18760209 Sandefjord får sitt eget dampskip!

Sandefjords Tidende[i] 9 februar 1876
 
“Endelig er da Ønsket om, at Sandefjord selv maatte erholde en Dampbaad til Vare- og Passagertransport, bleven realiseret.
 
I Søndags ankom nemlig Skruebaaden «Sandefjord» her paa Havnen, afhentet hertil af den ene af Eierne, Hr. Lyhmann, fra Eriksberg Værft ved Gøteborg, hvor den er bygget.
 
Baaden har Maskine af nyeste og bedste Konstruktion, paa 25-Hestes dets Kraft, har gode, om end noget indskrænkede Passagerbekvemmeligheder, men er hovedsagelig indrettet til Varetransport, hvortil den har forholdsvis stor og god Leilighed, idet den er paa 45 Brutto og 23 Netto-K. L.
 
Den tilbagelægger 8 til 9 Mile i Vagten og har paa Overfarten hertil vist sig som et udmærket Søfartøi, idet den Natten mellem Lørdag og Søndag paa Turen fra Gøteborg,som den forlod Lørdag Aften, maatte gaa gjennem meget oprørt Hav.
 
Det er Meningen at sætte Baaden i regelmæssig Fart mellem Kristiania, Moss, Vallø, Sandefjord og Laurvig, hvilken Fart mulig senere vil blive udvidet til Skien.
 
Foreløbig vil den gjøre en Tur frem og tilbage ugentlig, rimeligvis allerede fra næste Uges Begyndelse, saafremt den fornødne Maaling, Besigtigelse o. s. v. bliver tilendebragt i denne Uge.
 
Baaden skal naturligvis ogsaa benyttes til Buxering, ligesom den er skikket til Isbrydning.
 
Den koster fuldt istand ca. 14,000 Spd. og eies, som tidligere meldt, foruden af Hr. Lyhmann, af DHrr. Linaae og P. C. Pedersen.
 
Den skal føres af Captein Olafsen, som hidtil har ført «Bjørn Farmand».
 
Det er at haabe, at ikke blot Sandefjords Handelsstand, men enhver her og i Omegnen, som har Brug for Varetransport i den Rute, hvori «Sandefjord» skal gaa, vil benytte sig af den og saaledesbidrage til, at et Foretagende, om hvis Ønskelighed der kun har været een Mening, ogsaa maa komme til at svare Regning.
 
Ligesom i alle Livets Forhold, saaledes vil det ogsaa her vise sig, hvor langt heldigere man er stillet, naar man ikke er nødt til at være afhængig af Tilfældet eller af Andres Naade.
 
Vor By ligger nemlig ikke saa lidet udenfor den almindelige Dampskibsrute, og vi have hidtil havt Anledning nok til at erfare hvor megen Ulempe der kan være forbunden med en saadan Beliggenhed.
 
Byen og dens Omegn har derfor i sin egen Interesse al Grund til at ønske Held og Lykke for dette nye Foretagende”.
 
 
Sandefjords Tidende[ii] 12 februar 1876
 
            «Da den Beretning om det nye Dampskib «Sandefjord», som vi meddelte i forrige Numer, hiddrørte fra mundtlige Meddelelser, er der i vort Referat indløbet følgende Unøiaktigheder, som vi nu ere satte istand til at berigtige.
 
Dampskibet, som har kostet omtrent 13,000 Spd., eies foruden af de 3 nævnte Herrer ogsaa for en Sjettepart af Hr. Skibsrheder Christen Christensen.
 
«Sandefjord» har iøvrigt allerede begynt at virke. I Torsdags bugserede det et Fartøi over til Fredriksstad, hvilket det udførte paa 5 a 6 Timer og viste sig særdeles velskikket til denne Del af sin paatænkte Virksomhed.
 
Fra Fredriksstad gik det ind til Kristiania, hvor Besigtigelsen nu foregaar».