Flåte på Sandefjords Havn

Sandefjords Tidende[i], 29 mars 1884

Paa Sandefjords Havn har der iaar, naar man tager Hvalfangerbaadene samt endel Jagter med, henlagt i Vinteroplag ca. 100 Fartøier, altsaa noget mere end forr. Aar, hvor ugunstige Veirforholde var til Hinder for manges Hjemkomst.

Havnen, hvorpaa der i Vinter har lagt Fartøi paa Fartøi ved Siden af hinanden, er nu næsten tom, idet samtlige paa 15 a 16 St. nær, hvoraf 8 ere henliggende ved de herværende Værfter under Reparation, ere udexpederede.

Af vor Sæl- og Hvalfangerflaade er alene det paa Framnæs byggede Sælfangerdampskib «Hertha» tilbage, der fortiden er i Kristiania for at faa Maskine indsat og skal afgaa til Fangstfeldtet i Midten af næste Maaned. Sandefjord eier nu en i udenrigs Fart gaaende Flaade paa 155 Fartøier, hvoraf 3 ere Sælfangerdampskibe; den i indenrigs Fart beskjæftigede Flaade tæller 23 Fartøier, hvoraf 5 er Hvalfangerdampskibe.


[i] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18840329_23_25_1