18760809 Hva man diskuterte i Kommunestyret

 
Skole, forvaltning, infrastruktur og administrasjon.
Hvorfor har vi ikke lenger en Fortauskomité?
 
Sandefjords Tidende[1] 9 august 1876
 
A close-up of a paper Description automatically generated
«Repræsentant-
samling
afholdes paa Raadhuset den 11te August Kl. 4 Efterm. til Behandling af følgende Sager:
     1. Indstilling fra Formandskabet om extraordinært Lønstillæg for P. Jensen i egenskab af Fattigtilsynsmand.
     2. Andragende fra Sagfører Bryn om at faa kjøbt en Del af Løkken No. 264 ved Skolegaden.
     3. Andragende fra Dr. Thaulow om at faa kjøbt et Sidestykke til den nyerhvervede Strandtomt ved Badet.
     4. Skrivelse fra Fortougskomiteen med Paategning af Magistrat og Amtmand.
     5. Valg paa et Medlem af Skolekommissionen i stedet for afdøde S. N. Bache.
     6. Indstilling fra Formandskabet i Anledning et Andragende fra Skolekommissionen om Vikar i Lærer P. Jensens Sted under hans Sygdom.
     7. Indstilling fra Formandskabet angaaende et fra Skolekommissionen indkommet Forlag om enkelte Forandringer i Planen for den høiere Almueskole.
Dokumenterne ere udlagte til Eftersyn paa Raadhuset.
Sandefjords Formandskab den 7de August 1876.
Ebbesen
Ordfører».