18740812 Island fyller 1000 År i Sandefjord

Sandefjords Tidende 12 august 1874
 
“I Sandefjord-Badeanstalt fandt i Fredags en festlig Tilstelning Sted i Anledning af Islands Tusenaarsfest[i].
 
Parken var dekoreret med norske, svenske, danske og finske Flag og Souperen blev serveret i det Frie, hvor Bordene vare dækkede i en Firkant udenfor Selskabs lokalets Veranda.
 
Bestyrelsen havde anmodet «Aftenpostens» Redaktør Hr. Kandidat Magelssen fra Kristiania, som for Tiden opdolder sig her, om at holde Talen for Dagen.
 
Efter Desserten traadte Hr. Magelssen frem paa Verandaen og holdt en kraftig og belivet Tale om Islands Betydning som Led i den skandinaviske Fostbroderkjæde.
 
Han mindede om dets lykkelig tilendebragte Forfatningskamp og om, at Islændere, Danske og Nordmænd nu i god Forstaaelse kunde række hverandre Haanden paa det gamle Althing, hvor den danske Konge – den første Konge, der nogensinde havde betraadt Island, nu var den første af de hædrede Gjæster.
 
Sluttelig gjorde Taleren opmærksom paa, at Sandefjord Badeanstalt for Tiden dannede et lidet Skandinavien, idet der foruden Norske ogsaa var mange Danske, Svenske og Finlændere tilstede, hvorfor han haabede, at et Ønske om Held og Fremgang for den udsvømmede Koloni vilde finde Gjenklang i Alles Bryst.
 
Talen ledsagedes af Musikfanfarer og Hurraraab.
 
Derpaa foreslog Skolebestyrer Voss fra Kristiania i faa, men varme Ord en Skaal for Danmarks nuregjerende Konge.
 
Herfor takkede Hofjægermester Mourier-Petersen fra Jylland med en Skaal for Kong Oscar den Anden.
 
Efter Souperen blev der med Liv danset i Selskabslokalet”.