18760112 Om julefesten for fattige barn

Sandefjords Tidende[i], 12 januar 1876
 
«Til alle dem, der ved Penge, Presenter eller Arbeide have bidraget til, at den nylig afholdte Julefest for fattige Børn kom istand, aflægges herigjenem paa disse Børns Vegne den hjerteligste Tak.
 
Ogsaa paa egne Vegne takker jeg saa meget for den varme Interesse, som blev e denne Sag, og som gjorde det muligt at forsyne ethvert af de 84 indbudne Børn med et Exemplar af Landstads Salmebog – foruden de oprindelig tiltænkte Presenter –, en Gave af blivende Værd og
 
Betydning for de kjære Børn, og ikke blot for dem, men tillige for de Huse, ind i hvilke denne herlige Salmeskat herved er kommen.
 
Til de Kvinder, der saavel paa Festaftenen som tidligere saa nidkjært og opoffrende antog sig de fattige Børn, en særlig Tak.
 
I Pengebeløb er der til Festen ialt indkommet……    63 Spd.    5 Skill.
 
Deraf medgaaet til Bestridelse at Udgifterne…….     40 Spd.   65 Skill.
 
Tilbage 13 Spd. 60 Skill. hvilken Sum jeg har tænkt det hensigtsmæssigt at indsette i en Sparebank, at anvendes i kommende Tider ved en lignende Anledning, om Gud lader saa ske.
 

O. K. Randers»