Formannskapsvalg

Vestfold[1], 13 desember 1884

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

Valg paa Formænd

Overensstemmende med Formanfskabslovens §§ 2, 3 og 4 udtræder ved indeværende Aars Udgang Formændene

Havnefoged Ole Andersen

Skolebestyrer A. H. Nilsen

Skibsreder P. A. Grøn

i hvis Sted der saaledes bliver at vælge 3 Formænd igien.

Paa Grund heraf afholdes en Valgforsamling paa Raadstuen Løverdag den 20de December førstkommende Kl. 12.

Valget foretages af de i Mandtallet indførte Stemmeberrettigede og kan ske saa vel blant disse som iblandt de efter Lov af 4de Aug. 1845 Valgbare. – De Aftraadte kunne vælges paany.

De tilbageværende Medlemmer af Formandskabet ere Skibsreder Ludvig G. S. Larsen og Boghandler H. S. Iversen.

Sandefjords Magistrat 13de December 1884

C. F. Schanche

Vestfold[2], 17 desember 1884

A close-up of a document

Description automatically generated

For det Tilfælde at nogen ved det forestaaende Valg paa Formænd tænker at stemme paa mig, tillader jeg mig herved at meddele, at jeg paa Grund af Sygelighed ikke modtager Gjenvalg.

O. Andersen

* * *

Idet vi beklage, at Hr. Haavnefoged O. Andersen nu paa Grund af Sygdom ikke kan modtage Gjenvalg som Medlem af Kommunebestyrelsen, er vi overbeviste om at tale i ret manges Navn, naar vi herigjennem tillader os at bringe Hr. Andersen en inderlig Tak for den sjeldne Dygtighed, Nidkjærhed og Interesse, hvormed han nu i flere Aar, dels som Kommunens Ordfører og dels som Formand, har røgtet et byrdefuldt Tillidshværv i Kommunens Tjeneste. Det er vort Ønske og Haab, at Hr. Andersen snart maa gjenvinde sin fulde Helbred, saa han igjen senere kunde se sig istand til at modtage de Tillidshværv, han nu desværre maa undslaa sig for.

Redaksjonen

Vestfold[3], 17 desember 1884

Sandefiord den 17de December.

Til Vælgerne. Paa førstkommende Lørdag Kl. 12 foregaar Formandskabsvalget for vor By. Ved de tidligere afholdte Valg paa Formænd her i vor Kommune har det desværre vist sig, at Interessen ikke har været saa almindelig og Fremmsødet derfor ikke saa talrigt, som Vigtigheden af et saadant Valg paabyder.

Lad dette ikke blive Tilfældet denne Gang. Enhver, der har Ret til at deltage i de særdeles vigtige Kommunevalg, bør dog eje saa megen Interesse for Kommunens Trivsel og Vel, at han møder frem til Urnen og ved sin Stemme yder sit til Valgets heldige Udfald.

Det maa vel nu staa klart for de allerfleste Vælgere, at det ingenlunde er en ligegyldig Sag, hvem der overdrages de kommunale Tillidsposter; thi Kommunebestyrelsen har et i Sandhed vigtigt Hverv at røgte. Denne Styrelse afgjør og ordner nemlig mange Sager, der kan have Indflydelse paa Vælgernes Kaar og Stilling.

Kommunebestyrelsen fastsætter Skatterne og bestyrer Kommunens Økonomi, søger i meget for Oplysningsvæsenet, vælger Fattigkommission, Ligningskommission, afgiver Erklæring om forskjellige Lovsager, der sendes den til Betænkning, sørger for Vedligeholdelse af Gader og Gadebelysning, for Vandvæsen, Kloak- og Havnevæsen, kort denne Styrelse er Kommunens Husholder og Forstander i Stort og i Smaat.

Naar det saa erindres, at Formandskabet i alle vigtigere Sager først giver sin Indstilling til den samlede Kommunebestyrelse, saa forstaar enhver, at Formandsombudet er en stor og særdeles vigtig Tillidspost.

Og for Vælgerne, som har det i sin Magt at besætte disse Poster, gjælder det derfor om at finde Mænd, til hvem de har fuld Tillid, og af hvem de kan vente at se Kommunens Anliggender røgtede med Retfærdighed, Forstand og Nidkjærhed, saa Almenhedens Tarv og ikke Særinteresser paa bedst mulige Maade fremmes.

Vælgere! møder derfor alle som en frem til Valg paa førstkommende Lørdag. Mød frem og afgiv i Samdrægtighed eders Stemme paa de nedenfor i Bladet, i et talrigt Møde af frisindede Medborgere foreslaaede Mænd.

Disse Mænd tiltrænger ingen Anbefaling. De har samtlige i mange Aar indehavt Kommunens Tillidsposter og har vist sig fuldt skikkede til med Dygtighed at røgte vor Kommunes Tarv.

Vælgere, vi kan derfor med fuld Tillid give vor Stemme til disse, og vi vil ikke blive skuffede. Vore politiske Modstandere, Opposisionspartiet, i vor By jamrede sig og spaaede ilde dengang Koteriet blev sprængt, og vi fik vor Kommunebestyrelse sammensat af overvejende frisindede Mænd.

Men Højres Jammer har forlængst lagt sig, og dets ildesindede Spaadomme er ikke gaaet i Opfyldelse. Thi under vor nuværende Kommunerepræsentasjon er Byens Interesser bleven ivaretagne bedre end maaske nogensinde tidligere.

Under denne Styrelse har vi, for at pege paa enkelte Ting, ved Sidesporet faaet vor fortrinlige Havn forbunden med Jernbanelinjen; et for vor By fordelagtigt Vejanlæg er udført, Havnevæsenet er forbedret, i Gaderne er bygget Fortanuge, og der er sørget for en bedre Gadebelysning; Kirkegaard er erhvervet, og et Gravkapel opført; Skolevæsenet har den nuværende Styrelse vist sig at omfatte med Interesse; Byens Grænser er foreslaaet udvidede o. s. v., altsammen talende Kjendsgjerninger, der viser, at den nuværende Kommnnebestyrelse var Vælgernes Tillid værdig.

Vælgere og Meningsfæller!

Naar vi derfor paa førstkommende Lørdag, alle som en, samler os om Valgurnen, saa lad os derfor fremfor alt i Enighed samle vore Stemmer om de foreslaaede Mænd; thi Splittelse vil bevirke, at Sejeren gaar over i Hænderne paa det Parti, hvis Fanatisme og Borgeraand formentlig forbyder at stemme paa Venstremænd til Formænd.

Alle frisinde Vælgere bør erindre, at Højrepartiet iaar raader over et større Antal Stemmer end nogensinde tidligere, og at Splittelse eller Lunkenhed blandt Venstre ubønhørlig skaffer Modstanderne den af disse med saa megen Anstrængelse eftertragtede Sejer. Men en saadan Sejer vil ikke Højre opnaa, hvis vore Meningsfæller gjør sin Pligt; derpaa kommer det an!

Sluttelig vil vi minde om, at Valget foregaar ved Navneopraab. Enhver møde derfor frem i betids.

Stemmegivningen foregaar enten muntlig eller skriftlig. Ønsker nogen Vælger, at hans Stemmegivning skal være ukjendt, kan han blot lægge sin Stemmeseddel i en almindelig hvid Konvolut, som derpaa kastes i Valgurnen.

Vestfold[4], 17 desember 1884

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

Vælgere!

I Møde i Sandefjords Venstreforening igaar blev man enig om at opstille følgende Mænd til Formænd ved det nu forestaaende Valg, nemlig:

Skolebestyrer A. H. Nilsen

Holm Hansen og

Skibsreder P. A. Grøn

Vi opfordrer Vælgerne til at samle sine Stemmer om disse Mænd.

Sandefjord den 17de Desember 1884

Bestyrelsen

Vestfold[5], 17 desember 1884

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

Valg paa Formænd

Overensstemmende med Formanfskabslovens §§ 2, 3 og 4 udtræder ved indeværende Aars Udgang Formændene

Havnefoged Ole Andersen

Skolebestyrer A. H. Nilsen

Skibsreder P. A. Grøn

i hvis Sted der saaledes bliver at vælge 3 Formænd igien.

Paa Grund heraf afholdes en Valgforsamling paa Raadstuen Løverdag den 20de December førstkommende Kl. 12.

Valget foretages af de i Mandtallet indførte Stemmeberrettigede og kan ske saa vel blant disse som iblandt de efter Lov af 4de Aug. 1845 Valgbare. – De Aftraadte kunne vælges paany.

De tilbageværende Medlemmer af Formandskabet ere Skibsreder Ludvig G. S. Larsen og Boghandler H. S. Iversen.

Sandefjords Magistrat 13de December 1884

C. F. Schanche

Vestfold[6], 20 desember 1884

Sandefjord den 20de December

Formandskabsvalget for vor By foregik i dag under stor Deltagelse. Der afgaves 178 Stemmer. Valget var en fuldstændig Sejer for Venstre, idet dets 3 Kandidater valgtes med følgende Stemmeantal:

Skibsreder P. A. Grøn 171 St.

Skolebestyrer A. H. Nilsen 121 ‘’

Holm Hansen 112 ‘’

Dernæst havde de af Højre opstilllede Mænd:

P. C. Pedersen 62 og Sagfører R. Andersen 52 Stemmer.

Enkelte Stemmer var spredte paa en del andre Mænd.


  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841213_4_98_1
  2. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841217_4_99_1
  3. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841217_4_99_1
  4. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841217_4_99_1
  5. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841217_4_99_1
  6. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841220_4_100_1