18760503 Mangel på gymnastikkundervisning!

Sandefjords Tidende[i] 3 Mai 1876
 
“Med Hensyn til en i dette Numer optagen indsendt Artikel skulle vi for idag kun bemærke, at saavidt vi vide er Sandefjord saa omtrent den eneste By i Landet, hvor der ikke er indført Gymnastik Undervisning ved Almueskolen.
 
Desværre er dette imidlertid ikke den eneste Mangel ved Skolen her, men da vi ikke ønske for Tiden at gjøre Skole-Sagen til Gjenstand for Behandling her i Bladet, ville vi foreløbig indskrænke os til at anbefale Indsenderens Artikel til Opmærksomhed.
 
Lige-som vi anse os berettigede til at oplyse, at Indsenderen er en af Byens Borgere, som selv har Sønner i Almueskolen, saaledes have vi al Grund til at troe, at mange dele hans Ønsker i denne Retning”.
 
«Indsendt.
 
Indsenderen tror sig overbevist om, at de fleste her i Byen følte sig tilfreds med den ifjor af Hr. Nilsen begyndte Exercitie og Gymnastik for Smaagutterne ved Borgerskolen, og som Følge heraf tør jeg gjennem nogle Linier yttre mig om denne Sag. Jeg tror, at der ved Skolerne i de fleste Byer gives Undervisning i Exercitie og Gymnastik, og det synes derfor rimeligt, at en saadan kom istand ogsaa her.
 
Da man imidlertid ikke med Rimelighed kan vente, at den vil faa nogen Fasthed, naar en Enkelt skal drive Undervisningen aldeles privat, finder jeg, at Kommunen burde bestemme en fast Løn for en dygtig Lærer i Exercitie og Gymnastik, hvilket vi jo har i Hr. Nilsen, som formodentlig vilde kunne erholde Tilladelse til at overtage Posten.
 
Kontingenten vilde paa denne Maade falde væk, og da det saaledes vilde blive en Kommunesag, følger det jo af sig selv, at ogsaa den lavere Almueskoles Gutter kunde deltage i Undervisningen.
 
Der gjøres nu Adskilligt i andre Retninger, og jeg synes isandhed, at Byen ogsaa bør gjøre saapas for sine Smaagutter som dette, der baade vil gavne og glæde dem.
 
Det er blot Meningen med disse Linier at bringe Sagen paa Bane, hvorfor jeg ikke skal yttre mig udførligere, men overlade til en bedre Pen at paapege det Nyltige og Behagelige ved Legemsøvelse og Exercitie for Smaagutter.
– r –«