18750605 En god start på badesesongen

            Sandefjords Tidende[i] 5 juni 1875;
 
            «I Tirsdags begyndte den herværende Badeanstalt sin Virksomhed for iaar.
 
            Første Halvdel af Juni Maaned pleier her at være sur og kold, ligesom ogsaa Vegetationen i Regelen først henimod Midten af Maaneden er udviklet, og dette har derfor i de senere Aar, efter at Byen er bleven saa udvidet, at der ikke let bliver Mangel paa Logier, havt til Følge, at Badegjæsterne først indfinde sig her henimod St. Hansdag.
 
            I aar er imidlertid Juni Maaned begyndt under Veir- og Temperaturforhold, som i enhver Henseende ere saare heldige for Badningen. Vi have smukt og klart Veir, fuldstændig sommerlig Luft, Trævegetationen er fuldkommen udviklet, og den sædvanlige Sydvestvind har hidtil ikke generet.
 
            Der har ogsaa allerede indfundet sig omtrent et hundrede Badegjæster, hvoriblandt ikke faa fra Danmark, og man venter med hver Dag, at flere, som allerede ere anmeldte, ville komme, ligesom der ogsaa daglig indløbe nye Anmeldelser.
 
            Uagtet mange Logier, foruden de af allerede ankomne Badegjæster optagne, ere bortleiede, er der dog endnu ikke Mangel hverken paa bedre eller tarveligere Bekvemmeligheder.
 
            – Badeanstaltens Musikkorps, som hidtil har været holdt tilbage i Kristiania ved Tjeneste i Theatrets Orchester, er nu ankommet og paabegynder sin Tjeneste her imorgen».