Om Hjemmet og Skolen

Vestfold[1], 2 juli 1884

 

«Sandehereds Samtaleforening holdt ilørdags Møde paa vanligt Sted. Til Behandling forelaa Emnet: «Om Hjemmet og Skolen».

De fleste af Sognets Lærere var tilstede og deltog i Ordskiftet, hvoraf der fremgik, at man ønskede mere Samarbeide mellem Skolen og Hjemmet.

Man enedes tilslut om at foranstalte større Lærermøder engang imellem, hvor man sammen med Sognets Folk kunde samtale om alt, hvad der angik Skolen.

Der blev overladt Lærerne at ordne sig efter behag – og da disse ønskede «Skolekommisjonenes Samtykke tl Foretagendet, valgte de Hr. Kirkesanger Tananger til at tale den Sag i Kommisjonen.

Efter at Sagen var uddebatteret, vedtog man følgende Adresse til det nye Ministerium:

«Sandehereds Samtaleforening udtaler sin fulde Tilslutning til Ministeriet Sverdrup og ønsker, at den store Vendning, som derved er foregaaet i vort politiske Liv maa blive til held saavel for Konge som for Fædreland».


  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18840702_4_51_1