18750818 Et riktig uvær

Sandefjords Tidende[i], 18 august 1875
 
Sandefjord den 18de August.
 
Et Tordenveir, saa heftigt og veddholdende, som man ikke kan mindes at have havt det her, stod i Søndags Aftes over Sandefjord. Det var begyndt at regne smaat, da det omtrent Kl. 8 tog til at lyne og tordne, dog i betydelig Afstand.
 
Kort efter styrtede Regnet voldsomt ned og vedblev saaledes i næsten en Time. Imidlertid kom Tordenveiret nærmere, gik over Byen, og Lynet slog ned i Enkemadame Aagesens Hus paa Hjertnes, hvor det gik ned Skorstenen og stødte dennes Mure ud, dog uden at forvolde nogen synderlig Skade. Heldigvis vare Beboerne af den Del af Bygningen fraværende.
 
Kort efter slog Lynet ned paa Skibsreder P. A. Grøns nye Gaard i Torvegaden lige ved Torvet. Det splintrede en Flagstang, som var anbragt paa den til Gaarden stødende Taarnbygning, der imidlertid er tækket med Zink, fulgte nu langs Zinken ned til Tagrenderne og derfra ned gjennem de nedadgaaende Render og splintrede den Bordklædning, som nederst ved Jorden omgad disse. Der foraarsagedes saaledes heller ikke her nogen betydelig Skade ved Nedslaget.
 
Ogsaa paa flere Gaarde i Byens Nærhed skal Lynet have slaaet ned, men ligeledes uden at anrette nogen videre Skade. Blandt andre Steder kan nævnes Sommerfjøset paa Nordre Sværdstad, hvor der var fuldt af Kreaturer. Efter at Regnet var ophørt omtrent Kl. 9, vedblev det sikkert i flere Timer at lyne og tordne, men Uveiret havde fjernet sig saa betydeligt, at man kun undtagelsesvis kunde høre en svag Torden, hvorimod Himlen saa at sige Slag i Slag oplystes med et blasfende Lysskin.
 
Dagen efter var Luften ualmindelig forfriskende og behagelig. Ved Middagstid blev Himlen imidlertid stærkt overtrukken, og der faldt af og til lidt Regn.
 
Igaar Middag klarnede det vel op, men atter iaftes blev det skyet, og i Formiddag er Veiret mørkt og uroligt.
 
Sandefjords Tidende[ii] 21 august 1875
 
Af de i Ugens Løb ankomne Aviser se vi, at det Tordenveir, som gik over Sandefjord i Søndags Aftes, kom hertil fra Vestlandet og gik ind over Aarosund og Tansberg. Faa Steder synes det imidlertid at hade været fuldt saa voldsomt som her.
 
Fra Arendal berettes saaledes om et Par stærke Tordenbyger, der ogsaa førte med sig en god Del Regn. Lynilden skal have slaaet ned i et lidet Hus, dog uden at have anrettet videre Skade.  
 
Skiens Aviser skriver:
 
 «Søndag Aften trak et voldsomt Tordenveir ligeover Byen. Lyn og Torden fulgte lige paa hinanden, saa Vinduesruderne klirrede. En ung Gut, der gik ned over Præstebakken, faldt bedøvet om i Gaden. Da Lægen blev hentet, fandt han ham ved fuld Bevidsthed og istand til at tale, men forøvrigt uden Følelse eller Bevægelighed over hele Legemet. Noget ydre Mærke efter Lynet fandtes ikke paa ham. Gutten, i vis Nærhed Lynet maa have slaaet ned, befandt sig i Tirsdags aldeles uden Fare.»
 
Fra Tønsberg berettes i Byens Aviser kun:
 
«Søndag Aften gik der over Byen et stærkt Tordenveir med Regnbyger og hurtigt paa hinanden følgende stærke Lyn.»
 
I «Tunsbergeren» skrives fra Aarøsund: «Søndag Aften, mellem 8 ½ og 10 ½  især, rasede heromkring et voldsomt Tordenveir der forvoldte megen Ængstelse. Tordenveiret ophørte først efter 11 ½, da det tabte sig i sydost. Saavidt iagttaget, bevirkedes ingen Ulykke ved Lynnedslag heromkring».
 
Fra Fredrikstad skrives i «Tilskueren»:
 
«Efter en trykkende Varme begyndte det i Søndags Aftes Kl. 9 at regne temmelig stærkt, og samtidig lynede det saa heftigt, som man ikke aa flere Aar har seet det her paa Stedet. Vi ere uvidende om, at Lynilden nogetsteds i Omegnen har slaaet ned.»
 
Viser det sig saaledes end, at dette Tordenveir har været heftigt og voldsomt, saa viser det sig dog ogsaa, at vi ere blevne forskaanede for de Ulykker, som ikke sjelden foraarsages ved disse Naturbegivenheder.
 
Man læse til Exempel følgende Beretning fra London:
 
«En Tordenstorm af usædvanlig Styrke har Lørdag den 7de dennes herjet London. Lynet slog ned flere Steder og dræbte flere Personer, der gik paa Gaderne eller havde søgt Ly under Træer, ligesom ogsaa endel Heste rammedes.
 
Regnet flød i Strømme, og Mængden af det kan bedømmes efter det Faktum, at i det første heftige Udbrud af Stormen, som varede 30 Minuter, bleve Kjøkkener, Kjældere og Stue-etagerne oversvømmede i en Høide af 3 til 7 Fod.
 
Vandet blev presset op igjennem Rørene, og saa pludselig kom Flommen, at Folk, som sad tilbords og spiste, i enkelte Tilfælde knapt nok havde Tid til at naa ud, førend Møblerne begyndte at flyde i 3 til 4 Fod høit Vand.
 
Stormen var ogsaa ledsaget af Hagelbyger, som gjorde megen Skade i Haver og paa Tagene. Gaderne vare en længere Tid næsten ufarbare, og Værdien af de navnlig ved Vandets Indstrømning i Kjælderne ødelagte Effekter er meget. betydelig»