18741014 Badet: et investeringsobjekt

Sandefjords Tidende[i], 14 oktober 1874, driver investeringsanalyse:
 
«Det skal efter Forlydende for Tiden være under Ventilation at samle Aktierne i Sandefjords Badeanstalt paa en Haand og overdrage Eiendomsretten til en enkelt Mand, der betre end et Akiteselskabs Bestyrelse vil kunne fyldestgjøre de Krav, der stilles til en fremskridende Anstalt af denne Art.
 
En yngre, anseet Læge, Hr. Reservelæge Fredrik Thaulow, der antages i særegen Grad at være i Besiddelse af de Egenskaber, som udkræves for Overtagelsen og Administrationen af Badet, har erklæret sig villig til at kjøbe dette, og paa Basis af de med ham førte Underhandlinger have DHrr. Tho. Joh. Heftye og Apotheker Taulow, der tilsammen eie Halvparten af Aktierne i Badeanstalten, den førstaævnte 1022, og den sidstnævnte 22 Aktier – Aktiernes Antal er tilsammen 250 – nylig udstedt et Cirkulære til de øvrige Aktieeiere, hvori de for sit Vedkommende indgaa paa en Overdragelse og opfordre de øvrige Medeiere i Badet til at slutte sig til dem, for at Badets Bestemmelse bedre kan opfyldes.
 
Tanken skal efter Forlydende være, at Hr. Thaulow kunde overtage Badets Aktiva og Passiva samt give 75 pClt. af Aktiernes paalvdende Beløb. De to Hodedaktieeiere skulle anbefale Overdragelsen paa saadanne Vilkaar, og Planen agtes forelagt en Generalforsamling til Afgjørelse.
 
            Ovenstaaende Reklame for et eventuelt Salg af den herværende Badeanstalt læses i Morgenbladet for ilørdags. Badeanstaltens Bestyrelse bestaar blandt andet af tvende Medlemmer i Kristiania, nemlig DHrr. Apotheker Thaulow og Consul Peter Petersen.
 
Som man ser er den første af disse Herrer en af dem, som have udstedt det ovenomtalte Cirkulære. Den anden, Consul Petersen, har – Morgenbladet for Søndag og følgende Dage indrykket et Avertissement, hvori han bekjendtgjør, at han «fortiden kjøder Aktier i Sandefjord Badeanstalt for 80 pCt. (56 Spd.)», medens i Cirkulæret nævnes 75 pCt. (32 Spd. 60 f). Det er at formode, at Hr. Consul Petersns Øaske er, enten at bevare Badeanstalten for et Aklieselskab eller ialtfald at hindre et overilet Salg for Tiden.
 
Samtidigt med, at Cirkulæret saa Dagens Lys i Kristiania, gik en Mand her paa Stedet omkring til dem, som her vare Eiere af Aktier i Badeanstalten. Her beroede nemlig omtrent 40 Aktier paa forskjellige Hænder. Han tilbød Eierne pr. Commission at asfkjøbe dem deres Aktier for 100 pCt. (70 Spd.), og det lykkedes ham ogsaa at faa kjøbt henimod Halvdelen af de herværende Aktier til ovennævnte Pris.
 
Uagtet han ikke skal have opgivet for hvem han var Commissionær, kan man dog paa Grund af Omstændighederne med Sikkerhed antage, at han handlede for den i Morgenbladet nævnte Kjøber. Vi tror det rigtigt, for at saavel Kjøber som Sælger kan have et sikkert Udgangspunkt for Bedømmelsen af Salgsgjenstandens virkelige Værdi, at hidsætte nogle Talstørrelser, som bedre end spaltelange Avisopsetser ville klargjøre Sagen.
 
Badeanstalten eies af et Selskab, repræsenterende 250 Aktier a 70 Spd. pr. Stk, altsaa ialt 17,200 Spd. Aktiekapital desforuden paahefter der Badeanstalten en Gjæld paa omtrent 20.000 Spd., saaat dens Passiva andrager mellem 35,000 og 40,000 Spd., derimod eier Badeanstalten foruden Bygninger og Inventarium hvis Assurancesum tilsammen andrager til omtrent 36,000 Spd., følgende Tomter:
 
I Sandefjord omtrent 5000 Kv. Favne[ii] (45,000 Kv. Al.) Tomt. I Sandeherred Gaarden Hjertnæs, indeholdende foruden 40.000 Kv. Favne umiddelbart ved Byen liggende og til Bebyggelse særdeles velskikkede Tomter, endvidere omtrent 200 Maal Jord, hvoraf rigtignok kun 4 er opdyrket, men som dog, navnlig paa Grund af sin Beliggenhed har ikke ringe Værdi.
 
Naar man nu betænker, at i den senere Tid sælges ikke en Kvadratfavn Tomt i Sandefjord under 2 Spd., naar man endvidere betænker, at Badeanstalten for 6 a 7 Aar siden i nogle faa Maaneder solgte 4000 Kv. Favne af Hjertnæs for 4000 Spd., og endelig, at Badeanstalten endnu eier paa Hjertnæs omtrent 40,000 Kv. Favne, jevngode med de for 7 Aar siden bortsolgte 4000 Kv. Favne – saa vil man selv kunne anstille sin Beregning over, hvad Badeanstalten besidder for Værdier som Tomteeier.
 
Vi have holdt Spørgsmaalet om selve Badet aldeles udenfor Betragtningen, idet vi kun fra et rent materielt Stand punkt have ladet Tallene tale.

[ii] En kvadratfavn er straks i overkant av 3 ½ kvadratmeter, slik at de 45000 kvadratfavnene som Badet eiet var omkring 157 ½ mål. Til sammenligning er Badeparken omkring 46 mål; Tivolitomten knapt 11, og dagens Kurbadanlegg med andre bygninger, omtrent like stort, tilsammen rundt 68 mål.