18750630 Sandefjord blir destinasjon for pakketur

Sandefjords Tidende[1] 30 juni 1875:
 
A close-up of a newspaper Description automatically generated 
«Sandefjord den 30te Juni.
En Lysttur til Sandefjord vil, saafremt et tilstrækkeligt Antal Deltagere inden 29de dennes løser Billetter, foregaa med Dampskibet «Excellensen» fra Christiania Lørdag 3die Juli Kl. 10 Aften.
 
Ankomsten til Sandefjord vilde blive Kl 5 Søndag Morgen og Afreisen herfra Kl. 8 Søndag Aften med Ankomst til Kristiania Kl. 3 Mandag Morgen.
 
Da Billetprisen er sat til 84 Skilling for Tur og Retur, tør det vel vær, at et tilstrækkelig Antal Deltagere vil melde sig, og at man saaledes paa Søndag vil see Byen opfyldt af Besøgende».
 
Og turen ble noe av:
           
Sandefjords Tidende[i] 7 juli 1875
 
«I Søndags Morges lidt efter Kl. 4 kom Dampskibet «Excellencen» hertil fra Kristiania med henimod 400 Lystreisende, hvoriblandt en stor Del Damer.
 
Efterat have anvendt hele Formiddagen til at bese Byen og dens nærmeste Omegn, ligesom ogsaa til at deltage i Gudstjenesten i Sandeherreds Kirke, som uagtet sin Rummelighed dog var aldeles overfyldt, samledes en overveiende Del af Gjæsterne med en stor Del af Sandefjords og dens nærmeste Omegns Befolkning om Eftermiddagen Kl. 4 paa en stor ovenfor Sandeherreds Kirke liggende og til Præstegaarden hørende Slette.
 
Her indlededes Sammenkomsten med Afsyngelsen af en Sang af en udmærket vel indøvet Sangforening, som ledsagede Gjæsterne, hvorpaa der holdtes Opbyggelse, under hvilken 3 af Gjæsterne, nemlig en Kjøbmand Hansen, Emissairerne Olsen og Myrebø fra Kristiania talte.
 
Ligesom Skomager Olsen her af Byen indledede Sammenkomsten med en Bøn, saaledes sluttede han den ogsaa med en Tale, hvori han tillige bragte Gjæsterne en Tak for deres Nærværelse her.
 
Da man drog nedover til Byen, efterat Sammenkomsten var sluttet, standsede man udenfor Præstegaarden, og Sangforeningen afsang flere Sange til Ære for den gamle Sognepræst. Provst Landstad traadte ud til dem og udtalte gjentagende en hjertelig Tak for den ham beviste for ham kjærkomne Opmærksomhed og nedbad Herrens Velsignelse over Forsamlingen.
 
Gjæsterne drog nu nedover til Bryggen, ledsagede af en Menneskemængde saa talrig, som man neppe nogensinde før har seet samlet her. Om Aftenen Kl. 8 vare Gjæsterne atter ombord, og «Excellencen» drog dampende bort.
 
Ligesom Besøget vil staa som et behageligt Minde for de mange her, som vare samlede med Gjæsterne, saaledes tør man haabe, at ogsaa disse have følt sig tilfredse ved Turen til Sandefjord.  
 
Atter paa Søndag vil Sandefjord faa Besøg. Dampskibet «Vøringen», der paa denne Dag pleier at ligge stille i Laurvig, vil nemlig Søndag Morgen Kl. 7 afgaa fra Laurvig om Frederiksværn hertil, hvor det da vil kunne ventes omtrent Kl. 9, og vender atter om Aftenen Kl. 9 a 10 tilbage. I Avertissementet om denne Lysttur bemærkes, at Dampskibet vil blive dekoreret med Flag og Løv, og at et Musikkorps medfølger.