18740829 Badesesongen tar slutt

“Sandefjord den 29de August[i].
 
Badeanstaltens Musikkorps afreiste herfra i Thorsdags Morges.
 
Paa Grund heraf havde man arrangeret en selskabelig Sammenkomst, saaledes som disse pleie at finde Sted hver Søndag Aften, i Onsdags som den sidste Aften, paa hvilken man kunde disponere over Musiken.
 
Den Omstændighed, at Badeanstaltens Direktør, Konsul Peter Petersen fra Kristiania, som i denne Uge dar opholdt sig her, var tilstede havde givet Sammenkomsten et mere festlig Præg end sædvanligt, og under Deserten udbragte Inspektøren en Skaal for Konsulen, i hvilken han opfordrede Badegjæsterne til at deltage.
 
Konsul Petersen henvendte, idet han takkede for Skaalen, en Opfordring til Badegjæsterne om at de jevnlig vilde komme til Sandefjords Bad, som han ønskede maatte skaffe sine Gjæster saadan Nytte og Hvgge at mange fremdeles vilde søge derhen, ikke blot fra Norge, men ogsaa fra de øvrige skandinaviske Lande.
 
Han vilde henvende denne Skaal til den tilstedeværende Geheimeraad Hall, om hvem han vidste, at han i mange Aar havde dels selv og dels ved sin Familie været en jevnlig Gjæst ved Badet og saaledes vel kunde betragtes som den ældste Badegjæst blandt de Tilstedeværende.
 
Geheimeraad Hall takkede for Skaalen, og idet han haabede og følte sig forvisset om, at Direktørens Opfordring vilde finde almindelig Tilslutning, udbragte han sikker paa at tale i alle Tilsledeværendes Navn, et hjerteligt Ønske om bestandig fremskridende Trivsel for Sandetjord Badeanstalt.
 
Efter Supéren blev der danset, og da næsten alle de Badegjæster, som endnu opholdt sig her, deltoge i det festlige Arrangement, hehørte denne Aften med det Liv og Tilfredshed, som sporedes hos alle Deltaaere, til de behageligste Timer, som ere tilbragte ved Badet iaar.
 
Som vi erfare har Bestyrelsen paatænkt at lade foretage endel Forandringer og Forbedringer, maaske endog helt nyt Anlæg, af Strømbadet, og man kan ikke nægte, at da Søvandet her i alle Henseender  tilbyder et saadant Strømbad, som man neppe vil kunne finde andre Steder her i Landet, vilde et mere tidssvarende indrettet Badehus for disse upaatvivlelig blive en ikke uvæsentlig Faktor i Badets Tiltrækningskraft.
 
Inspektøren har erholdt Stipendium til strax, naar Badet paa Mandag lukkes, at foretage en Reise til de væsentligste Badesteder i Norden, som fremdeles holdes aabne i næste Maaned, for at gjøre sig bekjendt med disses Indretning i det Hele og specielt med deres Strømbad».