18760706 Arbeidersamfundets Lokaler Innviet

Sandefjords Tidende[i] 7 juni 1876
 
«Arbeidersamfundet» indviedes iaftes med en liden Fest, som hvor tarvelig den end var, dog gav et godt Haab om, at denne Institution vil kuune blive baade til Nytte og Hygge, naar den kan være heldig nok til at bevare den Velvillie hos alle Samfundsklasser, som den nu ved sin Stiftelse omfattes med.
 
Naar vi anføre, at Provst Landstad efter Anmodning havde den Godhed at holde Indvielsestalen, saa er det overflødigt at tilføie, at det, som ved en saadan Anledning burde udtales, blev fremført paa en saa smuk, værdig og hjertelig Maade, at det burde og ganske vist ogsaa vil blive bevaret i Samfundets Medlemmers Erindring.
 
Vi udtale fikkert den almindelige Stemning inden Byen, naar vi ønske Held og Trivsel for «Sandefjords Arbeidersamfund».