18741205 Amerika er ikke enkelt

Ikke spesifikt om Sandefjord, men nevnt i avisen[i] 5 desember 1874:
 
            «Til alle 3 skandinaviske Lande er der i Efteraaret jevnligen indtruffen store Flokke af Skandinaver, som have været i Amerika.
 
Arbeidsløsheden er nemlig der saa stor, at Alle, som paa nogen Maade kunne gjøre Udvei for Reiseomkostningerne, med Begjærlighed gribe Leiligheden til atter at vende tilbage til Fædrelandet.
 
Blandt de Hjemvandrende findes hele Familier, blottede for Alt selv de nødvendigste Reiseklæder, eftersom de have maattet skille sig endog ved disse, for at kunne bestride Reiseomkostningerne.
 
Imidlertid yttre de alle uden Undtagelse lydelig sin Glæde over atter at være hjemme i Fødelandet, og de udtale inderlig Beklagelse over dem af deres Landsmænd, som ere nødtvungne blevne tilbage i Amerika, fordi de ikke have formaaet at tilveiebringe de nødvendige Midler til reisen over Atlanterhavet».