18761115 Julefest for fattige barn

Julefest for fattige barn
 
Sandefjords Tidende[i] 15 november 1876
 
«Lader os faa istand en Julefest for fattige Børn ogsaa iaar. Som det vil være ialfald en Del af Publikum bekjendt, blev der af den Sum, som ifjor ved Folks Gavmildhed indkom til Foranstaltning af en Julefest for fattige Børn, tilovers cirka 13 Spd., som har henstaaet i Sandeherreds Sparebank.
 
Hvortil skal nu disse Penge anvendes? Efter min Mening vil den heldigste Anvendelse af dette Beløb være en Istandbringelse af en lignende Fest ogsaa ved den nu sig nærmende Jul.
 
 At saadanne Fester for fattige Børn ei blot er til Leg, men ogsaa har sin store Betydning og Nytte, tør vel være anerkjendt af de Fleste. Jeg skal her kun minde om det Gavnlige i, at der lægges Børnene paa Hjerte Julens sande Glæde og Festens høie Betydning (Festbegrebet er dog hos mange saa sørgelig forvrænget) samt det Velsignelsesrige i, at der kommer gode Bøger ind ogsaa i Fattigmands Hus, f. Ex. et ny Testamente.
 
At der skulde ifjor have været Frygt hos Mange for Gjentagelse af lignende Fester, kan jeg neppe tro, saavist som de, der bidro, dog vel ansaa det, hvortil de ydede sin Skjærv, for en god og gavnlig Sag – ellers burde de dog ikke have bidraget – og man skal da ikke være bange for Gjentagelsen af det Gode og Gavnlige!
 
Jeg tror, at af de Mange, der ifjor var med at yde til dette Øiemed, vil der ogsaa iaar være dem, der med Glæde give noget, og til disse er det, jeg gjennem disse Linjer henvender mig med Anmodning om et lidet Bidrag til Foranstaltning af en Julefest for fattige Børn, der da, om Gud vil, tænkes afholdt Helligtrekongers Aften den 5te Januar.
 
En Bøsse er udsat hos Hanna Thoresen, Frøken Andersens Gaard ligeoverfor Meieriet, og ønskes Bidragene ydede helst inden 8 Dage, for at man itide kan faa vide, hvor meget man har at gjøre med.
 
De Børn, der iaar ville blive indbudne, ville for en Del blive at søge blandt de gamle fra ifjor, for en Del ogsaa blandt nye fattige Børn i Sandefjord og nærmeste Omegn.
 
O. K. Randers
pers. Kapellan».