Det brenner igjen!

Det brenner igjen!
 
Sandefjords Tidende[i] 3 november 1875
 
“I Nat er Sandefjord desværre atter bleven hjemsøgt af en heftig Ildebrand, som antog større Dimensioner end ved de to Brande, der rasede her forrige Aar.
 
Netop paa samme Punkt af Byen, hvor Ilden opstod ved den sidste Ildebrand 4de September f. A., opdagedes Ild inat omtrent Kl. 2.
 
Paa Grund af Tiden varede det temmelig længe inden nogen betydeligere Styrke af Mandskab samlede sig ved Brandstedet, ligesom ogsaa Vandkjørselen besværliggjordes derved, at Gaderne i Byen paa enkelte Steder ere næsten ufremkommelige, paa Grund af Arbeiderne ved den nye Vandledning.
 
I Løbet af 2 a 3 Timer nedbrændte derfor saavel Hovedbygningerne som alle Udhuse paa 3 forskjellige Matrikelnumere, og der var Fare for, at man ikke skulde have formaaet at indskrænke Ødelæggelsen hertil, hvilket dog lykkedes, hovedsagelig paa Grund af det aldeles stille Veir.
 
Ilden opkom i Underfoged Holths nyopbyggede 2-Etages Gaard i Bugaardsgaden[ii] og forplantede sig derfra til begge Nabogaardene, Bager Hems nyopbyggede Gaard og Kjøbm. Jørgen Osmundsens Hjørnegaard til Løkkegaden; dennes Nabogaard, tilhørende Kapt. Carl Bryde, blev ligeledes antændt, og alle disse Gaarde, hvis Udhusbygninger stødte til hverandre, nedbrændte totalt.
 
Strax under Begyndelsen af Branden var Ilden sprungen over Bugaardsgaden og havde antændt Madame Christine Nielsens nyopførte store 2-Etages Gaard, hvorfra Ilden atter forplantede sig nedover mod Vest og Abr. Christensens, Halvor Ellingsens og Skomager Jørgensens Dødsboes Huse nedbrændte aldeles.
 
Ogsaa et Par Udhusbygninger, beliggende paa den anden Side af Bækken paa Hjertnes og tilhørende det ene Madame Nielsen og det andet Hans Ingebrigthsen, nedbrændte total.
 
Om Ildens Opkomst ved man naturligvis intet Bestemt. Der skal imidlertid være Formodningen om, at den kan være opstaaet hos Handlende D. Christophersen, som boede tilleie i Underfoged Holths Gaard, og som skal have havt selskab hos sig til henimod den Tid, da Ilden først opdagedes”.
 
Sandefjords Tidende[iii] 6 November 1875
 
«Sandefjord den 6te November.
 
«Vi tro, at det vil have sin Interesse at blive bekjendt med hvor betydelige de Værdier ere, som ere gaaede tabte ved Ildebranden her Natten mellem Tirsdag og Onsdag, og vi have derfor søgt at skaffe os Oplysninger derom, hvilke vi antage for paalidelige og derfor her meddele, idet vi begynde med den Gaard, i hvilken Ilden opkom.
 
Underfoged Holths nye Gaard No. 145 a var assureret i den almindelige Brandforsikring for 1,460 og i Kristiania almindelige Brandforsikringsselskab for 1,700 Spd., tilsammen 3,160 Spd. Gaarden beboedes ikke af Eieren, men derimod af 1) Skomager H I. Hansen, der intet havde assureret, meu fik endel reddet, 2) Handlende D. Christoffersen, hvis Indbo og Varebeholdning var assureret for 1,500 Spd. og hos hvem Ilden formodentlig opstod; 3) Enkemadame Hoel, som netop var indflyttet og endnu ikke havde begyndt den Handel, hun agtede at drive. Hun havde i den Anledning netop erholdt hjem Varer, saavidt vi have erfaret, for 400 Spd., hvilke ikke vare assurerede, men brændte. Hendes Indbo var assureret for 200 Spd; og endelig 4) Navigationslærer Oluf Jacobsen, som dog ikke boede der, men derimod benyttede Lokalet til sin Skole, hvis ikke assurerede Inventarium m. m. samt Kul og Ved, alt til en samlet Værdi af over 200 Spd., brændte.
 
Kjøbmand Jørgen Osmundsens Gaard No. 145 b var assureret for 2,350 og hans Indbo og Varelager for 6000 Spd.
 
Madam Kirstine Nielsens nye Gaard No. 146 var assureret for 3,100 Spd. i Throndhjems Brandforsikringsselskab; hendes Indbo og Varelager for 3,000 Spd.
 
Abraham Christensens faldefærdige Hus No. 147 var assureret for 270 pd., hvorimod Beboerne intet havde assureret.
 
Bager Hems nye Gaard No. 148 var assureret for 1,760 og hans Varebeholdning og Indbo, af hvilket han fik endel reddet, for 700 Spd.
 
Halvor Ellingsens Hus No. 149 var asureret (i Aaret 1868) for 900 Spd., men er bleven kostet betydeligt paa siden den Tid. Hans Indbo var kun assureret for 200 Spd. og han fik saa godt som intet reddet.
 
Skomager Jørgensens Dødsboes Hus var assureret for 530 Spd.
 
Captein Carl Brydes Gaard i Løkkegade No. 174 var assureret for 4000 Spd. hans Indbo for 2500 Spd. Endel Møbler, hvoriblandt et Piano, reddedes, men Størstedelen fortæredes af Ilden.
 
Desuden have sorskjellige af Naboerne til de afbrændte Gaarde lidt betydeligt ved Udflytning, men havde assureret for ialt 2,000 Spd. i C. a. B. Tabet endnu ubekjendt.
 
Ligesom den almindelige Brandforsikring ved denne Ildebrand lider et Tab paa 11 a 12,000 Spd, saaledes vare af de private Assuraneceselskaber «Throndhjems Brandforsikringsselskab» interesseret for 12,300 Spd. hvoraf var reassureret 5750 Spd; «Storebrand» (Christiania almindelige) for 6,000 Spd., hvoraf intet reassureret og «Norden» for 2,500 Spd. hvoraf 500 var reassureret.
 
Det samtlige Tab bliver saaledes over 32,000 Spd., altsaa ikke lidet mere, end hvad vort Vandværk vil komme til at koste.
 
Man ser saaledes, at det forholdsvis er betydelig Summer, som ere tabte for de forskjellige Assuranceforeninger, foruden at de Brandlidte, baade de, som have assureret og de, som nu maa angre, at de ikke have gjort det, lide Tab og Ulemper paa forskjellige Maader.
 
Den offentlige Mening her i Byen ønsker, mere, end den egentlig haaber, at der maatte kunne tilveiebringes Oplysning om, hvorledes denne Ild er opkommet.
 
Forhørene optages af Politimesteren, Byfoged Schanche. Han var ikke saa heldig at faa opklaret noget om Oprindelsen til Ilden ved de to Ildebrande, som rasede her forrige Aar.
 
Maaske han kan være heldigere iaar. Ilden rasede som bekjendt Natten mellem Tirsdag og Onsdag, og Forhørene i den Anledning begyndte allerede i Thorsdags. Om de hidtil have givet noget Udbytte, er os ubekjendt».
 
Sandefjords Tidende[iv] 13 november 1875
 
«Sandefjord den 13de November.
 
Vi have havt Leilighed til at gjennemlæse Protokollen over de 3 Forhør, som i Anledning af den stedfundne Brand ere optagne her i Torsdags, Fredags og Lørdags, og i hvilke 16 forskjellige Deponenter af alle Aldere og begge Kjøn have afgivet Forklaring. Vi kunne fatte os i al Korthed angaaende Resultatet af Forhørene.
 
Det er ganske vist, at der Natten mellem 2den og 3die ds. rasede en heftig Brand her i Sandejord, som fortærede og ødelagde Værdier for nogle og treti tusinde Speciedaler, og det maa ogsaa ansees for ganske vist, at denne Ild udbrød i Gaarden Nr. 145 a.
 
Det er temmelig vist, at Ilden udbrød i den Del af ovennævnte Gaard, der beboes af Handlende Christoffersen, eller rettere i en Gang, som stødte til dennes Butik og Værelse, samt at der i denne Gang under Trappen har været et Aflukke, hvilket benyttedes af bemeldte Christoffersen som Opbevaringssted for nogle Olieklæder.
 
Det er maaske muligt, men just ikke meget sandsynligt, at Ilden kan skrive sig fra disse omtrent en halv Snees Olietrøier og Buxer, som han (nemlig Christoffersen) havde faaet for 8te Dage siden og som laa sammenpakkede paa Gulvet paa en Maatte, uden Bedækning over sig. (Hvor grusomt i denne Kulde! Det maa formodentlig være i Erkjendelsen heraf, at man har tænkt sig Muligheden af, at de mishandlede Buxer og Trøier selv kunne have søgt at skaffe sig Varme). Han havde faaet omtr. 30 saadanne fra Carl Olsen i Arendal, og de øvrige havde han taget af og lagt i Butiken.
 
Brandnatten eller Aftenen før havde han ikke havt Hænderne i bemeldte Olieklæder (Buxerne og Trøierne) eller behandlet dem paa nogen Maade, og da (skal formodentlig være: da han sidste Gang behandlede dem eller havde vender i dem) var det i Butiken, idet han skildte dem fra de øvrige.»
 
Vi kunne ikke give mer, end vi have faaet, og anden Antydning, end den her anførte, om Aarsagen til Ildens Udbrud have vi ikke kunnet finde i Forhørene.»

 


[ii] Gjetningsvis omkring krysset mellom Prinsens Gate, Torvgaten og Holmbroen og bortover mot Dronningens Gate.