18760614 Et tyveri på kirkegården

Sandefjords Tidende[i] 14 juni 1876
 
            «Man har meddelt os, at der fra en Grav aa Kirkegaarden er i Slutningen af forrige Uge bleven stjaalet et nylig nedsat udmærket smukt Myrtetræ, medens andre der ligeledes nylig nedsatte Planter er forblevne urørte.
 
Vi opgive ikke til Angiveri, men vi skulle ikke nægte, at det at plyndre en Grav forekommer os at være af den Slags Letsindigheder – ja hvorfor ikke sige rent du Forbrydelser, som særlig opfordrer til ikke at vise utidig skaansel.
 
Vi have oftere her i Bladet anført Tilfælde, i hvilke de, som vare blevne overbeviste om at have gjort sig skyldige i saadant Forhold, vare blevne tiltalte og straffede.
 
Sagen er saameget mere forargerlig, som man maa indrømme, at her iøvrigt herefter gode Forhold med Hensyn til Retssikkerheden»

[i] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_sandefjordstidende_null_null_18760614_28_47_1