Folkehøyskole på Jåberg

18841025 Folkehøyskole på Jåberg

Vestfold[1], 25 oktober 1884

A newspaper with black text

Description automatically generated

Vestfold[2], 5 november 1884

Sandefjord den 5te Novbr.

Oddmund Viks folkehøjskole.

Den 15de November førstk. begynder Oddmund Vik en Folkehøjskole paa Joberg.

De frie Folkehøjskoler har i de senere Aar vundet adfkillig Fremgang og Tilslutning ogsaa i vort Land, og vi tror, at de fortjener det. Det har nemlig vist sig, at disse Skoler, hvoraf de fleste nu ogsaa erholder endel Statsbidrag, har ejet Evne til i fortrinlig Grad at vække Læse- og Lærelysten hos den norske Ungdom.

Da vort Blad oftere har indeholdt Meddelelser om Folkehøjskolen, dens Arbejde og Maade, skal vi nu ikke nærmere udtale os herom.

Men da vi har den Tro, at en Folkehøjskole her saavel som andre Steder kan virke meget godt, vil vi indstændig opfordre Ungdommen paa disse Kanter til nu at benytte Anledningen.

Efter hvad vi har hørt, skal Oddmund Vik, der, som bekjendt, i flere Aar har været Ullmanns Medlærer, være en kundskabsrig og særdeles dygtig Folkehøjskolelærer, og da saa Skolepengene er satte saa lavt – kun 4 Kr. pr. Maaned –- vilde det være højst beklageligt om Skolen ikke kunne sættes igang paa Grund af faatallig Søgning.

Vi gjentager derfor Opfordringen til Unggutterne: Tilbring Vinterhalvaaret ved Oddmund Viks Højskole; thi paa denne Tid kan ikke saa lidet læres og man vil da erfare Skolens Virksomhed.

A newspaper with black text

Description automatically generated

Vestfold[3] 12 november 1884

Folkehøiskolen i Sandeherred

– ved Joberg Station –

begynder med et Møde, hvortil saavel Kvinder som Mænd af Sagens Venner indbydes, Søndag den 16de November her Kl. 5 Eftermiddag (Ikke som i den første Bekjendgjörelse Lørdag den 15de).

Undervisningsfag: Modersmaal, Historie, Samfundslære, Geografi, Natrkunndskab, Regnng med Landmaaling og Bogholderi, Sang.

Lærere Undertegnede Bestyrer og Anders Lund. Skolepengene; 4 Kroner om Maaneden. Gutteskolen til Vaarmannen

Adr.: Jober

Oddmund Vik

Vestfold[4], 19 november 1884

Oddmund Viks kolkehøjskole paa Joberg aabnedes i Søndags Elktermiddag med et Møde, der var godt besøgt af Mænd og Kvinder fra Omegnen. Hr. Vik holdt et længere Foredrag om Folkehøjskolens Formaal. Til Skolen skal være indmeldt saa mange Elever, at den antages at kunne bære sig.

Vestfold[5], 3 desember 1884

Sandefjord den 3dje December.

Overretssagfører H. Bentsens Foredrag ved Folkehøjskolen paa Joberg i Søndags havde samlet saa. mange Tilhørere, som Lokalet kunde rumme.

Efter at Forsamlingen efter Ullmanns Sangbog havde afsunget: «Der ligger et Land mod den evige Sne», besteg Hr. Bentsen Talerstolen, hvorfra han holdt et længere overmaade interessant og lærerigt Foredrag, der særlig omhandlede, hvorledes de nordiske Folk, der i Sammenligning med de store Nasjoner var faatallige og fattige, dog var godt udrustede i aandelig Henseende og derfor havde frembragt store Mænd, som til alle Tider vilde leve i Historiens Mindehal.

Taleren dvælede nærmere ved vort Folks nasjonale Betydning og fremhævede, at der i det norske Folk, der havde frembragt forholdsvis mange store Mænd, var en Rigdom af Kræfter, som længtede efter at komme med i Udviklingen og øve Dagværk og Daad.

Taleren sluttede sit Foredrag med at udbringe et Leve for Fædrelandet, hvilket Forsamlingen besvarede med kraftige Hurraer.

Derefter sang man Rejtans: «Der er en Rigdom af Kræfter gjemt», hvorpaa Folkehøskolebestyrer Oddmund Vik med Tak til Foredragsholderen udtalte sin Glæde over at Storthingsmændene saaledes kom sammen til Møde med Folket, der paa den Maade kunde lære sine bedste Mænd nærmere at kjende. Gaardbruger Odberg takkede tilslut Odelsthingspræsident Bentsen for hans Virksomhed i Fædrelandets Tjeneste og udbragte et Leve for ham, hvori Forsamlingen med levende Sympati deltog. Det var ret inderlig at ønske, at mange slige Møder kunde blive afholdte omkring i Sandehered; thi derved vilde forhaabentlig vækkes en Interesse og skabes et Aandsliv, som heromkring endnu desværre mangler.

Vestfold[6], 24 desember 1884

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

Folkehøjskolen paa Joberg afsluttede i Torsdags sin Virkssomhed for Juleferierne med en Festlighed. Skolen har i det sidste havt 12 Elever. Efter Nytaar vil den faa mange flere.

Det var et Ønske, at ret mange, særleg Ungdommen, heromkring nu vilde benytte Anledningen til et Ophold ved Folkehøjskolen.

Ingen vil angre paa at have søgt den.

Vestfold[7], 24 desember 1884

A newspaper with text and words

Description automatically generated with medium confidence

Folkehøjskolebestyrer

Oddmund Vik

holder Søndag mellem Jul og Nytaar Kl. 5 Eftermiddag Foredrag i Arbeidersamfundets Lokale over “Folket i Valg”. Adgang for Medlemmer 15 Øre, Ikkemedlemmer 25 Øre.

Vestfold[8], 31 desember 1884

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

Folkehøjskolen

begynder torsdag den 8de januar kl. 2 1/2 – det almindelige er kl. 8 1/2 morgen. Om kvelden kl. 6 begynder mine torsdagsforedrag. Fri adgang.


  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841025_4_84_1

  2. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841105_4_87_1

  3. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841112_4_89_1

  4. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841119_4_91_1

  5. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841203_4_95_1

  6. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841224_4_101_1

  7. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841224_4_101_1

  8. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841231_4_102_1