18761129 En kime til et bibliotek

Sandefjords Tidende[i] 29 november 1876
 
 
«Bogkjøbforeningen.
 
Den aarlige Generalforsamling afholdtes hos Bestyreren den 21de Novbr. Tilstede vare 4 Medlemmer. Der fremlagdes Regnskab og Beretning om Foreningens Virksomhed og Status for næste Regnskabsaar fra 24de Septbr. 1876-21de Novb. 1876, hvoraf følgende Uddrag hidsættes.
 
Ifølge Regnskab for 1875 var der den 24. Septbr. en Kassbeholdning paa:
 
                                                                       Spd 16 78 ß
 
Indtægt 1876: 37 Kontingenter
                                                                       Spd      37
                                                                       Spd      53 78 ß                                                                           ____________ 
 
Udgift 1876:    Indkjøbte Bøger for                    Spd.      47 23 ß
Katalog og Avertis-
Sementer                                                        Spd.        2
Administrations-
Udgifter                                                          Spd.          114 ß
           
                                   Kassebeholdning
                                   21 November 1876         Spd.     3   41 ß
 
Medlemmernes Antal udgjorde ifjor Høst                         35
Indmeldte iaar er                                                            2
Tilsammen                                                                    37
 
Af Bøger eier Foreningen 113 Bind, hvoraf 3 savnes, 80 ere hjemme og 30 i Cirkulation.
 
Som det af Regnskabet fremgaar er der til Indkjøb af Bag anvendt 47 Spd. 43 s, for hvilket Beløb der er anskaffet 46 indbundne Bøger.
 
Af disse ere 11 af norske, 13 af danske og Resten Oversættelser fra fremmede Forfattere.
 
Læsetiden for hver Bog har været fra 8–14 Dage.
 
Bestyreren bemyndigedes til at anskaffe en Boghylde til Bøgerne.
 
Til Bestyrer gjenvalgtes Dr. Christensen, der erklærede sig villig til ogsaa for næste Aar at fungere, saafremt ingen af de øvrige Medlemmer ønsker at overtage Bestyrelsen».
 

(Se også Hougen, Knut; Sandefjords historie. 2 : Kjøpstaden : fra 1845 til 1930; i kommisjon: Cammermeyer, 1932; pp 306-308; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060806092)