18751124 Opplæring for de som faller utenfor skolen

Sandefjords Tidende[1] 24 november 1875
 
A close-up of a newspaper

Description automatically generated
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Aftenskole.
Efter offentlig Foranstaltning vil der i løbet af Vinteren blive holdt en Aftenskole i Sande Kreds for den konfirmerede mandlige Ungdom, som maatte ønske en vidregaaende Undervisning. Fagene ere fornemmlig Modersmaalet, Retskrivnin, Regning, Regnskabsførsel, Geografi og Sang.
Undervisningen besørges af Skolens Lærere uden Udgift for Deeltagerne.
Skolen holdes 2 Dage om Ugen, nemlig Tirsdag og Torsdag i Aftentimerne fra Kl. 5 til 7, og vil tage sin Begyndelse Tirsdag den 30te denne Maaned og fortsættes i 20 Uger.
 
    De, som ønske at deeltage i denne Undervisning, anmodes om at melde sig hos en af Skolens Lærere inden Lærdag den 27de d. M.
 
    Det vilde være ønskeligt om denne Anledning til videre Uddannelse vilde blive benyttet af ret mange.
 
Sande Præstegaard 17de Novbr. 1875
For Skolekommissionen,
M. B. Landstad».