Oplandske Hotel

Oplandske Hotel

I 1973 nevnes hotellet i artikkel i Sandefjords Blad[i] – en i en serie – av Johan Kaldager, som nevner to hendelser i 1878 – den en var at en A. Jørgensen viste hvordan man kunne bruke «høreolje», den andre et foredrag om astronomi ved O. N. Vold.

Fra Sandefjords Tidende[ii] 15 februar 1879:

«Blandt de dygtigste og mest dannede af de danske Skuespillere, som i de sidste Aar ere optraadte i Norge, regnes Hr. og Fru la Cour. De have begge i sin Tid hørt til de mest ansete blandt Kjøbenhavns Folketheaters’ Kræfter, og da Hr. Charles la Cour for 10a 12 Aar siden begyndte sin Stilling som Skuespiller, havde han tidligere været […] og senere Officer i den danske Hær og var som saadan bleven hædret med Dannebrogordenens Ridderkors for sin Deltagelse i Krigen 1864. Paa Grund af Omstændighederne tog han Afsked som Militær og besluttede at hellige sig for Theatret. Han optraadte paa det kongelige Theater og modtog derpaa Ansættelse ved Folketheatret. Efter at have forladt dette, har han i denne Vinter sammen med en dyglig Komiker Hr. Wilh. Schmidt staaet i Spidsen for et Selskab, som er optraadt med meget Bifald i flere Byer her i Landet, indtil Hr. Schmidt for nogen Tid siden under en Forestilling i Fredriksstad forstuvede sit ene Ben saaledes, at han ikke har kunnet optræde senere. Selskabet maatte derfor opløses, og Ægteparret la Cour sammen med en yngre ogsaa dannet Skuespiller Hr. Willemann agter nu at reise til Jylland over Kristianssand. Paa Gjennemreisen til denne By vare de i Ugens Begyndelse komne til Tønsberg, men da der i Byen netop i disse Dage dagligt afholdes en Bazar, med hvilken forskjellige dramatiske og musikalske Arrangements ere forbundne, have de maattet indskrænke sig til at give kun een dramatisk Aftenunderholdning der i Onsdags og ere da komne til Sandefjord, hvor de, som man vil se af Bekjendtgjørelsen i dette Numer, agte at optræde Søndag og Tirsdag i Hotel Kong Karls Sal og Mandag i det Oplandske Hotel ved en Forestilling, der ved sin lave Entrepris er beregnet paa Tjenestetyende og Børn. Den Sal, som de have valgt til at give Aftenunderholdning i Søndag og Tirsdag, er vistnok liden, omend den største, der kunde blive Tale om at vælge, men til Gjengjæld ville vi haabe, at den maa blive fyldt af Saamange, som den passeligt kan rumme. Man vil næppe angre paa at have anvendt en Krone i dette Øiemed og vi kunne indestaa for, at man vil have den Følelse, efter at have overværet Aftenunderholdningen, at man har befundet sig i godt Selskab. De Smaastykker, som blive givne, ere nette og morsomme».

Det Oplandske Hotel var kanskje ikke en enestående suksess, rent økonnomisk, for året efter, 3 januar 1880, finner man denne annonsen i Sandefjords Tidende[iii] – den ble gjentatt flere ganger:

«Hotel til Leie.

«Det oplandske Hotel» i Sandefjord er paa Grund af anden Bestemmelse tilleie for længere Tid.

I Hotellet er 19 vel indredede Værelser og 2 Kjøkkener samt en stor Sal, der har været benyttet til Auktioner, Udstillinger ete. I Leien kan medfølge komplet Møblement af alle Slags samt forskjelligt Inventarium og Indretninger, deriblandt Isskabe, Iskasser med mere. Ligeledes ydre Bekvemmeligheder efter Behov. Man behage at henvende sig til Eieren».

Om «eieren» hadde bestemt seg til å leie ut, så fortsatte det med arrangementer i Oplandske Hotel, slik man inviterte til et organisasjonsmøte for et lite skytterstevne, annonsert[iv] 28 februar 1880:

«Salong-rifleskydning

       De, der ville deltage i salonrifleskyding, anmodes om at afgive møde i «Oplandske Hotel» førstkommende søndag eftermiddag kl. 3, hvor nærmere bestemmelser kunne tages»

Senere samme vår, kunne man finne en annonse i Sandefjords Tidende[v] for en aftenunderholdning der tilreisende og lokale krefter fant sammen for å underholde i Oplandske Hotel:

Neste begivenhet – som sett gjennom Sandefjords Tidendes sider – skulle finne sted 25 november 1880:

«Sandefjords
Travforening

       Generalforsamling afholdes paa «Oplandske Hotel» Torsdag 25de Novbr, førstk. Kl. 5 Eftm., hvori fremlægges Aarsregnskab til Decision og foretages Valg paa Bestyrelse, med Supleanter og 2de Revisorer. Talrigt Møde ønskes.

Bestyrelsen»

Også neste «anledning» på Oplandske Hotel var arrangert av Sandefjords Travforening, og ble avertert i Sandefjords Tidende[vi] 23 februar 1881:

«Sandefjords

Travforening

     Hver Tirsdag og Thorsdag Eftermd. foregaar Øvevlseskjøring i afmærket Bane paa Fjorden. Førstkommende Tirsdag den 1ste Marts Kl. 6 præcis Eftermiddag berammes Generalforsamling paa «Oplandske Hotel» for at fatte Bestemmelser om Præmiernes Antal og Størrelse, Hestenes Klasseinddeling, antge Dommere og bestemme Banens Længde til den forestaaende Præmiekjøring. Foreningens Medlemmer inkaldes at afgive Møde.

Sandefjord den 22 Febr. 1881.
Bestyrelsen».

 

Traverne ser ut til å ha hatt en forkjærlighet for Oplandske Hotel og lørdag 12 mars 1881 stod denne annonsen i Sandefjords Tidende[vii]:

«Traverforeningen

  Torsdag den 17de ds. Kl. 10 Form. agtes afholdt Præmiekjøring, hvis Veirlaget tillader det. Indmeldelse sker hos Kasserer O. hansen iden 15de. Efter Præmiekjøringen afholdes Sexa Kl. 6 i «Oplandske Hotel». Man behage at tegne sig hos Kjøbmd H. A. Nilsen.

Bestyrelsen».

Seks uker senere skulle Traverforeningen, igjen, holde generalforsamling – denne gangen øyensynlig for å ordne opp i uenigheter i kjølvannet av premiekjøringen[viii]:

«Generalforsamling

Afholdes Fredag den 6te Mai Kl. 3 eftermiddag paa det «Oplandske Hotel» i Sandefjords Traveforening angaaende Indmeldelses Opgaverne ved Præmiekjøringen for at faa nøiere Oplysning om Hestenes Alder.

Bestyrelsen».

Neste gang man ble invitert til Oplandske Hotel var begivenheten av en helt annen karakter – dette fra Sandefjords Tidende[ix] 6 juli 1881:

Mot slutten av året, 2 desember 1881, var det Travforeningens tur igjen:

«Observer.

       Thorsdag den 8de Decber. Førstk. Kl. 5 Eftermd. afholder Travforeningen den ordinære Generalforsamling paa Oplandske Hotel, hvortil Medlemmerne indkaldes. Talrigt Møde ønskes.

       Sandefjord den 2den Decbr. 1881.

Bestyrelsen».

I Norges handelskalender for 1882/83[x] nevnes Oplandske Hotel på denne måten:

«Hoteller: Kong Carl (B. J. Frederiksen), Heidemarks Hotel, D. Christensen, Julius Jørgensens, Oplandske Hotel (H. C. Raastad), A. Svendsens».

Det er ikke umiddelbart klart hvorfor, men Travforeningen innkalte, igjen, til Generalforsamling senere samme måned – denne gangen skulle den finne sted 29 desember[xi]:

«Generalforsamling

i Travforeningen berammes til i morgen 29de ds. Kl. 4 ½ Efterm. paa «Oplandske Hotel» til Valg paa ny Bestyrelse m. m. Medlemmerne indkaldes herved til at afgive Møde.

Bestyrelsen».

 Enda en generalforsamling[xii] ble holdt tidlig på våre følgende år – man får inntrykk av en organisasjon som har to aktiviteter: generalforsamlinger og premiekjøringer:

«Sandefjords Trav-
Forening.
       Generalforsamling afholdes Fredag den 10de Marts Kl. 4 Efterm.  paa «Oplandske Hotel» for at bestemme Præmiekjøring. Foreningens Medlemmer sammenkaldes.
Bestyrelsen».
 
Det skulle gå syv år frem til neste gang man hører om Oplandske Hotel i Sadefjord – i mellomtiden nevnes et hotell av samme navn i Larvik flere ganger, noe som gjør alt litt usikkert. Igjen var det Travforeningen som var anledningen, og denne gangen i en sportsreportasje i Sandefjords Tidende[xiii] 1 februar 1888:
 
         «Sandefjords Travforening afholdt imandags Præmiekjøring paa Gogsjø. 18 Heste vare indmeldte Resultatet af Kjøringen blev følgende:
 
       1ste Klasse, Heste under 4 Aar. Svingbane 400 M.: Maximumstid 63 Sek.
 
       1ste Præmie tilfaldt «Sjuman, tilh. I. Jahre Lasken, Sandehered, løb Banen ud i 53 Sek. 2den Pr. tilfaldt «Haukerødbrunen», tilh. Tholvsen Haukerød, Sandehered, der brngte 60 Sek. 3die Pr. «Dokka», tilh. Bull, Tønsberg, 61.s Sek.
 
       En Extrapræmie tilfaldt «Kloren», til. Johan Skaaren, Sandehered.
 
       For smukt Trav var opsat en Præmie af Guldsmed Finsrud og tilfaldt «Sjuman», Jahre Lasken, Sandeh.
 
       2den Klasse, Heste fra 4-6 Aar. Oval Svingbane paa 804 1/2 M, der kjørtes 2 Gange (1609 M.) Maximumstid 3.35 og 3.30.
 
       1ste Pr. tilfaldt «Sjuman», tilh. Jahre Lasken, der ogsaa konkurerede i dette Løb, og løb Banen ud i 3 M.33 Sek.
 
   De øvrige Heste opnaaede ikke den fastsatte Maximumstid, hvorfor der uddeltes 2 Ærespræmier; disse tilfaldt «Fama», tilh. M. Hasle, Tjødling 3.36 og «Arion», tilh. H. Gjersø Vaale 3.39.
 
       3die Klasse, Heste over 6 Aar. Banen som for 2den Klasse. Maximumstid 3.25.
 
       1ste Pr. tilfaldt «Frigga», tilh. N. Tvedten Tjødling, 3 M. 10 ½ Sek. 2den Pr. «Bravo», tilh. Jørgen Bergan, Sandehered, 3 M. 17 ½ Sek. og 3die Pr. «Copella», tilh. H. Bjerke i Hedrum, 3 M. 23 ½ Sek.
 
       En Extrapræmie tilfaldt «Fremad», tilh. R. Berg Tufte i Stokke.
 
       Veiret var smukt og Banen særdeles heldig for Anledningen.
 
       Om Aftenen samledes Deltagerne i Præmiekjøringen og endel udenforstaaende (ca. 35) til en vellykket Sexa i Oplandske Hotel hos H. C. Raastad».

 

Oplandske Hotel var, i det hele tatt, et sentrum for de hesteinnteresserte, og 5 mars 1891 kunne man lese, uten nærmere forklaring, i avisen Vestfold[xiv]:

Efter dette er det ikke sett noe særlig til Oplandske Hotel. Det ble nevnt i forbifarten i Sandefjords Blad[xv] 5 desember 1951, i et intervju med kjøpmannen Henrik Andersen, som hadde levert avis der som guttunge – og ved et par ganger senere, da dette intervjuet ble trykket påny, senest i 2004.


[x] Norges handels-kalender (trykt utg.) : adressebok for handel, håndverk, industri og skipsfart. 1882/83; S. M. Bryde, 1882/83; p 161; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2021052681250_001