Byskolens spede begynnelse

 

Vestfold[1], 3 september 1884

«Sandefjord den 3dje Septbr.

Opførelse af en ny Skolebygning fo vo By er en af de Sager, som nu neppe taaler lang udsættelse. Eleveantallet ved Byens Offentlige Skoler har i de senere Aar stadig vokset, og der er al Sandsynlighed for, at dette fremdeles vil blive Tilfældet.

Fortiden har Skolerne 478 Elever, hvoraf 358 sæger Almuskolen og 120 Borgerskolen.

Den gamle Skolebygning, som i flere Aar har vist sig at være for trang, uagtet elevantallet har været mindre, kan saaledes nu paa langt nær ikke tilfredsstille de Fordringer, der stille til en blot nogenlunde tidsmæssig Skole. Der findes i den gamle Bygning intet Læseværelse, der har det rumindhold, Elevtallet kræver, og enkelte Værelser er den Grad smaa og trange, at eleerne formelig maa stappes ind. I timevis at maatte holde Skole i saa fuldpakkede rum, hvori der til og med er yderst daarlig eller slet ingen Veentilasjon, er lidet lykeligt, paa samme Tid som Undervisningen selvfølgelig hemmes formedelst den ringe Plads for hvert Barn.

Det blir derfor nu en tvingende Nødvendighed at tage Spørsmaalet om Anskaffelse af en ny Skolegaard under Behandling. Forhaabentlig vil dette snart ske, da der er skeet Henvendelsee til Skolekommisjonen i Sagens Anledning».


  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18840903_4_69_1