187504 03 Det er tungvint å ikke ha Handels- og Sømandsforeninger

 
Sandefjords Tidende[i] 3 april 1875
 
«Bekjendtgjørelse.
 
   Tilfølge Finants- og Tolddepartementets Skrivelse til Amtet af 12te Febr. d. A. skal der angaaende en fra Toldinspektøren i Laurvig indkommen Forestilling af 19de Januar næstfør om en forandret Kontortid ved Toldstederne i Laurvigs Tolddistrikt foranlediges indhentet Erklæring desangaaende fra Toldstedernes Handelsforeninger, Sømandsforeninger og Formandskaber.
 
   Da der ingen Handels- og Sømandsforening existerer her i Byen, er jeg af Amtet i Skrivelse af 31te Marts sidstleden anmodet om at indhente Erklæringer, som forlangt fra Handlende og Søfarende i Sandefjord i et Møde, hvortil Toldopsynet bliver at varsle, hvorefter Formandskabets Erklæring bliver at indhente.
 
   Som Følge heraf indkaldes herved samtlige Handlende og Søfarende, saa talrigt som muligt, at møde paa Sandefjords Raadstue Fredag den 9de April førstk. Kl. 4 E. M. for at erklære sig om Sagen, ligesom ogsaa Toldopsynet ville behage at at give Møde og overvære Forhandlingerne samt meddele Oplysninger.
 
   Sandefjords Magistrat den 6te April 1875.

                                           C. F. Schanche».