18740722 Brann!

«Sandefjord den 22de Juli 1874 [1].
 
     Sandefjord hjemsøgtes i Mandags af en Ildebrand, der let vilde have kunne ødelægge en stor Del af Byen, hvis Vinden, som næsten stedes, ialfald midt paa Dagen, pleier at blæse temmeligt heftigt, ikke den Dag havde værer baade ualmindelig moderat og blæst fra S. V..
 
At Byen ikke blot er uden tilstrækkelig Vandledning, men at ogsaa det tarveligste Surrogat, hvormed man nu i over 15 Aar har ladet sig nøie, allerede for længere Tid siden har ophørt at tilføre det nødvendigste Vand, er naturligvis Hovedgrunden, til at Ildebranden fik saa stor Udbredelse, som den gjorde, uaget at Folkehjælpen baade kom hurtig tilstede og var større, end man under almindelig Forhold kan gjøre Regning paa.
 
En stor del af Badegjæsterne ydede nemlig en baade opmuntrende og værdifuld Hjælp saavelved at redde som ved at deltage i Slukningen.
 
Henimod Kl. 3 opdagedes tilfældigvis, at der var opkommet Ild i Henrik Hem juniors Bageri i Storgaden.
 
Hvorledes Ilden er opstaaet kunne vi ikke meddele, eftersom der endnu ikke er optaget Forhør, da vi nedskrive denne Beretning.
 
Alle Folkene havde forladt bageriet, saa at Ilden fik Leiliighed til at udbrede sig, forinden den opdagedes. Havde man nu havt tilstrækkeligt Vand, vlde Ilden, under de Gunstige Veirforhold, upaatvivelig have kunnet blive indskrænket til selve Bageriet, medens den nu greb mere og mere om sig.
 
Allerede lidt over Kl. 3 havde den antaget saadan Karakter, at Autoriteterne fandt sig foranledigede til at telegrafere til Laurvig efter Hjælp.
 
I Løbet af 3 Timer nedbrændte de nedenfor nævnte 5 Gaarde med tilhørende Udhusbygninger paa Storgadens østre Side, medens Byens Kirke, som ligger paa dens vestre Side, var stærkt truet. Alle mod gaden værende Ruder ere saaledes sprungne.
 
Dog var Faren størst for J. A. Johnsens ligeledes paa den vestre Side af Storgaden liggende 2etages Gaard, som tidligere har været Hotel og ny benyttes af Samlaget for Brændevinshandelen.
 
Det lykkedes at redde denne Gaard, som imidlertid blev betydelig rmponeret. Havde Ilden faaet Magt her, havde der kun været lidet Haab for Alt, hva der ligger Vesten for den.
 
Omtrent Kl. 5 ½ var man omsider Herre over Ilden, og da nu Brandmandskab fra Laurvigankom under Ingeniør Wessels Ledelse, saa at man fik friske og forøgede Kræfter til at betvinge Ilden, indskrænkedes denne til at fuldende Ødeleggelsen der, hvor den uafbrudt havde raset.
 
Henimod Morgen afreiste Mandskabet fra Laurvig, og Tirsdag Morgen Kl. 6 kunde man med Sikkerhed anse al Fare for overstaaet.
 
Der var fremmødt et betydeligt antal heste, som idelig tilførte Vand fra Fjorden. Det fortjener at fremhæves, at den kvindelige Del af Byens Beolkning viste en virksom og ufortrøden Hjælp ved at lange Vand saavel nede ved Fjorden som ved Brandstedet.
 
Kun en ubetydelig Del Indbo er brændt, men naturligvis er meget blevet beskadiget.
 
En stor Trælastbeholdning, tilhørende Forbrugsforeningen, gik op i Luer. Adskillige Familier af Badegjæster, som boede i de afbrændte Bygninger, fik itide sine effekter reddede, saa at der for disse kun vil være et ubetydelig tab.
Det er tilfredsstillende at berette, at Ingen er kommen tilskade ved Branden.
 
De nedbrændte Bygninger, som ere assurerede i den almindelige Brandforsikringsindretning, ere følgende:
 
Nr. 107     tilhørende Henrik A. Hem          assureret for    3120 Spd.
 ‘’  109d    tilhørende Carl Hame               assureret for     2700  ‘’
 ‘’  109a    tilhørende Politibetjent Holth    assureret for      2300  ‘’
 ‘’  109b    J. A. Johnsens Leiegaard          assureret for     1910  ‘’
 ‘’  109c    Forbrugsforeningen                  assureret for     1420  ‘’
                                                             Tilsammen      11,450 Spd.
 
og desuden Maler Tandbergs udhus, assureret i privat Indretning.
 
I Løsøres Assurance vare «Christiania almindelige Brandforsikringsselkab» interesseret med 2500 Spd., «Norden» med 2000, «Trondhjems» med 5000 (hvoraf dog 1900 reassureret), «Norge» med 1600 og «Sverige» med 3500 Spd. Selskabet «Svea» som ogsaa har Agent her i Byen, var ikke interesseret.
 
Som ovenfor meddelt er imidlertid Størstedelen af Indboet reddet, saa Tabet for disse Assuranceselskaber neppe bliver betydeligt».
 
 
Området[2] der brannen fant sted: