Arbeidersamfundet kommer tilbake?

Vestfold[i], 1 oktober 1884

(Indsendt.)

Lørdag 20de September indbød Firmaet «Sandefjords Værksted» sine Arbejdere til et festligt Arrangement ianledning af, at Dampbaaden «Færdig» nylig var gaaet paa Vandet.

Festligheden fandt Sted paa Værkstedets rummelige Snedkerværksted, der for Anledningen var besat med Borde og Bænke og dekoreret med Grønt og som godt oplyst gav et festligt Præg og gjorde et godt Indtryk paa de Besøgende, der indfandt sig ca. Kl. 5 ½ om Eftermiddag.

Efter en rigelig Beværtning med Øl og Smørrebrød gav Firmaet en Redegjørelse for Festens Anledning og takkede Arbejderne i Almindelighed og Værkstedets Formand i Særdeleshed for den Velvilje og Dygtighed, hvorited de havde varetaget Værkstedets Tarv under sin Virksomhed.

Blandt de Besøgende befandt sig ogsaa Verkstedets Bygmester, der modtog særlig Opmærksomhed for Verkstedets hurtige og tilfredsstillende Opførelse.

Bygmesteren takkede og ønskede Værkstedet fremtidig Lykke og Held.

Derpaa tømtes en Skaal og Ordet erklæredes frit. En af de tilstedeværende gav en Oversigt over de forskjellige Klassers Uundværlighed for hverandre, og betonede Arbejdets store Velsignelse, hvorefter Firmaet takkedes for den Omhu og humane Omgang, de udviser mod sine Underordnede samt for nærværende hyggelige Festlighed.

En Skaal blev derpaa udbragt for Værkstedets beredvillige Formænd, der fra alle Kanter fandt Sympathi, samt en gjensidig Tak Arbejderne imellem for en venlig Omgang paa Arbejdsstedet.

Efter ny Forfriskning fik man saa en Svingom, og Samtaler og Sang tjente til Afveksling.

Kl. ca. 12 sluttede Festen med Tak til de tilstedeværende Damer og et Leve blev udbragt for den norske Kvinde, hvorpaa man bød Godnat og skiltes med Ønsket om Held og Fremgang for Sandefjords Værksted og med Indtrykket af en endt mindeværdig Aften.

Ønsket om et Arbejdersamfund blev udtalt og et Møde for at oprette et saadant blev enstemmig besluttet afholdt i nærmeste Fremtid.

Ærbødigst Sandefjords Værksteds Arbejdere.

I Samme avis:

Vestfold[ii], 1 oktober 1884

(Indsendt)

            Til

            Arbeidersamfundets bestyrelse.

            Man tillader sig herved at henstille tiil den ærede Bestyrelse, om det ikke nu kulle være værdt at tænke paa Gjenoptageelsen af Arbeijdersamfundets Virksomhed. I ca. 3 Aar Sandefjords Arbejdersamfund nu hvilet, og det kan vel være længe nok. Saavidt os bekjednt er Trangen til et Arbejdersamfund nu paany pstaaet blant mange her, iaalfald tales der nu Mand og Man imellem meget om Gavnligheden og Nytten af et saadant. Vi skulde derfor anse det øsnkelig, om der nu blev gjort noget for, at det igjen kunde komme i gang.

            Vi tillader os derfor at anmode Bestyrelsen om at sammenkalde et Møde af Interesserede til Drøftelse af denne Sag.

                                   Mange ældre Samfundsmedlemmer.

Vestfold[iii], 11 oktober 1884

            Arbeidersamfundet hersteds har nu I flere Aar været uvirksomt. Ifølge omstaaende Bekjendtgjørelse fra Bestyrelsen agter mman imidlertid nu at sætte det igang igjen, og vi tror, at dette er en god Tanke, der fortjener at vinde Tilslutning. Der kan nemlig ingen Tvil være om, at jo en saadan Forening her som andre Steder kan være god og gavnlig, ogg det vilde derfor være beklageligt, om Sagen nu af Mangel paa Interesse skulde matte indstilles.

            Uden nærmere at udtale os herom i dag, skal vi opfordre enhver, der ejer Interesse for et Arbeijdersamfund i vor By, til talrigt at indfinde sig til det Diskussonsmøde, som i morgen Eftermiddag Kl. 6 afholdes paa Hr. Thorsens Sal ved Ruklebroen.

Vestfold[iv], også, 11 oktober 1884, forteller fra stiftelsen av det norske Arbejdersamfund og et vedtak på dettes møte foregående tirsdag:

            Det norske Arbejdersamfund, som i disse Dage er stiftet i Kristiania, har i Møde i Tirsdags vedtaget følgeende Program for sin Virksomhed:

 1. Lovlydighed – Sedelighed – Ædruelighed.
 2. Omsorg for arbejdsudygtige og gamle Arbeidere ved Staten.
 3. Almindelig Stemmeret.
 4. Afskaffelse af Told paa de Livsfornødenheder, Arbejderen behøver tl sin og sin Familjes Underhold
 5. Indførelse af Normalarbejdsdag
 6. Samvittigheedsfuldt Arbeide, men rimelig Arbejdsløn.
 7. Arbejderens Delagtghed i Arbeijdets Nettoafkastning.
 8. Fri Skoleundervisning i Stats- sm Kommuneskoler
 9. Fri og offentlig Retspleie.

Og videre i Vestfold[v], 11 oktober 1884, en gjentagelse av annonsen fra forrige nummer:

Arbejdersamfundet!

            Ældre Medlemmer af Sandefjords Arbejdersamfund og andre fra Byen og Omegn, det maatte interessere sig for Gjenoptagelsen af Samfundets Virksomhed, anmodes om at møde paa Hr. Maler Thorsens Sal ved Ruklebroen førstkommende Søndag den 12te ds. Kl. 6 Eftermiddag for at diskutere og om mulig træffe nærmere Bestemmelse i Sagens Anledning.

            Talrigt Møde forventes

            Sandefjord 7de Oktober 1884.

                                               Bestyrelsen


Vestfold[vi], 15 oktober 1884, har et referat fra møtet i Thorsens sal:

Arbejdersamfundet.

Til Diskussionsmødet i Søndags angaaende Gjenoptagelsen af Arbeidersamfundets Virksomhed var fremmødt omkring 40 Mand.

Udtalelserne i Sagen gik enstemmig ud paa, at man snarest mulig burde søge at faa Samfundet igang igjen, og henstilledes det til Bestyrelsen med det første at sammenkalde Generalforsamling til Valg af Bestyrelse og til mulig Vedtagelse af enkelte Forandringer i Samfundets Love.

Som saadanne Forandringer paapegedes i Mødet særlig § 10, der bestemmer den aarlige Kontingent til 4 Kroner. Endel troede nemlig, at denne muligens kunde taale at nedsættes noget.

Mødet gav i det hele det Indtryk, at Trangen til et Arbejdersamfund nu paany var vaagnet, og det tør saaledes haabes, at det ikke vil falde saa besværligt at faa det i Virksomhed igjen.

Glædeligt vilde det ogsaa være, om saa kunde ske; thi her i Byen er det nu saa, at Arbejderen ikke har mange Steder at ty hen til i ledige Stunder, og man erindre, at det er Samfundets Formaal, at skaffe sine Medlemmer nyttig og forædlende Underholdning og et hyggeligt Tilflugssted i deres Fritimer.

Arbejdere og Arbejdervenner, lad derfor Arbejdersamfundet nu vinde eders Tilslutning.


Vestfold[vii], 15 oktober 1884

            Arbeidersamfundets Sygekasse. Opmærksomheden henledes paa Generalforsamlingen, som afholdes i Goodtemplarlokalet paa førstkommende Fredag den 17de ds. Kl. 7 Aften.             Sygekassen har et godt formaal og fortjener derfor Støtte og Tilslutning.

Vestfold[viii], 15 oktober 1884

Arbeidersamfundet

afholder  Generalforsamling Søndagen den 26de Oktober paa Hr. Thorsens Sal ved Ruklebroen Kl. 6 Eftrm. til Behandling af følgede Sager:

 1. Valg paa ny Bestyrelse og Casserer
 2. Forslag om Forandring i Samfundets Statuter, fornemmelig §§ 6 og 10.

Sandefjord den 15de Oktob. 1884.

            I Forbindelse med ovenstaaende gjøres herved bekjendt med, at Liister til Tegning af nye Medlemmer er nedlagte i «Vestfolds» Expedition, hos Kjøbmand H. H. hauge og hos Glasmester Oluf Andersen.

                                                           Bestyrelsen.

Vestfold[xi], 18 oktober 1884

Sandefjord den 18de Oktober.

Arbejdersamfundets Sygekasse. Generalforsamlingen igaaraftes var kun tyndt besøgt.

Viseformanden, Handelsborger O. Nilsen, valgtes til at lede Forhandlingerne. Først foretoges Valg paa ny Bestyrelse med saadant Udfald: Sognepræst Jespersen med 12 Stemmer, Handelsborger O. Nilsen med 12, Organist Windingstad med 12, Meieribestyrer Ole Gogstad med 8, Sadelmager S. M. Petersen med 7 og Boghandler Joh. Andersen med 6 Stemmer.

Dernæst valgtes Kjøbmand Hauge og Lærer Kvam til at revidere Sygekassens Regnskaber for Aaret 1883. Man besluttede derpaa, at Honoraret til Sygekassens Læge, Hr. Doktor Freng, forhøjes for indeværende Aar tilKr.150. Ligeledes bevilgedes Kassereren, Hr. Kjøbmand Jørgen J. Anderssen, der hele forrige Aar uden nogensomhelst Godtgjørelse havde ført Sygekassens Regnskaber, et Honorar af 60 Kroner som Kasserer for 1884.

I Mødet udtaltes Ønskeligheden af, at en Beretning om Sygekassens Stilling og Virksomhed blev indrykket i Byens Aviser, hvilket antagelig straks vil ske.

Sygekassens Bestyrelse valgte til Formand O. Nilsen og til Viseformand S. M. Petersen.

Vestfold[xii], 25 oktober 1884

Arbeidersamfundet. Generalforsammlingen i morgen Eftermiiddag Kl. 6 i Hr. Thorsens Sal ved Ruklebroen bringes i Erindring. Der skal foretages Valg paa ny Bestyrelse og Kasserer, ligesom Forslag til Forandring i §§ 6 og 10 i Samfundets Statuter foreligger til Behandling. Enhver der interesserer sig for Arbeidersamfundet, bør da møde frem.


Vestfold[i], 29 oktober 1884

            Arbeidersamfundet. I Generalforsamlingen i Søndags vedtoges den Forandring § 6 i Samfundets Statuter, at Bestyrelsen skal bestaa af 5 Medlemmer istedenfor som hidtil af 8.

            Ligesaa vedtoges efter nogen Diskussion den Forandring i § 10, at Kontingenten, som før var 1 Krone Kvartalet herefter bliver 80 Øre pr. Kvartal.

            Valget paa Bestyrelse fik saadant Udfald: Lærer Kvam 30 stemmer, Løjtnant Simonnæs 23, Arbeifer Timan Kristiansen 15, Smed Berg 14 og Kjøbmand Heenri Halvorsen 12 Stemmer, sidstnævnte efter Lodtrækning med Bager Kristofersen og Skomager H. Sørensen der hver ogsaa havde 12 Stemmer. Dernæst havde Kjøbmand Jørgen Andersen 10, Kæmner hansen 9 og Kjøbmand H. Hauge og Glasmester Oluf Andersen hver 6 Stemmer.

Vestfold[ii], 5 november 1884

            Arbeidersamfundet gjenoptager sine Møder fra Tirsdaf den 11te ds i Hr. Underfoged Holths Gaar i Langgaden. Ved Aabningen vil der blive afholdt en Fest, hvortil Kontingenten er sat til 25 Øre pro persona. – Program senere. – Deltagere kan tegne sig i Ekspdt. Og hos Undertegnde.

            Det bemærkes, at intet Medlem faar Adgang til Samfundets Lokaler, forinden har ha sin Billett behørig Kvitteret for hvert kvartal og kan de tegnede Medlemmer faa dette gjort ved at henvende sig til Samfundets Kasserer, der fra den 6te ds. træffes i Lokalet hver Kveld fra Kl. 7 til 8.

            Nye Medlemmmer kan tegnes hos Kassereren paa samme Tid, i «Vestfold»s Ekspedisjon og hos Undertegnde.

            Sandefjord, 5te Novbr. 1884

                        Henri K. Halvorsen

                                   Formand

Vestfold[i], 8 november 1884    

Norske Arbejdere i By og paa Land !

Det norske Arbeiderforbund er stiftet; der eksisterer altsaa nu en Organisasjon med det Formaal at samle Landets Arbeidere af alle Fag og alle Arbeidsbrancher til Samvirken for fælles Interesser og til Værn om fælles som den Enkeltes Rettigheder. Det norske Arbeiderforbund er stiftet af Arbeidere – for Arbeiderne og vil virke ved Arbeiderne til Arbeidernes Vel!

Nu staar det til Arbeiderne selv, om Organisasjonen skal kunne bringe dem de Fordele, man har Ret til at vente. Dette vil ske, om de i Enighed slutter sig sammen og med Ihærdighed arbeider videre paa det givne Grundlag. Nytten og Nødvendigheden af en saadan Sammenslutning og et saadant Arbeide er saa selvindlysende, at vi anser en nærmere Paavisning deraf overflødig; vi gaar ud fra, at disse Almensandheder alt forlængst er gaaet op for Arbeiderne ogsaa hertillands.

I fast Forvisning herom tillader vi Undertegnede os som midlertidig valgt Bestyrelse for det norske Arbeiderforbund at stille en indstændig Opfordring til Arbeiderne i By og paa Land om at slutte sig til den istandbragte Organisation. Arbeider-Lag (mindst 2 Medlemmer) og eventuelt Seksjoner (naar der paa samme Sted er stiftet mindst 5 Lag) – kan stiftes paa ethvert Sted i Landet.

Love for Arbeiderforbundet saavelsom en af Bestyrelsen udarbeidet «Norm til Regler for Arbeider-Lag» vil kunne erholdes franco tilstillet ved Henvendelse til undertegnede Formand, hos hvem ogsaa Oplysninger Forbundet forøvrigt vedrørende vil kunne erholdes.

Kristiania den 30te Oktober 1884. G. A. Wigforss, , p. t Formand.

M. Larsen. P. Christensen. M. Evensen. C. J. Fjeld, Sekretær.


Vestfold[i] 8 november 1884

            Arbeidersamfundet. Opmærksomheden henledes paa, at Safundet aabnes førstkommende Tirsdag Aften Kl. 8 med en liden Festlighed. Det var ønskeeligt, at samtlige Medlemmer vilde deltage. Kontingent kun 25 Øre. Idet vi iøvrigt henviser til nedenstaaende Bekjendtgjørelse skal vi specielt gjøre opmærksom paa, at Byens Sangforening har lovet at deltage og afsynge en del Sange.

            Samtidig minder vi om, at nye Medlemmer kan tegnes hos Samfundets Formand, Kjøbmand Henri Halvorsen og hos Kassereren Kjøbmand Jørgen Andersen samt i Byens Avisekspedisjoner.


Vestfold[i] 8 november 1884

Arbeidersamfundet

Gjenoptager sine Møder fra Tirsdag den 11te ds. i Hr. Underfoged Holths Gaard i Langgaden. Ved Aabningen vil der blive afholdt en Fest, hvortil Kontingenten er sat til 25 Øre pro persona – Program senere. – Deltagere kan tegne sig i Ekspdt. og hos Undertegnede.

            Det bemærkes, at intet Medlem faar Adgang til Samfundets Lokaler, forinden han har sin Billett behørig kvitteret for hvert Kvartal og de tegnede Medlemmer faa dette gjort ved at henvende sig til Samfundets Kasserer, der fra den 6te ds. træffes i Lokalet hver Kveld fra Kl. 7 til 8.

            Nye Medlemmer kan tegnes hos Kassereren og hos Undertegnede.


Vestfold[i] 8 november 1884

Arbeidersamfundets

Aabningsfest

(Tirsdag den 11te dennes)

            Deltagerne møder Kl. 8 præcis med sine Damer og vil der udover Aftenen blive afvexlet med Sang, Musik, Oplæsning og Taler, ligesom man vil faa Anledning til at faa sig Svingom. Ved 10-tiden serveres Kaffe.

            De, der ønske at deltage, maa forinden henvende sig til Kassereren for at faa sin Samfundsbillet i orden. Kassereren træffes hver Aften fra Kl. 7 til 8 i Lokalerne i Holths Gaard i Langgaden (forhen Auktionslokalet).

            Sandefjord 8de November 1884

Henri K. Halvorsen

p. t. Formand


Vestfold[i], 12 november 1884

            Arbeidersamfundet. Aabingsfestligheden igaaraftes havde samlet saa mange Deltagere, som Lokalet kunde rumme. Salen var pyntet med Flag og over Talerstolen saaes Norges Løve i rødt Felt, hvorunder i forgyldt Ramme læstes Ordene:

Hvad Solskin er for det sort Muld

Er sand Oplysning for Muldets Frende;

Langt mere værd end det røde Guld

Det er sin Gud og sig selv at kjende.

            Samfundets Formand, Hr. Kjøbm. Henri K. Halvorsen, aabnede Festligheden, idet han i anslaaende Ord udtalte Ønsket om, at det nu paany dannede Samfund maatte vise sig at eje Livskraft og Evne til at udrette noget godt. Lærer R. Kvam talte dernæst for Samhold, Enighed og Kjærlighed, der var Betingelsen for, at Samfundets Formaal kunde fremmes. Folkehøjskolelærer Oddmund Vik, der tilfældigvis var tilstede, holdt derpaa under stor Tilslutning en længere Tale paa Maalet Idet han gik du fra Eventyret om Gutten, der gjætede Kongens Harer, fremholdt han, at Samfundet altid maatte bæres af en ledende Tanke, thi uden en saadan kunde det ikke bestaa.

            Mellem Talerne gav Sangforeningen et Par Sangnummere, der lønnedes med Forsamlings levende Bifald, ligesom ogsaa et Par Musiknummere modtoges med livlige Haandklap.

            Efter at dernæst Hr. Løjtnant Simonnæs i varme Ordlag havde talt for Sangforeningen, serveredes under gemytlig Stemning ved 10 Tiden en Kop Kaffe, hvorefter man tog sig en Svingom til Kl. 1, da Festligheden sluttedes.

            Under Festen opvartedes ikke med noget Slags Stærke Drikke; men Stemning blant deltagerne var hele Tiden festligt og belivet.

            Tilslut være Sangforeningen takket, fordi den velvillig deltog og ved sine Sange saa væsentlig bidrog til festlig Hygge.

Vestfold[xxi], 22 november 1884

Arbejdersamfundet.

            De Damer og Herrer af Arbeidersamfundets Medlemmerr, der maatt ille være med paa Dannelsen af en dramatisk Forening inden Samfundet, anmodes om att afgive Møde i Lokalet førstk. Mandag Aften.

            Henri K. Halvorsen
[i] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841112_4_89_1

[i] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841001_4_77_1

[ii] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841001_4_77_1

[iii] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841011_4_80_1

[iv] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841011_4_80_1

[v] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841011_4_80_1

[vi] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841015_4_81_1

[vii] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841015_4_81_1

[viii] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841015_4_81_1

[xi] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841018_4_82_1

[xiii] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841025_4_84_1

[xiv] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841029_4_85_1

[xv] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841105_4_87_1

[xvi] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841108_4_88_1

[xvii] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841108_4_88_1

[xviii] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841108_4_88_1

[xix] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841108_4_88_1

[xx] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841112_4_89_1

[xxi] https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18841122_4_92_1