Elektrisitet som Trækkraft

Vestfold[i], 17 mai 1884

Efterat Sporveis-Selskabene i London og Paris, som har gjort enkelte Forsøg med elektrisf Trækkraft, atter har ladet Sagen fare, har nu Sporveisselskaberne i Brüssel gjenoptaget disse Forsøg og besluttet at fortsætte dermed saa længe, til en definitiv Kjendelse, angaaende Elektrisitetens Anvendelse som Erstatning for Heste, kan afgives. Paa samme Tid skal Bekostningen ved Forandringerne paa det nøieste beregnes. I og for disse Forsøg, som naturligvis kun omfatter en Linie, har Aktie-Selskabet ladet bygge nye særskilte Accumulationsvogne, medens man ved de foregaaende Forsøg har anvendt de gamle Vogne, efter at de kun daarligt vare afpassede for den nye Anvendelse


[i] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18840517_4_38_1