18750609 Anonyme kilder er plundrete

Sandefjords Tidende[i] 9 juni 1875
 
«Berigtigelse.
 
            I denne Tidende for forrige Onsdag berettede vi Læserne Udfaldet af Afstemningen i Salmebogssagen i Nabosognet Ske saaledes, som det «velvillig var os meddelt».
 
            Vi havde nemlig Dagen i Førveien modtaget et anonymt forseglet Brev, saalydende:
 
 
                                                                             «Hrr. Redaktør af Sandefjord-                                                                                              Tidende!
 
            Det vil vist glæde en stor Del af Deres Blads Læsere at erfare Resultatet af Salmebogsafstemningen i vort Nabosogn Ske, der foregik afvigte 30te Mai.
 
            Afstemningen havde saadant «Udfald: Landstads e erholdt 102 Stemmer, medens Hauges kun fik 10 Stemmer».
 
            Uagtet vi i Almindelighed ikke tage Hensyn til anonyme Meddelelser, optog vi dog denne, da vi umulig kunde formode, at nogen inden den Menighed, hvor Provst Landstad er Sognepræst, kunde faa isinde at ville benytte en Afstemning over Valg af ny Salmebog til Mystifikation.
 
            Vi erfare imidlertid nu, at dette maa have været Tilfældet, siden Resultatet af Afstemningen i Ske netop var det modsatte af det os opgivne. Det var nemlig Hauges Salmebog, som er holdt det større Antal Stemmer.
 
            Saavel Stilen i Brevet som dets Retskrivning og Haandskriften tyde paa, at Forfatteren har nydt god Skoleundervisning, og det er derfor dobbelt beklageligt, at denne ikke har kunnet virke forædlende paa hans raa og pøbelagtige Tænkemaade.
 
            Vi skulle endnu tilføie, at om Nogen skulde finde denne Forfatters Fremgangsmaade undskyldelig eller maaske morsom, da viser det kun, at en saadan Person med Hensyn til Tænkemaade indtager samme Standpunkt som Brevskriveren.
                                                                                              Red».