18761111 Litteratur

 
Sandefjords Tidende[i] 11 november 1876
 
«Da Aarstiden indbyder til Indkjøb af Bøger, have vi særlig villet henlede Opmærksomheden paa nedenstaaende 2 Bøger, som kunne erholdes i Iversens Boglade, der nu ugentlig, alt som Julen nærmer sig, modtager større og større Forsyning us Litteraturens nyere og nyeste Produkter.
 
«Gjennem Kamp». Et Livsbillede af Marie. Forfatterinden har tidligere udgivet en Fortælling: «I Tusmørket», som fandt en fortjent velvillig Omtale i Pressen. I hendes seneste Arbeider Gjennem Kamp» finder man den samme Renhed i Tanken, det samme Alvor i Stilen, som i det tidligere. I dette «Livsbillede» ere disse Egenskaber tillige forenede med et Humor, som virker velgjørende. Man finder vel ikke her nogen egentlig spændende Udvikling, men derimod er der baade Sandhed i Skildringen og en alvorlig Anskuelse, som bidrage til at gjøre Fortællingen høist tiltrækkende.
 
Bogen er udkommet paa Mallings Forlag og koster 48 Skilling.
 
«Læsning for Børn». Under den Titel har Kand. Nordahl Rolfsen oversat – ikke bearbeidet – 4 Smaafortællinger samt «Tornrose», et dramatiseret Eventyr i 3 Afdelinger, af den bekjendte finske Digter Zacharias Topelius. Oversætteren har derved forskaffet den norske Ungdom en udmærket god Bog, som man med Tryghed kan give i Hænderne paa Børn af den forskjelligste Alder, for hvem den, forsynet med nogle heldige Illustrationer, vil være en kjærkommen Gave.
 
Den er udgivet paa Mallings Forlag og erholdes indbunden for 42 Skilling».