18750414 Landstad til irritasjon

Sandefjords Tidende[i] 14 april 1875
 
«(Indsendt.)
 
Dersom ikke Sognepræstens Forfald skal betragtes som Regel, maa man i al Ærbødighed spørge, hvorfor Byens Indvaanere ikke bleve underrettede om, at der ikke vilde blive holdt Gudstjeneste i Byens Kirke i Søndags.
 
Byens Menighed synes dog at maatte kunne gjøre Fordring paa, at der tages ialfald saameget Hensyn til den, naar man vil, at den med Taalmodighed skal i Længden tækkes med de kirkelige Forhold saaledes, søm de ivinter have været ordnede.
 
Det henstilles dog til Formandskabet, om det ikke skulde lade sig gjøre at erholde mere geistlig Hjælp for Menigheden, eftersom Sandeherreds og Sandefjords Menigheder jo i Grunden nu ikke have mere end een Præst tilsammen, hvilket maa ansees som altfor lidet for en saa talrig Befolkning.
 
Dette fremhæves til nærmere Overveielse nu, da der forestaar Bispevisitats, ved hvilken ogsaa Byens Ordfører sees at være anmodet om at møde.
 
Sandefjord 12te April 1875».