Krangel om Kolera

To leserbrev i Vestfold[i], 2 august 1884

Til Sandefjords Formandskab.

Er det ærede Formandskab saa magtesløst, at det ikke kan formaa Formanden i Sundhedskommissionen, Hr. Doktor Ebbesen, til at avertere i «Vestfold», eller er det Hensynsløshed, som ogsaa hos Formandskabet gjør sig gjældende overfor den største Del af Byens Befolkning? Næste Gang mere. Vi har Valg til Jul.

x.

Hr. Redaktør!

Overalt i vore Kystbyer ruster man sig nu til saavidt muligt at møde Koleraepedemien.

Kommunebestyrelserne bevilger i den Anledning de fornødne Penge, og Sundhedskommissjonerne indskjærper Publikum gjennem Plakater og Bekjendtgjørelser i Aviser Sundhedsregler til Forebyggelse af Faren.

Ogsaa i vor By eksisterer, siger man, en Sundhedskommissjon, der til og med skal have en Ordfører. Denne, fortælles det, skal for en Tid siden i det Blad «Sandefjords Tidende», formentlig i Anledning af Kolera, have ladet indrykke en Bekjendtgjørelse, hvori Byens Husejere foreholdes endel Sundhedsregler, hvis «Overtrædelse vil medføre Straffeansvar».

Det heder ogsaa, at Byens Formandskab skal have bevilget Penge, saaat Ubemidlede vil gratis faa udleveret noget, som heder Desinfektionsstoffer, ligesom det fortælles, at en Mand skal være antaget til at paase, at de af Sundhedskommissjonen i nævnte Blad paabudne Regler bliver iagttagne.

Sagen maa altsaa forekomme saavel Sundhedskommissjonen som Formandskabet at være af Vigtighed.

Og dog, Hr. Redaktør, har Sundhedskommissjonen ikke fundet det nødvendigt at lade dette Blads Læsere blive bekjendtgjorte med disse Foranstaltninger.

Forleden saa vi her i Bladet en Henvendelse til Magistrat og Formandskab om at paalægge Sundhedskommissjonens Formand at lade sin Bekjendtgjørelse i omhandlede Anledning indrykke ogsaa i nærværende Blad.

Vi ved ikke, om Magistrat og Formandskab har efterkommet Anmodningen, men vitterligt er det, at nævnte Formand endnu ikke har gjort dette Blads Læsere bekjendt med hine Regler, hvis «Overtrædelse vil medføre Straffeansvar».

Saadan Adfærd, Hr. Redaktør, forekommer os besynderlig. Eller kanske det bare er Byens Højremænd «som under en eventuel Koleraepedemi vil være udsatte for at angribes?

Vel muligt, at disse Folk, som nu for Tiden maaske befinder sig i en noget nærvøs Tilstand, ville være i sær Grad disponible for Smitten, men en saadan Mulighed fritager ikke Sundhedskommissjonen fra at opfylde sin Pligt, den nemlig, at lade Byens Indvaanere, uden Hensyn til politisk Standpunkt, faa vide om de mod Kolera tagne Forholdsregler.

Vi henstiller derfor indftændigt til Kommunens Autoriteter at drage Omsorg for, at de tagne Foranstaltninger mod Kolera bringes til Almenhedens Kundskab.

Flere.


[i] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18840802_4_60_1