonse nr 198, som handler om trafikk Göteborg/Christiania, men der byen ikke er nevnt.

Göteborgsposten[138], 9 juni 1871

Badanstalten vid Sandefjord öppnades, som vanligt, d. 1 d:s, ehuru endast ett fåtal badgäster änu infunnit sig, hvartil orsaken väl är att söka i den kyliga väderleken.

Göteborgsposten[139], 13 juni 1871

Tønsberg (datum ej utsatt), Skeppet Victoria, hemma i Sandefjord, på resa från Sundsvall till Fleetwood, hvilket d. 3 sistl. Jan. strandade i närheten af Shetlands-öarna och öfvergafs af besättningen, har d. 31 Maj införts till Manssund vid Kristiansund, som man hoppas på en så säker plats, att lasten skall kunna bergas.

Nya Helsingen[140], 17 juni 1871

Rapid, Kapt. Evensen, ble innklarert til Söderhamn 13 juni, fra Sandefjord i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[141], 18 juni 1871

Dagens post.

HELSINGÖR d. 15 Juni. Skeppet ”Atalanta”, Abrahamsen, hemma i Sandefjord, från Söderhamn till Gloucester med trä och jern, inkom hit i går med läcka, som här skal tätas af dykare.

Göteborgsposten, 19 juni 1871

Dito [i.e., Helsingör] d. 15 Juni. Igår inkom i hamnen brigg. Atlantic, Abrahamsen, på resa från Söderhamn til Gloucester med trä; fartyget hade vaarit på grund i Botniska viken och skal här besigtigas af dykare.

Post- och Inrikes Tidningar[142], 11 juli 1871, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[143], 13 juli 1871, Medborgaren[144], 15 juli 1871 [noe avkortet]

Grundstötning. Enligt ingånget bref från Piteå af den 2 d:s har norska briggen ”Frey”, hemma i Sandefjord, under resa från England til Åbyn i ballast, kl. 1 på morgonen den 21 sidstlidna Juni med styf märssegelskultje af nordostlig vind grundstött strax utanför Åbyn, nära Tumarksgrundet.

Fartyget var försedt med kronolots från Romelsö. Efter 2 ½ timmars arbete kom det af grund igen och återvände med, efter förmodan, mindre skada till Ursviken för att kölhala. Enligt anställd undersökning, der stötningen timade, hade prickstången blifvit af drifis indragen på grundet 20 à 25 famnar i nordlig rigtning.

Post- och Inrikes Tidningar[145], 11 juli 1871

Tönsberg är i det närmaste den äldsta af ännu existerande städer i de tre nordiska rikena och den allra äldsta bland de norska af samma kategori; men Norge hade dock en ännu äldre handelsplats, och det i samma trakt. Den låg i Skringssal, mellan Sandefjord och Laagen, der en gård ännu heter Kaupang, svarande mot Köping.

Här har fordom funnits ett berömdt tempel, här finnas ännu mångfaldiga ättehögar och spår af en gammal stensättning; här är äfven kyrkan Tjödling, fordom Thodalyng d. v. Folk.heden, hvilket hänvisar tillbaka til sammankomster i den förhistoriska tiden.

Om Ynglingekonungarna på Vestfold en tid hafva haft herradöme i Sönderjylland, har Skiringssal – såsom äfven staden kallades – varit ett slags hufvudstad för detta dubbelrike.

Norrköpings Tidningar[146], 13 juli 1871, Nytt Dagligt Allehanda[147], 15 juli 1871, Wenersborgsposten[148], 17 juli 1871, Östgöta Correspondenten[149], 17 juli 1871, Ystads Tidning[150], 21 juli 1871, Västerviks Veckoblad[151], 22 juli 1871, Förposten[152], 22 juli 1871, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[153], 26 juli 1871, Medborgaren[154], 29 juli 1871, Nerikes Allehanda[155], 29 juli 1871

Norges framstående städer

(Inwånare-antalet, efter senaste uppgifter

upptaget i runda summor)

Kristiania 80,000 Moss 5,000
Bergen 30,000 Tromsö 5,000
Trondhjem 20,000 Tönsberg 5,000
Stavanger 17,000 Aalesund 4,000
Drammen 14,000 Arendal 4,000
Kristiansand 12,000 Haugesund 4,000
Frederikshald 10,000 Porsgrund 4,000
Frederikstad 8,000 Sarpsborg 4,000
Horten 7,000 Brewik 3,000
Kristiansund 7,000 Ekersund 3,000
Laurvik 7,000 Hamar 3,000
Kongsberg 6,000 Holmestrand 3,000
Skjen 6,000 Sandefjord 3,000
Kragerö 5,000 Öster-Risöör 3,000
Mandal 5,000  

Nya Helsingen[156], 22 juli 1871

Sylphide, Kapt. Melsom, ble innklarert til Söderhamn 18 juli, fra Sandefjord i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[157], 24 juli 1871

HELSINGÖR d. 20 Juli. Skeppet ”Ellida”, Thaulow, hemma i Sandefjord, från Sundsvall till Hull med trälast, och som i dag anländt till härvarande redd, hade på höjden af Sandhammar varit i kollision med en norsk brigg och dervid erhålit skador på fockmasten och takelaget, men skall dock fortsätta resan.

Härnösandsposten[158], 2 august 1871

Sundswall. Norska barkskeppet ”Elliida”, hemma i Sandefjord och fördt af kapten G. Thaulow, som den 4 sistlidne Juni afseglade till Sundswall och der intagit trälast å Hull har den 20 Juli i närheten af Sandhammars ref warit i kollision med norska briggen ”Alpha” hemma i Arendal, och derwid erhållit skador å fockmast och tackling.

Post- och Inrikes Tidningar[159], 28 juli 1871

Från Sandefjord skrefs den 22 Juli, att badgästernas antal var öfver 400 och under de närmaste dagarna väntades åtskilliga, som voro anmälda. Bland de sednast ankomna voro 3 läkare från Köpenhamn. En dagen förut hålen festlighet till förmån för behöfvande badgäster inbringade 125 spd. Concert skulle gifvas af hrr Böhn, Hansen, Nielsen och Ursin och några dagar derefter väntades fröken Lie.

Nya Dagligt Allehanda[160], 11 august 1871

Efter hvad Sandefjords Tidende har hört, kommer jernbanan i Grevskaberna att gå rakt förbi Sandefjord på norra sidan af densamma öfver prestgårdens hagmark och jord. Förmodlingen mkommer då, när banan är färdig, stationen att anläggas på prestgårdsjorden och körvägen derifrån genom staden til Hamnen. Slutpunkten på Grevskabsbanan tros blifva Helgeraaen.

Stockholms Dagblad[161], 3 oktober 1871

Grundstötning. Enligt ingånget bref från Luleå af den 25 sistl. September har norska skeppet ”Mercur”, hemma i Sandefjord och fördt af kapten Torstensen, under segling från Luleå till Plymouth med trälast och med kronolots ombord, kl. 6 e. m. den 16 i samma månad, under hård nordlig blåst, nära storm med halfklar luft, stött på grund i Tjuvholmsundet, 1 mil utanför Luleå

Skeppet bogserades från staden af ångfartyget ”Gelliwara”. Då det kom in i Tjuvholmsundet, hwilket får i nåra ost och west med en slak krökning till syd (näre twärs, 7 streck på en gång) wid ¼ från yttre ändan, tillsattes klyfvaren og jagaren för att skeppet så mycket säkrare skulle falla; men fastän både segel och ångbåt drogo babord hän gick skeppet, som är betydligt långt och lofgirigt, styrbord hän och körde in i sandbanken mellan twå bojar.

Hwarken lotsen, fartygets befälhafware eller nogån annan war orsak til grundstötningen, utan får densamma tillskrifwas den starka strömsättningen, antagligen 5 a 6 knop, som, genom att wattnet föll hastigt, då war rådande, och det starka tryck på styrbords låring, som förorsakades af utlöande watten från den derstädes under muddring warande nya kanal.

Under den hårda nordliga storm, som blåste natten till den 17, föll wattnet minst 4 fot. Stormen fortfor den 17, 18 och 19, stundtals med regn omwexlande med snö.

Den 20, då blåsten aftok i styrka, började wattnet att stiga, och den 21 kl. ½ 5 e. m. kom fartyget flott, utan skada, och fortsatte resan.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[162], 4 oktober 1871, Göteborgsposten[163], 5 oktober 1871 [legger til at det var sterk NV storm]

DUNKERQUE d. 30 Sept. Norska briggen ”Catharine Christine”, Hansen, hemma i Sandefjord, destin. Hit från Sundsvall, har strandat vid försöket at inkomma i hamnen. Besättningen är räddad.

Lunds Weckoblad[164], 10 oktober 1871

Bokhandelsannonsder.

I Gleerupska Bohandeln

Veileder for Badgæster i Sandefjord. 80 öre.

Nya Dagligt Allehanda[165], 11 oktober 1871, Tidning för Wenersborgs Stad och Län[166], 13 oktober 1871

Jernvägsdirektören har i skrifvelse af den 15 maj d. å. meddelat, att undersökningarna genom grefskapen antagas böra omfatta en linie från Drammen til Laurvig och Helgraa vid inloppet til Langesundsfjorden med sidolinie til Horen (och måhända en liknande till Tönsberg och Sandefjord, tillssammans en sträcka af omkring 10 ¼ mil, at den sammanlagda utgifte för undersökningen genom grefskapen skal erfordra 5,000 spdlr …

Göteborgsposten[167], 12 oktober 1870, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[168], 12 oktober 1871

Trio, hemma i Sandefjord, Kapt. T. Bryn, kom in till Rifö, underveis fra Frederikstad i ballast.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[169], 13 oktober 1871

Sjöfartsunderrättelser.

HÄTTAN d. 10 Okt. (Fr. red:ns korresp). Under förliden vecka till dato ha följende fartyg inkommit, destinerade till Uddevalla: Skeppen ”Sylphido”, Melsom, hemma i Sandefjord, från Havre …

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 13 november 1871

Sjöfartsunderrättelser.

HÄTTAN d. 10 Okt. (Fr. red:ns korresp). Följande fartyg ha från Uddevalla utpasserat: den 4de: skeppet ”Sylfide”, G. Melsom, hemma i Sandefjord, til Calais med trälast; …

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning[170], 29 november 1871

Dagens post.

BERGEN d. 15 Nov. ”Fortuna”, Hansen, hemma i Sandefjord, från Sundsvall till Greenock med trälast, har inkommit hit mycket läck och måste lossa en del af, om icke hela, lasten.

Aftonbladet[171], 12 desember 1871, Stockholms Dagblad[172], 12 desember 1871, Norrköpings Tidningar[173], 13 desember 1871

Grundstötning. Enligt ingånget bref från Norrköping af den 2 dennes har norska briggen Nordamerika, hemma i Sandefjord, med kronolots ombord, under en resa från Mem til Ostende med last af plankor, den 24 sistlidne November stött på et okändt mindre grund å 10 fots djup, 1 ½ kabellængd i N. t. O. från Kalfögrundet i närheten af Gottenvik. Fartyget togs af grund medelst ett utfördt varp och gick till sjös vid Arkö den 28 i samma månad.

 1. https://data.kb.se/dark-7002889/manifest
 2. https://data.kb.se/dark-6053822/manifest
 3. https://data.kb.se/dark-6971075/manifest
 4. https://data.kb.se/dark-6754081/manifest
 5. https://data.kb.se/dark-17833413/manifest
 6. https://data.kb.se/dark-6754093/manifest
 7. https://data.kb.se/dark-17161677/manifest
 8. https://data.kb.se/dark-6053909/manifest
 9. https://data.kb.se/dark-6754087/manifest
 10. https://data.kb.se/dark-6053943/manifest
 11. https://data.kb.se/dark-6754095/manifest
 12. https://data.kb.se/dark-7441124/manifest
 13. https://data.kb.se/dark-7441169/manifest
 14. https://data.kb.se/dark-6779441/manifest
 15. https://data.kb.se/dark-95747/manifest
 16. https://data.kb.se/dark-7441367/manifest
 17. https://data.kb.se/dark-8079334/manifest
 18. https://data.kb.se/dark-6279312/manifest
 19. https://data.kb.se/dark-13178862/manifest
 20. https://data.kb.se/dark-95756/manifest
 21. https://data.kb.se/dark-5750545/manifest
 22. https://data.kb.se/dark-14635249/manifest
 23. https://data.kb.se/dark-17376237/manifest
 24. https://data.kb.se/dark-23926133/manifest
 25. https://data.kb.se/dark-6999702/manifest
 26. https://data.kb.se/dark-13487465/manifest
 27. https://data.kb.se/dark-6894322/manifest
 28. https://data.kb.se/dark-13178807/manifest
 29. https://data.kb.se/dark-3674887/manifest
 30. https://data.kb.se/dark-7441179/manifest
 31. https://data.kb.se/dark-22620995/manifest
 32. https://data.kb.se/dark-13033420/manifest
 33. https://data.kb.se/dark-7879747/manifest
 34. https://data.kb.se/dark-13556172/manifest
 35. https://data.kb.se/dark-95759/manifest
 36. https://data.kb.se/dark-6779225/manifest
 37. https://data.kb.se/dark-7441179/manifest
 38. https://data.kb.se/dark-7879711/manifest
 39. https://data.kb.se/dark-7106277/manifest
 40. https://data.kb.se/dark-7161237/manifest
 41. https://data.kb.se/dark-13395757/manifest
 42. https://data.kb.se/dark-7441613/manifest
 43. https://data.kb.se/dark-23205482/manifest
 44. https://data.kb.se/dark-23205476/manifest
 45. https://data.kb.se/dark-23205492/manifest
 46. https://data.kb.se/dark-23205479/manifest
 47. https://data.kb.se/dark-23205477/manifest
 48. https://data.kb.se/dark-23205498/manifest
 49. https://data.kb.se/dark-23205494/manifest
 50. https://data.kb.se/dark-23205502/manifest
 51. https://data.kb.se/dark-23205478/manifest
 52. https://data.kb.se/dark-23205484/manifest
 53. https://data.kb.se/dark-23205488/manifest
 54. https://data.kb.se/dark-23205500/manifest
 55. https://data.kb.se/dark-23205501/manifest
 56. https://data.kb.se/dark-23205495/manifest
 57. https://data.kb.se/dark-23205496/manifest
 58. https://data.kb.se/dark-23205499/manifest
 59. https://data.kb.se/dark-23205497/manifest
 60. https://data.kb.se/dark-23205551/manifest
 61. https://data.kb.se/dark-23205553/manifest
 62. https://data.kb.se/dark-23205547/manifest
 63. https://data.kb.se/dark-23205552/manifest
 64. https://data.kb.se/dark-23205555/manifest
 65. https://data.kb.se/dark-6779433/manifest
 66. https://data.kb.se/dark-6894371/manifest
 67. https://data.kb.se/dark-13178837/manifest
 68. https://data.kb.se/dark-10116858/manifest
 69. https://data.kb.se/dark-22626319/manifest
 70. https://data.kb.se/dark-6779228/manifest
 71. https://data.kb.se/dark-6054422/manifest
 72. https://data.kb.se/dark-6779595/manifest
 73. https://data.kb.se/dark-13395899/manifest
 74. https://data.kb.se/dark-6052338/manifest
 75. https://data.kb.se/dark-6919456/manifest
 76. https://data.kb.se/dark-6919456/manifest
 77. https://data.kb.se/dark-13178909/manifest
 78. https://data.kb.se/dark-95792/manifest
 79. https://data.kb.se/dark-95792/manifest
 80. https://data.kb.se/dark-6052338/manifest
 81. https://data.kb.se/dark-6052401/manifest
 82. https://data.kb.se/dark-7441708/manifest
 83. https://data.kb.se/dark-6753449/manifest
 84. https://data.kb.se/dark-8136994/manifest
 85. https://data.kb.se/dark-6753466/manifest
 86. https://data.kb.se/dark-7441320/manifest
 87. https://data.kb.se/dark-96348/manifest
 88. https://data.kb.se/dark-6779975/manifest
 89. https://data.kb.se/dark-22316783/manifest
 90. https://data.kb.se/dark-6780169/manifest
 91. https://data.kb.se/dark-8136678/manifest
 92. https://data.kb.se/dark-7441344/manifest
 93. https://data.kb.se/dark-6779820/manifest
 94. https://data.kb.se/dark-10116997/manifest
 95. https://data.kb.se/dark-7161148/manifest
 96. https://data.kb.se/dark-13247855/manifest
 97. https://data.kb.se/dark-6936475/manifest
 98. https://data.kb.se/dark-6936477/manifest
 99. https://data.kb.se/dark-7441673/manifest
 100. https://data.kb.se/dark-15630130/manifest
 101. https://data.kb.se/dark-15629580/manifest
 102. https://data.kb.se/dark-6895279/manifest
 103. https://data.kb.se/dark-6895248/manifest
 104. https://data.kb.se/dark-18438416/manifest
 105. https://data.kb.se/dark-6895085/manifest
 106. https://data.kb.se/dark-6776451/manifest
 107. https://data.kb.se/dark-6936511/manifest
 108. https://data.kb.se/dark-12641855/manifest
 109. https://data.kb.se/dark-6936562/manifest
 110. https://data.kb.se/dark-12641951/manifest
 111. https://data.kb.se/dark-6776815/manifest
 112. https://data.kb.se/dark-6776442/manifest
 113. https://data.kb.se/dark-6776442/manifest
 114. https://data.kb.se/dark-12641797/manifest
 115. https://data.kb.se/dark-7441817/manifest
 116. https://data.kb.se/dark-7441917/manifest
 117. https://data.kb.se/dark-7441713/manifest
 118. https://data.kb.se/dark-7441661/manifest
 119. https://data.kb.se/dark-7441833/manifest
 120. https://data.kb.se/dark-23205584/manifest
 121. https://data.kb.se/dark-23205586/manifest
 122. https://data.kb.se/dark-23205585/manifest
 123. https://data.kb.se/dark-23205632/manifest
 124. https://data.kb.se/dark-23205602/manifest
 125. https://data.kb.se/dark-23205600/manifest
 126. https://data.kb.se/dark-23205595/manifest
 127. https://data.kb.se/dark-23205601/manifest
 128. https://data.kb.se/dark-23205604/manifest
 129. https://data.kb.se/dark-23205607/manifest
 130. https://data.kb.se/dark-23205596/manifest
 131. https://data.kb.se/dark-23205598/manifest
 132. https://data.kb.se/dark-23205603/manifest
 133. https://data.kb.se/dark-23205619/manifest
 134. https://data.kb.se/dark-23205614/manifest
 135. https://data.kb.se/dark-23205618/manifest
 136. https://data.kb.se/dark-23205613/manifest
 137. https://data.kb.se/dark-23205627/manifest
 138. https://data.kb.se/dark-6776824/manifest
 139. https://data.kb.se/dark-6776616/manifest
 140. https://data.kb.se/dark-10870423/manifest
 141. https://data.kb.se/dark-6782408/manifest
 142. https://data.kb.se/dark-6896054/manifest
 143. https://data.kb.se/dark-6782160/manifest
 144. https://data.kb.se/dark-13070463/manifest
 145. https://data.kb.se/dark-6896054/manifest
 146. https://data.kb.se/dark-6670289/manifest
 147. https://data.kb.se/dark-7441052/manifest
 148. https://data.kb.se/dark-15631643/manifest
 149. https://data.kb.se/dark-7123165/manifest
 150. https://data.kb.se/dark-16075290/manifest
 151. https://data.kb.se/dark-12998132/manifest
 152. https://data.kb.se/dark-19778466/manifest
 153. https://data.kb.se/dark-6782137/manifest
 154. https://data.kb.se/dark-13070464/manifest
 155. https://data.kb.se/dark-6987668/manifest
 156. https://data.kb.se/dark-10870432/manifest
 157. https://data.kb.se/dark-6781780/manifest
 158. https://data.kb.se/dark-6163897/manifest
 159. https://data.kb.se/dark-6964530/manifest
 160. https://data.kb.se/dark-7442310/manifest
 161. https://data.kb.se/dark-8080114/manifest
 162. https://data.kb.se/dark-6782162/manifest
 163. https://data.kb.se/dark-6777575/manifest
 164. https://data.kb.se/dark-7161476/manifest
 165. https://data.kb.se/dark-7441926/manifest
 166. https://data.kb.se/dark-6440524/manifest
 167. https://data.kb.se/dark-6777583/manifest
 168. https://data.kb.se/dark-6782398/manifest
 169. https://data.kb.se/dark-6782393/manifest
 170. https://data.kb.se/dark-6753366/manifest
 171. https://data.kb.se/dark-96206/manifest
 172. https://data.kb.se/dark-8080301/manifest
 173. https://data.kb.se/dark-6670738/manifest